Tullverket

Arvegods

Personlig egendom som du ärver efter en avliden person kan du ta till Sverige utan att betala någon tullavgift eller skatt under vissa förutsättningar. Här kan du läsa vilka särskilda regler som gäller.

Först och främst behöver du ha din normala bostad i Sverige eller ett annat EU-land.

Under samma förutsättningar gäller tullfrihet också i de fall den personliga egendomen genom arv förvärvats av juridiska personer som ägnar sig åt ideell verksamhet och som är etablerade i Sverige eller ett annat EU-land.

Vad är personlig egendom?

Personlig egendom är egendom som är till för personligt bruk eller för att användas i hushållet, och som utgör den avlidnes kvarlåtenskap, exempelvis personliga ägodelar, möbler, husgeråd, linne, cyklar, motorcyklar, privata fordon och släp till dessa, husvagnar, fritidsbåtar och privata flygplan. Som personlig egendom räknas också sällskapsdjur och riddjur samt vissa bärbara verktyg, utrustning och instrument som en avliden person använt i sin konstnärliga yrkesverksamhet.

Ta hem arvegodset senast två år efter att du ärvt det

Du måste ta hem arvegodset inom två år räknat från den dag då den personliga egendomen övergått i din ägo (slutlig reglering av arvskiftet). Om det finns särskilda skäl kan du ansöka om förlängning av tiden.

Varorna  får importeras i flera separata sändningar inom tvåårsfristen.

Undantag

Tull- och skattefrihet gäller inte för

  • alkoholhaltiga produkter
  • tobak och tobaksvaror
  • kommersiella transportmedel
  • utrustning som den avlidne använde i sin närings- eller yrkesverksamhet
  • lager av råmaterial och färdiga produkter eller halvfabrikat
  • husdjur (till exempel nötkreatur, får, getter) och lager av jordbruksprodukter i större mängd än vad som är rimligt för normalt familjebehov.

Du kan heller inte få tull- och skattefrihet för egendom som du har fått som förskottsarv.

Så ansöker du om tullfrihet

Du ansöker om tullfrihet i importdeklarationen (enhetsdokument).
Ladda ner blanketten Enhetsdokument (pdf) Pdf, 225.8 kB.

Ange följande koder i importdeklarationen:

Fält 24 Transaktionens art: 3
Fält 33 Varukod: 9919 00 00 20
Observera att varor som omfattas av förbud eller restriktioner ska deklareras på sina respektive varukoder i kapitel 1-97.
Fält 36 Förmånskod: 100
Fält 37 - andra delfältet, Förfarandekod: C04
Fält 44 Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd: Ange koden för de dokument som du bifogar till importdeklarationen. Se stycket om styrkande handlingar nedan.

Bifoga styrkande handlingar till importdeklarationen

När du skickar in importdeklarationen behöver du också bifoga en kopia av testamente, bouppteckning, arvskifteshandling eller en annan liknande handling som styrker att du kan använda dig av tullfrihet. Kod 403Q.

Ta hjälp av deklarationshandledningen när du fyller i enhetsdokumentet.

Bestämmelser

  • Rådets förordning (EG) nr 1186/2009, artiklarna 17-20.
  • Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2012:3) om tullfrihet m.m., 2 kap, 10 §.
  • Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m., 2 kap. 2 §.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000