Tullverket

Deklarationshandledning för DNU och DNK

Meddelandena DNU och DNK är elektroniska tulldeklarationer för import.

Du lämnar alla uppgifter för DNU och DNK vid förtullningstillfället.

DNU innehåller ingen begäran om klarering av ärendet. Du måste själv begära klarering. Du kan lämna meddelandet DNU antingen via Tullverkets internetdeklaration TID eller via EDI (Electronic Data Interchange).

DNK innehåller en begäran om klarering. När ditt ärende är klarerat skickar vi ett svarsmeddelande till dig. Du kan bara lämna meddelandet DNK via EDI.

När du fyller i importdeklarationen elektroniskt är fälten inte numrerade. Vi har valt att ange fältnumren som jämförelse för dig som deklarerar på blanketten Enhetsdokument.

Fyll i följande fält:

1     Deklaration

Första delfältet:

Kod

Beskrivning

EU

Vid import från EFTA-land, det vill säga Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein och andra fördragsslutande parter i konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande och konventionen om förenkling av formaliteterna vid handel.

CO

Vid införsel från ett område inom unionens tullområde men som inte tillhör skatteområdet, exempelvis Åland eller Kanarieöarna.

IM

Vid import från andra länder än ovan.

 
Föredragsslutande parter

Andra delfältet:

Skriv koden A för att visa att det här är en standardtulldeklaration.

2     Avsändare/Exportör

Skriv din leverantörs fullständiga namn och adress inklusive landkod och postnummer. Du måste fylla i uppgifter i samtliga adressfält.

Om din tulldeklaration omfattar varor från flera olika leverantörer väljer du antingen ut den leverantör vars varor dominerar värdemässigt eller skriver ordet "Flera". 

6     Antal kollin

Skriv sändningens totala antal kollin.

Om godset är oemballerat räknas varje vara som ett kolli. Varje deklarerad bulkpost i fält 31 räknas som ett kolli i fält 6.

Uppgifterna om antal kollin i fält 6 och 31 jämförs med varandra. Det innebär att varje bulkpost på varupostnivå i fält 31 räknas som ett kolli när du summerar antal kollin i fält 6.

7     Referensnummer (frivillig uppgift)

Frivillig uppgift. Skriv ditt eget referensnummer.

8     Mottagare

Skriv uppgifter om mottagaren. Mottagaren är vanligtvis densamma som deklaranten, det vill säga den för vars räkning deklarationen lämnas in. Det är i allmänhet den som har köpt varorna från ett land utanför EU som är deklarant och även mottagare.

Exempel på när mottagare och deklarant är densamma

Exempel 1. Företag A köper en vara från ett land utanför EU som det självt ska använda. Företaget anmäler varan till fri omsättning och är då både mottagare och deklarant.

Exempel 2. Företag A köper en vara från ett land utanför EU och säljer den till företag B, som är ett svenskt företag. Den utländska leverantören skickar varan direkt till företag B som förtullar den. Företag B är då både mottagare och deklarant.

Exempel på när mottagare och deklarant inte är densamma

Fritt förtullat

Leveransvillkoret fritt förtullat (DDP) innebär att du som köpare inte ska stå för importavgifterna eller importhanteringen av varorna. Det är istället säljaren som är ansvarig för detta. Om säljaren är etablerad i Norge kan denne stå som deklarant på importdeklarationen. Du som köpare står då som mottagare.

Om säljaren är etablerad i ett annat land utanför EU än Norge får denne inte stå som deklarant. Vanligtvis anlitar säljaren då ett ombud som anger sig som deklarant. Du som köpare står då som mottagare.

Skattebefriad import

Skattebefriad import betyder i korthet att du importerar en vara och betalar tull för den medan ett företag i ett annat EU-land står som köpare och betalar momsen.

Du anger till oss att det är en skattebefriad import genom att skriva en förfarandekod i fält 37:1 som börjar på 42 eller 63.

Om varan har köpts ska du ange den första köparen i ett annat EU-land som mottagare. Om varan inte har köpts ska du ange deklaranten, eller vid indirekt ombudskap uppdragsgivaren, som mottagare.

Exempel 1. Företag A importerar varor från ett land utanför EU med förfarandekod 4200. Företaget är svenskt och registrerat för moms i Sverige. Det har sålt varorna till det danska företaget B. Företag A är deklarant och företag B står som mottagare. Skriv företag B:s Eori-nummer under "Nr". Skriv företag B:s danska VAT-nummer i fält 44.

Exempel 2. Företag A är etablerat utanför EU eller Norge och anmäler varor till skattebefriad import i Sverige för leverans till ett annat EU-land med förfarandekod 4200. Företag A har sålt varorna till det tyska företag B. Företag A måste representeras av ett indirekt ombud. Som mottagare skriver du företag B. Skriv företag B:s Eori-nummer under ”Nr”. Skriv företag B:s tyska VAT-nummer i fält 44. Ange det indirekta ombudet som deklarant.

Läs om momsbefriad import enligt förfarandet 4200.

Med eller utan Eori-nummer

Ett företag eller en person som har Eori-nummer

 • ska ange Eori-nummer
 • behöver inte fylla i mottagarens fullständiga namn och adress.

