Tullverket

Gränsjusteringsmekanism för koldioxid vid import

Gränsjusteringsmekanismen för koldioxid, CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), är en åtgärd för att EU ska nå sina mål för hållbar utveckling och minskade koldioxidutsläpp. Den 1 oktober 2023 inleds övergångsperioden för CBAM med rapporteringskrav kvartalsvis när du deklarerar vissa varor för import. Betalningskrav införs först den 1 januari 2026.

CBAM är ett sätt för EU att säkerställa att produkter som importeras till unionen har producerats på ett hållbart sätt och att unionens egna regler för hållbar utveckling efterföljs.

Syftet med CBAM-förordningen är att motverka risken för koldioxidläckage. Koldioxidläckage uppstår när industrier flyttar sina verksamheter från EU till andra länder för att slippa hårdare klimatstandarder eller när import från sådana länder ersätter likvärdiga men mindre koldioxidintensiva produkter tillverkade inom EU.

Du ska från och med den 1 oktober 2023 rapportera till det EU-centrala CBAM-systemet om du importerat vissa typer av varor. Från och med den 1 januari 2026 tas en avgift ut på varor som importeras till ett land baserat på de koldioxidutsläpp som uppstod vid produktionen av dessa varor.

Införandet sker i flera steg

  • Mellan den 1 oktober 2023 och den 31 december 2025 finns en övergångslösning som innebär att tullmyndigheten vid deklarationstillfället och före frigörandet av varorna ska notifiera om deklarantens rapporteringsskyldighet till det EU-centrala CBAM-systemet. Ekonomiska aktörer som har deklarerat varor för införsel som omfattas av CBAM-förordningen rapporterar sedan kvartalsvis via en e-tjänst mot det EU-centrala CBAM-systemet.
  • Från och med den 31 december 2024 börjar ansvarig CBAM-myndighet att utfärda CBAM-tillstånd till ekonomiska aktörer.
  • Från och med den 1 januari 2026 ersätts notifieringen av deklarantens rapporteringsskyldighet av en verksamhetsregel som kontrollerar om varan omfattas av CBAM-förordningen och sedan sker kontroll av om deklaranten har ett giltigt CBAM-tillstånd. Om giltigt tillstånd saknas så medges inte införsel av varorna.

Hur notifierar Tullverket dig som ekonomisk aktörer?

Du som deklarerar standardtulldeklarationer i det nya importsystemet som omfattar varor som ska rapporteras tar emot notifieringen via följande svarskod:

SE-INFO3: Från och med 1 oktober träder övergångsbestämmelserna in rörande CBAM (gränsskyddsmekanismen för koldioxid). Varor som omfattas av regelverket ska rapporteras in till det centrala CBAM-systemet inom EU. Övergångslösningen pågår till den 31 december 2025.

Du som deklarerar enligt den gamla lagstiftningen får samma notifiering när deklarationen lämnas in till Tullverket. Denna notifiering kommer du att få oavsett om deklarationen omfattar varor som ska rapporteras eller inte.

Hur rapporterar jag till CBAM-systemet?

Rapporten ska bland annat omfatta kvantiteten för varje typ av vara som importerats, den faktiska totala utsläppsmängden för dessa varor samt den totala mängden indirekta utsläpp som genererats.

Du rapporterar till CBAM-systemet genom den EU-gemensamma e-tjänsten CBAM Transitional Registry.

Tulltaxan hjälper dig

De varor som omfattas av CBAM-förordningen och därmed ger den ekonomiska aktören rapporteringsskyldighet är varukoder (KN-nummer) som vid kontroll mot tulltaxan faller ut till en åtgärd kopplat till CBAM. Förordningen ska inte ska tillämpas för försändelser av ringa värde eller för resandes bagage om det verkliga värdet inte överstiger gränsen för försändelser av ringa värde. Även varor som förflyttas eller används inom ramen för militära aktiviteter är undantagna.

Berörda varor

De varor som i första hand berörs är:

  • järn
  • stål
  • cement
  • gödningsmedel
  • aluminium
  • el samt vätgas

Varukoder som omfattas hittar du i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/956 om inrättande av en mekanism för koldioxidjustering vid gränsen.

Mer information om CBAM

Regeringens webbplats

EU-kommissionens webbplats

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)