Tullverket

Deklarantens ansvar

Här får du information om vad ett tullombud är, vad som är deklarantens ansvar och vilka dokument, så kallade styrkande handlingar, som du behöver spara.

Att anlita ett tullombud

När du lämnar in en tulldeklaration till Tullverket så är du ansvarig för att uppgifterna i deklarationen stämmer.

Många företag använder ett så kallat tullombud. Ombudet gör då tulldeklarationen åt dig och du betalar tull, skatter och andra avgifter till ombudet.

Ombudet måste ha en fullmakt från dig för att kunna agera i ditt namn och ombudet ska finnas registrerat hos Tullverket.

Det finns två typer av ombudskap: direkt och indirekt. Direkt ombudskap är den vanligaste formen av ombud. Det betyder att ombudet lämnar deklarationen i ditt namn, och själv står som ombud i deklarationen.

Indirekt ombudskap innebär att ombudet lämnar deklarationen i sitt eget namn, men för din räkning. Det blir ombudet som står som deklarant i deklarationen.

Det är ditt ansvar att uppgifterna i deklarationen är korrekta

Det är alltid du som importör respektive exportör, som är ansvarig för att uppgifterna i deklarationen är korrekta. Det är extra viktigt att kontrollera att du

  • uppger korrekt varukod
  • anger rätt kostnader, det vill säga att tullvärdet stämmer
  • räknar fram korrekta avgifter
  • följer villkor och eventuella restriktioner.

Även om du anlitar ett ombud som deklarerar åt dig, så är det du som deklarant som är ansvarig. Det är därför viktigt att du lämnar rätt underlag, så kallade styrkande handlingar, till ombudet som gör din deklaration.

Utöver styrkande handlingar behöver du också lämna andra uppgifter som ditt ombud kan behöva, till exempel vilka eventuella tillstånd, tillståndsnummer samt gods- och lastplatskoder ditt företag har.

Styrkande handlingar – styrker uppgifterna i deklarationen

Styrkande handlingar är de handlingar som styrker uppgifterna som du lämnar i din tulldeklaration. Fakturan är en styrkande handling, men även andra handlingar kan krävas, som exempelvis import- eller exporttillstånd, licenser och ursprungsintyg.

Det är viktigt att du kontrollerar så att uppgifterna i deklarationen stämmer överens med uppgifterna i de styrkande handlingarna.

Om du själv eller ditt ombud lämnar tulldeklarationen digitalt, så behöver du inte bifoga några styrkande handlingar vid deklarationstillfället. Du måste dock kunna visa upp styrkande handlingar om Tullverket begär det.

Spara dina styrkande handlingar i minst fem år

Du behöver spara dina styrkande handlingar tillsammans med tillhörande tulldeklaration i fem år räknat från och med året efter det år då godset blev utlämnat.

Om det finns föreskrifter i en lag eller annan författning om att du ska spara vissa uppgifter längre tid, är det den föreskriften som gäller.

Skapa rutiner för förvaring av dina styrkande handlingar

Det lönar sig att ha bra rutiner för hur du förvarar dina styrkande handlingar. Det finns olika regler för hur du förvarar dina styrkande handlingar, beroende på om du har fått dem i digital form eller inte.

Styrkande handlingar vid import

Läs mer om vad styrkande handlingar vid import är, hur länge du ska spara dem och tips på hur du kan förvara dem.

Styrkande handlingar vid import

Styrkande handlingar vid export

Läs mer om vad styrkande handlingar vid export är, hur länge du ska spara dem och tips på hur du kan förvara dem.

Styrkande handlingar vid export

Handlingar för att styrka ursprung

Exportörens ansvar och tullmyndighetens kontroll

Gällande bestämmelser

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000