Tullverket

Ukrainakriget och tullhanteringen

EU har fattat beslut om omfattande sanktioner mot Ryssland, Belarus, och vissa områden i Ukraina. Under 2014 införde EU de första sanktionerna mot Ryssland. Sanktionerna har sedan dess utökats kraftigt och skärpts i samband med den ryska militära invasionen av Ukraina den 24 februari 2022.

På den här sidan hittar du samlad information om hur den rådande situationen påverkar tullhanteringen och var du hittar information som hjälper dig på vägen.

Det är viktigt att aktivt följa utvecklingen av de import- och exportsanktioner som EU inför, för att ta reda på om just dina produkter helt eller delvis omfattas av sanktionerna, vilka förändras i takt med att förbuden utvidgas.

Tullverket kontrollerar just nu importer från Ukraina och exporter till Ryssland och Ukraina extra noggrant. Detta kan medföra att tullhanteringen tar längre tid än vanligt. Du kan själv påskynda hanteringen av din deklaration genom att på förhand kontrollera vad som gäller för just din vara. Kom ihåg att också bifoga de bilagor och styrkande handlingar som behövs innan du skickar in deklarationen.

Export

Vi vill påminna om att en transport aldrig får lämna en godkänd plats vid export innan Tullverket har lämnat ett exportmedgivande. I och med att sanktionerna omfattar förbudsbestämmelser innebär det att de flesta redan beviljade exporttillstånd rörande export till Ryssland av produkter med dubbla användningsområden inte längre kan nyttjas.

Om varor exporteras innan de är klarerade kan Tullverket pröva om man har gjort sig skyldig till en tullförseelse. Handlar det dessutom om varor som är belagda med exportförbud kan det även röra sig om ett brott mot lagen om vissa internationella sanktioner.

Omfattas min vara?

I sanktionsförordningarna nedan finner du svaret. Välj den konsoliderad version till vänster i marginalen. Genom att klicka på det senaste datumet i listan, får du automatiskt upp en uppdaterad version av sanktionsbestämmelserna.

Ryssland

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

Belarus

RÅDETS FÖRORDNING (EG) 765/2006 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Belarus

Ukraina

Rådets förordning (EU) 2022/263 av den 23 februari 2022 om restriktiva åtgärder med anledning av Ryska federationens olagliga erkännande, ockupation eller annektering av vissa icke-regeringskontrollerade områden i Ukraina.

Hur deklarerar jag?

Ta hjälp av tulltaxan.

Av tulltaxan framgår vilka KN-nummer som omfattas av exportförbudet, eventuella undantag och krav på tillstånd. Varor enligt dessa nummer får inte exporteras till Ryssland eller Belarus. Om varan omfattas av exportförbud och du inte har något exporttillstånd ber vi dig att inte skicka in någon exportdeklaration.

Läs mer om exporttillstånd för produkter med dubbla användningsområden hos: Inspektionen för strategiska produkter

Meddelade tillstånd från Kommerskollegium gäller dock även fortsättningsvis, i enlighet med de villkor som anges i tillståndsbesluten.

Det är inte möjligt att lämna förenklade deklarationer (ALE) med kompletterande deklaration (UFF) vid export till Belarus, Ryssland och Ukraina. Registrering i deklarantens bokföring (som kräver EIR-tillstånd) får inte heller användas för restriktionsvaror. Det innebär att meddelandetyp UNU ska användas om godset är restriktionsbelagt.

I tulltaxan hittar du även de nya dokumentkoder som har införts för exporttillstånd för varor till Ryssland, Belarus och Ukraina.

Koderna som tidigare har börjat på bokstaven Y (Särskilda regler) kommer i stället att börja på X (Exportcertifikat). Nummerserien är densamma. För en överblick kika i kodförteckningen i tulltaxan.

Kan jag skicka till vem som helst?

Nej. Observera att det även finns sanktioner mot enskilda fysiska och juridiska personer, vilket du behöver ta hänsyn till när du bedömer om din vara omfattas av exportförbud eller inte.

