Tullverket

Ukrainakriget och tullhanteringen

EU:s sanktioner med anledning av kriget i Ukraina påverkar dig som handlar med Ryssland, Belarus och vissa områden i Ukraina. På den här sidan hittar du samlad information om hur den rådande situationen påverkar tullhanteringen. Sidan uppdateras löpande.

Längre handläggningstider

Tullverket kontrollerar just nu importer från Ukraina och exporter till Ryssland och Ukraina extra noggrant. Detta kan medföra att tullhanteringen tar längre tid än vanligt.

Invänta exportmedgivande innan du skickar iväg transporten

Vi vill påminna om att en transport aldrig får lämna en godkänd plats vid export innan Tullverket har lämnat ett exportmedgivande. Om varor exporteras innan de är klarerade kan Tullverket pröva om man har gjort sig skyldig till en tullförseelse. Handlar det dessutom om varor som är belagda med exportförbud kan det även röra sig om ett brott mot lagen om vissa internationella sanktioner.

Exportförbud för många varor till Ryssland

Från den 26 februari råder exportförbud för många varor till Ryssland.

Exportförbudet gäller för

 • alla varor och all teknik med dubbla användningsområden enligt bilaga 1 till förordning 2021/821 om produkter med dubbla användningsområden
 • andra varor som kan bidra till militära och tekniska förstärkningar (bilaga VI till förordning 2022/328)
 • varor och teknik som är lämpade för användning vid oljeraffinering (bilaga IX till förordning 2022/328)
 • varor och teknik som är lämpade för användning inom luftfart eller rymdindustrin (bilaga X till förordning 2022/328).

Bilaga 1 till förordning 2021/821 om produkter med dubbla användningsområden

Förordning 2022/328 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina.

Nya exportrestriktioner från den 8 april 2022

Ytterligare riktade exportförbud omfattar till exempel kvantdatorteknik, avancerade halvledare, känsliga maskiner, transport och kemikalier. Det omfattar också specialkatalysatorer för användning inom raffinaderiindustrin.

Dessutom förbjuds export av flygbränsle och bränsletillsatser.

Vilka varor det handlar om kan du läsa i Rådets förordning (EU) 2022/576, artikel 3b.1 och 3c.1.

Exportrestriktioner från den 15 mars 2022

Den 15 mars 2022 infördes ytterligare exportrestriktioner till Ryssland.

Från detta datum gäller

 • exportrestriktioner för utrustning, teknik och tjänster för ryska energiindustrin
 • exportförbud för lyxvaror.

Vilka lyxvaror det handlar om kan du läsa i Rådets förordning (EU) 2022/428 (den nya bilaga XVIII till förordning 833/2014).

Utvidgade exportrestriktioner från den 4 juni 2022

Den 4 juni 2022 börjar det så kallade sjätte sanktionspaketet att gälla. I samband med det utvidgar EU förteckningen över personer och enheter som berörs av exportrestriktioner när det gäller varor och teknik med dubbla användningsområden. Dessa tillägg till förteckningen omfattar både ryska och belarusiska enheter.

Dessutom utökar EU förteckningen över varor och teknik som kan bidra till en teknisk förbättring av Rysslands försvars- och säkerhetssektor. Tilläggen inkluderar 80 kemikalier som kan användas för att tillverka kemiska vapen.

Se Rådets förordning (EU) 2022/879 av den 3 juni 2022 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014.

Läs om det sjätte sanktionspaketet hos EU-kommissionen.

Ta hjälp av tulltaxan

Av tulltaxan framgår vilka KN-nummer som kan omfattas av exportförbudet. Varor enligt dessa nummer får inte exporteras till Ryssland om de utgör den typ av varor som omnämns ovan. Det finns ett krav på exporttillstånd utfärdat av behörig myndighet inom EU för varor enligt dessa KN-nummer.