En privatperson som saknar Eori-nummer men som har ett svenskt personnummer och inte bedriver någon näringsverksamhet som omfattas av tullagstiftningen ska fylla i

 • personnumret föregått av SE (SEååmmddxxxx)
 • koden "PRIVA" i fält 44 under "Särskilda upplysningar (kod)"
 • mottagarens fullständiga namn och adress.

En privatperson som saknar både Eori-nummer och svenskt personnummer och som inte bedriver någon näringsverksamhet som omfattas av tullagstiftningen ska fylla i

 • landkod (som inte får vara SE) följt av födelsedatum (ååååmmdd)
 • koden "PRIVA" i fält 44 under "Särskilda upplysningar (kod)"
 • mottagarens fullständiga namn och adress.

Om mottagaren är en privatperson och sändningens statistiska värde är högst 10.000 kronor kan du fylla i en landkod plus tio nollor istället för personnummer eller födelsedatum.

Övrigt

Det kan även finns särskilda regler, till exempel för särskilda förfaranden (exempelvis aktiv förädling och tillfällig införsel).

12   Värdeuppgifter (frivillig uppgift)

Det här är en frivillig uppgift. Men det är ändå bra om du fyller i värdeuppgifter eftersom det ger både dig och oss en överblick över de kostnader och värden som utöver priset ska ingå i tullvärdet respektive det statistiska värdet.

Exempel på kostnader är frakt-, försäkrings- och emballagekostnader, provisioner, licensavgifter och royaltyer.

Exempel på värden är värdet av de varor och tjänster som består av material och delar, som ingår i importvaran och som tillhandahålls gratis eller till nedsatt pris av köparen.

Exempel på varor är verktyg, formar och liknande som har använts vid produktionen.

Exempel på tjänster är konstruktionsarbete som har utförts utanför unionen.

I tullvärdet ska det också ingå del av avkastningen om det finns en efterföljande försäljning eller annan användning av varan som tillfaller den utländske säljaren. Du kan läsa mer om detta i artikel 71 i tullkodexen.

Om inte utrymmet för värdeuppgifterna räcker till kan du hänvisa till fält 44 och lämna uppgifterna i fritextfältet där.

14   Deklarant/Ombud

Här fyller du i uppgifter för deklaranten eller ombudet (när du agerar ombud).

Deklarant

Deklarant är det företag eller den person som lämnar in en tulldeklaration i eget namn eller det företag eller den person i vars namn en tulldeklaration lämnas in (tullkodex artikel 5.15). Det är endast företag eller personer som är etablerade inom EU eller i Norge som kan vara deklaranter. Det finns vissa undantag för detta, exempelvis vid tillfällig införsel.

Ett företag eller en privatperson som är etablerad utanför EU och utanför Norge kan inte vara deklarant. I ett sådant fall måste en avtalspart som är etablerad i EU vara deklarant. Ett ombud kan också stå som deklarant. Ombudet ska i detta fall ange kod 3 för indirekt ombudskap, se under "Ombud".

Ett företag eller en person som har Eori-nummer

 • ska ange Eori-nummer
 • behöver inte fylla i deklarantens fullständiga namn och adress
 • ska fylla i namn och telefonnummer till en kontaktperson hos deklaranten.

En privatperson som saknar Eori-nummer men som har svenskt personnummer och inte bedriver näringsverksamhet som omfattas av tullagstiftningen ska fylla i

 • sitt personnummer föregått av SE (SEÅÅMMDDXXXX)
 • koden "PRIVA" i fält 44 under "Särskilda upplysningar (kod)"
 • deklarantens fullständiga namn och adress i EU eller i Norge
 • namn och telefonnummer.

En privatperson som är bosatt inom EU eller i Norge och som saknar både Eori-nummer och svenskt personnummer och som inte bedriver näringsverksamhet som omfattas av tullagstiftningen ska fylla i

 • landkod (som inte får vara SE) följt av födelsedatum (ÅÅÅÅMMDD)
 • koden "PRIVA" i fält 44 under "Särskilda upplysningar (kod)"
 • deklarantens fullständiga namn och adress i EU eller i Norge
 • namn och telefonnummer.

Om deklaranten är en privatperson och sändningens statistiska värde är högst 10 000 kronor kan du ange landkod plus tio nollor istället för personnummer eller födelsedatum.

Se fält 44 Särskilda upplysningar/Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd för information om vad som gäller för ett utländskt företag som är momsregisterat i Sverige.

Ombud

När du agerar ombud behöver du alltid fylla i uppgifter för ombud.

För att ett företag eller en privatperson ska kunna agera som ombud måste företaget eller personen vara registrerad som ombud hos Tullverket och vara etablerad inom EU eller i Norge.

Ett ombud ska fylla i

 • ett Eori-nummer
 • namn och telefonnummer till kontaktperson hos ombudet.

Ombudet behöver inte fylla i sitt eget fullständiga namn och adress.

Ombudskapet kan vara direkt eller indirekt. Fyll i

 • 2 för direkt ombudskap
 • 3 för indirekt ombudskap. 

Vid direkt ombudskap handlar ombudet i deklarantens namn och för dennes räkning. Det är endast deklaranten som är gäldenär, det vill säga betalningsansvarig för tullskulden.

Vid indirekt ombudskap handlar ombudet i eget namn men för en annan persons räkning. Det är alltså ombudet som står som deklarant. Uppdragsgivarens namn ska lämnas i fält 44, Särskilda upplysningar (fri text). Vid indirekt ombudskap är både ombudet och den för vars räkning ombudet agerat gäldenärer, det vill säga att båda är betalningsansvariga för tullskulden.

