Tullverket

Framtida tullhantering

Plan för införandet av tullkodexen

Införandet av tullkodexen sker stegvis under övergångsperioden och på den här sidan kan du följa arbetet. Tullverkets genomförandeplan uppdateras successivt och vi informerar efter hand om vilka datum som är aktuella för övergång till de olika systemen.

Pågående utvecklingsarbete


Importkontrollsystemet, ICS2 fas 3, för sjö, väg och järnväg

Det nya importkontrollsystemet ICS2 fas 3 införs i tre steg: Transportörer (carrier) sjö 3 juni – 4 december 2024, House filers sjö 4 december 2024 – 1 april 2025, väg och järnväg 1 april – 1 september 2025.

För trafik från Norge och Schweiz krävs precis som idag ingen anmälan om transportmedels ankomst eller summarisk införseldeklaration eftersom Norge och Schweiz ingår säkerhetszonen.

Anmälan om varans ankomst för andra transportslag än flyg

För vägtransporter kommer det vid tullkontor att finnas möjlighet att lämna en digital anmälan av varors ankomst från och med den 1 mars 2024. Det finns också möjlighet att lämna ett digitalt I2-meddelande, men den praktiska hanteringen utgörs under en övergångsperiod av att föraren lämnar en manuell presentation i form av samlingsdokumentet på papper, som uppfyller uppgiftskraven för anmälan av varors ankomst.

Vid obemannad gränsövergång kommer det också att finnas möjlighet att lämna både en digital anmälan av varors ankomst från och med den 1 mars 2024 eller ett digitalt I2-meddelande. Under en övergångsperiod kommer Tullverket att godkänna den e-postavisering som görs en timme före gränspassage som ett villkor för undantag om rutt och tid (s.k. trafiktillstånd). Det kommer att vara ett krav att lämna digital anmälan av varors ankomst och att aktivera tulldeklarationen med ett digitalt I2-meddelande. Vi återkommer med besked om när detta krav införs. Även fortsatt kommer dock e-postaviseringen som ett villkor för trafiktillståndet att behövas.

Den temporära hanteringen ersätts av digitaliserad gränspassage när detta införs utifrån det EU-gemensamma projekt (EU Smart Border) som EU-kommissionen avser inkludera i tidplanen för utvecklingsarbete (MASP).

För det maritima flödet gäller kravet enbart de varor som lossas i Sverige. Anmälan skall innehålla en referens till den summariska införseldeklarationen.

Det innebär förändrade processer och ett nytt uppgiftslämnande för de som aktörer som lämnar uppgifterna. När det gäller dagens uppgiftslämning som sker via Maritime Single Window (MSW) i väntan på European Maritime Single Window (EMSW) ska vissa ytterligare uppgifter lämnas i MSW från och med den 3 juni 2024. Då det blir förseningar i införandet av EMSW som enligt plan skulle ske den 15 augusti 2025 pågår analys vilken påverkan det i övrigt kan kommer att få på anmälan om varors ankomst.

Deklaration för tillfällig lagring

Tullverket kommer att införa en digital deklaration för tillfällig lagring för flygförsändelser den 1 oktober 2024 med en införandeperiod fram till 31 december 2024. Fram till dess används de övergångslösningar som finns idag. För flyg innebär det att deklarationen för tillfällig lagring lämnas via e-post. Vad förseningen av European Maritime Single Window innebär för sjöflödet återkommer vi till. Tills vidare används den övergångslösning som finns i sjöflödet avseende deklaration för tillfällig lagring, det vill säga att uppgifterna lämnas via Maritime Single Window (MSW).

Det är också möjligt att i flygflödet, för sändningar som omfattas av IOSS, betrakta en i förväg inlämnad lågvärdedeklaration (H7) som en deklaration för tillfällig lagring. Fram till och med den 31 december 2023 gäller övergångsregeln att en anmälan av varors ankomst lämnas genom en deklaration för tillfällig lagring. Därefter krävs en separat anmälan av varors ankomst.

För varor som ankommer på väg betraktas tulldeklarationen som en deklaration för tillfällig lagring. När det gäller transiteringsdeklarationer i NCTS kommer dessa att betraktas som deklarationer för tillfällig lagring, vilket innebär att vid transitering ska ingen separat deklaration för tillfällig lagring lämnas.

Tidplan – deklaration för tillfällig lagring för flygförsändelser. 1 april 2024: Tekniska  specifikationer, deklarations-handledning. 1 juli 2024: Företagstestmiljö  öppnar. 1 oktober 2024: Deklaration för tillfällig lagring produktionssätts. 31 december 2024: Alla deklarationer för tillfällig lagring flyg ska lämnas i det nya systemet.Förstora bilden

Tidplan – deklaration för tillfällig lagring för flygförsändelser. Klicka på bilden för att se den i ett större format.