Om varan omfattas av exportförbud och du inte har något exporttillstånd ber vi dig att inte skicka in någon exportdeklaration.

Ta hjälp av EU-kommissionens Frågor och svar

EU-kommissionen har publicerat Frågor och svar (FAQ) om exportrestriktionerna till Ryssland.

Frågor och svar från EU-kommissionen (på engelska).

Ta hjälp av ISP:s checklista

Inspektionen för strategiska produkter har tagit fram en checklista som vänder sig till den som har export till Ryssland. Det är viktigt att kontrollera hela checklistan för att säkerställa att exportförbud inte föreligger.

Checklista Ryssland (hos Inspektionen för strategiska produkter)

Har du redan ett exporttillstånd?

I och med att sanktionerna omfattar förbudsbestämmelser innebär det att de flesta redan beviljade exporttillstånd rörande export till Ryssland av produkter med dubbla användningsområden inte längre kan nyttjas.

Läs om exporttillstånd för produkter med dubbla användningsområden hos Inspektionen för strategiska produkter.

Meddelade tillstånd från Kommerskollegium gäller dock även fortsättningsvis, i enlighet med de villkor som anges i tillståndsbesluten.

Läs om exporttillstånd hos Kommerskollegium.

Sanktioner mot fysiska och juridiska personer

Observera att det även finns sanktioner mot enskilda fysiska och juridiska personer, vilket du behöver ta hänsyn till när du bedömer om din vara omfattas av exportförbud eller inte.

I Rådets förordning (EU) nr 269/2014 finns namnlistor över personer och företag för vilka sanktionerna gäller. Inga tillgångar eller ekonomiska resurser, till exempel varor, får direkt eller indirekt ställas till förfogande för eller utnyttjas till gagn för personer eller företag som lyder under sanktioner (så kallade förbjudna handelspartner). Du får därmed inte exportera varor till dessa personer eller företag, oavsett om produkterna omfattas av de restriktiva åtgärderna mot Ryssland eller inte.

Ett förbud mot att tillgängliggöra varor och andra resurser gäller även företag som ägs eller kontrolleras av individer som det finns sanktioner mot. Det betyder att exportförbudet gäller om ägaren i fråga är namngiven i listan över sanktionerade personer, oavsett vilken typ av vara det handlar om.

Läs mer om förbjudna handelspartners hos Inspektionen för strategiska produkter.

Tillägg den 8 april 2022

Den 8 april 2022 läggs ytterligare 217 enskilda och 18 enheter och organ till i förteckningen över personer som är föremål för sanktioner.

Rådets förordning (EU) nr 269/2014

Rådets genomförandeförordning (EU) 2022/581

Exportförbud till vissa områden i Ukraina

Från den 24 februari 2022 råder exportförbud för vissa varor eller teknik till de områden i länen Donetsk och Luhansk i Ukraina som inte kontrolleras av den Ukrainska regeringen.

Exportförbudet gäller för varor enligt bilaga II till förordning 2022/263.

Detta innefattar varor och teknik inom följande sektorer:

 • transport
 • telekom
 • energi
 • prospektering, utforskning och produktion av olje-, gas- och mineraltillgångar.

Vissa möjligheter till undantag finns. Läs mer hos Inspektionen för strategiska produkter och Kommerskollegium.

Om varan omfattas av exportförbud och du inte har något exporttillstånd ber vi dig att inte skicka in någon exportdeklaration.

Exportförbud för många varor till Belarus

Från den 3 mars råder exportförbud till Belarus för många varor. Omfattningen liknar de redan införda exportrestriktionerna till Ryssland (se ovan), och framgår av rådets förordning 2022/355.

Vissa möjligheter till undantag finns. Läs mer hos Inspektionen för strategiska produkter och Kommerskollegium.

Om varan omfattas av exportförbud och du inte har något exporttillstånd ber vi dig att inte skicka in någon exportdeklaration.

