Tullverket

Framtida tullhantering

Summarisk införseldeklaration

Här kan du läsa om hur summariska införseldeklarationer påverkas av den nya tullkodexen.

Summarisk införseldeklaration (Sid)

Varor som förs in till EU-gemenskapen måste anmälas i förväg och inom angivna tidsfrister genom inlämning av en summarisk införseldeklaration. Syftet är att skydda EU från farliga varor och att leva upp till ökade säkerhetskrav i världshandeln.

Nu utvecklas det nya och förbättrade importkontrollsystemet Import Control System 2 (ICS2) som innebär ett förändrat uppgiftslämnande. ICS2 omfattar de två första stegen i importproceduren: summarisk införseldeklaration och anmälan om transportmedlets ankomst.

Uppgifterna lämnas direkt i ett EU-gemensamt system (Common Repository) till den medlemsstat där varorna förs in i unionen.

Läs mer om processen för ingivande av summarisk införseldeklaration.

Så gör du för att lämna uppgifter till Common Repository.

ICS2 omfattar de två första stegen i importproceduren: Summarisk införseldeklaration och Anmälan om transportmedlets ankomst

ICS2 omfattar de två första stegen i importproceduren.

Olika aktörer berörs vid olika tidpunkter

Införandet av systemet är indelat i tre faser och berör olika aktörer vid olika tidpunkter. Arbetet med den andra fasen pågår. Den omfattar övrig flygfrakt och förändringen beräknas ske den 1 mars 2023. Här kan du läsa mer om respektive fas.

Fas 1 – post- och expressförsändelser fraktade med flyg

Den 15 mars 2021 infördes den första fasen som omfattade summariska införseldeklarationer för post- och expressförsändelser fraktade med flyg. I Sverige berörs i dagsläget endast postoperatören av uppgiftslämningen.

Vem?

 • Postoperatörer
 • Expressoperatörer


När?

 • Är redan infört, driftsattes den 15 mars 2021.


Vad?

 • För varje försändelse lämnas en begränsad uppgiftsmängd före lastning.


Övrig information


Fas 1 infördes den 15 mars 2021 och omfattade post- och expressförsändelser fraktade med flyg. Fas 2 införs den 1 mars 2023 och omfattar alla varor fraktade med flyg. Fas 3 införs den 1 mars 2024 och omfattar alla varor och alla transportslag.

Fas 1 infördes den 15 mars 2021 och omfattade post- och expressförsändelser fraktade med flyg.

Fas 2 – alla varor fraktade med flyg. Arbete pågår – i drift den 1 mars 2023

Den 1 mars 2023 införs den andra fasen som omfattar summariska införseldeklarationer för alla varor fraktade med flyg. I Sverige berörs post- och expressleverantörer, transportörer och övriga aktörer som hanterar varor från tredjeland fraktade med flyg.

Vem?

 • Postoperatörer
 • Expressoperatörer
 • Övriga aktörer involverade i införsel av varor till Sverige via flyg.


När?

 • I drift den 1 mars 2023. Aktörerna har sedan en övergångsperiod att ansluta till och med september 2023. Obs! Om anslutningen inte sker den 1 mars, måste den ekonomiska aktören kontakta Tullverket för att få sin tidsplan för anslutning godkänd. Kontakta Tullverket på e-postadress ics2.helpdesk@tullverket.se.

Vad?

 • För varje försändelse lämnas en fullständig uppgiftsmängd före lastning: alla försändelser ska omfattas av en deklaration före lastning innehållande antingen en minimidatauppsättning eller en komplett summarisk införseldeklaration.
 • Möjlighet till ”multiple filing” införs genom vilket uppgifterna kan lämnas på olika nivåer, i vissa fall av olika uppgiftslämnare, i en och samma summariska införseldeklaration.
 • Uppgifterna lämnas direkt i ett EU-gemensamt system (Common Repository) till den medlemsstat där varorna förs in i unionen.


Övrig information

Har du frågor om uppgiftslämning ICS2 fas 2?

Fas 1 infördes den 15 mars 2021 och omfattade post- och expressförsändelser fraktade med flyg. Fas 2 införs den 1 mars 2023 och omfattar alla varor fraktade med flyg. Fas 3 införs den 1 mars 2024 och omfattar alla varor och alla transportslag.

Fas 2 införs den 1 mars 2023 och omfattar alla varor fraktade med flyg.

Fas 3 – alla varor oavsett transportslag

Den 1 mars 2024 införs den tredje och sista fasen som omfattar summariska införseldeklarationer för alla varor oavsett transportslag. I Sverige berörs post- och expressleverantörer, transportörer och övriga aktörer som transporterar varor in till unionen.

Vem?

 • Postoperatörer
 • Expressoperatörer
 • Övriga aktörer involverade i införsel av varor till Sverige via flyg, järnväg, sjö och väg.

När?

 • I drift den 1 mars 2024.

Vad?

 • För varje försändelse lämnas en fullständig uppgiftsmängd.
 • Uppgifterna lämnas direkt i ett EU-gemensamt system (Common Repository) till den medlemsstat där varorna förs in i unionen.

Övrig information

Fas 1 infördes den 15 mars 2021 och omfattade post- och expressförsändelser fraktade med flyg. Fas 2 införs den 1 mars 2023 och omfattar alla varor fraktade med flyg. Fas 3 införs den 1 mars 2024 och omfattar alla varor och alla transportslag.

Fas 3 införs den 1 mars 2024 och omfattar alla varor och alla transportslag.

 

Tidslinje för införandet av det nya importkontrollsystemet.

Tidslinje för införandet av det nya importkontrollsystemet ICS2. Fas 1 infördes den 15 mars 2021. Fas 2 beräknas införas den 1 mars 2023. Fas 3 beräknas införas den 1 mars 2024.

Klicka på bilden för att se den i större format.

Samråd och samverkan

Tullverkets utvecklingsverksamhet för dialog med representanter för flyg- och transportbranschen.

Läs minnesanteckningarna från senaste dialogmötet här.

EU-kommissionens samlade information

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Information under Fas 2 inför driftsättningen: Om anslutningen inte sker den 1 mars, måste den ekonomiska aktören kontakta Tullverket för att få sin tidsplan för anslutning godkänd.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000