Bevis om varors tullstatus

Bevis om varors tullstatus (Pous) införs i två faser, där man först digitaliserar bevis för tullstatus T2L/F med en produktionssättning den 1 mars 2024. Detta innebär att de ekonomiska aktörerna från detta datum ska ansöka om bestyrkande och registrera T2L/F via ett externt centralt gränssnitt. Tullmyndigheterna kommer att handlägga ärendena och ett godkännande kommer att ges i varje enskilt ärende. Det identifikationsnummer i form av MRN som tillhandahålls i svaret ska sedan presenteras för tullmyndigheterna vid ankomsten till EU.

Fas 2, som omfattar manifest för tulländamål, planerar man att införa samtidigt med EMSW under tredje kvartalet 2025.

Förenklad deklaration import

Produktionssättning av förenklad deklaration import sker enligt plan den 2 september 2024 med en införandeperiod fram till den 27 september 2024. En av de större förändringarna är att det kommer att bli krav på varukod på tioställig nivå i den förenklade deklarationen. Ni som har tillstånd till förenklad deklaration idag behöver därför fundera om ni har ett fortsatt behov av förenklad deklaration eller om ni istället kommer att kunna använda standardtulldeklaration. Om det är olika aktörer som lämnar den förenklade och den kompletterande deklarationen måste båda parter gå över till det nya systemet samtidigt.

Oktober 2023: Tekniska specifikationer, deklarationshandledning. November 2023: Företagstestmiljö öppnar. 2 september 2024: Förenklad deklaration produktionssätts. 27 september 2024: Alla förenklade deklarationer lämnas i det nya importsystemet.Förstora bilden

Tidplan för förenklad deklaration import. Klicka på bilden för att se den i ett större format.

Registrering i deklarantens bokföring import (Eidr)

Införandet av registrering i deklarantens bokföring för import sker den 1 november 2024 men en införandeperiod fram till och med den 31 december 2024. Det blir ett krav på fler uppgifter i bokföringen, motsvarande det som gäller för förenklad deklaration. Det blir också ett krav på att lämna en avisering till Tullverket för varje registrering som görs i bokföringen.

Maj 2024: Tekniska specifikationer, deklarationshandledning. September 2024: Företagstestmiljö öppnar. 1 november 2024: Registrering i deklarantens bokföring produktionssätts. 31 december 2024: Registrering i deklarantens bokföring ska lämnas i det nya importsystemet.Förstora bilden

Tidplan för registrering i deklarantens bokföring (EIDR). Klicka på bilden för att se den i ett större format.

Centraliserad klarering import

Centraliserad klarering ger möjlighet för ekonomiska aktörer att lämna sina tulldeklarationer i en medlemsstat oavsett var varorna förs in till EU. Det innebär bland annat att när förfarandet börjar tillämpas ska uppgifter som finns i tulldeklarationerna utbytas digitalt i realtid mellan de berörda medlemsstaterna. Ett centralt it-stöd för att möjliggöra detta informationsutbyte är utvecklat av kommissionen, men det kommer också att kräva integration och anpassning av de nationella it-stöden för import.

Centraliserad klarering ska enligt arbetsprogrammet införas i två faser. Den första fasen omfattar bland annat standardtulldeklaration. Den andra fasen omfattar exempelvis förenklad och kompletterande deklaration samt registrering i deklarantens bokföring. I Sverige är planen att det ska vara möjligt att börja tillämpa fas 1 den 2 juni 2025. Vad gäller fas 2 pågår en analys och vi får därför återkomma med datum för när det blir möjligt att tillämpa fas 2.

Tidplan – centralisering klarering import. Juni 2024: Processbeskrivning. 2 december 2024: Tekniska specifikationer, deklarations-handledning. 1 mars 2025: Företagstestmiljö öppnar. 2 juni 2025: Centraliserad klarering produktionssätts.Förstora bilden

Tidplan – centralisering klarering import. Klicka på bilden för att se den i ett större format.

Nytt exportsystem

Utvecklingsarbetet pågår och införandet av ett nytt system för hantering av exportproceduren produktionssätts den 1 oktober 2024 med en införandeperiod fram till den 2 december 2024.

Syftet är att anpassa exporthanteringen till den nya EU-lagstiftningen, och förändringen innebär en digital hantering av export och - utförselprocesserna.

Utvecklingen av ett nytt system för exportproceduren omfattar bland annat stöd för standardtulldeklaration, förenklad deklaration, kompletterande deklaration, anmälan till utförsel och centraliserad klarering. Omfattningen på förändringen beskrivs i EU-kommissionens specifikationer för AES (Automated Export System) och förändringen innebär, förutom nya it-stöd, även förändrade processer och ett nytt uppgiftslämnande för de aktörer som lämnar uppgifter och även aktörer som idag inte lämnar uppgifter till Tullverket kan bli berörda exempelvis vid olika utförselorter. När det gäller registrering i deklarantens bokföring, anmälan om återexport samt summarisk utförseldeklaration som lämnas separat kommer detta att införas något senare dvs. under 2025. Den 30 juni 2025 ska alla tillämpa det nya regelverket för registrering i deklarantens bokföring fullt ut.

