Tullverket

Frågor och svar om brexit

Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien började tillämpas den 1 januari 2021. Vi uppdaterar sidan om det tillkommer ny information.

Ursprungsfrågor kopplade till handels- och samarbetsavtalet

Ger avtalet med Storbritannien tullfrihet för alla varor?

Avtalet mellan EU och Storbritannien innebär att varor som har ursprung i den ena parten får tullfrihet vid import till den andra parten förutsatt att ursprunget kan styrkas. Oftast styrks ursprunget med ett ursprungsintyg, som i detta avtal kallas ursprungsförsäkran, men ibland kan det även vara möjligt att använda importörens kunskap, se mer info nedan.

Varor med ursprung i Storbritannien kan alltså få tullfrihet vid import till EU och varor med ursprung i EU kan få tullfrihet vid import till Storbritannien.

Varför måste en vara ha ursprung i EU eller Storbritannien?

Ursprungsregler finns i alla frihandelsavtal och kan se olika ut. De finns för att säkerställa att det endast är parterna i avtalet, de länder som slutit avtalet, som har rätt att dra nytta av avtalets tullfrihet eller tullnedsättning. För att få nedsatt tull eller tullfrihet krävs att en vara tillverkats eller bearbetats på ett sådant sätt att den uppfyller ursprungsreglerna - i ett land som omfattas av frihandelsavtalet.

Vad betyder det att en vara är en ursprungsvara?

En vara har sitt ursprung, enligt frihandelsavtalet, där den är helt framställd eller där den har genomgått tillräcklig tillverkning.

Vad som menas med tillräcklig tillverkning enligt avtalet mellan EU och Storbritannien framgår för varje varuslag i en bilaga till ursprungskapitlet. I detta avtal kallas den för ”Bilaga ORIG-2: produktspecifika ursprungsregler”. Där får du söka rätt på din vara och se vilken regel som gäller för att varan ska anses vara en ursprungsvara. Även om du uppfyller regeln i bilagan så måste tillverkningen eller bearbetningen alltid vara mer än otillräcklig (d.v.s. mer än exempelvis en enkel förpackningsåtgärd, se artikel ORIG.7: Otillräcklig tillverkning).

Vad som menas med helt framställt framgår av artikel ”ORIG.5: Helt framställda produkter” men det handlar ofta om råvaror eller produkter med låg bearbetningsgrad. Det kan till exempel vara virke från skog som växt i EU.

Läs mer om olika bestämmelser och begrepp.

Vilka sätt att ansöka om förmånsbehandling vid import till EU finns det enligt avtalet?

För att varorna ska bli tullfria enligt avtalet så ansöker du om förmånsbehandling med stöd av en ursprungsförsäkran eller importörens kunskap. EU-kommissionen har informerat om att när du som importör väl har valt och ansökt om förmån med importörens kunskap kan du inte ändra i efterhand, exempelvis vid en ursprungskontroll, och istället begära förmån med en ursprungsförsäkran.

 • Ursprungsförsäkran är ett ursprungsintyg i form av en särskild text som sätts på fakturan eller ett annat dokument där varorna beskrivs i tillräcklig detalj och där exportören från Storbritannien anger ett brittiskt Eori-nummer samt att varorna har ursprung i Storbritannien.
 • Importörens kunskap använder du som importör enbart om du vet att du själv har tillräckligt med kunskap hur varan blev en ursprungsvara och kan styrka det med handlingar. Vilka handlingar du kan behöva beror på vilken ursprungsregel som tillämpats. Är det en värderegel så kan det till exempel handla om fakturor som styrker värdet på materialet som varan är tillverkad av. Finns det konfidentiell information i de handlingar som behövs för att styrka ursprunget, som du därför inte kan få tillgång till, eller inte kan visa för tullmyndigheten i importlandet, så ska du inte använda importörens kunskap. Du ska då istället be exportören att upprätta en ursprungsförsäkran. När du väl har valt och ansökt om förmånen kan du inte ändra dig i efterhand, och då begära förmån med en ursprungsförsäkran, exempelvis vid en ursprungskontroll.