Läs om direkt och indirekt ombudskap i tullkodexen, artikel 18 och om gäldenär i artikel 77.3. 

15a  Avsändnings-/Exportland kod

Skriv landkoden för avsändningslandet. Avsändningslandet är det land som varan har sänts ifrån. En omlastning i ett mellanliggande land förändrar inte avsändningslandet.

Landkoden består av två bokstäver, till exempel NO för Norge. När du importerar till Sverige kan avsändningslandet inte vara SE eller EU.

19   Container

Skriv "1" om varorna är lastade i en container när de passerar den yttre gränsen. Tänk då på att skriva minst ett containernummer i fält 31.

Om varorna inte är lastade i en container skriver du "0".

20   Leveransvillkor (frivillig uppgift)

Det här är en frivillig uppgift. Här anger du leveransvillkoren för sändningen med hjälp av Incoterm-koderna i övergångsförordningen 2016/341, bilaga 9 tillägg D1.

21   Aktiva transportmedlets nationalitet vid gränspassagen

Första delfältet:

"Aktiva transportmedlets identitet vid gränspassagen" – det här delfältet används inte.

Andra delfältet:

"Aktiva transportmedlets nationalitet vid gränspassagen" – det här delfältet är obligatoriskt vid import om koden i fält 25 "Transportsätt vid gränsen" är någon av följande:

Kod

Typ av transportmedel

1

Sjötransport

3

Vägtransport

4

Flygtransport

8

Transport på inre vattenvägar

9

Egen framdrivning


Ange transportmedlets nationalitet med en landkod som består av två bokstäver.

22   Valuta och fakturerat belopp

Första delfältet: Valutaslag

Skriv koden för det valutaslag som varufakturan är utfärdad i, till exempel USD. Om du har varufakturor i olika valutaslag måste du lämna en deklaration per valutaslag.

Om ditt företags deklarationssystem hämtar uppgifter till deklarationen från ett affärssystem där det inte finns några uppgifter om varufakturans valutaslag kan du istället skriva SEK eller den valuta som används i affärssystemet. Det här gäller under en övergångsperiod.

Andra delfältet: Fakturerat totalbelopp

Det här är en frivillig uppgift. Skriv fakturabeloppet för deklarerade varor. Om du har flera varufakturor skriver du det totala beloppet för samtliga fakturor.

Om du väljer att lämna uppgifter om ett fakturerat totalbelopp, se även fält 42.

24   Transaktionens art

Här anger du vilken sorts transaktion det handlar om, exempelvis ett köp, en retur, en reparation, en gåva eller ett lån. Om försändelsen innehåller transaktioner med flera transaktionskoder ska du använda den transaktionskod som dominerar.

Det enda undantaget är om en av koderna är 6. Om försändelsen innehåller en transaktion med kod 6 måste du deklarera varorna för den transaktionskoden i en egen deklaration.

Skriv transaktionen med hjälp av en kod bestående av en siffra i första delfältet.

Kod

Typ av transaktion

1

Överlåtelse av äganderätten mot ersättning, normalt köp, finansiell leasing, förflyttning av eget lager.

2

Returer och kostnadsfria ersättningsleveranser, se även 4, 5, 6.

3

Överlåtelse av äganderätten utan ersättning, till exempel gåva.

4

Import för lönbearbetning*, ej reparation.

5

Import efter lönbearbetning*, ej reparation.

6

Import för eller efter reparation, hyra, lån, operationell leasing eller annan tillfällig användning.

7

Gemensamma försvarsprojekt eller andra gemensamma mellanstatliga produktionsprogram.

8

Leveranser av byggnadsmaterial och utrustning till offentlig bygg- och anläggningsverksamhet.

9

Övrigt, till exempel flyttsaker

* Lönbearbetning innebär förädling (ej reparation) av en vara som inte ägs av förädlaren. Förädlingen utförs i enlighet med anvisningar från en uppdragsgivare, ofta i enlighet med ett avtal och vanligtvis mot betalning endast för förädlingskostnaden.

25   Transportsätt vid gränsen

Här anger du koden för transportsättet för det aktiva transportmedlet som varorna transporteras med över unionens yttre gräns. Beträffande aktivt transportmedel se fält 21:2.

Kod

Typ av transportmedel

1

Sjötransport

2

Järnvägstransport

3

Vägtransport

4

Flygtransport

5

Postförsändelse

7

Fasta transportinstallationer

8

Transport på inre vattenvägar

9

Egen framdrivning

 

26   Transportsätt inrikes

Skriv koden för transportsättet för det transportmedel som varorna transporteras med vid ankomst till bestämmelseorten.

Kod

Typ av transportmedel

1

Sjötransport

2

Järnvägstransport

3

Vägtransport

4

Flygtransport

5

Postförsändelse

7

Fasta transportinstallationer

8

Transport på inre vattenvägar

9

Egen framdrivning

 

30   Godsets förvaringsplats

Skriv koden för godsets förvaringsplats. Koden består av tre bokstäver och talar om på vilket lager varan finns. Du kan fråga innehavaren av lagret om du är osäker på koden.

