Tullverket

Framtida tullhantering

Ny EU-gemensam tullagstiftning

Inom EU pågår sedan en tid ett förändringsarbete som syftar till att all informationsöverföring mellan företagen och tullmyndigheterna ska ske elektroniskt. Samtliga förändringar beräknas vara genomförda år 2025. 

Förändringsarbetet består av tre delar: ny lagstiftning, nya it-system och standardiserade arbetsprocesser. Syftet är att förenkla lagstiftningen och administrationen kring tullhantering, både ur företagens och tullmyndigheternas perspektiv. Utgångspunkten är att all hantering ska ske elektroniskt både vad gäller utbyte av information mellan myndigheterna och näringslivet, men också när det gäller utbytet av information mellan tulladministrationerna inom EU.

Den stödjande lagstiftningen för tullkodexen

Tillämpningsföreskrifterna är numera uppdelade i två delar: en kompletteringsförordning (tidigare kallad delegerad akt) och en genomförandeförordning (tidigare kallad genomförandeakt) beroende på att det enligt Lissabonfördraget har införts olika regler för hur man fattar beslut.

Beslut i flera instanser

EU-kommissionen fattade beslut om kompletteringsförordningen i slutet av juli 2015. Därefter skickades den till rådet och parlamentet för granskning, vilka inte hade några invändningar. Den slutliga texten publicerades i Europeiska unionens tidning (EUT) den 29 december 2015. När det gäller genomförandeförordningen beslutades denna den 24 november 2015. Även denna förordning publicerades den 29 december 2015 i EUT.  

Övergångsregler när it-system inte finns på plats

Övergångsreglerna ska gälla i de fall nödvändiga it-system inte finns fram tills dess att it-systemen finns på plats, dock som längst till den 31 december 2025. Reglerna finns i en särskild övergångsförordning (TDA) och i denna finns också förslag på regler som tillfälligt ändrar kompletteringsförordningen. Dessutom finns också vissa undantag intagna i genomförandeförordningen. I kompletterings- och genomförandeförordningen finns även en särskild avdelning IX som behandlar frågor om hur man hanterar tillstånden under övergångsperioden.

För att få en helhetsbild över vad som gäller måste man även gå till arbetsprogrammet som ska uppdateras minst en gång om året.

Som framgår är det en ganska komplex bild där man måste läsa flera olika delar parallellt.

Ny EU-gemensam lagstiftning kräver ny nationell lagstiftning

Med anledning av den nya EU-gemensamma tullagstiftningen behöver även den nationella tullagstiftningen omarbetas. Regeringen tillsatte därför en tullagsutredning som överlämnade sitt slutbetänkande (SOU 2015:5) ”En ny svensk tullagstiftning” den 6 februari 2015. Betänkandet har varit på remiss och riksdagen fattade beslut om den nya tullagen den 4 mars 2016. Den nya tullagen trädde i kraft den 1 maj 2016. Regeringen har även beslutat om en ny tullförordning.

Tullverket har samtidigt arbetat med att ta fram en ny tullordning och nya föreskrifter till den 1 maj 2016. I princip behövde hela tullordningen och vissa andra föreskrifter omarbetas. Strukturen i de nya föreskrifterna ska anpassas till den nya tullagstiftningen och föreskrifter som inte längre gäller ska upphävas. Ett extern remissförfarande genomfördes i mars och beslut togs den 7 april 2016.

Tullverket engagerat på flera nivåer

Förhållandet mellan de olika delarna i lagstiftningen och vem som beslutar om de olika nivåerna kan beskrivas enligt nedan.

  1. Tullkodexen (EU)
  2. Tillämpningsföreskrifter, DA/GA (EU)
  3. Tullagen (riksdag)
  4. Tullförordningen (regering)
  5. Tullordningen (Tullverket)
  6. Föreskrifter (Tullverket)

Medarbetare från Tullverket har varit involverade i arbetet med lagstiftningen i alla de olika nivåerna. Inom EU fanns Tullverket med ibland annat vid förhandlingarna av tillämpningsföreskrifterna och övergångsbestämmelserna i Tullkodexkommittén och Tullkodexexpertgruppen. Tullverket har även haft representanter i den tullagsutredning som arbetat fram betänkandet gällande ny tullag och tullförordning.

Tullverkets målsättning är att i möjligaste mån informera om det vi vet, men i dagsläget har vi inte alla svar. Så kommer det också att vara under perioder flera år framöver till dess att all lagstiftning och alla it-system är på plats. 

Mer information

Tullkodex. m.m.

MASP, Multi Annual Strategic Plan

Arbetsprogrammet för unionstullkodex

Dialogforum

En ny svensk tullagstiftning, SOU 2015:5

Tullverkets yttrande över betänkandet (SOU 2015:5) En ny svensk tullagstiftning Pdf, 578.3 kB.

Union Customs Code (EU-kommissionens informationssida)

Electronic customs (EU-kommissionens statusrapporter)

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)