Var hittar jag hur texten för ursprungsförsäkran ska se ut?

Vi har lagt till texten för ursprungsförsäkran på sidan med exempel på olika deklarationer om ursprung: Fakturadeklaration, ursprungsdeklaration och ursprungsförsäkran.

Texten för ursprungsförsäkran finns annars som en bilaga till ursprungskapitlet. Du hittar det högst upp på landsidan för Storbritannien, ”bilaga ORIG-4 texten till ursprungsförsäkran” på sid 509-510 i avtalet.

Vilket nummer i ursprungsförsäkran använder EU och vilket nummer använder Storbritannien?

I texten för ursprungsförsäkran står det att ett nummer, ”Exportörens referensnummer”, ska användas. EU och Storbritannien använder inte använder samma typ av nummer, inte samma system.

EU använder Rex, Registrerad exportör-systemet. Har du inte redan ett Rex-nummer ansöker du om att bli Rex. Exporterar du bara sändningar med lågt värde (högst 6 000 euro) kan du även upprätta ursprungsförsäkran utan Rex-nummer.

Storbritannien använder brittiska Eori-nummer oavsett värdet på sändningen.

Ursprungsförsäkran eller importörens kunskap, vad ska jag använda?

Ursprungsförsäkran och importörens kunskap är två olika spår som påverkar kontrollen av ursprunget. EU-kommissionen har informerat om att när du som importör väl har valt och ansökt om förmån med importörens kunskap kan du inte ändra i efterhand, exempelvis vid en ursprungskontroll, och istället begära förmån med en ursprungsförsäkran. Det är enbart vid tidpunkten för ansökan om förmånsbehandling, vanligtvis vid importtillfället, som du kan välja om du vill ansöka med en ursprungsförsäkran eller använda importörens kunskap. Du kan ansöka om förmånsbehandling i efterhand, men bara om du inte ansökte om förmånsbehandling vid importen (artikel ORIG.18a.2).

Följande gäller:

 • Får du en ursprungsförsäkran av exportören kan du använda den om varorna du importerar är ursprungsvaror enligt bestämmelserna i avtalet.
 • Kan exportören inte upprätta en ursprungsförsäkran för att varorna inte har ursprung kan du inte använda vare sig ursprungsförsäkran eller importörens kunskap.
 • För att ha möjlighet att använda importörens kunskap behöver du ha så mycket information om varans tillverkningsprocess och ingående material så att du vet hur varan blev en ursprungsvara. Du behöver också kunna styrka att varan uppfyller ursprungsregeln/ursprungskriteriet (till exempel värderegel, nummerväxling eller tillverkningsprocess) med handlingar. Användningen av importörens kunskap förutsätter också att informationen och de styrkande handlingarna inte är konfidentiella och därför kan delas med importlandets tullmyndighet. Detta kan t. ex. bli aktuellt i vissa koncerner, där det finns insyn och tillgång till information och handlingar.
 • Kan du inte använda importörens kunskap eller är osäker behöver du ta reda på vad som gäller innan du ansöker om förmån. Du kan ansöka om förmånsbehandling i efterhand men bara om du inte ansökte vid importtillfället. Kan du inte använda importörens kunskap men vet att varorna är ursprungsvaror kan du be exportören om en ursprungsförsäkran. Är du osäker men tror du att du kan använda importörens kunskap, kolla då upp vad som gäller och att du har tillgång till alla handlingar för att styrka detta innan du ansöker om förmånsbehandling.

Vad gäller för leverantörsdeklarationer under 2021, finns undantag?

Det finns ett undantag från att inneha leverantörsdeklarationer under 2021 om du använder leverantörsdeklarationer inom EU för att styrka att din vara har EU-ursprung. Om du på något annat sätt säkerställt att din vara uppfyller ursprungsreglerna, men inte hunnit få alla leverantörsdeklarationer för att styrka det, kan du samla på dig dem under året och samtidigt upprätta ursprungsförsäkringar.

