Tullverket

Deklarera växtskyddsavgift och kvalitetskontrollavgift

Växtskyddsavgifter tas ut vid växtskyddskontroll vid import av växter, växtprodukter och andra föremål som kan sprida växtskadegörare. Importerar du frukter och grönsaker som omfattas av EU:s handelsnormer ska du också betala en kvalitetskontrollavgift. Vid import av dessa varor redovisar du och betalar avgiften till Tullverket i samband med att du lämnar en tulldeklaration.

Ny beräkningsmetod med fasta avgiftsnivåer

Växtskyddsavgiften och kvalitetskontrollavgiften samordnas så att du som importör betalar en avgift oavsett om produkterna omfattas av bara den ena kontrollen eller båda. Från och med den 1 januari 2023 beräknas växtskyddsavgiften och kvalitetskontrollavgiften på ett nytt sätt. Den nya beräkningsmetoden innebär att nio olika fasta avgiftsnivåer införs. Vilken avgift du ska betala avgörs av varornas vikt, antalet sundhetscertifikat och vilken kontrollfrekvens som gäller för de varor som du importerar.

Mer information om detta hittar du på Jordbruksverkets webbplats

Vilka uppgifter baseras avgiften på?

I samband med förändringarna av avgiftsberäkningen sker också förändringar av vad som ska redovisas i tulldeklaration. En viktig förändring är att du ska lämna uppgifter om hälsoinförselhandlingar för växter och växtskydd (CHED-PP).

När du deklarerar varor som omfattas av importkontroll, ligger följande uppgifter i deklarationen, per varupost och per deklaration, till grund för beräkningen av avgiften:

 • varukod
 • ursprungsland
 • nettovikt
 • sundhetscertifikat (minst 1 per varupost)
 • eventuell information om varan redan är kontrollerad
 • eventuella undantag från krav på växtskyddskontroller.

Tulltaxan hjälper dig

I Tulltaxan får du den hjälp du behöver genom de åtgärder som kopplas till varukoden. Om åtgärd för sundhetscertifikat anges i Tulltaxan finns krav på uppgiftslämnande av det exporterande landets sundhetscertifikatsnummer (id-nummer). Följande villkor ska då vara uppfyllda:

 • N851 + det utfärdade sundhetscertifikatets id-nummer, och/eller
 • 9006/9007 med det utfärdade sundhetscertifikatets id-nummer.

En av dessa två koder ska anges minst en gång per varupost i fält 44 eller i dataelement 12 03 000 000 – styrkande handlingar. N851 ska anges ihop med varje nytt deklarerat sundhetscertifikat-id sett till hela deklarationen om den innehåller flera varuposter. Dokumentkod 9006/9007 deklareras ihop med sundhetscertifikat-id om samma certifikat redan deklarerats ihop med N851 på en annan varupost, eller om varan redan är växtskyddskontrollerad i ett annat EU-land. Dokumentkod 9085 deklareras om varan inte omfattas av växtskyddskontroller.

Om åtgärd för sundhetscertifikat är upptagen i Tulltaxan, så finns även krav på hälsodokument CHED-PP med utfärdat serienummer.

Dokumentkod C085 anges med serienumret för hälsodokument CHED-PP i fält 44 eller dataelement 12 03 000 000 enligt formatet CHEDPP.SE.åååå.nnnnnnn. Samtliga utfärdade hälsodokument CHED-PP deklareras ihop med C085 (ett id-nr per C085) som varupostens kvantitet kräver. Omfattas inte varan av växtskyddskontroller deklareras 9085 utan id, i fält 44 eller i dataelement 12 03 000 000.

Nettovikten måste täckas av ingivna utfärdade sundhetscertifikat och hälsodokument för korrekt avräkning av kontrollerade varor.

Du behöver inte själv räkna fram avgiften, utan avgiftskalkylatorn beräknar avgiften utifrån de uppgifter du lämnat i deklarationen. I deklarationen anger du:

 • avgiftskod 755 om det gäller växtskyddsavgift och avgiftskod 756 om det gäller kvalitetskontrollavgift (fält 47:1 eller dataelement 14 03 039 000)
 • avgiftssatsen från Tulltaxan (som baseras på nettovikten) fält 47:3. Uppgiften lämnas inte i importdeklarationer enligt den nya lagstiftningen.
 • beräkningsenhet 075 (fält 47:3 eller dataelement 14 03 040 005)
 • beskattningsgrund 1 (fält 47:2 eller dataelement 14 03 040 006).


