Tullverket

Information med anledning av Ukrainakriget

I EU har man fattat beslut om omfattande sanktioner mot Ryssland. På denna sida samlar vi information om vilka konsekvenser sanktionerna mot Ryssland har för dig som privatperson.

Införsel av vissa stål- och järnprodukter

Från och med 30 september är det förbjudet att köpa eller föra in vissa järn- och stålprodukter med ursprung i Ryssland.

Du ska vid införseltillfället visa dokumentation som styrker ursprunget för det järn och stål som använts i produkten. Saknas dokumentation som styrker icke ryskt ursprung får varan inte föras in.

Observera att dokumentationskravet inte omfattar varor som tillverkats före den 23 juni 2023. Kan du styrka att varorna tillverkats och bearbetats före den 23 juni behöver du inte styrka icke ryskt ursprung.

Bilar och andra fordon från Ukraina

Det går bra att ta med ett ukrainskregistrerat fordon till Sverige. Du måste dock ha en gränsförsäkring, en slags trafikförsäkring, för att få köra ditt fordon i Sverige.

När du kommer till den svenska gränsen kan du kontakta oss för att skaffa försäkringen. Välj röd fil i tullfiltret vid gränsövergången till Sverige och kontakta tullpersonal.

När 6 månader har passerat måste bilen införtullas om du inte uppfyller kraven för flyttsakstullfrihet.

På Trafikförsäkringsföreningens webbplats finns mer information om försäkringen.

Ryskregistrerade bilar

Ryskregistrerade bilar är med vissa undantag förbjudna i Sverige enligt beslut från EU-kommissionen. Äger du en ryskregistrerad bil ska den föras ut ur Europeiska unionen.

Undantag

Om du studerar eller har en tillfällig anställning i Sverige kan du fortsatt köra din bil om den fördes in i Sverige innan den 12 september 2023. När du avslutat dina studier eller din anställning måste du föra ut bilen ur EU.

Förbudet gäller inte fordon som omfattas av KN-nummer 8703 vilka används av diplomatiska eller konsulära beskickningar eller av internationella organisationer som åtnjuter immunitet med stöd av internationell rätt eller deras personal. Från förbudet kan också undantas fordon som omfattas av KN-nummer 8703 vilka personligen ägs av medborgare i Europeiska unionens medlemsländer och deras familjemedlemmar som är permanent bosatta i Ryssland och som kör in fordonet i unionen för uteslutande personligt bruk.


Bakgrund

Den 8 september 2023 gav EU-kommissionen en ny tolkningsanvisning om införsel av ryskregistrerade bilar till unionens område. Enligt anvisningen är det förbjudet att tillfälligt föra in ryskregistrerade personbilar med ryska registreringsskyltar till EU. Den 12 september 2023 förtydligade EU-kommissionen sitt svar gällande införsel av ryskregistrerade fordon och andra personliga tillhörigheter. EU-kommissionen betonade att eftersom bilar är förenade med en stor risk att kringgå sanktionerna, ska medlemsländernas behöriga myndigheter fästa särskild vikt vid bilinförseln.
Förbudet omfattar all import av ryskregistrerade fordon som omfattas av KN-nummer 8703. Importen omfattar såväl övergång till fri omsättning som tillfällig införsel. Därmed inbegrips även flyttsakstullfrihet för ryska fordon.

Tullverkets inriktning baserar sig på EU-kommissionens anvisningar från september 2023 om förbud mot införsel av ryskregistrerade bilar till EU-området och har följande lydelse:
För ryskregistrerade fordon som har kommit in i Sverige före den 12 september 2023 gällde en tidsfrist för avslutande av förfarandet för tillfällig införsel på sex månader. Tullverkets bedömning är att tidsfristerna för tillfällig införsel av ryskregistrerade fordon får tillämpas för fordon som kommit in i Sverige före den 12 september 2023. Om ett sådant ryskregistrerat fordon påträffas inne i landet ska föraren kunna styrka när fordonet kommit hit.

Förbudet omfattar all import av ryskregistrerade fordon som omfattas av KN-nummer 8703. Importen omfattar såväl övergång till fri omsättning som tillfällig införsel. Därmed inbegrips även flyttsakstullfrihet för ryska fordon.

Undantagen avseende bilar förtydligades genom EU:s tolfte sanktionspaket mot Ryssland som trädde i kraft den 19 december 2023.

Hundar, katter och andra sällskapsdjur från Ukraina

Om du reser med sällskapsdjur ska anmäla det vid gränsen. Du gör din anmälan genom att välja röd fil eller gång i tullfiltret och kontakta tullpersonal.

Det är Jordbruksverket som är ansvarig för vilka regler som gäller vid införsel av djur till Sverige. På deras webbplats kan du läsa mer om vad som gäller för dig som reser från Ukraina.

Mer information från Tullverket om att föra in djur till Sverige.

På Jordbruksverkets webbplats finns mer information om att föra in hund, katt eller sällskapsdjur från Ukraina.

Personliga ägodelar från Ukraina

Under vissa förutsättningar kan du ta in personliga ägodelar från Ukraina till Sverige utan att betala några avgifter, så kallad flyttsakstullfrihet.

Här finns allmän information från Tullverket om att flytta till Sverige från ett land utanför EU.

Kontakta oss

Personliga ägodelar från Ryssland

Den 12 september 2023 förtydligade EU-kommissionen sitt svar gällande införsel av personliga tillhörigheter. Personliga tillhörigheter, såsom hygienartiklar eller kläder som är avsedda att användas av den resande under själva resan kan få medföras. Andra varor, till exempel märkesväskor och ädelstenar är inte tillåtet att medta. Även mobiltelefon för privat bruk inkluderas i förbudet, men det bör ske en avvägning och är en bedömningsfråga från fall till fall.

Kontanta medel

Om du har med dig motsvarande 10 000 euro eller mer i kontanta medel när du reser över EU:s gräns ska du anmäla det till Tullverket.

För att förhindra penningtvätt och organiserad brottslighet samt bekämpa terrorism har du en anmälningsplikt när du reser in eller ut från EU med kontanta medel som är värda 10 000 euro eller mer.

Med kontanta medel menar vi, förutom sedlar och mynt, även resecheckar, checkar, skuldebrev, investeringsguld och postanvisningar utan någon namngiven mottagare.

Du gör din anmälan till ansvarig myndighet i det första EU-land du reser in i. I Sverige är den ansvariga myndigheten Tullverket. Du kan göra anmälan på webben eller på en blankett.

Resa med kontanta medel

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Uppdatering angående ryskregisterade bilar.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)