Om förfarandekod xx71 deklareras tillsammans med en godslokalkod som tillhör ett tullagertillstånd som beviljats från och med 1 november 2016 ska referens till samtliga tidigare MRN-nummer deklareras i fält 40.

31   Kolli och varubeskrivning; Märken och nummer – Containernummer – Antal och slag

Här anger du för varje varupost:

Godsmärkning

Skriv hur de kollin som varorna är förpackade i är märkta. Uppgiften är obligatorisk för emballerat gods men fältet är frivilligt för bulkvaror och oemballerat gods.

Antal kolli/delar

Skriv antal kollin för emballerat gods och antal delar för oemballerat gods. Antal delar för oemballerat gods kan aldrig vara noll. Om kollislag avser bulkvaror ska fältet lämnas tomt. Varje deklarerad bulkpost räknas dock som ett vid summering av antal kollin i fält 6.

Kollislag

Skriv en kod för hur godset är förpackat, exempelvis kartonger. Om en vara är förpackad i flera olika kollislag anger du samtliga kollislag för varuposten tillsammans med antal och godsmärkning.

Varubeskrivning

Skriv en varubeskrivning, det vill säga den normala handelsbenämningen för din vara. Den ska vara så detaljerad att varorna kan klassificeras.

Containernummer

Om du har skrivit "1" i fält 19 skriver du samtliga containernummer för din deklaration på den första varuposten. 

Om din vara har kommit in i en container men inte ligger kvar i containern när deklarationen lämnas ska du ange "Urpackad" istället för containernummer.  

Flera varuposter

Om ett eller flera kollin, med samma kollislag och godsmärkning, innehåller flera olika varor som ska deklareras på flera varuposter kan du ange hela kolliantalet på en varupost (fältet "Antal kolli" måste vara större än "0").

På nästa varupost/varuposter skriver du "0" i fältet "Antal kolli". För oemballerat gods (förpackningskoder NE, NF och NG) kan du dock aldrig skriva 0 i delfältet "antal kolli/delar".

Exempel

Varupost 1

 • "Del av kolli" + godsmärkning
 • Antal kolli = 1
 • Kollislagets förpackningskod
 • Varubeskrivning

Varupost 2

 • "Del av kolli" + godsmärkning (samma som varupost 1)
 • Antal kolli = 0
 • Kollislagets förpackningskod (samma som varupost 1)
 • Varubeskrivning

Förpackningskoder

Förpackningskoderna delas upp i emballerat och oemballerat gods samt bulkvaror:

Emballerat gods

Du hittar förpackningskoder för emballerat gods i Tulltaxan genom att klicka på Kodförteckning i menyn.

Oemballerat gods

Beskrivning

NE

Oemballerat (unpacked or unpackaged)

NF

Oemballerat, en enhet (unpacked or unpackaged, single unit)

NG

Oemballerat, flera enheter (unpacked or unpackaged, multiple units)

Oemballerat gods kan aldrig anges med 0 i Antal kolli/delar.


Bulkvaror

Beskrivning

VR

Bulk, fasta, granulära partiklar (korn) (bulk, solid, granular particles (grains))

VY

Bulk, fasta, små partiklar (pulver) (bulk, solid, fine particles (powders))

VO

Bulk, fasta, stora partiklar (noduler) (bulk, solid, large particles (nodules))

VL

Bulk, flytande (bulk, liquid)

VG

Bulk, gas (vid 1 031 millibar och 15 °C) (bulk, gas (at 1 031 mbar and 15 °C))

VQ

Bulk, till vätska förtätad gas (vid onormal temperatur/onormalt tryck) (bulk, liquefied gas (atabnormal temperature/pressure))

32   Varupost nr

Varuposterna numreras löpande.

33   Varukod

Skriv varukoden för den aktuella varuposten. Koden för import består av taric-numret (tio siffror) och eventuella tilläggskoder (fyra siffror). 

I vissa fall ska du ange en eller flera tilläggskoder, exempelvis för varor som är föremål för antidumpning.

Du hittar information om varu- och tilläggskoder i Tulltaxan.

34a Ursprungslandets kod

Här anger du landkoden för ursprungslandet för de varor som du har tagit upp i varuposten. Landkoden består av två bokstäver.

När du yrkar på preferenstull anger du den uppgift om ursprung som framgår av ursprungsintyget samt en förmånskod i fält 36 som börjar på 2 eller 3.

När du anger en förmånskod i fält 36 som börjar på 1 och inte yrkar på preferenstull för varor som har ursprung inom EU, kan du antingen ange EU eller det enskilda medlemslandets landkod.

Observera att när du söker information i tulltaxan får du ingen information om du använder landkoden för ett enskilt medlemsland inom EU, för att få information måste i så fall koden EU anges som ursprungsland.

35   Bruttovikt (kg)

Skriv bruttovikt för varuposten i kilogram. Du ska inte ange enheten kg. Bruttovikten är varornas totala vikt inklusive emballage men exklusive containrar och annan transportutrustning. 

När en tulldeklaration innehåller flera varuposter är det tillräckligt att du anger deklarationens totala bruttovikt i fält 35 på första varuposten.

Om bruttovikten överstiger 1 kg och inbegriper del av kg kan du avrunda så här:

- mellan 0,001 och 0,499 kg: avrunda neråt (kg)
- mellan 0,5 och 0,999 kg: avrunda uppåt (kg).