1 januari 2022 måste du ha fått alla leverantörsdeklarationer för de ursprungsintyg du upprättat under 2021 och får du inte dessa måste du meddela din importör det under januari 2022. Då blir ursprungsintygen ogiltiga och importören behöver betala tull för varorna.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2254

Vad gäller för returer, går det att använda frihandelsavtalet för varor som redan finns i Storbritannien eller som importeras dit och som har ursprung i EU, när dessa sedan ska importeras till EU?

Nej, det går inte att använda frihandelsavtalet för returer, det vill säga EU-ursprungsvaror som finns i Storbritannien. Avtalet gäller bara för varor som har ursprung i den andra parten. Detta innebär att EU förmånsbehandlar varor med ursprung i Storbritannien medan Storbritannien förmånsbehandlar varor med ursprung i EU.

Ibland kan det däremot vara möjligt att istället använda EU:s vanliga returbestämmelser. Ursprunget behöver då inte styrkas.

Fler frågor om ursprung

Vad innebär brexit för mina ursprungsvaror? Titta på filmen Brexit – Hur kan brexit påverka dina ursprungsvaror?

Vad gäller för varor och material med ursprung i Storbritannien?

Efter övergångsperioden räknas allt innehåll i varor, det vill säga både färdiga varor och material som varorna är tillverkade av, som har ursprung i Storbritannien som icke-ursprung. Det innebär att inga typer av EU-ursprungsintyg för sådant material eller sådana varor kan upprättas. Det gäller samtliga ursprungsintyg för förmånsursprung, till exempel deklarationer om ursprung, EUR.1-certifikat och leverantörsdeklarationer.

Det är också viktigt att se över de ursprungskalkyler där en vara får EU-ursprung med hjälp av material eller varor från Storbritannien. Klarar varan ursprungsregeln även när en viss del av materialet inte längre får räknas med som EU-ursprung?

Vad gör jag om jag använder material från Storbritannien i min vara som idag får EU-ursprung?

Du behöver se över om varan fortfarande får EU-ursprung när materialet från Storbritannien inte får räknas med. Klarar varan fortfarande ursprungsregeln och lever upp till villkoren i ursprungsprotokollet (t. ex. mer än otillräcklig bearbetning)?

Vad gör jag om en vara inte längre klarar ursprungsregeln, när material från Storbritannien räknas som icke-ursprung?

Du kan då inte längre upprätta ursprungsintyg med EU-ursprung för din vara under de förutsättningarna. Men du kan se över om du kan klara ursprungsregeln på annat sätt. Finns materialet att köpa in från EU istället (med EU-ursprung)? Eller går det att köpa in andra insatsvaror från EU (med EU-ursprung) så att varan kan klara regeln på det sättet?

Jag har varor med ursprung i Storbritannien på mitt lager. Jag köpte varorna före övergångsperiodens slut och då räknades varorna som EU-ursprungsvaror. Har varorna ursprung i EU efter övergångsperiodens slut?

Nej, efter övergångsperiodens slut har varor som har ursprung i Storbritannien, eller varor som fått EU-ursprung med hjälp av insatsmaterial med ursprung där, inte längre EU-ursprung.

Vad gäller för registrerade exportörer (REX) och företag som har tillstånd att upprätta olika typer av ursprungsintyg (TVFPU)?

Exportörer som är registrerade i Storbritannien förlorar sina tillstånd eller registreringar i och med övergångsperiodens slut. Detsamma gäller företag vilka är etablerade i Storbritannien eller har ett Eori-nummer från Storbritannien och vars tillstånd eller registrering beviljats i EU.

Företag som är etablerade i EU ska kontakta tullmyndigheten om det sker förändringar i förutsättningarna att utfärda ursprungsintyg. Ett sådant exempel kan vara att en insatsvara med komponenter från Storbritannien förlorar sitt EU-ursprung efter utträdet.

Om företag inte längre lever upp till villkoren för tillståndet eller registreringen måste de meddela tullmyndigheten det. I det fallet kommer tillståndet eller registreringen återkallas.