I Rådets förordning (EU) 269/2014 finns namnlistor över personer och företag för vilka sanktionerna gäller. Inga tillgångar eller ekonomiska resurser, till exempel varor, får direkt eller indirekt ställas till förfogande för eller utnyttjas till gagn för personer eller företag som lyder under sanktioner (så kallade förbjudna handelspartner). Du får därmed inte exportera varor till dessa personer eller företag, oavsett om produkterna omfattas av de restriktiva åtgärderna mot Ryssland eller inte.

Ett förbud mot att tillgängliggöra varor och andra resurser gäller även företag som ägs eller kontrolleras av individer som det finns sanktioner mot. Det betyder att exportförbudet gäller om ägaren i fråga är namngiven i listan över sanktionerade personer, oavsett vilken typ av vara det handlar om. Läs mer om förbjudna handelspartners hos Inspektionen för strategiska produkter

Vilka särskilda regler gäller vid export till Donetsk, Cherson, Luhansk och Zaporizjzja?

För vissa varor och teknik råder exportförbud till de områden i Ukraina som inte kontrolleras av den ukrainska regeringen. Exportförbudet gäller för varor enligt bilaga II till förordning (EU) 2022/263

Det råder även exportförbud till Belarus för många varor. Omfattningen liknar de redan införda exportrestriktionerna till Ryssland och framgår av rådets förordning (EU) 2022/355.

Vissa möjligheter till undantag finns. Läs mer hos Inspektionen för strategiska produkter och Kommerskollegium.

Vilka speciella regler gäller för vägtransporter?

Ett fullständigt förbud mot ryska och belarusiska transporter på vägar inom EU för godstransportföretag, som bedriver verksamhet i EU.Även ett förbud för ryska fartyg att lägga till i EU-hamnar innefattas av förbudet.Vissa nödvändiga varor omfattas av undantag, till exempel jordbruks- och livsmedelsprodukter, humanitärt bistånd och energi. Kommerskollegium är den myndighet som kan medge undantag när det gäller vissa varor som omfattas av förbudet av ryska och belarusiska transporter på väg. Kommerskollegium får även ge fartyg tillstånd att tillträda en hamn för inköp, import eller transport till EU av vissa varor. I Rådets förordning (EU) 2022/57 av den 8 april kapitel 3I p 2 kan du läsa om vad som inte omfattas av förbudet.

Hur hanteras katastrofsändningar från Sverige till Ukraina?

Humanitära hjälpsändningar eller katastrofsändningar som skickas från Sverige klassas som unionsvaror. När dessa sändningar ska föras ut till Ukraina ska de deklareras i en exporttulldeklaration. Enligt ny information från EU-kommissionen kan den aktuella exportdeklarationen lämnas in muntligen. En muntlig exportdeklaration ska lämnas vid utförseltullkontoret där varorna ska föras ut ur EU:s tullområde.

Om en exportdeklaration lämnas i elektronisk form eller på blankett i Sverige gäller vanliga deklarationsbestämmelser, uppgiftslämning och koder.

På grund av situationen i Ukraina ankommer diverse katastrofsändningar till Sverige för vidare transport till Ukraina. Katastrofsändningar, som kommer från Norge genom Sverige för vidare transport till Ukraina ska deklareras med en tulldeklaration för tillfällig införsel och en deklaration för återexport. Dessa deklarationer kan lämnas in muntligen med stöd av artikel 136 i kompletteringsförordningen.

Om den berörda sändningen ska användas för flyktingar som redan har kommit till EU kan en muntlig importdeklaration göras. Observera att det är viktigt att det finns styrkande handlingar som visar vad innehållet är, vad syftet är och vart varorna ska.

Vad innebär skyldigheten att avtalsmässigt förbjuda återexport till Ryssland enligt artikel 12g; ”no re-export to Russia ” - clause?

Från och med den 20 mars 2024 gäller ett krav för exportör att avtalsmässigt förbjuda återexport till Ryssland och återexport för användning i Ryssland. Syftet är att motverka kringgåenden av sanktionsbestämmelserna.

