Tullverket

2017-10-04

Kategori

Nyheter övrigt

 • 2020-09-15 Övrigt

  Påbörjat arbete med att förändra garantihanteringen

  Tullverket har påbörjat ett arbete med att anpassa dagens garantihantering till den nya lagstiftningen. Förändring av dagens arbetssätt och system kommer att ske tidigast i början av 2021.
 • 2020-09-15 Övrigt

  Brexit – är ditt företag redo för övergångsperiodens slut?

  Oavsett hur det går i de pågående förhandlingarna mellan EU och Storbritannien kommer det att bli tullhantering mellan EU och Storbritannien efter övergångsperiodens slut. Det är därför viktigt att se över hur ditt företag påverkas.
 • 2020-09-11 Övrigt

  Nya blanketter för ansökningar som gäller immaterialrätt

  Från och med 15 september 2020 upphör de befintliga blanketterna som gäller immaterialrätt att gälla och de ersätts med nya ansökningsblanketter som är publicerade på Europeiska kommissionens webbplats.
 • 2020-09-09 Övrigt

  Privata utförare av offentlig verksamhet kan få tullfrihet för varor som behövs för att bekämpa covid-19

  Privata organisationer kan under vissa förutsättningar få tull- och momsfrihet för varor som behövs för att bekämpa covid-19, något som enligt Tullverkets tidigare bedömning inte har varit möjligt. Du kan även ansöka om tullfriheten i efterhand.
 • 2020-09-08 Övrigt

  Kemikalieskatt på elektronikprodukter även vid distansförsäljning till privatpersoner

  Från och med den 1 oktober 2020 gäller reglerna för kemikalieskatt även vid direktimport till konsument. Det innebär att privatpersoner som köper skattepliktiga varor från en leverantör som yrkesmässigt säljer produkten, ska betala kemikalieskatt.
 • 2020-08-28 Övrigt

  Blå EUR.1 från Vietnam kan godtas i vissa fall

  Varucertifikat EUR.1 från Vietnam har i vissa fall fel färg. Certifikaten är blå i stället för gröna. Vissa av dessa certifikat kan ändå godtas under en övergångsperiod.
 • 2020-08-18 Övrigt

  Företag kan begära omprövning av beslut om tulltillägg

  Det finns inte någon skyldighet för den ansvarige för transiteringsförfarandet att lämna en skriftlig eller elektronisk tulldeklaration till ledning för beslut om tull.
 • 2020-08-18 Övrigt

  Tillfälligt importförbud för citroner och apelsiner från Argentina

  Då det finns risk för spridning av skadedjur har EU infört ett tillfälligt importförbud på färska apelsiner och citroner från Argentina. Detta gäller de sändningar som skickas från Argentina från och med söndagen den 16 augusti.
 • 2020-07-29 Övrigt

  Slopad tullfrihet för vissa varor med ursprung i Kambodja

  Tullfriheten för vissa varor med ursprung i Kambodja upphävs från och med 12 augusti 2020. Detta med anledning av att Kambodja inte respekterar grundläggande mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter.
 • 2020-07-27 Övrigt

  Tull- och skattefriheten för viss skyddsutrustning och annan medicinsk utrustning förlängs

  EU-kommissionen förlänger befrielsen från tull och moms för varor avsedda för skydd mot och bekämpning av covid-19. Befrielsen gäller nu till och med den 31 oktober 2020.
 • 2020-06-29 Övrigt

  Registrera din e-postadress i Systemet för tullbeslut (CDS)

  Har du ett tillstånd till betalningsanstånd (DPO), förenklad deklaration (SDE) eller reguljär fartygslinje (RSS), kan du nu registrera din e-postadress i Systemet för tullbeslut. På det viset missar du inga viktiga meddelanden om ditt tillstånd.
 • 2020-06-23 Övrigt

  Ny tullstation i Hån stärker gränsskyddet

  Idag öppnar den nya tullstationen i Hån i Värmland, belägen mellan Töcksfors och den svensk-norska gränsen. Det är Sveriges modernaste tullstation och den kommer att bidra till effektivare kontroll och hantering av varor vid gränsen.
 • 2020-06-17 Övrigt

  Nu öppnar den nya tullstationen i Hån

  Den 23 juni kl. 6.30 öppnar den nya tullstationen i Hån. Den nya stationen kommer att vara lättare att ta sig till och har bättre kontrollmöjligheter. Välkommen!
 • 2020-06-17 Övrigt

  Är dina uppgifter hos Bolagsverket uppdaterade?