Tidplan för tulldeklaration export. April 2023: tekniska specifikationer, deklarationshandledning. Januari 2024: företagstestmiljö öppnar. September 2024: tulldeklaration export produktionssätts. December 2024: alla exportdeklarationer lämnas i det nya systemet (ej EIDR).Förstora bilden

Tidplan för tulldeklaration export. Klicka på bilden för att se den i ett större format.

Analysarbete


European Maritime Single Window

European Maritime Single Window (EMSW) ska möjliggöra att all fartygsrapportering ska kunna ske till en kontaktpunkt per medlemsstat. I Sverige är det Sjöfartsverket som är ansvarig för denna kontaktpunkt. De uppgifter som krävs för tulländamål, exempelvis anmälan om varors ankomst och tillfällig lagring, ska kunna lämnas via denna enda kontaktpunkt.

Införandet har planeras till 15 augusti 2025. EMSW kommer då att ersätta det system som idag finns i form av Maritime Single Window. Det blir förseningar i införandet som enligt plan skulle ske 15 augusti 2025. Analys pågår vilken påverkan det kan ha på tullformaliteterna.

Information om EMSW – Sjöfartsverket

Certex

Certex är ett system för utbyte av uppgifter om intyg och tillstånd som utfärdas av andra myndigheter än tullmyndigheterna men som behövs vid import och export. Tillstånd och licenser som idag finns på papper kommer efterhand att finnas digitalt tillgängliga via Certex.

En första fas infördes 1 mars 2023. Den omfattar hälsodokument för införsel av djur och produkter av djur, foder och livsmedel av icke animaliskt ursprung samt växter samt växtprodukter, Common Health Entry Document (CHED).

En andra fas införs den 15 mars 2025 som omfattar ytterligare ett antal typer av intyg och tillstånd. Succesivt kommer därefter ytterligare tillstånd och licenser att omfattas. På sikt kommer detta att förenkla hanteringen av tillstånd och licenser för både näringslivet och tullmyndigheterna.

Läs mer om Certex på EU-kommissionens webbplats.

NCTS fas 6

Fas 6 är en vidareutveckling av fas 5 och innebär att tullmyndigheter har möjlighet att ta emot säkerhets- och skyddsuppgifter via transiteringssystemet NCTS om så beslutas. I Sverige har Tullverket beslutat att säkerhets- och skyddsuppgifter ska lämnas i importkontrollsystemet, ICS2, dvs inte i transiteringssystemet, det som från EU-kommissionen beskrivs som Opt-Out.

I EU och konventionsländer är fas 6 planerad att införas under perioden 1 mars 2025–1 september 2025. Sverige planerar att gå över till fas 6 söndagen den 1 juni 2025.

Elektroniskt transportdokument

Ett elektroniskt transportdokument utgör en möjlighet att transitera varor genom att nyttja de digitala system som de ekonomiska aktörerna har. Det kan nyttjas inom transportslagen sjö och flyg och planeras införas under 2025.

Uppgradering tullager

Det tullagersystem som vi införde 2016 behöver uppgraderas för att följa tullkodexen. Enligt den plan som finns kommer detta att göras under 2025 med en införandeperiod fram till den 31 december 2025.

Bindande tullvärdebesked och bindande ursprungsbesked

Det finns planer på ytterligare centrala it-stöd liknande de som finns för bindande klassificeringsbesked, vad gäller bindande ursprungsbesked (BUB) och bindande tullvärdebesked (BVI).

Det kommer att bestå av ett centralt system med ett centralt externt gränssnitt för näringslivet för att hantera ansökningar men också central funktionalitet för hantering och lagring av dessa ärenden. Preliminärt beräknas detta införas under 2026.

Digitala ursprungsintyg

Det planeras också för en databas för digitala ursprungsintyg (e-PoC) där ursprungsintyg ska kunna lagras centralt, tillgängliga för tullmyndigheterna. Preliminärt beräknas detta införas under 2028.

Tullverkets genomförandeplan

Tullverkets genomförandeplan visar när i tid olika system utvecklas. Vid pilarnas avslut ska ekonomiska aktörer lämna samtliga uppgifter enligt den nya lagstiftningen och i de nya eller uppgraderade systemen.


Tullverkets genomförandeplanFörstora bilden

Tullverkets genomförandeplan. Klicka på bilden för att se den i större format.

För dig som är intresserad av att se andra medlemsstaters tidplaner hittar du information på EU-kommissionens webbsida.

Tidplaner på EU-kommissionens webbplats.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Uppdaterad information under: Centraliserad klarering import, Nytt exportsystem, Anmälan av varors ankomst för andra transportslag än flyg, Tullverkets genomförandeplan

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)