Tullverket

Frågor och svar om brexit

Att Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020 med ett godkänt utträdesavtal betyder att handeln fortsätter precis som vanligt till och med den 31 december 2020 då övergångsperioden upphör. Eftersom det pågår förhandlingar mellan EU och Storbritannien om den framtida relationen kommer frågor och svar att uppdateras efter hand.

Vad gäller efter övergångsperiodens slut?

Tillstånd och registreringar

Vad ska man tänka på generellt när det gäller tillstånd?

Tillstånd som utfärdats i Storbritannien upphör att vara giltiga i EU med omedelbar verkan. Sådana tillstånd som finns registrerade i de centrala systemen kommer att tas bort per automatik. Tillstånd som utfärdats i EU och som även innefattar Storbritannien kan inte längre användas i Storbritannien efter övergångsperiodens slut.

Vad gäller om man har ett brittiskt Eori-nummer?

Alla brittiska Eori-nummer upphör att gälla och tillstånd och garantier som är kopplade till ett brittiskt Eori-nummer kommer per automatik att upphöra.

Vad gäller för tillstånd till samlad garanti för transiteringar?

Tillstånd till samlad garanti för transit kan fortsatt användas i Storbritannien efter årsskiftet. När övergångsperioden upphör blir Storbritannien part till konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande. Formella uppdateringar måste dock göras av borgensförbindelsen och de intyg (TC 31/TC 33) som är knutna till tillståndet. Uppdateringarna ska vara gjorda inom 12 månader räknat från övergångsperiodens slut.

Hur gör man med bankgaranti vid samlad garanti? Ska man utöka bankgarantin redan nu eller ska man vänta?

En ändringsansökan kan alltid skickas in till oss med en väl underbyggd prognos för hur ert framtida varuflöde kommer att se ut.

Vad händer med de BKB-tillstånd som är utfärdade i Storbritannien? Kommer de att fortsätta att gälla?

Efter övergångsperiodens slut kommer de BKB-tillstånd som är utfärdade med ett brittiskt Eori-nummer att återkallas per automatik och de kommer inte längre vara giltiga i EU.

Ursprung

Vad gäller för varor och material med ursprung i Storbritannien?

Efter övergångsperioden räknas allt innehåll i varor, det vill säga både färdiga varor och material som varorna är tillverkade av, som har ursprung i Storbritannien som icke-ursprung. Det innebär att inga typer av EU-ursprungsintyg för sådant material eller sådana varor kan upprättas. Det gäller samtliga ursprungsintyg för förmånsursprung, till exempel deklarationer om ursprung, EUR.1-certifikat och leverantörsdeklarationer.

Det är också viktigt att se över de ursprungskalkyler där en vara får EU-ursprung med hjälp av material eller varor från Storbritannien. Klarar varan ursprungsregeln även när en viss del av materialet inte längre får räknas med som EU-ursprung?

Vad gör jag om jag använder material från Storbritannien i min vara som idag får EU-ursprung?

Du behöver se över om varan fortfarande får EU-ursprung när materialet från Storbritannien inte får räknas med. Klarar varan fortfarande ursprungsregeln och lever upp till villkoren i ursprungsprotokollet (t. ex. mer än otillräcklig bearbetning)?

Vad gör jag om en vara inte längre klarar ursprungsregeln, när material från Storbritannien räknas som icke-ursprung?

Du kan då inte längre upprätta ursprungsintyg med EU-ursprung för din vara under de förutsättningarna. Men du kan se över om du kan klara ursprungsregeln på annat sätt. Finns materialet att köpa in från EU istället (med EU-ursprung)? Eller går det att köpa in andra insatsvaror från EU (med EU-ursprung) så att varan kan klara regeln på det sättet?

Jag har varor med ursprung i Storbritannien på mitt lager. Jag köpte varorna före övergångsperiodens slut och då räknades varorna som EU-ursprungsvaror. Har varorna ursprung i EU efter övergångsperiodens slut?

Nej, efter övergångsperiodens slut har varor som har ursprung i Storbritannien, eller varor som fått EU-ursprung med hjälp av insatsmaterial med ursprung där, inte längre EU-ursprung.

Vad gäller för registrerade exportörer (REX) och företag som har tillstånd att upprätta olika typer av ursprungsintyg (TVFPU)?

Exportörer som är registrerade i Storbritannien förlorar sina tillstånd eller registreringar i och med övergångsperiodens slut. Detsamma gäller företag vilka är etablerade i Storbritannien eller har ett Eori-nummer från Storbritannien och vars tillstånd eller registrering beviljats i EU.

Företag som är etablerade i EU ska kontakta tullmyndigheten om det sker förändringar i förutsättningarna att utfärda ursprungsintyg. Ett sådant exempel kan vara att en insatsvara med komponenter från Storbritannien förlorar sitt EU-ursprung efter utträdet.

Om företag inte längre lever upp till villkoren för tillståndet eller registreringen måste de meddela tullmyndigheten det. I det fallet kommer tillståndet eller registreringen återkallas.