  Det finns uppgifter som inte är uppdaterade hos Bolagsverket, som företags namn- och adressuppgifter samt bolagsstatus. Det är viktigt att du ser över vilka uppgifter som finns registrerade hos Bolagsverket och ändrar i de fall som uppgifterna är felaktiga.
 • 2020-06-17 Övrigt

  Deklarationshandledningarna för export har uppdaterats

  De två deklarationshandledningarna för standardtulldeklarationer vid export (UGE och UNU) har uppdaterats. Ett viktigt förtydligande är att du inte kan lämna uppgiften Betalningssätt för transportkostnader både på huvudnivå och varupostnivå. Det kan i värsta fall leda till att dina transporter fördröjs.
 • 2020-06-12 Övrigt

  Ansök om Rex om du exporterar ursprungsvaror till ESA-länder

  Från och med den 1 september 2020 behöver du vara registrerad exportör, Rex, för att kunna exportera ursprungsvaror till ESA-länder.
 • 2020-06-09 Övrigt

  Det nya frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam väntas träda i kraft inom kort

  För att du ska kunna exportera ursprungsvaror till Vietnam från EU behöver du ansöka om att bli registrerad exportör (Rex) och få ett Rex-nummer.
 • 2020-06-03 Övrigt

  Ta kontakt med oss innan du tar prov på varor i tillfällig lagring

  Du kan få ta prov på varor som är i tillfällig lagring om det behövs för att du ska kunna deklarera varorna på rätt sätt. Om du ska göra det måste du alltid ta kontakt med Tullverket först.
 • 2020-05-25 Övrigt

  Exportrestriktionerna för skyddsutrustning upphör

  EU-kommissionen kommer inte att förlänga exportrestriktionerna för personlig skyddsutrustning för medicinskt bruk. Det innebär att restriktionerna upphör från och med tisdagen den 26 maj.
 • 2020-05-25 Övrigt

  Storbritannien har presenterat en tulltaxa – UK Global Tariff (UKGT)

  Storbritanniens tulltaxa kommer att gälla för varor som importeras till Storbritannien från och med den 1 januari 2021 om inte övergångsperioden förlängs.
 • 2020-05-19 Övrigt

  Betala dina tullräkningar med autogiro under semestern

  För att undvika dröjsmålsränta under semestertider kan ditt företag ansluta sig till autogiro hos Tullverket för betalningar av tullräkningar. Då görs en automatisk överföring av pengar från ditt bankkonto till oss samma dag som tullräkningen förfaller till betalning. Beloppet ska finns på ert konto dagen innan överföring utförs.
 • 2020-05-19 Övrigt

  E-tjänsten Ansökan Eori-nummer stängs tillfälligt ned

  Stängningen kommer att pågå från den 28 maj kl. 08.00 till och med kvällen den 30 maj. Det innebär att det under denna period inte kommer att vara möjligt att ansöka om några nya Eori-nummer.
 • 2020-05-19 Övrigt

  Tullverkets kundregister ersätts – vad innebär det?

  Tullverket har sedan länge ett nationellt kundregister på webbplatsen. I kundregistret finns uppgifter om namn, organisations- eller personnummer, adress, tillstånd samt gods- och lastplatskoder. Behandlingen av personuppgifter i kundregistret är inte förenlig med GDPR och därför kommer vi från och med oktober 2020 istället hänvisa till information på EU-kommissionens webbplats.
 • 2020-05-19 Övrigt

  Skriv en bra varubeskrivning i exportdeklarationen

  Det är viktigt att du har en bra varubeskrivning när du exporterar en vara. Det minskar risken för merarbete och fördröjning vid exporttillfället.
 • 2020-05-19 Övrigt

  Kravet på licens för import av järn, stål och aluminium tas bort

  Den 16 maj försvinner kravet på licens för att importera järn, stål och aluminium till EU. Det innebär en administrativ lättnad för företag – förra året utfärdades 3 600 licenser till svenska företag.
 • 2020-05-07 Övrigt

  Förtydligande angående tullfrihet för varor för skydd mot och bekämpning av covid-19

  Företag kan under vissa förutsättningar importera personlig skyddsutrustning och annan medicinsk utrustning med befrielse från tull och moms. Bland annat ska varorna redan innan importen vara avsedda för och sålda till det organ eller den organisation som ska använda dem för bekämpning av covid-19. Här får du veta vilka villkor som gäller.
 • 2020-05-04 Övrigt

  Nya klassificeringsuttalanden och ändringar till Förklarande anmärkningar till HS

  EU har nu godkänt de klassificeringsuttalanden och de ändringar till FAHS som beslutades under det 64:e mötet i Harmonized System Committee (Världstullorganisationen WCO).
 • 2020-05-04 Övrigt

  Nytt sätt att uppdatera företagsuppgifter

  Från och med den 30 maj ska du inte längre meddela Tullverket om företaget du arbetar på ändrar namn eller adress. Vi kommer att få tillgång till dessa uppgifter automatiskt från Skatteverket och Bolagsverket.
 • 2020-05-04 Övrigt