Jag har leverantörsdeklarationer som har upprättas i Storbritannien före övergångsperiodens slut. Kan jag använda dessa för att styrka EU-ursprung efter övergångsperiodens slut?

Nej, efter övergångsperiodens slut kan leverantörsdeklarationer som har upprättas i Storbritannien inte användas för att styrka ursprung.

Jag har före övergångsperiodens slut upprättat leverantörsdeklarationer till kunder inom EU och en del av varorna har ursprung i Storbritannien. Är det något särskilt jag bör tänka på?

Efter övergångsperiodens slut har varor med ursprung i Storbritannien, eller varor som fått EU-ursprung med hjälp av insatsmaterial som har ursprung där, inte längre EU-ursprung och du bör informera dina kunder om detta.

Vad gör jag om jag fått leverantörsdeklarationer eller långtidsleverantörsdeklarationer, hur vet jag om dessa är giltiga efter årsskiftet?

Du bör kontakta din leverantör om du är osäker på om materialet eller varan hade UK-ursprung. Eller om en del av insatsvarorna har ursprung i Storbritannien, och du är osäker på om varan fortfarande klarar ursprungsregeln.

Efter övergångsperiodens slut har varor med ursprung i Storbritannien, eller varor som fått EU-ursprung med hjälp av insatsmaterial som har ursprung där, inte längre EU-ursprung och inga långtidsleverantörsdeklarationer om EU-ursprung kan längre upprättas för dessa. De som tidigare har upprättats är inte giltiga längre om förutsättningarna ändrats, d.v.s. om varan inte längre får EU-ursprung.

Mina varor har skickats från Storbritannien före övergångsperiodens slut. Varorna har ursprung i ett land som EU har ett frihandelsavtal med eller ensidigt förmånsbehandlar (till exempel GSP-länderna) och de har förtullats in i Storbritannien. Vissa av varorna har även ursprung i EU. Kan jag få förmånsbehandling om varorna kommer till EU efter övergångsperiodens slut?

Ja du kan få förmånsbehandling i vissa fall. Om varor som har ursprung i EU eller ursprungsvaror som förtullats in i Storbritannien har skickats från Storbritannien innan övergångsperiodens slut men kommer till EU efter övergångsperiodens slut så behöver du kunna styrka det med transportdokument och du behöver även styrka ursprunget. Ifall du inte kan styrka detta med dokumentation får du betala full tull.

Vad gäller om jag exporterar varor från EU med ursprung i Storbritannien (eller varor innehållande insatsmaterial med ursprung i Storbritannien) före övergångsperiodens slut, men varorna förtullas inte i frihandelsparten (importlandet) förrän efter övergångsperioden? Är ursprungsintygen fortfarande giltiga?

Ursprungsintygen är giltiga för förmånsbehandling inom den giltighetstid som föreskrivs i avtalen. Detta förutsatt att varorna har exporterats och intygen har utfärdats före övergångsperiodens slut.

Här kan du läsa om hur länge ursprungsintyg är giltiga.

Kan ursprungsintyg som har utfärdats före övergångsperiodens slut fortfarande användas för kumulationsändamål om de omfattar varor eller insatsmaterial som har ursprung i Storbritannien?

Nej, dessa ursprungsintyg kan inte användas för kumulationsändamål i EU:s partnerländer eller i ett land som EU ensidigt förmånsbehandlar (till exempel GSP-länderna).

Här kan du läsa om kumulation.

Tillstånd och registreringar

Vad gäller för tillstånd till samlad garanti för transiteringar?

Tillstånd till samlad garanti för transit kan fortsatt användas i Storbritannien efter årsskiftet. När övergångsperioden upphör blir Storbritannien part till konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande. Formella uppdateringar måste dock göras av borgensförbindelsen och de intyg (TC 31/TC 33) som är knutna till tillståndet. Uppdateringarna ska vara gjorda inom 12 månader räknat från övergångsperiodens slut.

Kan det komma att krävas importtillstånd från andra myndigheter för att få importera varor från Storbritannien?

