Tullverket

Garanti

Lagstiftningen ställer vid flertalet händelser krav på att en garanti ställs. Det gäller exempelvis vid aktiv förädling och tullager.

En garanti kan gälla en enstaka händelse, men du kan också ställa en samlad garanti för två eller flera händelser, deklarationer eller förfaranden. För att få använda en samlad garanti måste du ha tillstånd.

Det finns ett fåtal undantag från kravet på garanti. Ett sådant undantag kan vara om det enbart handlar om låga belopp.

Individuell garanti

En individuell garanti ska kunna följa en tulldeklaration från början till slut och den ska hänvisa till en enda tulldeklaration, inte flera. En individuell garanti ska användas om du lämnar en förenklad ansökan om aktiv förädling, slutanvändning eller tillfällig införsel i tulldeklarationen.

En individuell garanti ska täcka tullen och andra avgifter för den enstaka händelsen. Det finns ingen möjlighet till nedsättning av en individuell garanti.

Val av garanti vid individuell garanti

Tullverket godkänner följande former av garanti:

  1. borgensförbindelsePDF (vid borgensförbindelse godtar Tullverket endast garantier som är textmässigt utformade enligt denna bilaga)
  2. insättning på Tullverkets bankkonto (kontant deposition)
  3. pantsättning av ett spärrat kontoPDF.

Samlad garanti

En samlad garanti täcker tull och eventuellt andra avgifter för två eller flera händelser, deklarationer eller tullförfaranden. Tillstånd till samlad garanti är ibland en förutsättning för att du ska kunna få andra tillstånd som ställer krav på garanti.

I de fall den samlade garantin ska gälla i flera länder ska du ställa garanti även för nationella skatter och avgifter. Detsamma gäller för transitering.

Utifrån en riskbedömning kan Tullverket även i andra fall kräva att du ställer en samlad garanti för annan skatt än tull. Exempel på en sådan skatt är moms.

Ett tillstånd till samlad garanti kan omfatta flera olika förfaranden. Som företag kan du välja att ställa en garantihandling som omfattar alla aktuella förfaranden eller ha en garantihandling per förfarande.

Ansök om tillstånd till samlad garanti.

Referensbelopp

Beloppet för den samlade garantin ska motsvara ett referensbelopp som Tullverket fastställer. I din ansökan om tillstånd till samlad garanti ska du ange ett preliminärt referensbelopp.

Läs om hur du räknar ut referensbeloppet.

Nedsättning av samlad garanti

Det finns en möjlighet att få nedsättning av den garanti du ska ställa, under förutsättning att alla aktuella villkor och kriterier är uppfyllda. För att få nedsättning av garantin måste du ansöka om det när du söker tillstånd till samlad garanti.

Läs om vilken nedsättning du kan få.

Håll koll på garantin

Om du har tillstånd till samlad garanti är du skyldig att övervaka att det aktuella referensbeloppet inte överskrids. Du ska underrätta garantitullkontoret om referensbeloppet inte längre är på en tillräcklig nivå.

Om Tullverket fastställer att den ställda garantin inte är tillräcklig kommer vi att kräva att du antingen ställer en ytterligare garanti eller ersätter den ursprungliga garantin med en ny garanti.

När frisläpps garantin?

Tullverket ska omedelbart frisläppa garantin när skulden eller betalningsskyldigheten avseende andra avgifter har upphört eller när de inte längre kan uppstå. När detta gäller en del av det belopp som garantin har ställts för ska Tullverket frisläppa motsvarande del av garantin när du begär det, om inte det berörda beloppet gör en sådan åtgärd oberättigad.


Sidan uppdaterades: 2019-12-02

Vad är ändrat:


4000