Tullverket

Behandling av personuppgifter i samband med postkontroll

Dina personuppgifter behandlas vid dokumentation av en kontroll i post-, kurir- och fraktflödet. Vi har då kontrollerat om försändelsen innehåller varor med införselförbud eller om det är införselreglerade varor. Om så är fallet ska villkoren för införsel vara uppfylla och anmälningsplikten ordentligt utförts. Kontrollen ska därefter dokumenteras och dina personuppgifter behandlas då för att dokumentera kontrollen.

Rättslig grund och ändamål

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är Tullverkets myndighetsutövning. Behandlingen av personuppgifter sker för ändamålet att Tullverket ska kunna dokumentera kontrollen av din försändelse.

Gallring

Gallring av uppgifterna sker automatiskt senast sex år efter utgången av det kalenderår då uppgifterna behandlades i databasen för första gången.

Rätt till information, rättelse, radering och begränsning

Rätt att få tillgång till din data

Du kan begära ett registerutdrag av de uppgifter du skulle vilja se och verifiera den information vi har om dig. Utdraget är kostnadsfritt.

Rätt till rättelse

Om uppgifter är felaktiga kan du vända dig till Tullverket och begära att vi rättar felaktiga uppgifter. Det innebär också att du har rätt att komplettera med de personuppgifter som saknas och som är viktiga med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära att vi raderar av dina personuppgifter i de fall informationen om dig inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas rättsligaskyldigheter för Tullverket som hindrar oss från att radera information om dig. I dessa fall blockeras den information som Tullverket är skyldig att spara, så att den inte kan användas för andra syften än att uppfylla de rättsliga skyldigheterna.

Rätt att begränsa behandlingen

Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden som Tullverket utreder om uppgifterna är korrekta eller inte.

Rätt att klaga

Om du tycker att Tullverket behandlar dina uppgifter på ett felaktigt sätt ska du i första hand kontakta Tullverket. Du har även rätt att klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Läs mer hos Integritetsskyddsmyndigheten

Personuppgiftsansvarig

Tullverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med anmälningar till Tullverket.

E-posta Tullverket om du har frågor:  dataskyddsombud@tullverket.se.

Ring Tullverket: 0771-520 520.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)