Tullverket

Personuppgifter vid kameraövervakning

Tullverket bedriver kamerabevakning på ett antal platser i landet med både fasta och mobila kameralösningar. Syftet med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet, utreda och lagföra brott samt utöva kontrollverksamhet. De brott som avses är olaglig införsel och utförsel av varor till och från Sverige.

Kamerabevakning med ANPR

Därför behandlar Tullverket uppgifterna

Vid kamerabevakningen sker automatisk avläsning av passerande fordons registreringsnummer, så kallad ANPR (Automatic Number Plate Recognition), som jämförs mot Tullverkets databas. Vid en träff i Tullverkets databas meddelas tulltjänstemän vid aktuell plats. Inget material från kamerabevakningen eller andra uppgifter sparas.

Rättslig grund och ändamål

Tullverket har rättsligt stöd för kamerabevakningen i enlighet med 8 § 2 st. p. 1 och 3 och 14 a § kamerabevakningslagen (2018:1200) samt 2 kap. 1 § p. 1 och 2 lag (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

Upplysning

På de platser där Tullverket bedriver kamerabevakning upplyser myndigheten om detta genom tydlig skyltning i enlighet med 15 § kamerabevakningslagen.

Testverksamhet med kameror

Tullverket bedriver testverksamhet med kameror i syfte att testa dem under olika förhållanden. Denna verksamhet är nödvändig för att Tullverket med hjälp av kamerabevakning ska kunna förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet, utreda och lagföra brott samt utöva kontrollverksamhet.

Därför behandlar Tullverket uppgifterna

För att Tullverket ska kunna använda kameror i syfte att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet, utreda och lagföra brott samt utöva kontrollverksamhet bedriver myndigheten viss testverksamhet.

Testverksamhet med kameror kan förekomma i Luleå vid E4, väg 97 och Porsövägen. Vid tester sker automatisk avläsning av passerande fordons registreringsnummer, så kallad ANPR (Automatic Number Plate Recognition). Inga jämförelser av registreringsnummer sker mot databaser eller register och inget material eller andra uppgifter sparas efter genomfört test.

Rättslig grund och ändamål

Tullverket har rättsligt stöd för personuppgiftsbehandlingen i enlighet med artikel 6.1 e) GDPR. Behandlingen sker som ett led i myndighetens uppdrag.

Upplysning

När Tullverket bedriver testverksamhet med kameror upplyser myndigheten om detta genom tydlig skyltning på de aktuella platserna.

Personuppgiftsbehandling vid kamerabevakning på flygplatser

Tullverket bedriver kamerabevakning på vissa flygplatser i landet. Kamerabevakningen bedrivs både genom realtidsövervakning men även genom lagring av material från kamerabevakningen i fjorton dagar.

Därför behandlar Tullverket uppgifterna

Syftet med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet samt att utreda och lagföra brott. De brott som avses är olaglig införsel och utförsel av varor till och från Sverige.

Rättslig grund och ändamål

Tullverket har rättsligt stöd för kamerabevakningen i enlighet med 9 § p. 6 d kamerabevakningslagen (2018:1200) och 2 kap. 1 § p. 1 och 2 lag (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

Upplysning

På de flygplatser där Tullverket bedriver kamerabevakning upplyser myndigheten om detta genom tydlig skyltning i enlighet med 15 § kamerabevakningslagen.

Mer information

Kamerabevakningslagen (2018:1200)

Lag (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

Gallring

Uppgifter och handlingar i databasen skall gallras senast sex år efter utgången av det kalenderår då uppgifterna eller handlingarna behandlades i databasen första gången. Gallring regleras i lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet 2 kap. 10 §.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)