Tullverket

Framtida tullhantering

Transportmedlets och varans väg in i Sverige

Här får du en översikt över logistiken i tullhanteringen för ett transportmedel och en vara som förs in i Sverige med ett helt elektroniskt informationsutbyte.

Under tiden som transportmedlet och varan förs från ett annat land in i Sverige pågår ett elektroniskt utbyte av information.

Informationsutbytet behöver göras i flera av varandra beroende steg som har olika syften. Utbytet görs mellan olika aktörer vid olika tillfällen.

Tullövervakning är ett samlat begrepp för de åtgärder som Tullverket vidtar när det gäller varor som importeras, lagras, exporteras eller återexporteras.

Från och med den tidpunkt då varor förs in i EU:s tullområde, omfattas varorna  av tullövervakning och får därmed kontrolleras av Tullverket. Varorna står under tullövervakning under den tid som krävs för att fastställa varornas tullstatus och fram till den tidpunkt då varorna har frigjorts för övergång till fri omsättning, återexporterats eller förstörts.

Unionsvaror står under tullövervakning i de fall de deklarerats för export, intern unionstransitering eller passiv förädling. De omfattas av tullövervakning från och med den tidpunkt då tulldeklarationen godtas till och med den tidpunkt då de förs ut ur EU:s tullområde, överlåts till staten, förstörs eller i de fall tulldeklarationen förklaras ogiltig.

Att en vara står under tullövervakning innebär i princip att varken innehavaren eller någon annan person får göra någonting med varorna utan Tullverkets medgivande. Syftet är att förhindra att varorna förändras, skingras eller undandras eventuella kontroller. Därmed minimeras risken att tull eller annan skatt inte betalas och att varor med restriktioner förs in eller ut ur EU utan tillstånd.

För att upprätthålla tullövervakningen får Tullverket i vissa fall tillfälligt omhänderta en icke-unionsvara. Tullverket har rätt att förbjuda en förare eller befälhavare att avgå med transportmedlet och kan också förbjuda uppehåll och ankomst för ett transportmedel.

För att säkerställa tullövervakningen för varor som förs in och ut ur EU:s tullområde ska olika anmälningar och deklarationer lämnas för såväl transportmedel som varor. I denna översikt ser ni syftet med de olika anmälningarna och deklarationerna.

De olika stegen

Transportmedlets och varans väg in i Sverige består av sex steg:

 1. Summarisk införseldeklaration (SID)
  När: Olika tidsfrister beroende på transportslag.
  Varför: Tullverket ska kunna upptäcka och hantera hot mot säkerhet och skydd.

 2. Förhandsanmälan av transportmedlets ankomst (fartyg och flyg)
  När: Olika tidsfrister beroende på transportslag.
  Varför: Tullverket ska få kännedom om var och när transportmedlet förväntas ankomma.

 3. Anmälan om transportmedlets ankomst
  När: Vid transportmedlets ankomst.
  Varför: Tullverket ska få kännedom om att transportmedlet har ankommit.

 4. Anmälan om varans ankomst
  När: Vid ankomst.
  Varför: Tullverket ska få kännedom om att en vara har ankommit, om en varas tullstatus och om hur varan ska hanteras i nästa steg.

 5. Tillfällig lagring
  När: Senast när en vara har anmälts.
  Varför: Tullverket ska kunna tillåta förvaring av varor under en begränsad tid i väntan på hantering i nästa steg.

 6. Deklaration för tullförfarande eller återexport
  När: Innan Tullverket ska godta deklarationen.
  Varför: Tullverket ska få in korrekt uppbörd och handelsstatistik samt kunna kontrollera restriktionsvillkoren.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)