Nya dokumentkoder för exporttillstånd till Ryssland, Belarus och Ukraina

Den 16 maj ändras vissa dokumentkoder för exporttillstånd för varor till Ryssland och Belarus. Koderna som tidigare har börjat på bokstaven Y (Särskilda regler) kommer i stället att börja på X (Exportcertifikat). Nummerserien är densamma.

Tillståndsnumret påverkas inte av denna ändring. Den anger du som vanligt i identifikationsfältet ihop med dokumentkoden.

I tabellerna här nedanför kan du se vilka koder det gäller.

Ändrade koder för Ryssland

Ändrade dokumentkoder för exporttillstånd till Ryssland

Kod

Beskrivning

X817

Exporttillstånd enligt artikel 3f.4 i rådets förordning (EU) 833/2014

X819

Exporttillstånd enligt artikel 3.6 i rådets förordning (EU) 833/2014

X823

Exporttillstånd enligt artikel 3h.4 i rådets förordning (EU) 833/2014

X830

Exporttillstånd enligt artikel 3c.6 i rådets förordning (EU) 833/2014

X834

Exporttillstånd enligt artikel 3k.5 i rådets förordning (EU) 833/2014

X836

Exporttillstånd enligt artiklarna 2.4 b eller artikel 2a.4 b i rådets förordning (EU) nr 2014/833

X990

Exporttillstånd enligt artiklarna 2.4, 2a.4 och 2b.1 i rådets förordning (EU) nr 2014/833

X991

Förbuden i artiklarna 2.1 och 2a.1 i rådets förordning (EU) nr 833/2014 är inte tillämpliga (se avtalsundantagen i artikel 2.5 och 2a.5 - exporttillstånd)

X992

Exporttillstånd, eller i nödsituationer, i enlighet med artikel 3b.4 i rådets förordning (EU) nr 2014/833


Ändrade koder för Belarus

Ändrade koder för exporttillstånd till Belarus

Kod

Beskrivning

X803

Exporttillstånd enligt artiklarna 1e.4 och 1fa.1 i förordning (EG) nr 765/2006

X804

Förbuden i artiklarna 1e.1 och 1f.1 i rådets förordning (EG) nr 765/2006 är inte tillämpliga (se avtalsundantagen i artikel 1f.5 - exporttillstånd).


Ändrad kod för Ukraina

Ändrad kod för exporttillstånd till Ukraina

Kod

Beskrivning

X985

Exporttillstånd enligt artikel 7 i rådets förordning (EU) 2022/263


Inte längre möjligt att lämna förenklade deklarationer vid export (ALE)

Med anledning av de sanktioner som EU infört är det från den 15 mars 2022 inte längre möjligt att lämna förenklade deklarationer (ALE) med kompletterande deklaration (UFF) vid export till Belarus, Ryssland och Ukraina.

Det innebär att

 • exporter ska deklareras enligt standardförfarande med meddelandetyp UGE
 • inga medgivanden kommer att ges för meddelandet ALE
 • reservrutin för ALE får inte tillämpas vid export till Belarus, Ryssland och Ukraina
 • om godset är restriktionsbelagt ska, liksom i normalfallet, meddelandetyp UNU användas.

Här hittar du deklarationshandledningar vid export.

Hantering av katastrofsändningar från Sverige till Ukraina

Humanitära hjälpsändningar eller katastrofsändningar som skickas från Sverige klassas som unionsvaror. När dessa sändningar ska föras ut till Ukraina ska de deklareras i en exporttulldeklaration.

Enligt ny information från EU-kommissionen kan den aktuella exportdeklarationen lämnas in muntligen. En muntlig exportdeklaration ska lämnas vid utförseltullkontoret där varorna ska föras ut ur EU:s tullområde.

Om en exportdeklaration lämnas i elektronisk form eller på blankett i Sverige gäller vanliga deklarationsbestämmelser, uppgiftslämning och koder.

