Tullverket

Framtida tullhantering

Nytt exportsystem

Ett nytt system för hantering av exportproceduren tas fram för att anpassa exporthanteringen till den nya EU-lagstiftningen.

Det nya exportsystemet

 • innebär en digital hantering av export och utförsel
 • ersätter TDS export och Exportkontrollsystemet
 • omfattar även centraliserad klarering för export
 • kommer att erbjudas S2S (system till system) och M2S (människa till system).

Produktionssättning den 1 oktober

Det nya exportsystemet produktionssätts den 1 oktober 2024 med en införandeperiod fram till den 2 december 2024.

De delar som införs då är:

 • standardtulldeklaration
 • förenklad deklaration och kompletterande deklaration
 • centraliserad klarering (CCE).

I ett senare skede produktionssätts registrering i deklarantens bokföring (EIDR), summarisk utförseldeklaration (SUD) och anmälan om återexport.

En ny process i tre steg

Den nya exportprocessen består av uppgiftslämnande i tre steg: exportdeklaration, anmälan av varor till utförselkontoret och anmälan om varors utförsel.

 • Steg 1 – exportdeklaration
  Deklaranten upprättar en standardtulldeklaration och skickar tulldeklarationen digitalt till Tullverket i meddelande IE515 för att få varorna frigjorda till tullförfarandet export.
 • Steg 2 – anmälan av varor till utförselkontoret
  När varorna ankommer till platsen för utförsel lämnar fraktföraren en anmälan av varor till utförseltullkontoret i meddelande IE507. I anmälan refereras det till tulldeklarationens MRN-nummer.
 • Steg 3 – anmälan om varors utförsel
  När varorna har lämnat EU:s tullområde ska fraktföraren anmäla till utförseltullkontoret att varorna har förts ut. Detta sker med meddelande IE590.

Det är viktigt att tänka på att du som exportör måste förse rätt aktör med exportdeklarationens MRN-nummer. MRN-numret ska sedan lämnas vidare till den aktör som lämnar anmälan av varors utförsel i steg 3. Därför måste du som exportör ha kännedom om vilka aktörer som lämnar uppgifter i de senare stegen.

Se en film om exportprocessen

Film: Trilogin och de olika rollerna

Roller

I exportprocessen finns följande roller:

 • Steg 1 – Deklarant. Deklaranten kan vara antingen exportören eller ett tullombud som exportören har anlitat. Då agerar ombudet för deklarantens räkning.
 • Steg 2 – Fraktförare eller fraktförarens ombud. Lagstiftningen anger inte vem som har ansvaret att lämna anmälan till utförseltullkontoret. Det kan vara olika aktörer som tar på sig ansvaret från exempelvis en hamn, flygplats, järnvägsterminal eller vid landgräns.
 • Steg 3 – Fraktföraren eller fraktförarens ombud ansvarar för att lämna anmälan om varors utförsel när varorna har lämnat unionen.

Se en film om rollerna i exportprocessen

Film: Rollerna

Export till Norge

Ska du exportera till Norge kan du lämna anmälan av varor till utförseltullkontoret på tre sätt:

 • Digitalt – Skicka in anmälan av varor till utförseltullkontoret med meddelande IE507, via e-tjänsten eller via en systemlösning, innan du anländer till utförseltullkontoret. Tänk på du ändå måste besöka tullkontoret på gränsen för att deklarera den norska importen. När varorna har lämnat EU så ska du också lämna Anmälan av varors utförsel (IE590) via e-tjänsten eller en systemlösning.
 • På tullkontoret – För att kunna anmäla på tullkontoret ska du eller din chaufför visa upp exportdeklarationens MRN-nummer. Se därför till att den som transporterar varorna över gränsen har med sig exportdeklarationens MRN-nummer som streckkod. Du behöver inte lämna anmälan av varors utförsel (IE590) digitalt när varorna har lämnat EU eftersom du gör anmälan på ett tullkontor.
 • Digital gränspassage – Vid utförsel över Svinesund och Örje finns möjlighet till digital gränspassage för svensk utförsel och norsk införsel. Detta innebär att chauffören i de flesta fall kan åka förbi tullkontoren utan att stanna. Ansökan om detta sker till norska Tolletaten.