Ja, precis som i handeln med andra länder utanför EU kan tillstånd från andra myndigheter krävas. Kontakta rätt myndighet!

Deklarationer och transporter

Är det några nya dokumentkoder som ska anges i importdeklarationen efter årsskiftet?

Under 2021 skulle en särskild dokumentkod (Y067) anges i importdeklarationen för varor som deklarerades för fri omsättning efter att ha varit i tillfällig lagring eller i ett särskilt förfarande (till exempel aktiv förädling) i Storbritannien eller EU vid övergångsperiodens slut.

Från och med den 1 januari 2022 behöver dessa varor inte längre identifieras och koden har därför tagits bort.

Vad gäller vid transitering till, från eller genom Storbritannien?

Storbritannien är en part till transiteringskonventionen sedan den 1 januari 2021, så du kan fortsatt transitera varor. Tänk på att transittullkontor måste anges vid gränspassering in i eller ut från Storbritannien. Uppgifter om säkerhet och skydd kan lämnas i NCTS istället för separat via en summarisk in- eller utförseldeklaration.

Att Storbritannien är en part till till transiteringskonventionen innebär att när en deklaration för transitering (IE015) upprättas i Sverige med destinationstullkontor i Storbritannien (GB) måste ett transiteringstullkontor i Storbritannien anges, jämför sändningar till Norge eller Schweiz. Anges inte transiteringstullkontor blir deklarationen avvisad med hänvisning till villkor C030, se exempel på felutpekning i meddelande IE016 nedan:
FTX+ACD+++The IE015 message received was invalid'
FTX+AAO++15+RNS:::C030'

Giltiga transiteringstullkontor i Storbritannien finns i Tullkontorslistan, se länk:
Tullkontorslistan

Tänk också på att tidsfristen för transiteringen kan påverkas då det kan ta längre tid att passera gränsen till och från Storbritannien. I enlighet med utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien kommer Nordirland att få status som EU-land och ny landskod (XI). Tullkontor giltiga för transitering på Nordirland kommer att publiceras i tullkontorslistan.

Vilken är tidsfristen för när summarisk in- och utförseldeklaration ska lämnas?

Tidsfristen för summariska in- och utförseldeklarationer styrs bland annat av typ av transportmedel, tid och område.

Tidsfrister för summariska införseldeklarationer

Tidsfrister för summariska utförseldeklarationer

Vad gäller vid förflyttning av punktskattepliktiga varor?

Du hittar mer information på Skatteverkets webbplats.

Det har införts tullformaliteter från och med den 1 januari – vem är då ansvarig för att det lämnas en summarisk införseldeklaration?

När du ska föra in en vara i EU behöver du i förväg anmäla varan hos en tullmyndighet. Du ska lämna en summarisk införseldeklaration innan dina varor når EU. Det finns två olika typer av föranmälan vid import:

 1. Summarisk införseldeklaration – där transportören är ansvarig
 2. Transiteringsdeklaration – där deklaranten är ansvarig

Läs mer om summarisk införseldeklaration.

Om det ankommer varor till Göteborgs hamn som inte omfattas av transiteringsförfarandet, kommer hamnen att anmäla varorna till tillfällig lagring då?

Ja, aktören i hamnen ansvarar då för att anmäla varorna till tillfällig lagring.

Hur fungerar det praktiskt när varor som är under transiteringsförfarandet ankommer till Göteborgs hamn men har en annan slutdestination?

Gränsövergångsattest ska ske, vilket innebär att transiteringshandlingen fysiskt (streckkodsläsbar kopia fungerar) ska lämnas på klareringsexpedition Arendal.

Hur fungerar det praktiskt när varor som är under transiteringsförfarandet ankommer till Göteborgs Ro/Ro Terminal, där hamnen är slutdestination för transiteringen?

Göteborgs Ro/Ro Terminal är idag inte godkänd mottagare och kan därför inte avsluta transiteringen. Därför ska transiteringen avslutas mot ett nytt förfarande på klareringsexpedition Arendal.