Praktiska exempel

Det finns olika varianter av importdeklarationer med sundhetscertifikat. Beroende på om dina varor omfattas av växtskyddskontroll, kvalitetskontroll enligt EU:s handelsnormer eller både och ska du lägga in olika uppgifter i tulldeklarationen. Här kommer några exempel på hur du ska deklarera:

 • Varukoder som omfattas av både växtskyddsavgift och kvalitetskontrollavgift

Det finns varukoder i Tulltaxan som omfattas av både växtskyddsavgift och kvalitetskontrollavgift.

 • Om en kvalitetskontrollavgift tas ut betalar du ingen separat växtskyddsavgift. Avgiften erläggs enligt åtgärdsvillkor för kvalitetskontrollavgiften baserat på den importerade nettovikten. Sundhetscertifikatet anmäls till Traces NT. Ange id-numret för ditt hälsodokument (CHED-PP) samt koden 9KPP i fält 44 eller dataelement 12 03 000 000.

Redan kontrollerad vara

Är varan anmäld för import till första EU-land och är erhållen det EU-landets CHED-PP i TRACES-NT, deklarerar du det utländska CHED-PP ihop med dokumentkod 9012.

Om en kvalitetskontrollavgift tas ut betalar du ingen separat växtskyddsavgift. Avgiften erläggs enligt åtgärdsvillkor för kvalitetskontrollavgiften baserat på den importerade nettovikten. Sundhetscertifikatet anmäls till Traces NT. Ange id-numret för ditt hälsodokument (CHED-PP) samt koden 9KPP i fält 44 eller dataelement 12 03 000 000Förstora bilden

Bild: Kvalitetskontrollavgift (vid anmälan av import till Sverige)

 • Om en växtskyddsavgift tas ut betalar du ingen kvalitetskontrollavgift. Avgiften erläggs enligt åtgärdsvillkor för växtskyddsavgiften baserat på den importerade nettovikten. Sundhetscertifikatet anmäls till Traces NT. Ange id-numret för ditt hälsodokument (CHED-PP) samt koden C085 i fält 44 eller dataelement 12 03 000 000 tillsammans med sundhetscertifikatets id-nummer med kod N851/9006/9007.
Exempel växtskyddsavgift. Om en växtskyddsavgift tas ut betalar du ingen kvalitetskontrollavgift. Avgiften erläggs enligt åtgärdsvillkor för växtskyddsavgiften baserat på den importerade nettovikten. Sundhetscertifikatet anmäls till Traces NT. Ange id-numret för ditt hälsodokument (CHED-PP) samt koden C085 i fält 44 eller dataelement 12 03 000 000 tillsammans med sundhetscertifikatets id-nummer med kod N851/9006/9007

Växtskyddsavgift

 • Ett sundhetscertifikat för olika varuposter med låg vikt

Växtskyddsavgiften kan debiteras på ett sundhetscertifikat men deklarationen innehåller många varor med låg vikt på olika varuposter. Används ett och samma sundhetscertifikat på flera varuposter ska du deklarera det ihop med N851 på den varupost som debiterar högst avgift. Resterande varuposter deklareras uppgifterna ihop med 9006 eller 9007.

Växtskyddsavgiften kan debiteras på ett sundhetscertifikat men deklarationen innehåller många varor med låg vikt på olika varuposter. Används ett och samma sundhetscertifikat på flera varuposter ska du deklarera det ihop med N851 på den varupost som debiterar högst avgift. Resterande varuposter deklareras uppgifterna ihop med 9006 eller 9007.Förstora bilden

Bild: Ett sundhetscertifikat för olika varuposter med låg vikt

 • Flera sundhetscertifikat för en varupost

Behövs flera sundhetscertifikat för att importera en varupost ska samtliga sundhetscertifikat deklareras på varuposten ihop med N851. Ange id-numret för ditt hälsodokument (CHED-PP) samt koden C085 i fält 44 eller dataelement 12 03 000 000 tillsammans med sundhetscertifikatens id-nummer med kod N851.

Behövs flera sundhetscertifikat för att importera en varupost ska samtliga sundhetscertifikat deklareras på varuposten ihop med N851. Ange id-numret för ditt hälsodokument (CHED-PP) samt koden C085 i fält 44 eller dataelement 12 03 000 000 tillsammans med sundhetscertifikatens id-nummer med kod N851.

Bild: Flera sundhetscertifikat för en varupost

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)