Använder ni transitering in till Norge så ska ingen separat anmälan av varor till utförseltullkontoret göras.

Olika typer av uppgiftslämnande

Standardtulldeklarationen kommer att vara en central del av den framtida exporthanteringen, men det kommer också att finnas möjlighet att använda sig av vissa andra lösningar för de företag som har behov av det.

Standardtulldeklaration

Förenklad deklaration för export

Om du inte har alla uppgifter tillgängliga när varorna lastas finns det i framtiden en möjlighet att använda en förenklad deklaration vid export.

En förenklad deklaration ska lämnas till Tullverket när varorna ska exporteras. Senast 10 dagar efter att den förenklade deklarationen skickades till Tullverket ska en kompletterande deklaration lämnas.

Titta i deklarationshandledningen för förenklad deklaration för export.

Titta i deklarationshandledning för kompletterande deklaration för export.

Läs om processen vid förenklad deklaration för export.

Titta i handledningen för anmälan av varor till utförselkontoret (IE507).

Titta i handledningen för meddelande om varornas utförsel (IE590).

Registrering i deklarantens bokföring

Det finns en möjlighet att upprätta en tulldeklaration genom registrering i deklarantens bokföring. Registrering i deklarantens bokföring har dock sina begränsningar eftersom det i princip bara kan användas vid export till Norge. Innan varorna får lastas ska uppgifter motsvarande minst en förenklad deklaration för export finnas i deklarantens bokföring.

Deklarationshandledningen för förenklad deklaration för export är ännu inte publicerad.

Registrering i deklarantens bokföring kommer att införas först under 2025.

Ansök om godkänd plats för utförsel

Om du vill anmäla varor för utförsel från en annan plats än vid ett tullkontor, det vill säga från en plats där varorna lastas för utförsel, ska du ansöka om godkänd plats för utförsel. Exempel på sådana platser är flygterminaler, hamnterminaler, järnvägsterminaler och postterminaler. Efter godkänd ansökan kommer en platskod att tilldelas terminalen. Denna platskod ska sedan anges i meddelande IE507 (anmälan av varor till utförseltullkontoret) under dataelement 16 15 000 000 Varornas förvaringsplats.

Läs mer och ansök om godkänd plats för utförsel här.

Centraliserad klarering export

Centraliserad klarering export innebär att ett företag som har tillstånd till centraliserad klarering export (CCL) kan skicka sina exporttulldeklarationer till en enda medlemsstat, oavsett var i EU varorna finns fysiskt när de anmäls för export.

För att kunna söka tillståndet centraliserad klarering (CCL) måste den som söker först ha ett giltigt tillstånd som godkänd ekonomisk aktör för tullförenklingar (AEOC).

Tillståndet centraliserad klarering export ska sökas i det land där den sökande är etablerad. Tillståndet visar i vilka medlemsländer du får använda det och exempelvis för vilka förfaranden, deklarationstyper, varor och platser det gäller.

Det kommer att gå att ansöka om tillstånd till centraliserad klarering export till sommaren 2024.

Se filmer om centraliserad klarering export

Film 1: vad innebär centraliserad klarering export?

Film 2: proceduren för centraliserad klarering export

STC – uppgiftslämning i endast två steg

STC (Single Transport Contract) är en förenkling som innebär att uppgiftslämning sker i endast två steg. Du behöver ha en genomgående frakthandling och STC kan användas för sjö-, flyg- järnvägs- och posttransporter.

Läs mer om STC.

Tekniska specifikationer

Tekniska specifikationer för exportsystemet, inklusive samverkansspecifikation och läshänvisningar för nationella anpassningar hittar du via länken nedan.

Tekniska specifikationer export och utförsel – SCTS-AES


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ny rubrik Ansök om godkänd plats för utförsel, med länk till ansökningsblankett.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)