Vi rekommenderar att bruttovikter över 1 kg avrundas till heltal. Ange bruttovikter under 1 kg med tre decimaler, exempelvis 0.123 för 123 gram.

Observera att du ska använda en punkt som decimaltecken. Värdet 0 är inte tillåtet. 

36   Förmåner

I det här fältet yrkar du på förmånsbehandling enligt artikel 56.3 i tullkodexen. De vanligaste anledningarna till förmånsbehandling är varans ursprung, tullsuspension eller tullkvot. Om du har ett särskilt ursprungsintyg kan du då få tullnedsättning eller tullfrihet för din vara. 

Om du inte yrkar på någon förmånsbehandling skriver du koden 100 i det här fältet.

Du ska skriva en tresiffrig kod enligt följande:

Förmånskod, första siffran

Beskrivning

1

Normal tull. Gäller även om du yrkar på tullfrihet enligt förordning (EG) nr 1186/2009 och för retur enligt artikel 203 i tullkodexen.

2

Allmänna preferenssystemet (GSP).

3

Andra tullförmåner än sådana som avses i kod 2 (frihandelsavtal, till exempel EFTA).

4

Tull, i enlighet med avtal om tullunion som ingåtts av unionen (tex. varor från Turkiet med ATR-certifikat).

 

Förmånskod, följande två siffror

Beskrivning

00

Inget av de följande fallen.

10

Tullsuspension.

15

Tullsuspension med angiven slutanvändning.

18

Tullsuspension med intyg om produktens särskilda karaktär.

19

Tillfällig tullbefrielse för produkter som importeras med luftvärdighetsbevis.

20

Tullkvot.

23

Tullkvot med angiven slutanvändning.

25

Tullkvot med intyg om produktens särskilda karaktär.

28

Tullkvot efter passiv förädling.

40

Särskild slutanvändning till följd av gemensam tulltaxa.

50

Intyg om produktens särskilda karaktär.

 

Du hittar information om möjliga kodkombinationer i Tulltaxan genom att klicka på Kodförteckning i menyn.

37   Förfarande

Första delfältet

Skriv en fyrställig kod som består av två tvåställiga koder. Koden visar vilket importförfarande som avses. De två första siffrorna anger det förfarande som begärs och de två sista siffrorna det föregående förfarandet.  

Exempel kod 4000 

De två första siffrorna i koden visar det tullförfarande som du anmäler varorna till. 40 står för övergång till fri konsumtion med samtidig övergång till fri omsättning av varor som inte är föremål för momsbefriad leverans. De två sista siffrorna i koden visar om varorna tidigare varit föremål för ett tullförfarande. 00 innebär att det inte finns något föregående tullförfarande.

Exempel kod 6123

De två första siffrorna i koden visar det tullförfarande som du anmäler varorna till. 61 står för återimport med övergång till fri konsumtion med samtidig övergång till fri omsättning av varor som inte är föremål för momsbefriad leverans. De två sista siffrorna i koden visar om varorna tidigare varit föremål för ett tullförfarande. I det här fallet visar koden 23 att varorna tidigare har exporterats temporärt för till exempel utställning och dessa har sedan returnerats i oförändrat skick.

Du hittar en förteckning över de två- och fyrställiga koderna i Tulltaxan genom att klicka på Kodförteckning i menyn.

Andra delfältet

Vid vissa förfarande måste du ange en kod i 37:2 som komplement till fält 37:1. Vissa koder har fastställts av kommissionen men även nationella koder förekommer. Koden består av tre tecken. Om ingen lämplig kod finns lämnas fältet tomt.

Koder fastställda av kommissionen består av en bokstav och två siffror.

Förfarandekod

Beskrivning

Axx

Aktiv förädling

Bxx

Passiv förädling

Cxx

Befrielse enligt förordning 1186/2009

Dxx

Tillfällig införsel

Exx

Jordbruksprodukter (enhetspris och schablonvärde)

Fxx

Andra (Returvaror, reparation, m.m.)


Nationella koder får förekomma och dessa består av två siffror och en bokstav.

Du hittar både unionens koder och de nationella koderna i Tulltaxan genom att klicka på Kodförteckning i menyn

Gå till Tulltaxan.

38   Nettovikt (kg)

Här anger du varornas nettovikt i kilogram. Enheten kg ska inte anges. Nettovikten är varans vikt utan varje slag av emballage. 

För nettovikt som överstiger 1 kg och inbegriper del av kg kan följande avrundning ske:

- mellan 0,001 och 0,499 kg: avrundning neråt (kg)
- mellan 0,5 och 0,999 kg: avrundning uppåt (kg).

Vi rekommenderar att nettovikt över 1 kg avrundas till heltal. Nettovikt under 1 kg ska anges med tre decimaler, exempelvis 0.123 för 123 gram.

Observera att punkt används som decimaltecken.

39   Kvot

Detta fält fyller du i om det finns en tullkvot för varuposten och du vill yrka på den. Du skriver då in kvotnumret (sexställig kod) i fältet. I Tulltaxan kan du få reda på om det finns en tullkvot.

Du måste ange en förmånskod som slutar på 20, 23, 25 eller 28 i fält 36 när du yrkar på en kvot.

40   Summarisk deklaration/Tidigare handlingar

Här kan du lämna en referensuppgift för tidigare handling med hjälp av en kod. Se exemplet nedan.

Koden är tredelad och skickas i tre delfält.

