Tullverket

Brexit

Brexit – vad innebär det för svensk handel?

Det är ännu inte klart om det kommer att finnas ett utträdesavtal när Storbritannien lämnar EU .

För dig som inte har handlat med länder utanför EU tidigare rekommenderar vi att du förbereder dig så snart som möjligt.

Här har vi samlat information för företag som inte tidigare handlat med länder utanför EU.

Brexit med utträdesavtal

Med ett utträdesavtal kommer det att finnas övergångsbestämmelser för handeln mellan Storbritannien och EU till och med den 31 december 2020. Det innebär att det under den här övergångsperioden inte kommer att ske några förändringar när det gäller handeln med varor till och från Storbritannien.

Läs den konsoliderade versionen av utträdesavtalet från den 17 oktober.

Läs den uppdaterade politiska deklarationen från den 17 oktober.

Läs det uppdaterade protokollet för Irland och Nordirland från den 17 oktober.

Läs mer om utträdesavtal på europa.eu.

Brexit utan utträdesavtal

Om det inte finns något utträdesavtal kommer alla de tullbestämmelser som gäller för handel med länder utanför EU att börja gälla direkt. Det är det man brukar kalla en hård brexit. EU-kommissionen har arbetat fram ett vägledningsdokument där det framgår mer i detalj hur medlemsländerna ska agera i olika frågor vid en avtalslös brexit.

Läs vägledningsdokumentet från EU-kommissionen på engelska här.PDF

Läs Annex I (transitering) på engelska här.PDF

Läs Annex II (export) på engelska här.PDF

Läs vägledningsdokumentet från EU-kommissionen på svenska här.PDF

Läs Annex I (transitering) på svenska här.PDF

Läs Annex II (export) på svenska här.PDF

Tullhantering mellan Sverige och Storbritannien

Samtliga utredningar som har gjorts pekar på att brexit kommer att medföra tullformaliteter i handeln mellan EU och Storbritannien. Det innebär att företagen bland annat måste:

 • föranmäla varor med summariska införseldeklarationer och tillämpa reglerna för säkerhet och skydd vid export
 • anmäla transportmedel och varor vid ankomst till EU och vid utförselorten från EU
 • lämna tulldeklarationer vid import och export
 • tillämpa införsel- och utförselrestriktioner
 • betala eller lämna garantier för tull och andra avgifter innan varorna kan frigöras för övergång till fri omsättning.

Företag kan också behöva olika tillstånd. Dels för att få importera eller exportera vissa varor. Dels kan det bli aktuellt med tillstånd för vissa tullformaliteter som exempelvis aktiv och passiv förädling.

Hur kan jag som företag förbereda mig?

Här får du några tips på vad du kan göra redan idag:

1. Gör en riskanalys

Gör en riskanalys av företagets verksamhet för att tydliggöra eventuella konsekvenser för företaget.

2. Vilka regler gäller för dina varor?

3. Hur ser dina transporter ut?

Ta reda på vilka transportörer ditt företag anlitar och vilka transportvägar transportörerna använder. Om vägarna ser ut att bli problematiska behöver ni eventuellt överväga alternativa transportvägar. Det kan också vara fallet med varor där leveranserna är tidskritiska. Kanske behöver ni överväga att anlita ett ombud?

 • Hur transporteras varorna till eller från Storbritannien? Hur väl förberedd är företagets transportör? Vilka åtgärder har transportören vidtagit för att minimera riskerna för störningar i flödet?

 • På vilka orter sker införseln eller utförseln idag? Undersök om man kan man föra in eller ut icke-unionsvaror som är restriktionsvaror vid dessa orter? Kontakta den myndighet som är ansvarig och undersök alternativa transportvägar vid behov. Var beredd på tidsmässiga fördröjningar om fysisk kontroll krävs vid import eller export av företagets varor.