  Förändrad hantering för ansökan om Eori-nummer

  Från och med den 30 maj behöver svenska företag e-legitimation för att ansöka om Eori-nummer.
 • 2020-04-24 Övrigt

  Exportrestriktionerna för personlig skyddsutrustning förlängs

  Exportrestriktionerna för personlig skyddsutrustning som kan användas som skydd mot potentiellt smittsamt material förlängs från den 26 april i ytterligare 30 dagar. Det är också en viss skillnad i vilka produkter som omfattas.
 • 2020-04-09 Övrigt

  Certifikat för förmånsbehandling från vissa länder med anledning av coronaviruset

  Med anledning av den extraordinära situationen med coronaviruset, så har flera länder meddelat EU att de just nu inte har möjlighet att utfärda certifikat för förmånsbehandling i original, utan i stället använder sig av kopior av sådana. När pandemin är över behöver företag i EU se till att få originalcertifikat i stället för dessa kopior. Tullverket kommer att genomföra kontroller för att kontrollera certifikaten i efterhand.
 • 2020-04-06 Övrigt

  Befrielsen från tull och moms vid import av vissa varor avsedda för skydd mot och bekämpning av covid-19 har beslutats av EU-kommissionen

  EU-kommissionen har nu beslutat att befrielse från tull och moms ska gälla under en begränsad tid för vissa varor som behövs för att bekämpa covid-19 och för att hjälpa dem som redan har drabbats.
 • 2020-04-02 Övrigt

  Rättsligt ställningstagande om tullskulds uppkomst och val av beskattningsmyndighet för mervärdesskatt i olika situationer

  I ett nytt rättsligt ställningstagande klargör Tullverket när en tullskuld för mervärdesskatt uppkommer i olika situationer och vilken myndighet som då är beskattningsmyndighet.
 • 2020-03-31 Övrigt

  Myndighetsgemensamma samarbetet ger resultat

  Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet, där tolv myndigheter ingår, har utvecklats ytterligare under 2019, både inom de operativa insatserna och i de interna arbetsprocesserna. Satsningen har breddats, allt fler myndigheter och andra aktörer ingår i samarbetet. Det visar den rapport som överlämnades till regeringen idag.
 • 2020-03-27 Övrigt

  Befrielse från tull och moms vid import av varor för skydd mot och bekämpning av covid-19

  Regeringen har ansökt hos EU-kommissionen om befrielse från tull och moms vid import av varor som behövs för att bekämpa covid-19 och för att hjälpa dem som redan har drabbats. I avvaktan på kommissionens beslut kan Tullverket tillfälligt bevilja tull- och momsfrihet.
 • 2020-03-25 Övrigt

  Punktskatt på plastbärkassar från 1 maj

  Den 1 maj 2020 införs en ny punktskatt på plastbärkassar.
 • 2020-03-24 Övrigt

  Klassificering av medicinsk utrustning

  För att underlätta handeln med medicinsk utrustning över gränserna har Världstullorganisationen, WCO, sammanställt en förteckning över HS-klassificering av dessa varor.
 • 2020-03-23 Övrigt

  Tullverket bidrar med skyddsutrustning

  Som ett led i den myndighetssamverkan som görs i det gemensamma arbetet med att hindra smittspridningen i Sverige har vi inventerat Tullverkets skyddsutrustning.
 • 2020-03-20 Övrigt

  Undantag från exportförbudet för personlig skyddsutrustning

  EU-kommissionen har medgivit undantag från exportförbudet för personlig skyddsutrustning för ett antal länder. Undantaget gäller bland annat EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein.
 • 2020-03-19 Övrigt

  Exportförbudet för personlig skyddsutrustning – sök exporttillstånd hos Kommerskollegium

  Tullverket vill påminna om exportförbudet för personlig skyddsutrustning som kan användas som skydd mot potentiellt smittsamt material. För att få exportera sådana varor måste du ha tillstånd från Kommerskollegium.
 • 2020-03-17 Övrigt

  Exportförbud för personlig skyddsutrustning

  I helgen beslutade EU om att införa exportförbud för personlig skyddsutrustning som kan användas som skydd mot potentiellt smittsamt material. För tillfället hanteras alla sändningar manuellt vilket medför långa handläggningstider.
 • 2020-03-11 Övrigt

  Avgifter vid import av frukt och grönt

  Avgiften för kontrollen av sundhetscertifikat och avgiften för kvalitetskontrollen har sedan 1 januari 2020 samordnats till en avgift för de produkter som omfattas av båda kontrollerna.
 • 2020-03-06 Övrigt

