Tullverket

Frågor och svar om att handla på nätet från länder utanför EU

Vi svarar på de vanligaste frågorna kring vad som gäller när du vill handla på nätet från länder utanför EU, bland annat frågor om tulldeklarationen och eventuella avgifter, moms och tull.

Om speditörer och transport

Kan jag välja min speditör själv?

I vissa fall kan du, när du handlar från e-handelsplattformar, välja vilken speditör som ska skicka din försändelse. Men i fallet med den kinesiska posten är det automatiskt Postnord som hanterar alla postorderförsändelser i Sverige.

Vad är en postorderförsändelse?

Det paket du tar emot på posten är en postorderförsändelse när följande två punkter är uppfyllda:

  • Den som har sålt varan i paketet till dig är en yrkesmässigt verksam person som säljer varor utan fysisk besökskontakt.
  • Försäljningen har skett till en konsument.

Försäljning sker i det sista ledet i distributionskedjan från producent till slutlig konsument.

En konsument är i första hand en privatperson som köper varor för sitt eget bruk. I det egna bruket ingår att varan ska användas i personens hushåll.

Men konsumenten kan även vara annat än en privatperson. Det kan följaktligen vara en postorderförsäljning även när ett företag säljer till någon annan än en privatperson.

Varför måste jag betala en avgift till min speditör?

Tullverket har vare sig insyn i eller påverkan på att speditörerna tar ut avgifter för sina tjänster, eller vilka belopp de tar ut. Kontakta din speditör för frågor och synpunkter.

Om jag redan betalar moms genom Klarna, Amazon eller något annat företag, behöver jag då ändå betala den administrativa avgiften till min speditör? Varför drabbas i så fall alla av samma avgift?

Tullverket känner inte till hur den typen av momsbetalningar hanteras. Kontakta din speditör för att se hur de hanterar det.

Vilken lagstiftning stödjer Postnords roll?

Postnord är den enda aktör i Sverige som lyder under den konvention som bland annat reglerar import och export av postförsändelser, UPU-konventionen. Detta innebär att Postnord har utsetts att inneha denna roll och är föremål för revisioner från Post- och Telestyrelsen för att säkerställa kvaliteten i posthanteringen.
 
Enligt postlagen (2010:1045) 4 kap. 7 § får ett postbefordringsföretag delta i det internationella postsamarbetet inom ramen för världspostfördragen, om företaget har en verksamhet och organisation som garanterar att det på ett godtagbart sätt kan utföra internationell postbefordran, företaget tillämpar fördragens bestämmelser, och regeringen godkänt att företaget får delta i ett sådant samarbete.
 
Regeringen har utsett Postnord att vara den postoperatör som fullgör Sveriges skyldigheter enligt världspostkonventionen (UPU) och företräder Sverige i frågor som avser operativ verksamhet inom postområdet. Detta ska ha skett den 24 februari 1994.
 
Möjligheten att bedriva postverksamhet (vilket ett 30-tal företag gör i Sverige) – och där det är PTS som beviljar tillstånd – ska skiljas från utseende till postoperatör som fullgör Sveriges skyldigheter enligt UPU.
 
Enligt förordning (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen 7 § 2 är det PTS som handlägger frågor som rör Sveriges deltagande i verksamheten inom världspostföreningen UPU.
 
Det är vidare endast Postnord som är ”postoperatör” i kompletteringsförordningens mening. Och endast en postoperatör hanterar postförsändelser (som innehåller en vara). Koppling sker till UPU här. Lägg dock märke till att det finns andra posttjänster inom UPU – till exempel kurirflödet – som Postnord inte är ensamma om.

Varför samarbetar Tullverket med vinstdrivande Postnord?

Postnord är den enda aktören i Sverige som lyder under den konvention som bland annat reglerar import och export av postförsändelser, UPU-konventionen. Det innebär att om något skickas med posten i ett annat land är det Postnord som transporterar varan i Sverige.

Denna roll innebär dock inte att Tullverket samarbetar med Postnord. Vi behandlar Postnord på samma sätt som andra företag.

Om tulldeklarationen

Kommer det att komma en digital tjänst för de som vill deklarera själva?

Vi tittar på möjligheten att ta fram en tjänst för privatpersoner, men det är ett arbete som måste synkroniseras med det arbete som görs inom EU i den här frågan.

Varför kan man göra en deklaration i efterhand per e-post när man inte kan göra en vanlig tulldeklaration med e-post?

Anledningen till att det är möjligt att göra ett undantag på det sättet vid efterklarering är att sådan i stort sett bara godkänns för just postflödet.

En privatperson som har fått en vara på annat sätt än via post kan inte begära efterklarering utan det ses i stället som bristande efterlevnad av tullbestämmelserna (olaglig införsel) och utreds i annan ordning.

Läs mer om hur och när du kan efterdeklarera på sidan Så betalar du tull och moms.

Varför behöver man fylla i alla dessa uppgifter när man deklarerar själv?

Varje uppgift har ett syfte.

