Tullverket

Styrning och uppföljning

Tullverket är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Vi lyder under Finansdepartementet. Vårt uppdrag beskrivs i förordningen med instruktionen för Tullverket, myndighetsförordningen, regleringsbrevet samt genom budgetpropositionen.

Regeringen beslutar om regleringsbrevet under senare hälften av december. Därefter beslutar Tullverket om sin verksamhetsplan och budget.

Budgetpropositionen innehåller riksdagens och regeringens årliga beslut om verksamhetens inriktning och budget för de kommande åren. Regeringens krav och förväntningar på Tullverket ska ingå som en del i vår planering för kommande år.

Tullverket tar varje år fram en årsredovisning. Årsredovisningen innehåller en redogörelse för hur vi lyckats nå de mål som regeringen angett för vår verksamhet i regleringsbrevet. Vi redovisar också vår verksamhet genom tertialuppföljningar.

Uppdaterad: 2019-12-06


4000