  Rättsligt ställningstagande om förutsättningarna för att med tullfrihet och skattefrihet återinföra en vara som har glömts kvar i ett land utanför EU

  I ett nytt rättsligt ställningstagande klargör Tullverket under vilka förutsättningar det går att med tullfrihet och skattefrihet återinföra en vara som har glömts kvar i ett land utanför EU (unionens tullområde).
 • 2020-03-02 Övrigt

  Swedish Customs’ response to the coronavirus

  We are following the development of the coronavirus very carefully. This entails, for example, being in close contact with other public authorities that are also affected by and work with the coronavirus. We are complying with and acting on the recommendations and facts issued by the Public Health Agency of Sweden.
 • 2020-02-26 Övrigt

  Tullverkets nya signeringscertifikat är nu tillgängligt

  Tullverkets signeringscertifikat kommer att bytas ut
  31 mars 2020 kl. 13.00. Det innebär att det nya certifikatet måste installeras i ert system före den tidpunkten.
 • 2020-02-14 Övrigt

  Gemensamma åtgärder avgörande mot internationella brottsnätverk

  Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen förstärker bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i Sverige. Idag överlämnades en rapport om myndigheternas gemensamma arbete till regeringen.
 • 2020-02-13 Övrigt

  Tullverkets narkotikabeslag ökade
  med 33 procent under 2019

  Tullverket presenterar idag sin beslagsstatistik för 2019, där man bland annat kan utläsa att närmare 7 500 beslag av narkotika gjordes under 2019. Det är fler narkotikabeslag än myndigheten någonsin har gjort . Det går även att utläsa av statistiken att smugglingen av narkotiska läkemedel har ökat markant samt att mer traditionella droger fortfarande ligger på en hög nivå.
 • 2020-02-10 Övrigt

  Tullverkets arbete med anledning av coronaviruset

  Vi följer händelseutvecklingen kring coronaviruset mycket noga. Det innebär bland annat att vi har kontakt med andra myndigheter som också påverkas av och arbetar med frågor som handlar om coronaviruset. Vi följer och agerar utifrån de rekommendationer och fakta som Folkhälsomyndigheten ger.
 • 2020-02-04 Övrigt

  Coronavirus 2019-nCoV: Befälhavarens skyldigheter att anmäla om misstänkt smitta finns ombord.

  Med anledning av coronaviruset vill vi betona befälhavarens skyldigheter att anmäla om misstänkt smitta finns ombord.
 • 2020-02-03 Övrigt

  Ny punktskatt på plastbärkassar

  Från den 1 maj 2020 måste du som importerar plastbärkassar betala punktskatt.
 • 2020-01-17 Övrigt

  New limits on amounts as of 1 January 2020

  The exemption for goods of minimal value destined for delivery in Sweden is increased as of 2020. This will also mean that the exempted value of goods that travellers may carry with them in their personal luggage into Sweden has been increased.
 • 2020-01-14 Övrigt

  Endast ett fåtal länder utfärdar GSP-certifikat

  Från ett stort antal länder kan ursprungsintyget GSP-certifikat form A inte längre utfärdas. Istället ska ursprungsförsäkran med Rex-nummer upprättas av exportören i GSP-landet. Du som importerar varor med ursprungsintyg från GSP-länder måste kontrollera vad som gäller för det GSP-land du importerar från, om du inte redan vet det.
 • 2019-12-17 Övrigt

  ULT går över till Rex 1 januari 2020

  Från och med den 1 januari 2020 går de utomeuropeiska länderna och territorierna, ULT, över till Rex, systemet med registrerade exportörer. De länder och territorier som innan årsskiftet inte genomfört de åtaganden som behövs för att kunna använda Rex, kommer inte att kunna upprätta några ursprungsintyg alls för sina exportvaror.
 • 2019-12-17 Övrigt

  All kommunikation som rör AEO- tillstånden sker via EU Customs Trader Portal

  All kommunikation mellan dig och Tullverket vad gäller AEO-tillstånd sker från och med den 16 december digitalt via EU-portalen, EU Customs Trader Portal (Systemet för godkänd ekonomisk aktör). Detta gäller alltså även dig som sedan tidigare har ett AEO- tillstånd, inte bara nya ansökningar. Du måste registrera din e-postadress i EU- portalen för att kunna få notifieringar om meddelanden.
 • 2019-12-17 Övrigt

  Mindre risk för en avtalslös brexit

  Efter valresultatet är det mest troliga att Storbritannien kommer att lämna EU vid midnatt mellan den 31 januari och den 1 februari 2020. Då följer en övergångsperiod till slutet av 2020, där Storbritannien fortsatt behandlas som EU-medlem.
 • 2019-12-03 Övrigt

  Nya rutiner vid begäran av tullfrihet för varor som importeras för undersökning, analys eller provning

  Från och med den 15 januari 2020 är det nya rutiner för att deklarera varor som ska importeras för undersökning, analys eller provning.
 • 2019-12-02 Övrigt

  Nya beloppsgränser från 1 januari 2020

  Tullfriheten för försändelser av ringa värde höjs nästa år. Det gör också beloppen för varor som resande får ha med sig i sitt personliga bagage.
 • 2019-12-02 Övrigt

  Ny version av KN för 2020

  Från den 1 januari 2020 gäller en ny version av bilagan till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklatur och om Gemensamma tulltaxan.
 • 2019-11-18 Övrigt

  Momsbefriad import - vad händer den 1 januari 2020?

