Tullverket

Brexit – vad innebär det för svensk handel?

Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien började tillämpas den 1 januari 2021.

Vad innebär det nya handels- och samarbetsavtalet?

Avtalet innebär i tullhänseende att Storbritannien behandlas som ett land utanför EU. Det innebär att tullkodexen tillämpas i handeln med Storbritannien och det ställs därmed krav på tullformaliteter som exempelvis att lämna tulldeklarationer vid import och export. Utträdesavtalet är fortsatt tillämpligt, till exempel när det gäller förfaranden som påbörjades före övergångsperiodens slut men som avslutas efter.

Handels- och samarbetsavtalet innehåller bestämmelser som innebär att ingen tull tas ut under förutsättning att varan uppfyller villkoren för att anses ha ursprung enligt avtalet och att detta kan styrkas. Det ursprungsintyg som kommer att användas är en ursprungsförsäkran som skrivs på en faktura eller på en annan handling som beskriver varorna i tillräcklig detalj så att de kan identifieras. Om du är tillräckligt insatt i tillverkningen av varan kan du istället använda dig av bestämmelserna om importörens kunskap för att styrka ursprung.

Storbritannien har ensidigt infört övergångsbestämmelser som bland annat innebär att den som importerar varor till Storbritannien från EU normalt kan skjuta upp inlämnandet av tulldeklarationen med upp till 175 dagar efter importen. Detta gäller för importer som äger rum mellan den 1 januari 2021 och den 31 december 2021. För mer information, läs på på brittiska tullmyndighetens webbplats.

Delaying declarations for EU goods brought into Great Britain

Du behöver ett Rex-nummer

Företag som ska exportera ursprungsvaror från EU behöver ansöka om att bli registrerad exportör (Rex) och få ett Rex-nummer för att kunna upprätta ursprungsförsäkringar för sändningar till Storbritannien om varornas värde är över värdegränsen 6 000 euro. Du som redan har registrerat ditt företag för att till exempel kunna exportera ursprungsvaror till Japan behöver inte registrera dig på nytt.

Läs mer och ansök om att bli registrerad exportör.


Säkerställ varornas ursprung

Innan du upprättar en ursprungsförsäkran för dina varor behöver du säkerställa att de uppfyller villkoren för att vara ursprungsvaror enligt avtalet. Du hittar ursprungskapitlet på sidorna 41–55 i avtalet och de produktspecifika reglerna på sidan 441–504. Hur ursprungsförsäkran ska formuleras ser du på sidan 509–510. Om du inte har möjlighet att upprätta en ursprungsförsäkran vid exporttillfället kan du göra det i efterhand. Det finns enligt avtalet en möjlighet att begära förmånsbehandling i upp till tre år efter importtillfället.

Ömsesidigt erkännande (MRA)

EU och Storbritannien har slutit avtal om ömsesidigt erkännande, vilket innebär att respektive part erkänner den status som en aktör med AEO-tillstånd har. Mer information kommer att komma angående detta.

Läs mer om ömsesidigt erkännande.


Läs mer om avtalet

Läs avtalet.

Läs om avtalet med Storbritannien hos Kommerskollegium.

Läs andra beslut som berör brexit på EU-kommissionens webbplats.

Är handel med länder utanför EU nytt för dig?

Här har vi samlat information för företag som inte tidigare handlat med länder utanför EU.

Börja importera

Börja exportera

Kurser och informationsträffar

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nytt stycke under rubriken Vad innebär det nya handels- och samarbetsavtalet?

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000