Det har införts tullformaliteter från och med den 1 januari – vem är då ansvarig för att uppgifterna om föranmälan lämnas innan varorna förs ut ur EU?

När du ska föra ut en vara ut EU behöver du anmäla varan hos en tullmyndighet. Det innebär att du ska lämna vissa uppgifter en viss tid innan varan lämnar EU. Det finns tre sätt att lämna uppgifterna:

 1. exportdeklaration
 2. summarisk utförseldeklaration
 3. transiteringsdeklaration.

Det vanligaste är att lämna uppgifterna i exportdeklarationen.

Läs mer om att anmäla varor vid export.

Varor som ska transiteras från Göteborgs Ro/Ro terminal till Storbritannien, var ska transiteringen då startas?

Om avsändaren har tillstånd till godkänd avsändare kan transiteringen startas upp där. I övriga fall ska transiteringen startas upp på en klareringsexpedition.

Läs mer om Tullverkets klareringsexpeditioner.

När ska man använda den nya landskoden XI för Nordirland?

Du använder landskoden XI när du behöver särskilja Nordirland från övriga Storbritannien. Det kan till exempel vara vid transitering till Nordirland eller vidare till Irland. Eftersom Nordirland även fortsatt tillhör EU:s tullunion ska inga import- och exportdeklarationer lämnas i handeln mellan EU och Nordirland.

Vad gäller vid tillfällig införsel?

Om varor importeras under förfarandet tillfällig införsel till Sverige före övergångsperiodens slut och befinner sig i Storbritannien efter övergångsperiodens slut, har man 12 månader på sig att avsluta förfarandet och återimportera varorna till Sverige räknat från den dag varorna skickades till Storbritannien. Återimporteras varorna till Sverige efter 12 månader ska de anmälas till ett nytt tullförfarande.

Om varor ska befordras under förfarandet tillfällig införsel mellan Sverige och Storbritannien måste förflyttningen vara avslutad före övergångsperiodens slut.

Om varor är importerade under förfarandet tillfällig införsel till Storbritannien och efter övergångsperiodens slut införs till Sverige ska varorna anmälas till ett nytt tullförfarande i Sverige.

Är det något särskilt man ska tänka på kring ATA-carnet?

Om Storbritannien har utfärdat en ATA-carnet och varorna har exporterats från Storbritannien till ett land utanför EU och varorna ska importeras till Sverige senast den 31 december 2020 avslutas carneten i Sverige och varorna anses som unionsvaror. Om varorna skickas tillbaka till Storbritannien efter övergångsperiodens slut blir det en vanlig export.

Om en ATA-carnet utfärdas i Storbritannien och det görs en export till ett land utanför EU före övergångsperiodens slut och varorna sedan importeras till Sverige efter övergångsperiodens slut, kan varorna anmälas till tillfällig införsel i Sverige om ATA-carneten är giltig. Samma ATA-carnet används om varorna ska vidare till GB.

Vad gäller vid slutanvändning?

Följande gäller för varor som

 • ingår i ett tillstånd till slutanvändning som utfärdats av Storbritannien och som gäller i flera medlemsländer
 • hänförts till slutanvändning före övergångsperiodens slut med avsikten att varorna ska skickas till Sverige för att stanna här:

Varorna måste skickas till Sverige före övergångsperiodens slut och komma till avsedd användning före övergångsperiodens slut och detsamma gäller för överföring av rättigheter och skyldigheter (TORO).

Om så inte sker uppkommer en tullskuld som ska betalas av tillståndshavaren i Storbritannien. Förflyttas varorna under delöverföring uppstår en tullskuld som tillståndshavaren i Storbritannien ska stå för. Är det däremot en full överföring har mottagaren i Sverige ett eget medgivande om överföring av rättigheter och skydigheter och en ställd garanti, och ansvaret för varorna övergår då till mottagaren i Sverige.

Vad ska man tänka på när det gäller aktiv förädling?