  Från och med den 1 januari 2020 införs en förändring för företag som använder förfarandena 42 eller 63 i importdeklarationen. Förfarandekoderna 42 och 63 används när mervärdesskatt betalas i det land där varorna ska konsumeras. Syftet är att stärka samarbetet inom EU på mervärdesskatteområdet.
 • 2019-11-15 Övrigt

  Den nya e‑tjänsten för att ansöka om Eori-nummer skjuts fram ytterligare

  Tullverket har tidigare informerat om att vi kommer att byta till en ny e‑tjänst för att ansöka om Eori-nummer. Den planerade starten för den nya e‑tjänsten är uppskjuten till våren 2020.
 • 2019-11-15 Övrigt

  Ny sökfunktion i Tullverkets e-tjänster för tullager

  Hanterar du tullagerdeklarationer och avvikelserapporter i Tullverkets e‑tjänster? Nu kan du lättare se vilka ärenden du behöver åtgärda.
 • 2019-11-14 Övrigt

  Snart kan du börja använda frihandelsavtalet med Singapore

  Ett nytt frihandelsavtal mellan EU och Singapore träder i kraft den 21 november 2019. Du som exporterar till Singapore kan behöva ansöka om tillstånd om du vill upprätta ursprungsintyg för dina varor.
 • 2019-11-14 Övrigt

  Nya klassificeringsuttalanden och ändringar till Förklarande anmärkningar till HS

  EU har nu godkänt de klassificeringsuttalanden och de ändringar till FAHS som beslutades under det 63:e mötet i Harmonized System Committee (Världstullorganisationen WCO). Godkännande omfattar även ett beslut från kommitténs 62:a möte.
 • 2019-11-05 Övrigt

  Allt fler tar emot sina tullräkningar digitalt – gör det du också!

  Den 1 januari 2020 tas ett antal uppgifter bort ur papperstullräkningen. Vill du ha tillgång till samma uppgifter som i dag bör du ansluta dig till något av våra digitala alternativ. Gör som många andra företag – ta emot tullräkningen digitalt!
 • 2019-10-21 Övrigt

  Omfattande vapenbeslag i internationell insats

  I en stor internationell insats mot illegala vapen och narkotika har Polismyndigheten tillsammans med Tullverket tagit 52 vapen och över 90 000 narkotikaklassade tabletter i beslag.
 • 2019-10-16 Övrigt

  Tullverket stoppade smuggling av 100 kilo cannabis och 80 kilo amfetamin

  Två män misstänks för att under fjolåret enligt en brottsplan planerat, organiserat och genomfört transporter och smuggling av 100 kilo cannabisharts respektive 80 kilo amfetamin från Nederländerna till Sverige. Tullverkets beslag av narkotikan är värd cirka 33 miljoner kronor i gatuled. I dag åtalas de båda männen för synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott vid Solna tingsrätt.
 • 2019-10-11 Övrigt

  EU-gemensam kontrolloperation stoppade 200 000 piratkopierade artiklar

  Tullmyndigheter inom EU stoppade cirka 200 000 piratkopierade artiklar och 120 ton piratkopierade artiklar inom fokusområdet dagligvaror (exklusive livsmedel) vid en gemensam kontrolloperation i maj, HYGIEA. Vid kontrolloperationen stoppades bland annat piratkopierad parfym, tandkräm, tvål, schampo och kosmetika. Nu redovisas resultaten från OLAF, Europeiska kommissionens byrå för bedrägeribekämpning.
 • 2019-09-19 Övrigt

  Fredrik Holmberg utsedd till vikarierande generaltulldirektör

  Fredrik Holmberg har den 19 september utsetts till vikarierande generaltulldirektör för Tullverket. Vikariatet sträcker sig tills ordinarie gd Charlotte Svensson återträder i tjänst.
 • 2019-09-03 Övrigt

  Införandet av den nya e‑tjänsten för att ansöka om Eori-nummer skjuts fram

  Tullverket har tidigare informerat om att vi kommer att byta till en ny e‑tjänst för att ansöka om Eori-nummer. Den planerade starten för den nya e‑tjänsten är uppskjuten till den 9 november 2019.
 • 2019-08-06 Övrigt

