Tullverket

Frågor och svar om att handla på nätet från länder utanför EU

Att handla på nätet upplevs ofta som smidigt och enkelt. Men om du vill köpa något från ett land utanför EU finns det en del saker att tänka på. Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna, bland annat kring tulldeklarationen och eventuella avgifter, till exempel moms och tull, som du kan behöva betala.

Om speditörer och transport

Kan jag välja min speditör själv?

I vissa fall kan du, när du handlar från e-handelsplattformar, välja vilken speditör som ska skicka din försändelse. Men i fallet med den kinesiska posten är det automatiskt Postnord som hanterar alla postorderförsändelser i Sverige.

Det paket du tar emot på posten är en postorderförsändelse när följande två punkter är uppfyllda:

 • Den som har sålt varan i paketet till dig är en yrkesmässigt verksam person som säljer varor utan fysisk besökskontakt.
 • Försäljningen har skett till en konsument.

Försäljning sker i det sista ledet i distributionskedjan från producent till slutlig konsument.

En konsument är i första hand en privatperson som köper varor för sitt eget bruk. I det egna bruket ingår att varan ska användas i personens hushåll.

Men konsumenten kan även vara annat än en privatperson. Det kan följaktligen vara en postorderförsäljning även när ett företag säljer till någon annan än en privatperson.

Vad är en postorderförsändelse?

Tullverket har vare sig insyn i eller påverkan på att speditörerna tar ut avgifter för sina tjänster, eller vilka belopp de tar ut. Kontakta din speditör för frågor och synpunkter.

Varför måste jag betala en avgift till min speditör?

Tullverket känner inte till hur den typen av momsbetalningar hanteras. Kontakta din speditör för att se hur de hanterar det.

Om jag redan betalar moms genom Klarna, Amazon eller något annat företag, behöver jag då ändå betala den administrativa avgiften till min speditör? Varför drabbas i så fall alla av samma avgift?

Postnord är den enda aktör i Sverige som lyder under den konvention som bland annat reglerar import och export av postförsändelser, UPU-konventionen. Detta innebär att Postnord har utsetts att inneha denna roll och är föremål för revisioner från Post- och Telestyrelsen för att säkerställa kvaliteten i posthanteringen.
 
Enligt postlagen (2010:1045) 4 kap. 7 § får ett postbefordringsföretag delta i det internationella postsamarbetet inom ramen för världspostfördragen, om företaget har en verksamhet och organisation som garanterar att det på ett godtagbart sätt kan utföra internationell postbefordran, företaget tillämpar fördragens bestämmelser, och regeringen godkänt att företaget får delta i ett sådant samarbete.
 
Enligt en proposition från år 2009/2010 har regeringen utsett Postnord att vara den postoperatör som fullgör Sveriges skyldigheter enligt världspostkonventionen (UPU) samt företräder Sverige i frågor som avser operativ verksamhet inom postområdet. Detta ska ha skett den 24 februari 1994.
 
Möjligheten att bedriva postverksamhet (vilket ett 30-tal företag gör i Sverige) – och där det är PTS som beviljar tillstånd – ska skiljas från utseende till postoperatör som fullgör Sveriges skyldigheter enligt UPU.
 
Enligt förordning (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen 7 § 2 är det PTS som handlägger frågor som rör Sveriges deltagande i verksamheten inom världspostföreningen UPU.
 
Det är vidare endast Postnord som är ”postoperatör” i kompletteringsförordningens mening. Och endast en postoperatör hanterar postförsändelser (som innehåller en vara). Koppling sker till UPU här. Lägg dock märke till att det finns andra posttjänster inom UPU – till exempel kurirflödet – som Postnord inte är ensamma om.

Vilken lagstiftning stödjer Postnords roll?

Postnord är den enda aktören i Sverige som lyder under den konvention som bland annat reglerar import och export av postförsändelser, UPU-konventionen. Det innebär att om något skickas med posten i ett annat land är det Postnord som transporterar varan i Sverige.

Denna roll innebär dock inte att Tullverket samarbetar med Postnord. Vi behandlar Postnord på samma sätt som andra företag.

Varför samarbetar Tullverket med vinstdrivande Postnord?

Om tulldeklarationen

Vi tittar på möjligheten att ta fram en tjänst för privatpersoner, men det är ett arbete som måste synkroniseras med det arbete som görs inom EU i den här frågan.

Kommer det att komma en digital tjänst för de som vill deklarera själva?

Anledningen till att det är möjligt att göra ett undantag på det sättet vid efterklarering är att sådan i stort sett bara godkänns för just postflödet.

En privatperson som har fått en vara på annat sätt än via post kan inte begära efterklarering utan det ses i stället som bristande efterlevnad av tullbestämmelserna (olaglig införsel) och utreds i annan ordning.

Läs mer om hur och när du kan efterdeklarera.

Varför kan man göra en deklaration i efterhand per e-post när man inte kan göra en vanlig tulldeklaration med e-post?

Varje uppgift har ett syfte.

Rätt avgifter

Du ska betala rätt avgifter när du importerar en vara. Klassificeringen av dina saker styr vilka avgifter du ska betala till oss. Alla varor ska klassificeras och få en varukod. Varukoder för alla varor finns i den webbaserade söktjänsten Tulltaxan och består av siffror. Till exempel har en t-shirt i bomull varukoden 6109 10 00 10.

