Tullverket

Gemensamma villkor och bestämmelser

För alla tillstånd som Tullverket utfärdar gäller ett antal villkor och bestämmelser. Vissa av dessa är gemensamma för alla tillståndstyper. Dem kan du läsa om på den här sidan. Tänk på att det också finns villkor och bestämmelser som är specifika för en viss tillståndstyp.

Rutinbeskrivningar

Varje företag som har ett eller flera tillstånd hos Tullverket måste ha tagit fram rutiner för sin tullhantering. Vilka rutiner som ska finnas framgår av villkoren för respektive tillstånd. Alla rutiner ska vara dokumenterade, kända inom organisationen, tillgängliga för alla och kontinuerligt uppdaterade.

Spara dokument och andra uppgifter

När Tullverket begär att du som tillståndshavare lämnar ut dokument och uppgifter måste du göra det inom en fastställd tid. Du måste också hjälpa Tullverket och andra tullmyndigheter att utföra sina kontroller.

Spara i fem år

När du har lämnat en tulldeklaration behöver du spara de dokument och uppgifter som hör ihop med deklarationen i fem år. Du räknar tiden lite olika beroende på vilket förfarande du har använt dig av.

För varor som övergår till fri omsättning eller för exporterade varor räknas tiden från utgången av det år du deklarerar.

För varor som övergår till fri omsättning tullfritt eller med nedsatt tull för att de omfattas av förfarandet slutanvändning räknas tiden från utgången av det år då varorna upphör att vara föremål för tullövervakning.

För varor som hänförs till ett annat tullförfarande eller för varor i tillfällig lagring räknas tiden från utgången av det år då tullförfarandet i fråga avslutas eller då den tillfälliga lagringen upphör.

Om Tullverket har gjort en tullkontroll beträffande en tullskuld  och det har lett till att det belopp som ska betalas har ändrats, och om företaget har blivit underrättat om detta, räknas tiden från utgången av det år då tulldeklarationen för övergång till fri omsättning godtas.

Om företaget har lämnat in ett överklagande eller om ett domstolsförfarande har inletts räknas tiden från utgången av det år då tulldeklarationen för övergång till fri omsättning eller exportdeklarationen godtas eller tills överklagandeförfarandet eller domstolsförfarandet har slutförs, beroende på vilket som inträffar senast.

Du kan behöva spara vissa dokument eller uppgifter en längre tid om det bestäms av en annan lag eller författning.

Berätta om förändringar

Du som har ett tillstånd måste uppfylla de skyldigheter som tillståndet för med sig. Om något inträffar eller förändras, i företaget eller någon annanstans, som kan påverka tillståndet måste du omedelbart meddela Tullverket. Det är du som tillståndshavare som ansvarar för att bedöma vilka händelser eller förändringar som kan bidra till ändrade förutsättningar för tillståndet. 

Här följer ett par exempel på vanliga förändringar och hur du ska agera på dem:

 1. Namn- och adressändringar behöver du anmäla till Tullverket, antingen på tullverket.se eller per brev.
 2. Vid organisationsförändringar där företaget får ett nytt organisationsnummer behöver du ansöka om tillståndet på nytt.

Håll dig uppdaterad

Som tillståndshavare måste du hålla dig uppdaterad om alla gällande bestämmelser och de förändringar som sker. Om lagstiftningen ändras kan det påverka förutsättningarna för ditt tillstånd.

Tullverket kan upphäva, återkalla, ändra eller tillfälligt dra in ett tillstånd

Tullverket har en skyldighet att se till att de tillstånd som myndigheten utfärdar används på rätt sätt. Om ett tillstånd inte används på rätt sätt eller om det på annat sätt inte är förenligt med tullagstiftningen får Tullverket när som helst upphäva, återkalla, ändra eller tillfälligt dra in tillståndet.

Innan Tullverket fattar ett beslut som kan vara negativt för tillståndshavaren ska denne få möjlighet att yttra sig.

Upphäva ett tillstånd

Tullverket ska upphäva ett tillstånd om

 1. tillståndet har beviljats på felaktiga grunder eller utifrån ofullständiga uppgifter
 2. tillståndshavaren visste eller rimligen borde ha vetat att uppgifterna var felaktiga eller ofullständiga
 3. tillståndet inte skulle ha utfärdats om uppgifterna hade varit korrekta och fullständiga.

Tillståndet ska upphävas från och med den dag då det ursprungliga tillståndet började gälla, om inget annat bestäms.

Återkalla ett tillstånd

Tullverket ska återkalla eller ändra ett tillstånd när tillståndet inte kan upphävas och något av följande inträffar:

 1. Ett eller flera av villkoren för att bevilja tillståndet var inte uppfyllda från början eller uppfylls inte längre.
 2. Tillståndhavaren ansöker om att tillståndet ska återkallas.

Om tillståndet återkallas på grund av att villkoren inte har följts kan du söka ett nytt tillstånd tidigast ett år efter återkallandet. För AEO-tillstånd gäller en treårsgräns.

Tillfälligt dra in ett tillstånd

Tullverket kan dra in ett tillstånd tillfälligt när

 1. det kan finnas tillräckliga skäl för att upphäva, återkalla eller ändra tillståndet, men Tullverket ännu inte har alla nödvändiga uppgifter för att kunna fatta ett beslut
 2. villkoren för tillståndet inte är uppfyllda eller innehavaren inte uppfyller sina skyldigheterna och det är lämpligt att ge tillståndshavaren tid att vidta åtgärder för att se till att villkoren uppfylls eller att skyldigheterna fullgörs.

Ett tillstånd kan också dras in tillfälligt om tillståndshavaren begär det på grund av att denne temporärt inte kan uppfylla villkoren för tillståndet eller fullgöra sina skyldigheter.

Den tillfälliga indragningen kan upphöra när tillståndshavaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att kunna uppfylla villkoren eller fullgöra sina skyldigheter. 

Du kan överklaga

Du har rätt att överklaga ett beslut som fattas av en tullmyndighet till följd av tullagstiftningen om beslutet berör dig direkt och personligen.

Du som har lämnat en tillståndsansökan till Tullverket och som inte har fått ett beslut inom föreskriven tidsfrist har rätt att överklaga.

Läs mer om hur du överklagar ett beslut.

Gällande bestämmelser

Tullkodex (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013):

 1. Artikel 22 – Beslut som fattas på ansökan
 2. Artikel 23 – Hantering av beslut som fattats på ansökan
 3. Artikel 27 – Upphävande av förmånliga beslut
 4. Artikel 28 – Återkallelse och ändring av förmånliga beslut
 5. Artikel 44 – Rätt att överklaga
 6. Artikel 51 – Bevarande av dokument och andra uppgifter

Tullagen (2016:253)

 1. 1 kap. 12 § – Bevarande av uppgifter

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)