  Nya direktiv för dig som deklarerar gåvoförsändelser åt privatpersoner

  Du som deklarerar gåvoförsändelser åt privatpersoner kan nu begära både tullbefrielse och skattefrihet, under vissa förutsättningar, för gåvoförsändelser med ett värde på högst 1 600 kronor. Detta gäller under en övergångsperiod fram till den 1 januari 2021. Det är den tolkning av reglerna som Tullverket gör efter en dom i kammarrätten i Stockholm.
 • 2019-07-03 Övrigt

  Rätt ursprungsintyg från GSP-länder

  Du som importerar varor med ursprungsintyg från GSP-länder måste regelbundet kontrollera vad som gäller för det GSP-land du importerar från. Fler länder har nu gått över till att bara använda Rex, medan vissa länder inte kan utfärda några ursprungsintyg alls.
 • 2019-06-25 Övrigt

  Styrkande handlingar till ursprungsintyg

  När du exporterar varor och upprättar deklarationer om ursprung eller ansöker om ursprungsintyg ska du kunna visa att din vara är en ursprungsvara.
 • 2019-06-17 Övrigt

  Tullrevision av storföretag visar på kunskapsluckor

  Stora bolag med omfattande import gör samma slags fel i sin tullhantering som företag med betydligt mer blygsam utrikeshandel. Det är en av Tullverkets slutsatser efter att myndigheten granskat de 100 företag i Sverige som har allra störst import.
 • 2019-06-12 Övrigt

  Lär dig mer om tull i höst

  Våra kurser är till för dig som arbetar med internationell handel och vill få allt från grundläggande kunskaper i import eller export till fördjupade kunskaper i till exempel klassificering av varor. Vi erbjuder både distanskurser och kurser med fysisk närvaro.
 • 2019-06-11 Övrigt

  Tillslag mot misstänkt langningscentral i Sundsvall

  Tidigt på tisdagsmorgonen slog Tullverket till i Sundsvall. Tre personer – två män och en kvinna – greps och anhölls, misstänkta för att under en längre tid ha smugglat alkohol som sålts vidare till minderåriga. Över 900 liter alkohol togs samtidigt i beslag.
  – Vi har identifierat ett 30-tal ungdomar som vi tror har köpt alkohol, men sannolikt är de betydligt fler än så. Den yngsta köparen är inte äldre än 14 år, säger kammaråklagare Marlene Forsman.
 • 2019-06-03 Övrigt

  Nya klassificeringsuttalanden och ändringar till Förklarande anmärkningar till HS

  EU har nu godkänt de klassificeringsuttalanden och de ändringar till FAHS som beslutades under det 62:a mötet i Harmonized System Committee (Världstullorganisationen WCO).
 • 2019-05-20 Övrigt

  E-legitimation krävs för att ansöka om Eori-nummer

  När Tullverket byter till en ny e‑tjänst behöver du e-legitimation för att ansöka om Eori-nummer.
 • 2019-05-07 Övrigt

  Ny e-tjänst för beställning och hantering av signeringscertifikat

  Tullverket har nu en e-tjänst för beställning av signeringscertifikat för informationsutbyte via EDI. I tjänsten Certifikatbeställning kan du som är kontaktperson för signeringscertifikat själv beställa och hämta företagets signeringscertifikat.
 • 2019-04-23 Övrigt

  Validering av Rex-nummer

  Från den 1 maj 2019 kommer Tullverket att validera att de Rex-nummer du anger i importdeklarationen är giltiga.
 • 2019-04-10 Övrigt

  Viktigt med bra varubeskrivning vid transitering

  Det är viktigt att du har en bra varubeskrivning när du transiterar en vara. En dålig varubeskrivning kan, särskilt om transporten är oförseglad, leda till att sändningen stoppas.
 • 2019-04-10 Övrigt

  Fler än 1000 personer åtalade i gemensam satsning

  Resultatet av den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet förbättrades kraftigt under 2018. Bland annat utdömdes nästan dubbelt så många fängelseår i tingsrätt jämfört med 2017. Beloppet för beslutade skattehöjningar var 145 miljoner kronor, det högsta under de senaste fem åren.
 • 2019-03-14 Övrigt

  Elektronisk utlämningssedel vid återexport från ett tullager

  Tullverket har uppmärksammat att det finns flera tullager som tekniskt kvitterar utlämningssedeln efter deklaration vid återexport från tullager med så kallade negativa kvittenser. Det innebär troligtvis att systemen kräver förändringar så att du kan ta emot dessa meddelande utan fel och att det skapas en tekniskt positiv kvittens av informationen som har lämnats.
 • 2019-03-12 Övrigt

  Nya tullkodexen – vad händer 2019?