Rätt avgifter

Du ska betala rätt avgifter när du importerar en vara. Klassificeringen av dina saker styr vilka avgifter du ska betala till oss. Alla varor ska klassificeras och få en varukod. Varukoder för alla varor finns i den webbaserade söktjänsten Tulltaxan och består av siffror. Till exempel har en t-shirt i bomull varukoden 6109 10 00 10.

Tulltaxan

Rätt bestämmelser

Det är viktigt att följa bestämmelserna för import vad gäller exempelvis importtillstånd, licenser och importrestriktioner. Det i sin tur handlar om att skydda den inre marknaden, skydda människors säkerhet och hälsa och av politiska och humanitära skäl.

Du bidrar till svensk handelsstatistik

De uppgifter som du lämnar i din importdeklaration ligger till grund för svensk handelsstatistik. Det är mycket viktigt att bidra med en korrekt statistik. Vi sammanställer uppgifterna som lämnas i deklarationer och levererar till Statistiska Centralbyrån, SCB.

Varför måste jag lämna deklarationen på blankett och lämna den fysiskt?

Alla privatpersoner som vill få sina varor klarerade av Tullverket måste betala moms direkt när de lämnar sina deklarationer. Det här är krav som ställs på samtliga privatpersoner. 

Tullverket kan inte frångå det kravet specifikt för postflödet.

Var kan jag få hjälp att fylla i deklarationen?

Du kan ta hjälp av en deklarationshandledning där det står hur du fyller i de olika uppgifterna. Du ska sedan fylla i dessa uppgifter i ett så kallat Enhetsdokument.

Ta hjälp av deklarationshandledningen

Ladda ner blanketten Enhetsdokument (pdf)PDF

Hur går jag tillväga om jag vill deklarera min försändelse själv?

I vanliga fall gör Postnord, eller ett annat fraktföretag, din tulldeklaration åt dig. Du kan genom ett aktivt val välja att hantera din tulldeklaration själv.

Vi förklarar steg för steg hur du går tillväga på sidan Hantera din tulldeklaration själv.

Om moms- och tullavgifter

Varför ansvarar min speditör för att ta ut moms?

Tullverket har ett uppdrag att ta in korrekt uppbörd och säkerställa konkurrensneutralitet. Det är därför viktigt att de som fraktar paketen tar ut moms för försändelser som skickas till Sverige från ett land utanför EU.

Om avsändaren skriver att det ska vara en gåva, slipper jag då moms- och tullavgifter?


En gåva är något som skickas mellan två privatpersoner. Om värdet på din gåva är 1 600 kronor eller mindre behöver du inte betala någon tull eller moms. Andra regler gäller för alkhol, tobak och parfym.

En försändelse räknas ur tullhänseende endast som gåva om:

  • den skickas vid ett enstaka tillfälle (inte regelbundet)
  • det är en privatperson som ger en gåva till en annan privatperson
  • gåvan är för privat bruk.

Om gåvan innehåller alkohol, tobak eller parfym får paketet endast innehålla en viss mängd av dessa varor samt paketets totala värde högst vara 500 kronor – för att gåvan ska bli tull- och momsfri.

Allmänt om att skicka eller ta emot en gåva

Hur får jag tillbaka tull och moms när jag har returnerat min vara?

Om du har returnerat en vara kan du ansöka om att få tillbaka moms och den tullavgift du har betalat för varan. Läs om hur du går tillväga på sidan Ska du betala eller ansöka om att få tillbaka avgifter?

Hur mycket tull är det på kläder och skor från USA?

När du beställer kläder eller skor från USA ska du betala 25 procent i moms. Om det sammanlagda värdet för varorna överstiger 1 600 kronor ska du utöver momsen även betala tull.

Tullavgiften på kläder från USA är 12 procent och på vissa typer av kläder tillkommer dessutom en tilläggstull på ytterligare 25 procent.

Tullavgiften för skor kan variera mellan 8–17 procent och i vissa fall tillkommer dessutom en tilläggstull på ytterligare 25 procent. Hur stor tullavgiften är beror på material, utseende och i vissa fall storlek.

Om du vill veta vad tullavgiften blir för just din vara och för att ta reda på om den omfattas av tilläggstull är du välkommen att ringa oss eller skriva till oss.

Om Tullverkets roll

Varför säkerställer inte Tullverket momsen på andra sätt, till exempel genom betalningsförmedlarna?

Tullverket kan inte ingå den typen av avtal med enskilda företag. Däremot pågår ett arbete inom EU för att nå en sådan lösning för samtliga EU-länder i framtiden.

Varför lägger Tullverket resurser på såna här bagateller som handlar om billighetsgrejer från Kina som privatpersoner handlar för privat bruk?

Tullverket har två uppdrag, dels att säkerställa en korrekt uppbörd, dels att förhindra att olagliga varor kommer in i Sverige. Det ena utesluter inte det andra.

I vilken lag står det att jag behöver betala moms?

I mervärdesskattelagen (1994:200) 1 kap. 5 § kan du läsa om moms.
 
I lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. 2 kap. 3 § 6 och 2 kap. 4 § 4 kan du läsa om postorderförsändelser.

Sidan uppdaterades: 2021-04-12

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000