Första delen
Anges med en bokstav som anger kategori av tidigare handling: Z Tidigare handling, exempelvis transiteringshandling.

Andra delen
Här anger du vilken typ av handling som avses. Detta gör du med en förkortning på upp till tre bokstäver eller siffror, eller en kombination av dessa.

Tredje delen
Här anger du identiteten på handlingen, exempelvis registreringsnummer.

Exempel

Den tidigare handlingen är ett transiteringsdokument T1 med nummer 238544. Koden blir då Z-821-238544

 • Z för tidigare handling
 • 821 för transitering T1
 • 238544 för handlingens registreringsnummer eller MRN för NCTS-transaktioner.

Uttag från tullager
Om förfarandekod xx71 deklareras tillsammans med en godslokalkod som tillhör ett tullagertillstånd som beviljats från och med 1 november 2016 ska referens till samtliga tidigare MRN-nummer deklareras i någon varupost, enligt exempel nedan.

Kategori – kod Z
Typ – kod ZZZ
Identitet – MRN

41   Extra mängdenheter

Detta fält fyller du bara i för vissa varor. Det kan exempelvis vara uppgift om styck, liter eller kubikmeter.

Det är varukoden i fält 33 som styr om fältet ska fyllas i eller inte. I Tulltaxan ser du om uppgiften ska deklareras samt vilken mängdenhet du ska ange. Ange uppgiften med siffror, upp till tre decimaler går att ange. Enheten anges inte.

42   Varans pris

Här anger du fakturabeloppet för varuposten. Beloppet anges i den valuta du angivit i fält 22 första delfältet och i det leveransvillkor (fält 20) som varufakturan är utställd i. Du ska inte ange valutakoden här.  

Uppgiften om varans pris ska överensstämma med uppgiften om fakturerat totalbelopp som du kan lämna i fält 22 andra delfältet.

Omfattar deklarationen flera varuposter ska summan av samtliga uppgifter i fält 42 motsvara det fakturerade totalbeloppet som du kan lämna i fält 22 andra delfältet.

När du beräknar varans pris utgår du från den faktura som omfattar de levererade varorna (varufakturan). Varans pris är det fakturerade beloppet inklusive eventuella tilläggskostnader (till exempel frakt och försäkring som tagits upp på varufakturan). 

Omfattar en faktura mer än en vara och fakturan omfattar tilläggskostnader som gäller hela fakturan ska dessa tilläggsbelopp fördelas per varupost (frakt per kg eller volym, försäkring per värde och så vidare).

Uppgifter från separata fraktfakturor, försäkringsfakturor ska inte tas med i detta fält, dessa uppgifter lämnas på annan plats i dokumentet.  

Exempel

1. Deklaration med tre varuposter. Varufakturans leveransvillkor är EXW angiven ort och fakturan innehåller följande information:

 • Pris på varupost 1: USD 2500,50
 • Pris på varupost 2: USD 1000,00
 • Pris på varupost 3: USD 1500,00
 • Summa: USD 5000,50  

Fält 22 och 42 fylls i enligt nedanstående:

 • Fält 22 första delfältet: USD
 • Fält 22 andra delfältet (frivilligt): 5000,50
 • Fält 42 varupost 1: 2500,50
 • Fält 42 varupost 2: 1000,00
 • Fält 42 varupost 3: 1500,00

Decimaler som är nollor kan utelämnas.

2. Deklaration med tre varuposter. Varufakturans leveransvillkor är FOB angiven avsändningshamn och fakturan innehåller följande information:

 • Pris på varupost 1 (10 kg): USD 1250,00
 • Pris på varupost 2 (20 kg): USD 860,00
 • Pris på varupost 3 (30 kg): USD 3000,00
 • Fraktkostnader (60 kg): USD 540,00
 • Summa: USD 5650,00

Fördelningen av fraktkostnaderna görs i proportion till vikten av varuposterna:

 • 10 + 20 + 30 kg = 60 kg
 • 10/60 x 540 = 90
 • 20/60 x 540 = 180
 • 30/60 x 540 = 270
 • Summa: USD 540

Fält 22 och 42 fylls i enligt nedanstående:

 • Fält 22 första delfältet: USD
 • Fält 22 andra delfältet (frivilligt): 5650,00
 • Fält 42 varupost 1: 1340,00 (1250 + 90 = 1340)
 • Fält 42 varupost 2: 1040,00 (860 + 180 = 1040)
 • Fält 42 varupost 3: 3270,00 (3000 + 270 = 3270)
 • Summa: USD 5650 (5110 + 540 = 5650)

Decimaler som är nollor kan utelämnas.

44   Särskilda upplysningar/Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd

Du ska fylla i fälten när du behöver lämna ytterligare information till Tullverket. Det kan gälla uppgift om licenser, tillstånd  eller särskilda upplysningar.

Särskilda upplysningar (kod)

I vissa fall ska du ange särskilda upplysningar i form av en kod. Du gör det genom att ange en kod bestående av fem tecken.

Exempel 1
Du ansöker om ett förenklat tillstånd till förfarandet slutanvändning, tillfällig införsel eller aktiv förädling. Du skriver då koden 00100.

Exempel 2
För "Import med stöd av luftvärdighetsbevis" ska koden 10100 anges.