  Vad händer med införandet av den nya tullkodexen och hur påverkas just ditt företag? Sedan införandet av den nya tullkodexen startade den 1 maj 2016 har flera yttre faktorer påverkat den ursprungliga införandeplanen.
 • 2019-03-11 Övrigt

  Tullverkets nya signeringscertifikat är nu tillgängligt


  Ett nytt Tullverkets signeringscertifikat har publicerats.
 • 2019-03-11 Övrigt

  Hur du deklarerar försändelser av ringa värde

  Som vi tidigare informerat om har Tullverket  infört validering för försändelser av ringa värde som du begär tullfrihet för. Det är därför viktigt att du känner till hur du ska deklarera dessa sändningar. En försändelse av ringa värde, ska vara en försändelse som skickas direkt till dig från ett land utanför EU och som innehåller varor med ett sammanlagt värde av högst 1 700 kronor.
 • 2019-02-26 Övrigt

  Nytt i avtalet med Japan - ursprungsförsäkran för längre tid

  I det nya frihandelsavtalet mellan EU och Japan finns det en möjlighet att upprätta ursprungsförsäkringar som är giltiga en längre tid – upp till 12 månader.
 • 2019-02-25 Övrigt

  Nya dokumentkoder i Tulltaxan för ämnen med joniserande strålning

  Den 13 mars får ett antal varukoder i Tulltaxan nya dokumentkoder. Förändringen berör dig som handlar med ämnen och varor med joniserande strålning då det finns tre nya dokumentkoder att förhålla sig till vid import.
 • 2019-02-22 Övrigt

  Tullverket begär resurser för att rekrytera 500 medarbetare

  I dag överlämnar Charlotte Svensson, Tullverkets generaltulldirektör, myndighetens budgetunderlag till regeringen. Tullverket begär totalt 480 miljoner kronor för åren 2020–2022 för att kunna rekrytera ytterligare 500 medarbetare.
 • 2019-02-12 Övrigt

  Nytt i avtalet med Japan – kontroll av ursprung

  I det nya frihandelsavtalet mellan EU och Japan har man kommit överens om hur tullmyndigheterna ska gå till väga för att kontrollera att varor som importeras verkligen är ursprungsvaror.
 • 2019-02-12 Övrigt

  Så mycket beslagtog Tullverket 2018

  Tullverket beslagtog mer kokain och heroin än man gjort på väldigt många år, däremot minskade beslagen av flera andra narkotikatyper i omfattning. Det är några av de saker som framgår av Tullverkets beslagsstatistik för 2018 som presenteras idag.
 • 2019-02-05 Övrigt

  Tullverket öppnar ny tipstelefon – 90 114

  Tips och information från allmänheten kan ha stor betydelse för Tullverkets brottsbekämpning. Därför öppnar Tullverket idag en ny tipstelefon dit du kan ringa dygnet runt om du har information om exempelvis smuggling av narkotika och skjutvapen. 90 114 är numret att lägga på minnet.
 • 2019-02-01 Övrigt

  Vidaresänder du GSP-varor?

  Den 1 februari träder två nya avtal i kraft som gör det möjligt att använda Rex-systemet för att vidaresända GSP-varor även till och från Norge och Schweiz.
 • 2019-02-01 Övrigt

  Tullräkningen har fått nytt utseende

  Tullräkningen för tullräkningsvecka 1904 ser lite annorlunda ut än tidigare. Ändringen är ett steg för att minska Tullverkets miljöpåverkan gällande pappersutskrifter.
 • 2019-01-29 Övrigt

  Nytt i avtalet med Japan – importörens kunskap

  Till skillnad från andra frihandelsavtal kan du som importerar ursprungsvaror från Japan få förmånsbehandling utan att ha något ursprungsintyg. Detta under förutsättning att du har kunskap om hur varorna fått japanskt ursprung och att du har tillgång till handlingar som styrker det.
 • 2019-01-15 Övrigt

  Nytt i avtalet med Japan – ursprungskriterier

  Det nya frihandelsavtalet mellan EU och Japan träder i kraft den 1 februari 2019. En nyhet jämfört med andra frihandelsavtal är att exportören ska skriva in vilka ursprungskriterer som gäller för varorna i ursprungsintyget.
 • 2019-01-15 Övrigt

  Rätt ursprungsintyg från GSP-länder

  Från och med i år är det fler länder som helt har gått över till Rex, systemet med registrerade exportörer. De här länderna kan inte längre utfärda GSP-certifikat utan enbart använda Rex ursprungsförsäkringar. Det finns också ett antal GSP-länder som inte kan utfärda några ursprungsintyg alls. Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller för de GSP-länder du importerar från.
 • 2019-01-08 Övrigt