Öppna Tulltaxan.

Rätt bestämmelser

Det är viktigt att följa bestämmelserna för import vad gäller exempelvis importtillstånd, licenser och importrestriktioner. Det i sin tur handlar om att skydda den inre marknaden, skydda människors säkerhet och hälsa och av politiska och humanitära skäl.

Du bidrar till svensk handelsstatistik

De uppgifter som du lämnar i din importdeklaration ligger till grund för svensk handelsstatistik. Det är mycket viktigt att bidra med en korrekt statistik. Vi sammanställer uppgifterna som lämnas i deklarationer och levererar till Statistiska Centralbyrån, SCB.

Varför behöver man fylla i alla dessa uppgifter när man deklarerar själv?

Alla privatpersoner som vill få sina varor klarerade av Tullverket måste betala moms direkt när de lämnar sina deklarationer. Det här är krav som ställs på samtliga privatpersoner. 

Tullverket kan inte frångå det kravet specifikt för postflödet.

Varför måste jag lämna deklarationen på blankett och lämna den fysiskt?

Du kan ta hjälp av en deklarationshandledning där det står hur du fyller i de olika uppgifterna. Du ska sedan fylla i dessa uppgifter i ett så kallat Enhetsdokument.

Ta hjälp av deklarationshandledningen.

Ladda ner blanketten Enhetsdokument (word).Word
Ladda ner blanketten Enhetsdokument (pdf).PDF

Var kan jag få hjälp att fylla i deklarationen?

 1. Din speditör meddelar dig att din postorderförsändelse har kommit till deras lager och erbjuder sig att agera ombud för din räkning. Det innebär att spediören, för din räkning, sköter hela tullhanteringen, inklusive inbetalning av moms.

 2. Om du väljer bort tjänsten att låta din speditör sköta tullhanteringen och istället vill göra din deklaration själv går det bra. Då behöver du uppge i deklarationen var din försändelse finns lagrad. Den uppgiften får du från din speditörs kundtjänst.

 3. Du måste fylla i en deklaration som du lämnar på blanketten Enhetsdokument. Fyll i sidan 1 av dokumentet (om du har flera varor ska du även fylla i ett tilläggsblad). Skriv försändelsens lagringsplats i ruta 30.

  Gå till Enhetsdokument.PDF

  Gå till Tilläggsblad.PDF
 4. Lämna in deklarationen på närmaste tullklareringsexpedition. När du besöker tullklareringsexpeditionen behöver du även visa upp dokument som styrker ditt köp, till exempel ett kvitto.

  Här hittar du våra tullklareringsexpeditioner.

 5. När Tullverket har tagit emot din deklaration och granskat den ska du betala momsen. Du kan betala kontant eller med kort. Vi tar emot de flesta bankkort; dock inte American Express och Diners.

 6. När du har betalat moms får du en utlämningssedel av tullklareringsexpeditionen som visar att försändelsen får lämnas ut till dig.

 7. Din speditör behöver se utlämningssedeln för att kunna skicka försändelsen till dig, antingen direkt hem till dig eller till ditt vanliga utlämningsställe.

Hur går jag tillväga om jag vill deklarera min försändelse själv?

Om moms- och tullavgifter

Tullverket har ett uppdrag att ta in korrekt uppbörd och säkerställa konkurrensneutralitet. Det är därför viktigt att de som fraktar paketen tar ut moms för försändelser som skickas till Sverige från ett land utanför EU.

Varför ansvarar min speditör för att ta ut moms?

En gåva är något som skickas mellan två privatpersoner. Om värdet på din gåva är 1 700 kronor eller mindre behöver du inte betala någon tull eller moms. Andra regler gäller för alkhol, tobak och parfym.

En försändelse räknas ur tullhänseende endast som gåva om:

 • den skickas vid ett enstaka tillfälle (inte regelbundet)
 • det är en privatperson som ger en gåva till en annan privatperson
 • gåvan är för privat bruk.

Om gåvan innehåller alkohol, tobak eller parfym får paketet endast innehålla en viss mängd av dessa varor samt paketets totala värde högst vara 500 kronor – för att gåvan ska bli tull- och momsfri.

Läs mer om att ta emot en gåva.

Om avsändaren skriver att det ska vara en gåva, slipper jag då moms- och tullavgifter?


Tullverket kan inte ingå den typen av avtal med enskilda företag. Däremot pågår ett arbete inom EU för att nå en sådan lösning för samtliga EU-länder i framtiden.

I vilken lag står det att jag behöver betala moms?

Om Tullverkets roll

Varför säkerställer inte Tullverket momsen på andra sätt, till exempel genom betalningsförmedlarna?

Tullverket har två uppdrag, dels att säkerställa en korrekt uppbörd, dels att förhindra att olagliga varor kommer in i Sverige. Det ena utesluter inte det andra.

Varför lägger Tullverket resurser på såna här bagateller som handlar om billighetsgrejer från Kina som privatpersoner handlar för privat bruk?

I mervärdesskattelagen (1994:200) 1 kap. 5 § kan du läsa om moms.
 
I lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. 2 kap. 3 § 6 och 2 kap. 4 § 4 kan du läsa om postorderförsändelser.

Uppdaterad: 2020-07-02


4000