Hantering av katastrofsändningar från Norge genom Sverige till Ukraina

På grund av situationen i Ukraina ankommer diverse katastrofsändningar till Sverige för vidare transport till Ukraina.

Transporter som ankommer från Norge ska deklareras med en tulldeklaration för tillfällig införsel och en deklaration för återexport. Dessa deklarationer kan lämnas in muntligen med stöd av artikel 136 i kompletteringsförordningen.

Om den berörda sändningen ska användas för flyktingar som redan har kommit till EU kan en muntlig importdeklaration göras. Observera att det är viktigt att det finns styrkande handlingar som visar vad innehållet är, vad syftet är och vart varorna ska.

Förbud mot ryska och belarusiska transporter på vägar inom EU

Ett fullständigt förbud mot ryska och belarusiska godstransportföretag, som bedriver verksamhet i EU. Vissa nödvändiga varor kommer att omfattas av undantag, till exempel jordbruks- och livsmedelsprodukter, humanitärt bistånd och energi.

Även ett förbud för ryska fartyg att lägga till i EU-hamnar innefattas.

I Rådets förordning (EU) 2022/576 av den 8 april kapitel 3I p 2 kan du läsa om vad som inte omfattas av förbudet.

Kommerskollegium är den myndighet som kan medge undantag när det gäller vissa varor som omfattas av förbudet av ryska och belarusiska transporter på väg. Kommerskollegium får även ge fartyg tillstånd att tillträda en hamn för inköp, import eller transport till EU av vissa varor.

Handelslättnader på import av vissa varor med ursprung i Ukraina

Vissa handelslättnader har införts på import av varor med ursprung i Ukraina. Dessa åtgärder ska under en tid tillhandahålla ett ekonomiskt och finansiellt stöd till förmån för Ukraina och de ekonomiska aktörer som drabbas.

Lättnaderna införs med stöd av associeringsavtalet mellan europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan.

De handelslättnader som införs är följande:

 • Avskaffande av importtullar (förmånstullar) på import till EU av vissa industriprodukter från Ukraina. Se bilaga 1-A till associeringsavtalet.
 • Upphävande av tillämpningen av systemet med ingångspriser för frukt och grönsaker som omfattas av systemet enligt bilaga 1-A till associeringsavtalet.
 • De tullkvoter som fastställs i bilaga 1-A till associeringsavtalet ska upphävas och de produkter som omfattas av kvoterna får importeras till EU från Ukraina utan tullar.
 • Antidumpningstullar på import av varor med ursprung i Ukraina som tillämpas utifrån förordningen 2016/1036 ska inte tas ut.
 • Tillämpningen av förordning 2015/478 om gemensamma importregler ska tillfälligt upphävas för import med ursprung i Ukraina. Förordningen gäller för många produkter med ursprung i tredjeländer och omfattar även skyddsåtgärder.

Dessa förmånsåtgärder införs med villkor att reglerna om produkternas ursprung följs samt att Ukraina avstår från att införa nya tullar eller avgifter med motsvarande verkan på import med ursprung i EU. EU-kommissionen kommer att övervaka konsekvenserna av denna förordning.

Åtgärder tillämpas från och med den 4 juni 2022 till och med den 5 juni 2023. Enligt övergångsbestämmelser ska dessa förmåner tillämpas på produkter som den 4 juni 2022 antingen transiteras från Ukraina till EU eller är under tullkontroll i EU, förutsatt att en ansökan om detta lämnas till de ansvariga tullmyndigheterna i EU inom sex månader från den dagen.

Läs mer i förordning 2022/870

Importförbud från vissa områden i Ukraina

Import till EU av varor med ursprung i de områden i länen Donetsk och Luhansk i Ukraina som inte kontrolleras av den ukrainska regeringen är förbjuden från den 24 februari 2022.

Undantag görs för varor för vilka ett ursprungsintyg utfärdat av en behörig myndighet i Ukraina kan uppvisas.