Exempel 3
Ny nationell kod PRIVA "Fysisk person som saknar Eori-nummer". Koden "PRIVA" anger du när mottagaren/deklaranten är en privatperson och när denne inte är ekonomisk aktör.

Särskilda upplysningar (fritext) 

Du kan lämna ytterligare upplysningar här, till exempel ett tillstånd som saknar kod anges i klartext här istället för under bilagda handlingar.

Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd 

Här ska du ange en eller flera koder följda av ett identitetsnummer för de handlingar, certifikat eller tillstånd som ligger till grund för deklarationen. Koden består av fyra tecken och kan bestå av både bokstäver och siffror.

Fakturor

Det är obligatoriskt att ange kod och identitetsnummer för faktura. Kod och identitetsnummer anges i separata fält. Om du har flera fakturor ska du ange samtliga fakturor på den första varuposten. 

Exempel 1

Kod för fakturan som utgör grunden för varornas deklarerade tullvärde med fakturanummer 92900 (identitetsnummer) skrivs: N935 92900.

Exempel 2

Har du flera fakturor behöver du inte upprepa koden för varje fakturanummer. Du kan ange flera fakturanummer i identitetsnummerfältet. Det kan se ut så här: N935 92900, 92902, 92904, 92906 och 92908. Räcker inte utrymmet till upprepar du koden i ett nytt kodfält och fortsätter med fakturanumren i det nya identitetsfältet.

Följande koder finns för faktura:

Kod för faktura

Beskrivning

N935

Faktura som utgör grunden för varornas deklarerade tullvärde, det vill säga faktura som ingår eller kommer att ingå i företagets bokföring eller faktura från ett tidigare handelsled som utgör en försäljning enligt artikel 128.1 i genomförandeförordningen.

N380

Handelsfaktura, om handelsfakturan (commercial invoice) ingår eller kommer att ingå i företagets bokföring ska kod N935 användas.

N325

Proformafaktura.

D005

Handelsfaktura inom ramen för ett åtagande (gäller vid antidumpning).

D008

Faktura innehållande en försäkran som är undertecknad (gäller vid antidumpning).

D017

Handelsfaktura inom ramarna för ett åtagande, och exportåtagandeintyg utfärdat av CCCME (Bilagorna II och III till förordning (EU) nr 1239/2013; identiska med de uppgifter som anges i bilagorna III och IV till förordning (EU) nr 1238/2013).

D018

Faktura för transaktioner som inte är undantagna från utjämnings-/antidumpningstullar (Bilaga IV till förordning (EU) nr 1239/2013; identisk med bilaga V till förordning (EU) nr 1238/2013).

D020

Faktura och fabriksintyg enligt förordning 2015/1953.

D022

Handelsfaktura från tillverkaren till en handlare inklusive tillverkarens deklaration som nämns i bilaga 3 till förordning 2019/2131 och handelsfaktura från handlaren till importören.


Andra handlingar

Här anger du koder och identitetsnummer för handlingar som kan krävas i vissa fall. Exempel på sådana handlingar är: tillstånd, certifikat, licenser, bindande klassificeringsbesked och bindande ursprungsbesked.

Uppgifterna om dessa handlingar ska du ange på den varupost de hör till.

Du hittar förteckningen över handlingar, certifikat och tillstånd samt deras respektive koder i Tulltaxan genom att klicka på Kodförteckning i menyn.

För vissa handlingar finns ingen kod och då skriver du namnet på handlingen och dess identitetsnummer i Särskilda upplysningar, fritextfältet.


Importmoms

Ett utländskt företag som inte är etablerat i EU eller Norge måste anlita ett indirekt ombud. För varor som ska stanna i Sverige ska det indirekta ombudet ange uppdragsgivarens momsregistreringsnummer i Sverige tillsammans med kod 3MSE. Koden och momsregistreringsnumret anges i första varuposten.

I de fall leveransvillkoret DDP, Delivered Duty Paid, används, kan det förekomma i två olika varianter:

 • DDP, inklusive mervärdesskatt – säljarens momsregistreringsnummer anges
 • DDP, exklusive mervärdesskatt – här har det indirekta ombudet två uppdragsgivare, både säljaren och köparen, och det är köparens momsregistreringsnummer som ska anges.

För en enskild näringsidkare gäller att denne ska ange koden PRIVA i särkilda upplysningar (kod) när importen är för privat bruk.

Följande gäller för företag som är momsregistrerade i Sverige när varorna efter övergången till fri omsättning ska levereras till ett annat EU-land (förfarandekod i fält 37:1 börjar på 42 eller 63):

 • Momsregistreringsnumret i Sverige ska anges tillsammans med kod Y040.

Detta gäller även när ett indirekt ombud anlitas. När ett indirekt ombud anlitas är detta både ombud och deklarant och det är uppdragsgivarens momsregistreringsnummer som ska anges och inte det egna.

46   Statistiskt värde

Här anger du i heltal varupostens statistiska värde i svenska kronor. 

Med statistiskt värde menas varornas värde på den plats och vid den tidpunkt då de förs in på den importerande medlemsstatens statistiska territorium, det vill säga den totala kostnaden för att få varan till svensk gränsort. Tidigare har vi använt tullvärde i detta fält. När övergången till statistiskt värde ska vara fullt genomförd är ännu inte klart.

47   Avgiftsberäkningar

Företag som är momsregistrerade i Sverige ska inte deklarera och betala importmoms till Tullverket. Importmomsen ska istället deklareras till Skatteverket i företagets mervärdesskattedeklaration.

