Tullverket

Avfall

Avfall har de senaste decennierna blivit en global handelsvara. Det har resulterat i en ökning av avfallstransporter både i avfallsproducerande länder men också över gränserna mellan olika länder. En del av avfallet klassas som farligt vilket kan leda till risker för människors hälsa och för miljön.

För att skydda miljön och människors hälsa finns omfattande regler för transporter av avfall över gränserna. Du som handlar med avfall har ansvar för att veta vad som gäller för din sändning.

Avfall är varor som en person eller företag väljer att göra sig av med. I de flesta fall är klassificeringen av varan densamma oavsett varans skick. Tullverket vill att du som agerar som ombud är extra uppmärksam i de fall godsets styrkande handlingar visar på ett lågt pris per kilo och sändningen ska gå till ett utvecklingsland eller till Mellanöstern.

Många länder saknar kunskap om hur farligt avfall ska hanteras. Därför finns Baselkonventionen, en internationell överenskommelse om kontroll av transporter över nationsgränser och hantering av avfall.

Med Baselkonventionen som grund har EU antagit Europaparlamentets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall. För dig som är etablerad inom EU är förordningen det viktigaste regelverket.

Till förordningen finns bilagor med förteckningar över avfall som du måste kontrollera ditt avfall mot, eftersom olika regler gäller för bilagorna:

 • Bilaga III — Icke farligt avfall. Du ska bland annat teckna ett avtal och fylla i en informationsblankett.
 • Bilaga IV — Farligt avfall. Anmälan till Naturvårdsverket som först ska godkänna anmälan innan du får skicka iväg avfallet. Din anmälan måste också godkännas av behörig myndighet i mottagarlandet.
 • Bilaga V — Exportförbud till länder utanför EU, OECD och Liechtenstein.     


Rådets förordning 1013/2006 om transport av avfall

Rådets förordning nr 333/2011 om kriterier för fastställande av när vissa typer av metallskrot upphör att vara avfall

Naturvårdsverket beslutar om avfallstransporter

I Sverige är det Naturvårdsverket som är ansvarig myndighet. De tillsammans med de andra inblandade ländernas myndigheter, godkänner eller nekar till avfallstransporter över gränserna. När du vet i vilken bilaga ditt avfall finns så beror reglerna också på till vilket land du ska skicka avfallet och vad som kommer att hända med avfallet i mottagarlandet. Avfall som inte ska återvinnas får till exempel inte exporteras från EU och Efta. Dessutom är det förbjudet att skicka avfall som klassas som farligt utanför EU, Efta eller OECD.

Vanliga exempel på farligt avfall är

 • bildelar
 • kylskåp
 • frysar
 • datorskärmar
 • batterier
 • övrig elektronik
 • däck
 • motorer.

Läs mer hos Naturvårdsverket.

Begagnade varor kan klassas som avfall

Ibland kan det vara svårt att bedöma om det som ska exporteras är en begagnad produkt eller avfall. En vara klassas som avfall om den till exempel

 • inte är komplett och saknar viktiga delar
 • är i dåligt skick, sliten eller skadad
 • är gammal eller omodern
 • saknar en användning eller marknad.

Så gör du exporten hos Tullverket

Om varorna får exporteras måste du göra följande:

 • Skicka exportdeklarationen som ett UNU-meddelande (standardförfarande export).
 • Även om du är AEO-certifierad ska skicka deklarationen som ett UNU-meddelande och du får inte sända den i det kvalitetssäkrade flödet.
 • Ange åtgärdsindikator (call me-kod) 01 som visar att varorna omfattas av exportrestriktioner, men att du uppfyller villkoren.

Avfall som upphör att vara avfall

Metallskrot

År 2011 fastställde EU i rådets förordning (EU) nr 333/2011 kriterier för när vissa typer av metallskrot upphör att vara avfall så kallad end of waste. Förordningen kom till i syfte att främja återanvändningen av metallskrot. Med de fastställda kriterierna för när metallskrot upphör att vara avfall ska skrotet kunna användas direkt i nyproduktion. För varje sändning ska producenten eller importören utfärda en försäkran om överensstämmelse enligt bilaga II i förordningen.

Metallskrot som uppfyller kriterierna i förordningen ska du deklarera på följande sätt:

 • I fält 44 bilagda handlingar ska du i importdeklarationen hänvisa till försäkran genom att ange dokumentkod C058 (informationen finns knuten till varukoden i Tulltaxan).
 • Deklarationen ska skickas med HNK/DNK-meddelande på importen. Som AEO-certifierad operatör ska du skicka deklarationen med nämnda meddelandetyper och får inte sända deklarationen i kvalitetssäkrat flöde.
 • För att informera Tullverket om att sändningen omfattas av restriktioner ska du ange åtgärdsindikator 01.

Din sändning kan kontrolleras

Tullverket har befogenheter att kontrollera sändningar av avfall som exporteras eller importeras. Vi kan till exempel hålla kvar en avfallstransport för att kontrollera att sändningen är korrekt deklarerad och att alla nödvändiga uppgifter är lämnade. Om det finns misstanke om brott kan avfallstransporten hållas kvar med stöd av bestämmelserna om beslag i 22 § smugglingslagen.

Bedömningen om godset är att betrakta som avfall, och i så fall om det är att betrakta som illegalt görs av de operativa tillsynsmyndigheterna som är länsstyrelserna.

Tullverket har inte befogenheter att kontrollera avfall vid gräns mot andra EU-länder.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)