Importförbud för vissa varor från Belarus

Från den 3 mars råder importförbud från Belarus för ett antal varugrupper.

Förbudet gäller vissa

 • cementprodukter
 • gummivaror
 • träprodukter
 • järn- och stålprodukter.

Vilka varor inom dessa varugrupper som är berörda kan du läsa om i rådets förordning 2022/355.

Importförbud för vissa varor från Ryssland

Importförbud för vissa järn- och stålvaror från Ryssland

Från den 15 mars råder importförbud för vissa järn- och stålvaror från Ryssland. Det gäller både varor som exporteras från Ryssland och varor som har sitt ursprung där.

Vilka varor det handlar om kan du läsa i Rådets förordning (EU) 2022/428 (den nya bilaga XVII till förordning 833/2014).

Nya importrestriktioner från den 8 april – förbud mot import av ryskt kol och vissa andra varor

Från den 8 april råder importförbud av ryskt kol. Det gäller även cement, gummiprodukter, trä, alkoholhaltiga drycker, exklusiva fisk- och skaldjursprodukter (inklusive kaviar) samt en åtgärd mot kringgående av import av pottaska (kaliumkarbonat) från Belarus.

Vilka varor det handlar om kan du läsa i Rådets förordning (EU) 2022/576 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014, bilaga XXI.

Nya importrestriktioner från den 4 juni 2022

Från den 4 juni införs det så kallade sjätte sanktionspaketet på grund av kriget i Ukraina. Sanktionen omfattar följande varor från Ryssland:

Varor som berörs av det sjätte sanktionspaketet från den 4 juni 2022


VarukodBeskrivningGeografiskt områdeFotnoterCertifikatKN 2208SpritdryckerRUCD868Y831KN 2303Avfall från livsmedelsindustrinRUCD868Y831KN 2709RåoljaRUCD874Y840 Y841 Y842KN 2710 12LättoljorRUCD874Y840 Y842


Läs mer i Rådets förordning (EU) 2022/879 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014.

Undantag från importförbud för vissa förutbestämda mängder av kaliumklorid och visst gödselmedel, från den 10 juli 2022. Se nyhet Tulltaxan, TARIC.

Varor från vissa områden i Ukraina kan inte förmånsbehandlas

Förmånsbehandling kan inte beviljas för varor från de områden i länen Donetsk och Luhansk i Ukraina som inte kontrolleras av den ukrainska regeringen. Det framgår av ett tillkännagivande som EU-kommissionen publicerade den 23 februari.

Eftersom tullmyndigheterna i Ukraina inte kan kontrollera att varor från dessa områden uppfyller alla nödvändiga krav så uppfylls inte villkoren för att sådana varor ska kunna omfattas av förmånsbehandling.

Importörer inom EU rekommenderas därför att inte begära förmånsbehandling vid import av varor som producerats i eller exporterats från dessa områden i Ukraina.

Läs mer

Meddelande till importörer Import av produkter till unionen från länen Donetsk, Cherson, Luhansk och Zaporizjzja i Ukraina 2022/C 458/02

Inte längre möjligt att anmäla varor med aviseringsmeddelande ALI vid import

Med anledning av de sanktioner som EU har infört är det sedan den 17 mars 2022 inte längre möjligt att anmäla varor med aviseringsmeddelande (ALI) med kompletterande deklaration (TQN) vid import från Belarus, Ryssland och Ukraina.

Det innebär att

 • importer ska deklareras med meddelandetyp DNU och DNK eller meddelandetyp IMDS och IMDP
 • inga medgivanden kommer att ges för meddelandet ALI
 • reservrutin för ALI får inte tillämpas vid import från Belarus, Ryssland och Ukraina
 • om varorna är restriktionsbelagda ska, liksom i normalfallet, meddelandetyp DNU eller IMDS användas.

Här hittar du deklarationshandledningar vid import.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)