 • Kommer varorna från ett land som EU har frihandelsavtal med? Importeras varorna idag till Storbritannien för vidare distribution inom EU? Kontrollera då om direkttransportregeln gäller i avtalet med landet som varorna har sitt ursprung i. I så fall kan varorna förlora sin ursprungsstatus så att du inte kan få tullnedsättning eller tullbefrielse vid importen till EU. Direkttransport innebär att en vara transporteras direkt från ett avsändarland till ett mottagarland. Syftet är att förhindra att ursprungsvaror manipuleras eller byts ut på vägen till det land som medger frihandelsförmåner.

 • Är företagets varor tidskritiska? Fundera över hur eventuella fördröjningar i godsflödet ska hanteras. Hur stora fördröjningar klarar företaget av utan att verksamheten påverkas negativt? Behövs utökad lagerhållning för att säkra tillgången?

4. Kontakta dina leverantörer

Ta tillfället i akt att ta kontakt med de olika aktörerna för att höra hur de resonerar och hur de tror att de kommer att påverkas av brexit.

 • Hur väl förberedda är dina leverantörer i EU respektive Storbritannien? Vilka åtgärder har de tagit för att minimera riskerna för störningar i flödet? Ta reda på om dina leverantörer planerar nödvändiga förberedelser för att kunna hantera brexit. Om inte – uppmana dem att göra det.

 • Hur ser dina avtal med brittiska samarbetspartners ut? Behöver befintliga avtal förhandlas om på grund av förändrade omständigheter?

5. Undersök om ni behöver ursprungsintyg

Undersök om förutsättningarna för att utfärda ursprungsintyg förändras. Om du till exempel exporterar varor med insatsvaror från Storbritannien kan det innebära att det inte längre är möjligt att utfärda ursprungsintyg när du exporterar från Sverige till ett annat land utanför EU.

Om du idag handlar insatsvaror eller färdiga varor med Storbritannien som du sedan exporterar med ursprungsintyg till partnerländer bör du bevaka hur ett framtida avtal med Storbritannien kommer att påverka den här handeln.

Se över ursprungsbedömningen av dina varor idag. Kommer varorna att klara ursprungskraven utan att behöva ”räkna med” material från Storbritannien? Eller förlorar varorna sitt ursprung om materialet från Storbritannien inte längre har EU-ursprung? Undersök vad det här kommer att kosta och jämför eventuellt med alternativa inköpsvägar för material med EU-ursprung som påverkar ursprungsbedömningen.

Läs mer om ursprungsbestämmelser vid export.

Färdiga varor från Storbritannien som exporteras med ursprungsintyg med EU-ursprung riskerar att inte längre kunna exporteras med ursprungsintyg.

Läs mer om ursprungsfrågor i samband med brexit i EU-kommissionens meddelande till berörda parter.

Viktigt att följa utvecklingen

Sammanfattningsvis kommer ditt företag att på olika sätt påverkas av brexit. Eftersom det råder stor osäkerhet kring hur den här påverkan kommer att ta sig uttryck, är det extra viktigt att du följer utvecklingen och förbereder dig och ditt företag så bra som möjligt.

Läs mer om brexit på regeringen.se.

Läs EU-kommissionens information om brexit.

Gå till EU-kommissionens e-tjänst om importvillkor i länder utanför EU.

Läs EU-kommissionens faktablad "Seven things businesses in the EU27 need to know in order to prepare for Brexit".

Läs EU-kommissionens pressmeddelande från den 4 september 2019: "EU-kommissionens sista uppmaning till medborgarna och företagen i EU att förbereda sig för en avtalslös brexit den 31 oktober 2019".

Läs mer på den brittiska tullmyndighetens sida.

Läs mer om konsekvenserna för näringslivet i Kommerskollegiums rapport från mars 2017, där Tullverket medverkade.

Följ med i brexit och andra viktiga frågor som rör tullhantering. Prenumerera på vårt nyhetsbrev Tullnytt.

Uppdaterad: 2019-12-04


4000