Jag har leverantörsdeklarationer som har upprättas i Storbritannien före övergångsperiodens slut. Kan jag använda dessa för att styrka EU-ursprung efter övergångsperiodens slut?

Nej, efter övergångsperiodens slut kan leverantörsdeklarationer som har upprättas i Storbritannien inte användas för att styrka ursprung.

Jag har före övergångsperiodens slut upprättat leverantörsdeklarationer till kunder inom EU och en del av varorna har ursprung i Storbritannien. Är det något särskilt jag bör tänka på?

Efter övergångsperiodens slut har varor med ursprung i Storbritannien, eller varor som fått EU-ursprung med hjälp av insatsmaterial som har ursprung där, inte längre EU-ursprung och du bör informera dina kunder om detta.

Vad gör jag om jag fått leverantörsdeklarationer eller långtidsleverantörsdeklarationer, hur vet jag om dessa är giltiga efter årsskiftet?

Du bör kontakta din leverantör om du är osäker på om materialet eller varan hade UK-ursprung. Eller om en del av insatsvarorna har ursprung i Storbritannien, och du är osäker på om varan fortfarande klarar ursprungsregeln.

Efter övergångsperiodens slut har varor med ursprung i Storbritannien, eller varor som fått EU-ursprung med hjälp av insatsmaterial som har ursprung där, inte längre EU-ursprung och inga långtidsleverantörsdeklarationer om EU-ursprung kan längre upprättas för dessa. De som tidigare har upprättats är inte giltiga längre om förutsättningarna ändrats, d.v.s. om varan inte längre får EU-ursprung.

Mina varor har skickats från Storbritannien före övergångsperiodens slut. Varorna har ursprung i ett land som EU har ett frihandelsavtal med eller ensidigt förmånsbehandlar (till exempel GSP-länderna) och de har förtullats in i Storbritannien. Vissa av varorna har även ursprung i EU. Kan jag få förmånsbehandling om varorna kommer till EU efter övergångsperiodens slut?

Ja du kan få förmånsbehandling i vissa fall. Om varor som har ursprung i EU eller ursprungsvaror som förtullats in i Storbritannien har skickats från Storbritannien innan övergångsperiodens slut men kommer till EU efter övergångsperiodens slut så behöver du kunna styrka det med transportdokument och du behöver även styrka ursprunget. Ifall du inte kan styrka detta med dokumentation får du betala full tull.

Vad gäller om jag exporterar varor från EU med ursprung i Storbritannien (eller varor innehållande insatsmaterial med ursprung i Storbritannien) före övergångsperiodens slut, men varorna förtullas inte i frihandelsparten (importlandet) förrän efter övergångsperioden? Är ursprungsintygen fortfarande giltiga?

Ursprungsintygen är giltiga för förmånsbehandling inom den giltighetstid som föreskrivs i avtalen. Detta förutsatt att varorna har exporterats och intygen har utfärdats före övergångsperiodens slut.

Här kan du läsa om hur länge ursprungsintyg är giltiga.

Kan ursprungsintyg som har utfärdats före övergångsperiodens slut fortfarande användas för kumulationsändamål om de omfattar varor eller insatsmaterial som har ursprung i Storbritannien?

Nej, dessa ursprungsintyg kan inte användas för kumulationsändamål i EU:s partnerländer eller i ett land som EU ensidigt förmånsbehandlar (till exempel GSP-länderna).

Här kan du läsa om kumulation.

Deklarationer och system

Hur kommer varukoder och växelkurser att hanteras?

Tulltaxan och växelkurser kommer att vara uppdaterade precis som vanligt. Storbritannien byter landgruppstillhörigheter klockan 00.00 den 1 januari 2021. Tänk på att det är EU:s tidszon som gäller, det vill säga klockan 23.00 i Storbritannien och klockan 00.00 i Sverige.

Vad gäller när det i en exportdeklaration har deklarerats ett utförseltullkontor i Storbritannien (t.ex. vid utförsel till Kanalöarna) och transporten av varorna befinner sig unionen, t.ex. i Nederländerna, Belgien eller Frankrike, efter övergångsperiodens slut?

Varorna måste anmälas till det utförseltullkontor där varorna faktiskt lämnar unionens tullområde, till exempel ett utförseltullkontor i Frankrike.

Vad gäller vid transitering till och från Storbritannien?

Storbritannien blir en part till transiteringskonventionen den 1 januari 2021, så det kommer att vara möjligt att transitera varor. Tänk på att transittullkontor måste anges vid gränspassering in i eller ut från Storbritannien. Uppgifter om säkerhet och skydd kan lämnas i NCTS istället för separat via en summarisk in- eller utförseldeklaration.

Vilken är tidsfristen för när summarisk in- och utförseldeklaration ska lämnas?

Tidsfristen för summariska in- och utförseldeklarationer styrs bland annat av typ av transportmedel, tid och område.

