Tullverket

Brexit

Brexit – vad innebär det för svensk handel?

Att Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020 med ett godkänt utträdesavtal betyder att handeln fortsätter precis som vanligt, till och med den 31 december 2020 då övergångsperioden upphör. Eftersom det pågår förhandlingar mellan EU och Storbritannien om hur den framtida relationen kommer att se ut, är det extra viktigt att du följer utvecklingen och förbereder dig och ditt företag så bra som möjligt inför övergångsperiodens slut.

Brexit med utträdesavtal

I utträdesavtalets tredje del finns särskilda bestämmelser för bland annat tullförfaranden som påbörjas före övergångsperiodens slut men som avslutas efteråt.

EU:s vägledningsdokument när det gäller tillstånd, tullförfaranden och ursprungsbestämmelser uppdaterades den 14 juli 2020. Vägledningsdokumentet beskriver bland annat hur den praktiska hanteringen ska gå till vid övergångsperiodens slut. Ett exempel är transporter mellan EU och Storbritannien som påbörjas senast den 31 december 2020 och kommer fram först efter kl. 00.00 den 1 januari 2021. Unionsvaror som transporteras mellan Storbritannien och EU behandlas som unionsvaror om det finns ett transportdokument som styrker att transporten påbörjades senast den 31 december 2020. Det innebär alltså att unionsvaror som passerar gränsen mellan Storbritannien och EU efter övergångsperiodens slut inte blir föremål för tullhantering om man genom transportdokumentet kan styrka att transporten påbörjades senast den 31 december 2020. Du behöver också kunna styrka varornas tullstatus som unionsvaror, exempelvis med en T2L, om varorna inte ska förtullas.

Tänk på att det är EU:s tidszon som gäller, det vill säga klockan 23.00 i Storbritannien och klockan 00.00 i Sverige.

Ladda ner vägledningsdokumentet "Förenade kungarikets utträde och EU-reglerna om tull, inbegripet förmånsberättigande ursprung" på EU-kommissionens webbplats.

EU-kommissionen har också publicerat dokumentet "Getting ready for changes", som handlar om kommande förändringar kring varuhandeln mellan EU och Storbritannien. Dokumentet finns tillgängligt på svenska. På samma sida hittar du också de tillkännagivanden som EU-kommissionen uppdaterar efter hand.

Ladda ner dokumentet "Getting ready for changes" på EU-kommissionens webbplats.

EU-kommissionen har publicerat ett vägledningsdokument även för Nordirlandsprotokollet där du kan läsa mer om hur landkoderna GB och XI ska användas. Kortfattat gäller att i de fall du behöver särskilja Nordirland från övriga Storbritannien gör du det med den nya landkoden för Nordirland, XI. Det kan till exempel vara vid transitering till Nordirland eller vidare till Irland. I övriga fall använder du GB. När det gäller ursprungsregler särskiljs inte Nordirland utan då används landskoden GB. Viktigt att tänka på är att det inte ska lämnas export- och importdeklarationer i handeln mellan EU och Nordirland.

Vägledningsdokumentet för NordirlandsprotokolletPDF

Tullhantering mellan EU och Storbritannien – är ditt företag redo för övergångsperiodens slut?

I dagsläget vet vi inte exakt hur den framtida relationen mellan EU och Storbritannien kommer att se ut, men vi vet att det kommer att ställas krav på tullformaliteter som exempelvis att lämna tulldeklarationer vid import och export. Det är med andra ord viktigt att se över hur ditt företag påverkas.

  • Hur ser regelverket ut för ditt företags varor? Krävs det tillstånd för import till eller export från EU? Kontakta rätt myndighet.
  • Köper ditt företag insatsvaror från Storbritannien för att ingå i produktion av varor som sedan säljs tullfritt eller med nedsatt tull till ett land som EU har frihandelsavtal med? Kontrollera att varan uppfyller kraven för EU-ursprung även efter övergångsperiodens slut.
  • Hur transporteras varorna till eller från Storbritannien? Hur väl förberedd är din transportör?

Storbritanniens tulltaxa kommer att gälla för varor som importeras till Storbritannien från och med den 1 januari 2021. Frågan om det kommer att införas tullar då varor importeras till Storbritannien från EU och vice versa diskuteras i de pågående förhandlingarna mellan EU och Storbritannien.

Sidan uppdaterades: 2020-11-27

Vad är ändrat: Språklig justering


4000