Istället för att deklarera importmoms i tulldeklarationen ska ett monetärt tullvärde (tullvärde uttryckt i svenska kronor, SEK) alltid anges i beskattningsgrundfältet tillsammans med kod 1MT i avgiftsslag.

Första kolumnen (Slag)

Här anger du avgiftskoden, till exempel:

 •  A00 för tull
 • B00 för moms som ska betalas till Tullverket
 • 1MT för monetärt tullvärde. Används för företag som är momsregistrerade i Sverige och som deklarerar importmoms till Skatteverket.

Observera att det bara går att ange en av koderna B00 och 1MT. Om båda koderna deklareras kommer ärendet att avvisas.

Om ett IOSS-registreringsnummer har deklarerats gäller särskilda regler för koderna B00 och 1MT. Läs mer om detta på sidan Mervärdesskatt vid IOSS-registrering.

Koden A00 använder du för tull för alla typer av varor. Om det finns både värdetull och jordbrukskomponent, eller både värdetull och tilläggstull på socker eller mjöl, anger du avgiftskoden A00 på två rader.

Om det är flera skatter eller avgifter skrivs dessa under varandra. Ordningsföljden ska vara:

1. Tull
2. Övrigt – moms eller monetärt tullvärde ska alltid stå sist.

Du hittar en förteckning över avgiftskoderna i Tulltaxan genom att klicka på menyn Tulltaxan och sedan Kodförteckning.

Här kan du läsa mer om monetärt tullvärde

Andra kolumnen (Beskattningsgrund)

Här anger du det värde som du ska använda för att beräkna avgiften.

Beskattningsgrunden för värdetullar utgörs av varans tullvärde, det vill säga kostnaden för att få varan till EU:s gränsort, men kan även vara en vikt eller ett antal. Du ska inte ange någon enhet, till exempel kr eller kg. Decimaler får användas.

Här ska det monetära tullvärdet anges.

För beräkning av beskattningsunderlaget för moms hänvisar vi till Mervärdesskatt vid import (avsnitt 1.0.3).

Tredje kolumnen (Tullsats)

Här anger du avgiftssatsen i kronor, per kg, liter etc. För varor som är underkastade tull eller skatt efter värdet anges skattesatsen i procent. Du ska även ange vilken enhet det rör sig om, till exempel 8 %. Enheten anges i ett eget fält.

Observera att du måste ange skattesatsen för momsen om du ska betala moms till Tullverket. Om du har deklarerat monetärt tullvärde lämnas tullsatsfältet tomt.

48   Anstånd med betalning

Om du som deklarant har betalningsanstånd och vill att tull och annan skatt ska debiteras på en tullräkning till dig, anger du koden T i detta fält. Detta gäller även för ombud som vill att tullräkningen ska skickas till deklaranten.

Om ett ombud åtar sig betalningsskyldighet för tull och annan skatt anger du koden O. Tänk på att koden O innebär att du som ombud tagit på dig betalningsskyldigheten i och med att du utfärdar och undertecknar deklarationen.

Du som deklarant är fortfarande ansvarig för att tull och annan skatt blir betald till Tullverket även om du låter ombudet ta på sig betalningsskyldigheten. 

49   Identifiering av lager

Här ska du identifiera tullagret varorna finns på.

Uppgiften är obligatorisk vid ett tullförfarande som avslutar ett tullagerförfarande, det vill säga om koden för förfarande i fält 37:1 slutar med 71 eller 78 (tullförfarande som avslutar lagring i tullager).

Koden för att identifiera tullagret består av tre delar. Koden skickas i tre delfält. 

1. Ange en bokstav som talar om typ av tullager (framgår av tillståndet). 
2. Här anger du koden för godsets förvaringsplats.
3. Här anger du landkoden för den medlemsstat som utfärdat tillståndet.

Exempel
Kod R XXX SE

 • R är typen av tullager
 • XXX är koden för godsets förvaringsplats
 • SE är för ett tillstånd utfärdat i Sverige.

Fyll i följande fält om de är relevanta för din deklaration: 

Klareringsbehörig (endast DNU)

Vill du som uppgiftslämnare att någon annan ska ha rätt att elektroniskt begära tullklarering så ska dennes identitetsnummer (landkod + organisationsnummer) anges här.

Om du vill att vem som helst (som du ger fullmakt) ska kunna begära klarering åt dig anger du SE som landkod och 8989898989 som organisationsnummer.

Det är bara den ursprunglige uppgiftslämnaren som kan ändra eller komplettera denna uppgift.

Klareringsenhet

Här kan du ange en beteckning som är unik och gemensam för flera deklarationer som ska klareras samtidigt.

Åtgärdsindikator (Call me-kod)

Call me är en funktion som används för att upplysa om en sändning omfattas av export/importrestriktioner eller inte. Uppgift om en vara omfattas av importrestriktioner finns i EU-lagstiftning eller i nationell lagstiftning.

I många fall hittar du information om restriktioner i Tulltaxan för aktuell varukod. Call me-koden kan också användas för att påkalla en tulltjänstemans uppmärksamhet i samband med klareringen.

Läs mer om call me-koder.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Fält 44: En ny kod har lagts till (D022) och beskrivningen till kod N935 har ändrats.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)