  Frihandelsavtalet med Japan kan snart börja användas

  Det nya frihandelsavtalet mellan EU och Japan väntas träda i kraft den 1 februari 2019.
 • 2018-12-20 Övrigt

  Certifikat från Turkiet utan underskrift

  Vi har tidigare informerat om att certifikat från Turkiet som saknar en underskrift av en turkisk myndighet inte kan godtas. Nu har EU-kommissionen och Turkiet kommit överens om en lösning.
 • 2018-12-17 Övrigt

  Nya klassificeringsuttalanden och ändringar till Förklarande anmärkningar till HS

  EU har nu godkänt de klassificeringsuttalanden och de ändringar till FAHS som beslutades under det 61:a mötet i Harmonized System Committee (Världstullorganisationen WCO).
 • 2018-12-17 Övrigt

  Ny version av KN för 2019

  Från den 1 januari 2019 gäller en ny version av bilagan till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklatur och om Gemensamma tulltaxan.
 • 2018-12-12 Övrigt

  Nya beloppsgränser från 1 januari 2019

  Tullfriheten för försändelser av ringa värde höjs nästa år men försändelser mellan privatpersoner, så kallad gåvotullfrihet, är oförändrad.
 • 2018-11-26 Övrigt

  Validering för försändelser av ringa värde

  Från den 1 februari 2019 kommer vi att validera att försändelser av ringa värde, som du begär tullfrihet för, inte har varit hänförda till ett annat tullförfarande innan de övergår till fri omsättning.
 • 2018-11-21 Övrigt

  Tullagers införande i mål

  Efter lite mer än ett års övergångsperiod är nu det nya tullagerförfarandet infört. Den 1 november var sista dagen för näringslivet att gå över till den nya hanteringen.
 • 2018-11-05 Övrigt

  Tips för dig som lämnar tulldeklaration vid hänförande till tullagerförfarandet

  Lämnar du tulldeklarationer vid hänförande till tullagerförfarandet? Så här gör du för att det ska bli rätt.
 • 2018-10-31 Övrigt

  Kravet på bestyrkande av elektroniska tulldeklarationer tas bort

  Tullverket har beslutat att ta bort kravet på bestyrkande av fysisk person vid signering av elektroniska tulldeklarationer. Den elektroniska underskriften sker vanligtvis med dosa och smartkort. Beslutet innebär en möjlighet att i större utsträckning skapa förutsättningar för automatisering av tulldeklarationer.
 • 2018-10-29 Övrigt

  Uppdaterade bestämmelser för tullbefrielse med luftvärdighetsbevis

  Den 1 november ersätts dagens förordning som reglerar tullbefrielse vid import med luftvärdighetsbevis med två nya förordningar. De nya förordningarna innebär vissa förändringar – exempelvis försvinner möjligheten att lämna en fakturadeklaration. Du ska också använda en ny dokumentkod när du ansöker om tullfrihet i importdeklarationen.  
 • 2018-10-22 Övrigt

  Använd rätt förfarandekod vid befordran av varor

  I samband med införandet av nya tullagerförfarandet har Tullverket uppmärksammat att fel förfarandekoder används då varor befordras från ett tullager till ett annat tullager.
 • 2018-10-12 Övrigt

  Kvotansökningar för stålvaror kan du nu söka automatiskt via TDS

  Tullverket har tidigare informerat om kvoter på stålprodukter som gäller från och med den 19 juli 2018. Om din vara är belagd med tilläggstull har du möjlighet att ansöka om kvot. Vid tilldelning av kvoten blir tullsatsen 0 %. Dessa kvoter har du inte kunnat söka elektroniskt direkt i TDS förrän nu.
 • 2018-10-11 Övrigt

  Övergång tullager och anläggning för tillfällig lagring - att göra om du får ny godslokalkod

  I de fall ditt företag får en ny godslokalkod, i samband med övergången till det nya tullagerförfarandet eller anläggning för tillfällig lagring, kan du behöva anmäla vissa kopplingar för att den nya hanteringen ska fungera.
 • 2018-10-10 Övrigt

  Tillstånd till lokalt klareringsförfarande vid uppläggning på tullager upphör

  Från och med 1 november 2018 upphör alla förenklingar/tillstånd som bygger på lokalt klareringsförfarande vid uppläggning på tullager.
 • 2018-08-17 Övrigt

  Charlotte Svensson blir ny generaltulldirektör och chef för Tullverket

  Regeringen har idag utsett Charlotte Svensson till ny generaltulldirektör och chef för Tullverket. Charlotte Svensson kommer närmast från en tjänst som statssekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och tillträder sin nya tjänst den 15 oktober.

Sidan uppdaterades: 2019-12-02

Vad är ändrat:4000