Tullverket

Framtida tullhantering

Varans och transportmedlets väg ut ur Sverige

Här får du en översikt över logistiken i tullhanteringen för en vara och för ett transportmedel som förs ut ur Sverige med ett helt elektroniskt informationsutbyte. 

Under tiden som en vara och ett transportmedel förs ut ur Sverige och EU pågår ett elektroniskt utbyte av information.

Informationsutbytet behöver göras i flera av varandra beroende steg som har olika syften. Utbytet görs mellan olika aktörer vid olika tillfällen.

Tullövervakning är ett samlat begrepp för de åtgärder som Tullverket vidtar när det gäller varor som importeras, lagras, exporteras eller återexporteras.

Från och med den tidpunkt då varor förs in i EU:s tullområde, omfattas varorna  av tullövervakning och får därmed kontrolleras av Tullverket. Varorna står under tullövervakning under den tid som krävs för att fastställa varornas tullstatus och fram till den tidpunkt då varorna har frigjorts för övergång till fri omsättning, återexporterats eller förstörts.

Unionsvaror står under tullövervakning i de fall de deklarerats för export, intern unionstransitering eller passiv förädling. De omfattas av tullövervakning från och med den tidpunkt då tulldeklarationen godtas till och med den tidpunkt då de förs ut ur EU:s tullområde, överlåts till staten, förstörs eller i de fall tulldeklarationen förklaras ogiltig.

Att en vara står under tullövervakning innebär i princip att varken innehavaren eller någon annan person får göra någonting med varorna utan Tullverkets medgivande. Syftet är att förhindra att varorna förändras, skingras eller undandras eventuella kontroller. Därmed minimeras risken att tull eller annan skatt inte betalas och att varor med restriktioner förs in eller ut ur EU utan tillstånd.

För att upprätthålla tullövervakningen får Tullverket i vissa fall tillfälligt omhänderta en icke-unionsvara. Tullverket har rätt att förbjuda en förare eller befälhavare att avgå med transportmedlet och kan också förbjuda uppehåll och ankomst för ett transportmedel.

För att säkerställa tullövervakningen för varor som förs in och ut ur EU:s tullområde ska olika anmälningar och deklarationer lämnas för såväl transportmedel som varor. I denna översikt ser ni syftet med de olika anmälningarna och deklarationerna.

De olika stegen

Varans och transportmedlet väg ut ur Sverige och EU består av fem steg:

 1. Deklaration för tullförfarande eller återexport
  När: Olika tidpunkt beroende på tullförfarande, men alltid innan Tullverket ska godta deklarationen.
  Varför: Tullverket ska säkerställa att restriktionsvillkor är uppfyllda, att handelsstatistiken blir korrekt och att reglerna för säkerhet och skydd iakttas.

 2. Under tullövervakning av exporttullkontoret
  Ytterligare detaljer kommer att utarbetas i samband med omställning av exportproceduren.

 3. Anmälan om varor till utförsel
  När: Vid transportmedlets ankomst till det tullkontor som har angetts i exportdeklarationen.
  Varför: Tullmyndigheten ska få kännedom om att en vara har ankommit till utförseltullkontoret.

 4. Under tullövervakning av utförseltullkontoret
  Ytterligare detaljer kommer att utarbetas i samband med omställningen av exportproceduren.

 5. Utförselbekräftelse
  När: När en vara har lämnat EU:s tullområde.
  Varför: Tullmyndigheten ska kunna bekräfta att en vara har lämnat EU:s tullområde.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)