Om en svensk tillståndshavare har en kund i Storbritannien och skickar varor till Storbritannien före övergångsperiodens slut måste varorna återinföras till Sverige inom 12 månader beräknat från det datum då varorna skickades till Storbritannien. Om varorna återinförs till Sverige efter 12 månader har de förlorat sin aktiv förädlings-status och måste på nytt anmälas till ett tullförfarande.

Om varor befordras under förfarandet aktiv förädling mellan en tillståndshavare i Sverige och en annan i Storbritannien ska förflyttningen av varorna vara avslutad innan övergångsperiodens slut. I detta fall gäller inte regeln om 12 månader.

Om varor är under aktiv förädling på ett tillstånd utfärdat av Storbritannien och befinner sig i Sverige före övergångsperiodens slut med avsikten att de ska stanna kvar i Sverige, ska de anmälas till ett nytt tullförfarande före övergångsperiodens slut eftersom tillstånd utfärdade i Storbritannien inte längre gäller inom EU.

Om ett tillstånd till aktiv förädling utfärdat i Storbritannien avser likvärdiga varor med export i förväg ska exporten ske före övergångsperiodens slut men de likvärdiga varorna får importeras efter övergångsperiodens slut med total befrielse från importtullar, under förutsättning att det sker inom den tid som anges i tillståndet.

Exempel
Ett brittiskt företag har tillstånd till aktiv förädling för förädling av socker till kakor. Tillståndet är utfärdat i Storbritannien. Företaget har tillstånd till likvärdiga varor med export i förväg med en tidsfrist på 6 månader. Import av de likvärdiga varorna ska göras av ett företag i Sverige.

Exporten av kakor – förädlingsvarorna – från Storbritannien måste ske senast den 31 december 2020 men importen av socker till Sverige får ske efter den 31 december 2020 med total befrielse från importtullar under förutsättning att det sker inom tidsfristen i tillståndet (6 månader).

Vad gäller vid passiv förädling?

Om varor exporteras från EU eller Storbritannien under förfarandet passiv förädling före övergångsperiodens slut och förädlingsvarorna importeras till Sverige eller Storbritannien efter övergångsperiodens slut gäller EU:s regler till den tidsfrist som anges i tillståndet, dock längst i 12 månader från det att varorna exporterades.

Om varor exporteras från Storbritannien under förfarandet passiv förädling före övergångsperiodens slut och förädlingsvarorna ska importeras till Sverige efter övergångsperiodens slut gäller EU:s regler till den tidsfrist som anges i tillståndet dock längst i 12 månader från det att varorna exporterades.

Om varor exporteras från Sverige under förfarandet passiv förädling före övergångsperiodens slut och förädlingsvarorna ska importeras till Storbritannien efter övergångsperiodens slut gäller EU:s regler till den tidsfrist som anges i tillståndet dock längst i 12 månader från det att varorna exporterades.

Övriga frågor

Tas det ut tullavgifter mellan EU och Storbritannien?

Det blir inga tullavgifter om varan uppfyller villkoren för att anses ha ursprung enligt avtalet och detta kan styrkas.

Vad gäller för flyttsakstullfrihet?

Om du räknas som inflyttare kan du få flyttsakstullfrihet om du har haft din ”normala bostad” i ett land utanför EU under en sammanhängande tid av minst 12 månader. Du får också tillgodoräkna dig den tid du har haft din normala bostad i Storbritannien före övergångsperiodens slut.

Den personliga egendom som du söker tullfrihet för ska ha tillhört och använts av dig under minst sex månader där du har haft din normala bostad utanför EU. Du får även räkna in tiden den personliga egendomen har tillhört och använts av dig i Storbritannien före övergångsperiodens slut.

Om du räknas som återvändare kan du få flyttsakstullfrihet om du på grund av ditt arbete har vistats i tredjeland i minst ett år. Du får också tillgodoräkna dig den tid du på grund av ditt arbete har vistats i Storbritannien före övergångsperiodens slut.