Tidsfrister för summariska införseldeklarationer

Tidsfrister för summariska utförseldeklarationer

Vad gäller vid förflyttning av punktskattepliktiga varor?

Du hittar mer information på Skatteverkets webbplats.

Övriga frågor

Blir det tullavgifter mellan EU och Storbritannien?

Det diskuteras i de pågående förhandlingarna om den framtida relationen mellan EU och Storbritannien.

Vad gäller för flyttsakstullfrihet?

Om du räknas som inflyttare kan du få flyttsakstullfrihet om du har haft din ”normala bostad” i ett land utanför EU under en sammanhängande tid av minst 12 månader. Du får också tillgodoräkna dig den tid du har haft din normala bostad i Storbritannien före övergångsperiodens slut.

Den personliga egendom som du söker tullfrihet för ska ha tillhört och använts av dig under minst sex månader där du har haft din normala bostad utanför EU. Du får även räkna in tiden den personliga egendomen har tillhört och använts av dig i Storbritannien före övergångsperiodens slut.

Om du räknas som återvändare kan du få flyttsakstullfrihet om du på grund av ditt arbete har vistats i tredjeland i minst ett år. Du får också tillgodoräkna dig den tid du på grund av ditt arbete har vistats i Storbritannien före övergångsperiodens slut.

Den personliga egendom som du söker tullfrihet för ska ha ägts av dig och använts i ett land utanför EU av dig eller medlem av ditt hushåll. Söker du tullfrihet för ett fordon ska det under minst ett år före återvändandet tillhört dig och under ägandetiden före återvändandet använts i ett land utanför EU av dig eller medlem av ditt hushåll i normal utsträckning. Du får även räkna in tiden fordonet och annan personlig egendom har ägts av dig och använts av dig eller medlem av ditt hushåll i Storbritannien före övergångsperiodens slut.

Läs definitionen av inflyttare respektive återvändare.

Hur ska returer hanteras?

Unionsvaror som tillfälligt exporterats från Storbritannien, exempelvis till USA, före övergångsperiodens slut och återimporteras till EU efter utgången av denna period, anses vara returvaror om villkoren för returtullfrihet är uppfyllda.

Unionsvaror som utförs till Storbritannien från ett annat EU-land före övergångsperiodens slut och återinförs till EU efter utgången av denna period anses vara returvaror om villkoren för returtullfrihet är uppfyllda och man kan bevisa att unionsvarorna transporterades till Storbritannien före övergångsperiodens slut och att de återimporteras i oförändrat skick.

Bevis på att unionsvarorna transporterats till Storbritannien före övergångsperiodens slut som du ska bifoga tulldeklarationen är i första hand relevanta transportdokument och vid behov även andra styrkande handlingar som till exempel hyreskontrakt. Om Tullverket begär det ska du också kunna uppvisa bevis på att varorna är i oförändrat skick.

Vad gäller för produktionsutrustning, till exempel verktyg, där varan tas tillbaka från Storbritannien efter övergångsperiodens slut?

Unionsvaror som utförs till Storbritannien från ett annat EU-land före övergångsperiodens slut och återinförs till EU efter utgången av denna period, anses vara returvaror om villkoren för returtullfrihet är uppfyllda och man kan bevisa att unionsvarorna transporterades till Storbritannien före övergångsperiodens slut och att de återimporteras i oförändrat skick. Bevis på att unionsvarorna transporterats till Storbritannien före övergångsperiodens slut som du ska bifoga tulldeklarationen är i första hand relevanta transportdokument och vid behov även andra styrkande handlingar som t.ex. hyreskontrakt. Om Tullverket begär det ska du också kunna uppvisa bevis på att varorna är i oförändrat skick.

Läs mer om villkor för returtullfrihet.

Kan tidsgränsen på tre år för returtullfrihet förlängas?

Nej, övergångsperiodens slut anses inte vara en särskild omständighet för förlängning av treårsfristen. Exempel på vad som kan vara särskilda omständigheter hittar du i 8 kap. i tullordningen.

Är det något särskilt man ska tänka på när det gäller tullvärde i samband med övergångsperiodens slut?

Efter övergångsperiodens slut ska exempelvis konstruktionsarbete, utvecklingsarbete, konstnärligt arbete, formgivningsarbete, ritningar och skisser som utförts i Storbritannien läggas till tullvärdet för den importerade varan.

Kan det komma att krävas importtillstånd från andra myndigheter för att få importera varor från Storbritannien?

Ja, precis som i handeln med andra länder utanför EU kan tillstånd från andra myndigheter krävas. Kontakta rätt myndighet!

Vad händer med produktsäkerheten och CE-märkning?

Du hittar information på SWEDAC:s webbplats.

Hur blir det med hanteringen av livsmedel och veterinärkontroller?

Läs Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets information om brexit.

Livsmedelsverket.se

Jordbruksverket.se

Sidan uppdaterades: 2020-09-15

Vad är ändrat:

Nypublicerad sida


4000