Kravet på avtalsklausul gäller vid försäljning av särskilt nämnda varor till mottagare utanför EU. Undantag gäller för export till EU:s partnerländer som listas i bilaga VIII till förordning (EU) 833/2014, för närvarande USA, Japan, Storbritannien, Sydkorea, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Norge och Schweiz.

Läs mer:

Import

Omfattas min vara?

I sanktionsförordningarna nedan finner du svaret. Välj konsoliderad version till vänster i marginalen. Genom att klicka på det senaste datumet i listan, får du automatiskt upp en uppdaterad version av sanktionsbestämmelserna.

Ryssland

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

Belarus

RÅDETS FÖRORDNING (EG) 765/2006 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Belarus

Ukraina

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2022/263 av den 23 februari 2022 om restriktiva åtgärder med anledning av Ryska federationens olagliga erkännande, ockupation eller annektering av vissa icke-regeringskontrollerade områden i Ukraina

Hur deklarerar jag?

Ta hjälp av tulltaxan.

Av tulltaxan framgår vilka KN-nummer som omfattas av eventuella sanktioner. Varor enligt dessa nummer får inte importeras till unionen.

Det är inte möjligt att anmäla restriktionsvaror med aviseringsmeddelande (ALI) med kompletterande deklaration (TQN) vid import från Belarus, Ryssland och Ukraina.

Det innebär att importer ska deklareras med meddelandetyp DNU och DNK eller meddelandetyp IMDS och IMDP. Om det står i företagets tillstånd till förenklad deklaration (SDE) att det får användas för restriktionsvaror är det också möjligt att deklarera förenklade och kompletterande deklarationer med meddelandetyp HNU, HNK och TNU.

Tillstånd till registrering i deklarantens bokföring (EIR med meddelandetyp ALI) får inte användas för restriktionsvaror.

Kan jag importera från vem som helst?

Nej. Observera att det även finns sanktioner mot enskilda fysiska och juridiska personer, vilket du behöver ta hänsyn till när du bedömer om varan omfattas av sanktionerna eller inte.

I Rådets förordning (EU) nr 269/2014 finns namnlistor över personer och företag för vilka sanktionerna gäller. Inga tillgångar eller ekonomiska resurser, till exempel varor, får direkt eller indirekt ställas till förfogande för eller utnyttjas till gagn för personer eller företag som lyder under sanktioner (så kallade förbjudna handelspartner).

Ett förbud mot att tillgängliggöra varor och andra resurser gäller även företag som ägs eller kontrolleras av individer som det finns sanktioner mot. Det betyder att förbudet gäller om ägaren i fråga är namngiven i listan över sanktionerade personer, oavsett vilken typ av vara det handlar om.

Finns det handelslättnader för import av varor med ursprung i Ukraina?

Ja! Vissa handelslättnader har införts på import av varor med ursprung i Ukraina. Dessa åtgärder ska under en tid tillhandahålla ett ekonomiskt och finansiellt stöd till förmån för Ukraina och de ekonomiska aktörer som drabbas.

Lättnaderna införs med stöd av associeringsavtalet mellan europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan.

De handelslättnader som införs är följande:

  • Avskaffande av importtullar (förmånstullar) på import till EU av vissa industriprodukter från Ukraina. Se bilaga 1-A till associeringsavtalet.
  • Upphävande av tillämpningen av systemet med ingångspriser för frukt och grönsaker som omfattas av systemet enligt bilaga 1-A till associeringsavtalet.
  • De tullkvoter som fastställs i bilaga 1-A till associeringsavtalet ska upphävas och de produkter som omfattas av kvoterna får importeras till EU från Ukraina utan tullar.
  • Antidumpningstullar på import av varor med ursprung i Ukraina som tillämpas utifrån förordningen 2016/1036 ska inte tas ut.

Tillämpningen av förordning 2015/478 om gemensamma importregler ska tillfälligt upphävas för import med ursprung i Ukraina. Förordningen gäller för många produkter med ursprung i tredjeländer och omfattar även skyddsåtgärder.

Dessa förmånsåtgärder införs med villkor att reglerna om produkternas ursprung följs samt att Ukraina avstår från att införa nya tullar eller avgifter med motsvarande verkan på import med ursprung i EU. Åtgärder tillämpas till och med den 5 juni 2024.