Den personliga egendom som du söker tullfrihet för ska ha ägts av dig och använts i ett land utanför EU av dig eller medlem av ditt hushåll. Söker du tullfrihet för ett fordon ska det under minst ett år före återvändandet tillhört dig och under ägandetiden före återvändandet använts i ett land utanför EU av dig eller medlem av ditt hushåll i normal utsträckning. Du får även räkna in tiden fordonet och annan personlig egendom har ägts av dig och använts av dig eller medlem av ditt hushåll i Storbritannien före övergångsperiodens slut.

Läs definitionen av inflyttare respektive återvändare.

Hur ska returer hanteras?

Unionsvaror som tillfälligt exporterats från Storbritannien, exempelvis till USA, före övergångsperiodens slut och återimporteras till EU efter utgången av denna period, anses vara returvaror om villkoren för returtullfrihet är uppfyllda.

Unionsvaror som utförs till Storbritannien från ett annat EU-land före övergångsperiodens slut och återinförs till EU efter utgången av denna period anses vara returvaror om villkoren för returtullfrihet är uppfyllda och man kan bevisa att unionsvarorna transporterades till Storbritannien före övergångsperiodens slut och att de återimporteras i oförändrat skick.

Bevis på att unionsvarorna transporterats till Storbritannien före övergångsperiodens slut som du ska bifoga tulldeklarationen är i första hand relevanta transportdokument och vid behov även andra styrkande handlingar som till exempel hyreskontrakt. Om Tullverket begär det ska du också kunna uppvisa bevis på att varorna är i oförändrat skick.

Vad gäller för produktionsutrustning, till exempel verktyg, där varan tas tillbaka från Storbritannien efter övergångsperiodens slut?

Unionsvaror som utförs till Storbritannien från ett annat EU-land före övergångsperiodens slut och återinförs till EU efter utgången av denna period, anses vara returvaror om villkoren för returtullfrihet är uppfyllda och man kan bevisa att unionsvarorna transporterades till Storbritannien före övergångsperiodens slut och att de återimporteras i oförändrat skick. Bevis på att unionsvarorna transporterats till Storbritannien före övergångsperiodens slut som du ska bifoga tulldeklarationen är i första hand relevanta transportdokument och vid behov även andra styrkande handlingar som t.ex. hyreskontrakt. Om Tullverket begär det ska du också kunna uppvisa bevis på att varorna är i oförändrat skick.

Läs mer om villkor för returtullfrihet.

Kan tidsgränsen på tre år för returtullfrihet förlängas?

Övergångsperiodens slut anses inte vara en särskild omständighet för förlängning av treårsfristen. Däremot kan vissa andra omständigheter vara skäl för förlängning. Exempel på vad som kan vara särskilda omständigheter hittar du i 8 kap. i tullordningen.

Vad händer med produktsäkerheten och CE-märkning?

Du hittar information på SWEDAC:s webbplats.

Hur blir det med hanteringen av livsmedel och veterinärkontroller?

Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets bestämmelser ska vara uppfyllda innan varorna kan deklareras till Tullverket. Denna typ av varor får dessutom bara föras in på de platser som godkänts som införselorter och orterna varierar beroende på vilka varor det gäller.

 • Levande djur: Arlanda, Landvetter, Norrköpings flygplats (enbart registrerade hästar)
 • Animaliska produkter: Arlanda, Landvetter, Göteborgs hamn och Helsingborgs hamn
 • Växter: Stockholm hamn Norvik, Arlanda, Helsingborg, Malmö Flygfraktterminal, Göteborg Skandiahamn, Landvetter. På begäran kan även Malmö hamn och Svinesund användas.
 • Livsmedel: Göteborgs hamn, Landvetter, Stockholm hamn Norvik, Södertälje, Arlanda och Helsingborg

Varorna ska kontrolleras av gränskontrollveterinär i första EU-land. Det innebär att dessa kontroller ska göras i andra EU-länder om varorna passerar där innan de transporteras till Sverige. Först när kontrollen är gjord blir de intyg som ska visas upp för Tullverket godkända av berörd myndighet. I de flesta fall så sker detta digitalt och läggs in i systemet Traces NT.

Läs mer Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets information om brexit.

Livsmedelsverket.se

Jordbruksverket.se

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)