Läs mer i förordning (EU) 2023/1077

Vilka särskilda regler gäller vid import från Donetsk, Cherson, Luhansk och Zaporizjzja?

Import till EU av varor med ursprung i de områden i länen Donetsk, Luhansk, Cherson och Zaporizjzja i Ukraina som inte kontrolleras av den ukrainska regeringen är förbjuden från den 24 februari 2022.

Undantag görs för de varor för vilka ett ursprungsintyg kan uppvisas. Ursprungsintyget ska vara utfärdat av en behörig myndighet i Ukraina.

Förmånsbehandling kan inte beviljas för varor från de områden i länen Donetsk, Luhansk, Cherson och Zaporizjzja i Ukraina, eftersom tullmyndigheterna i Ukraina inte kan kontrollera att varor från dessa områden uppfyller alla nödvändiga krav. Därmed uppfylls inte villkoren för att varor från nämnda områden ska kunna omfattas av förmånsbehandling.

Importörer inom EU rekommenderas därför att inte begära förmånsbehandling vid import av varor som producerats i eller exporterats från dessa områden i Ukraina.

Läs mer:

Meddelande till importörer Import av produkter till unionen från länen Donetsk, Cherson, Luhansk och Zaporizjzja i Ukraina 2022/C 458/02

Vilka särskilda regler gäller vid import av stål och järn?

Från och med 30 september är det förbjudet enligt artikel 3g.d Förordning (EU) 833/2014 att importera eller köpa in, direkt eller indirekt, järn- och stålprodukter enligt förteckningen i bilaga XVII som bearbetats i ett tredjeland och som innehåller järn- och stålprodukter med ursprung i Ryssland enligt förteckningen i bilaga XVII.

Importören ska, vid importtillfället, styrka ursprungslandet för de insatsvaror av järn och stål som används för bearbetning av produkten i ett tredjeland. Enligt artikel 3g1d i Förordning 833/2014 så krävs inte intyg från de partnerländer som anges i förordningens bilaga XXXVI, vilka för tillfället är Norge och Schweiz.

Läs mer:

Vilka särskilda regler gäller vid import av diamanter?

Från och med den 1 januari 2024 är det förbjudet att direkt eller indirekt köpa, importera eller överföra diamanter och produkter som innehåller diamanter om de har sitt ursprung i Ryssland och har exporterats från Ryssland till unionen eller till ett tredjeland. Det är även förbjudet att direkt eller indirekt köpa, importera eller överföra diamanter och produkter som innehåller diamanter som förtecknas i delarna A, B och C i bilaga XXXVIIIA i Förordning 833/2014 oavsett ursprung, om de har transiterats via ryskt territorium.

Från den 1 mars 2024 är det även förbjudet att direkt eller indirekt köpa, importera eller överföra produkter som förtecknas i del A i bilaga XXXVIIIA i förordning 833/2014, om de har bearbetats i ett tredjeland, bestående av diamanter som har ursprung i Ryssland eller som har exporterats från Ryssland med en vikt på 1,0 karat eller mer per diamant.

Från och med den 1 september 2024 är det förbjudet att direkt eller indirekt köpa, importera eller överföra produkter som förtecknas i delarna A, B och C i bilaga XXXVIIIA, om de har bearbetats i ett tredjeland, bestående av eller innehållande diamanter som har ursprung i Ryssland eller som har exporterats från Ryssland, med en vikt på 0,5 karat eller 0,1 gram eller mer per diamant.

Importören ska vid importtillfället styrka ursprungslandet för de diamanter eller produkter som innehåller diamanter som används som insatsvaror vid bearbetningen av produkten i ett tredje land.

Varor som omfattas av KN-nummer 7102 31 00 och 7102 10 00 och som importeras till unionen ska tillsammans med dokumentation som styrker deras ursprung, underställas den myndighet som anges i bilaga XXXVIIIB förordning 833/2014 för kontroll.

Läs mer:

EU-kommissionens FAQ angående diamanter (på engelska)

Mer information

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Justerad information om hur du deklarerar under Import och Export.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)