Tullverket

Deklarationshandledning för HNU och HNK

Meddelandena HNU och HNK är elektroniska förenklade deklarationer.

En förenklad deklaration betyder att du bara lämnar några uppgifter i samband med gränspassagen. Inom elva dagar lämnar du sedan en kompletterande deklaration (TNU).

HNU innehåller ingen begäran om klarering utan du måste själv begära att ärendet klareras. HNK däremot innehåller en begäran om klarering. Vi skickar en uppgift om att ärendet är klarerat när det är klart.

Ett ombud med tillståndet EUSDE som lämnar en förenklad deklaration för ett företag som saknar eget tillstånd måste aktivt välja om de vill lämna en deklaration för annans räkning. Det innebär att ombudet ansvarar för att den kompletterande deklarationen lämnas in elektroniskt och påtar sig betalningsskyldigheten.

Du kan lämna meddelandet HNU antingen via Tullverkets Internetdeklaration TID eller via EDI. Meddelandet HNK kan du bara lämna via EDI.

Du behöver tillstånd

Du behöver ett tillstånd från Tullverket för att få använda en förenklad deklaration.

Läs mer om tillstånd till förenklad deklaration.

Eori-nummer

Alla operatörer med tullverksamhet i EU ska ha ett unikt identitetsnummer, ett Eori-nummer, som ska användas vid alla tullaktiviteter inom EU. Företag som tilldelas Eori-nummer registreras i Eori-databasen.

Företag etablerade i Sverige ansöker om Eori-nummer hos Tullverket.

När du fyller i importdeklarationen elektroniskt är fälten inte numrerade, men vi har ändå valt att nedan ange fältnummer för dig som importdeklarerar med Enhetsdokumentet på blankett.

Fyll i följande fält:

1     Deklaration

Första delfältet:

Kod

Beskrivning

EU

Vid import från EFTA-land, det vill säga Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein och andra fördragsslutande parter i konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande och konventionen om förenkling av formaliteterna vid handel.

CO

Vid införsel från ett område inom unionens tullområde men som inte tillhör skatteområdet, exempelvis Åland eller Kanarieöarna.

IM

Vid import från andra länder än ovan.

 
Föredragsslutande parter

Andra delfältet:

Här talar du om vilken typ av deklaration det handlar om. Du anger detta med koden C för förenklad deklaration.

2     Avsändare/Exportör

Här anger du din leverantörs fullständiga namn och adress inklusive landkod och postnummer. Om din tulldeklaration omfattar varor från flera olika leverantörer anger du antingen den leverantör vars varor dominerar värdemässigt eller skriver "Flera — 00200".

6     Antal kollin

Här anger du sändningens totala antal kolli. Är godset oemballerat räknas varje vara som ett kolli. Varje deklarerad bulkpost i fält 31 räknas som ett kolli i fält 6. 

Om sändningen består av både bulkvaror och packat eller oemballerat gods måste två deklarationer lämnas. Uppgifterna om kollital i fält 6 och 31 jämförs med varandra. Det innebär att varje bulkpost i fält 31 räknas som ett kolli vid summering av antal kolli i fält 6.

7     Referensnummer (frivillig uppgift)

Detta är en frivillig uppgift. Här anger du ditt eget referensnummer. 

8     Mottagare

Mottagare är vanligtvis densamme som deklaranten, det vill säga den för vars räkning deklarationen lämnas in. Det är i allmänhet den som köpt varorna från ett land utanför EU som är deklarant och även mottagare.

Exempel

1. Företag A köper en vara från land utanför EU. Företaget ska använda den själv och anmäler den till fri omsättning. Företaget är då både mottagare och deklarant.

2. Företag A köper en vara från land utanför EU och säljer den till företag B, som är ett svenskt företag. Den utländska leverantören skickar varan direkt till företag B som förtullar den. Företag B är då både mottagare och deklarant.

Det finns emellertid fall enligt nedan där en annan person än deklaranten ska anges som mottagare.

För mottagare:

 • anger du Eori-nummer
 • uppgift om mottagarens fullständiga namn och adress behöver inte lämnas.

Exempel på när en annan person än deklaranten ska anges som mottagare:

Fritt förtullat

Leveransvillkoret fritt förtullat (DDP) innebär att du som köpare inte ska stå för importavgifterna eller importhanteringen av varorna. Det är istället säljaren som är ansvarig för detta. Om säljaren är etablerad i Norge kan denne stå som deklarant på importdeklarationen och du som köpare står då som mottagare.

Är säljaren etablerad i ett annat land utanför EU än Norge får denne inte stå som deklarant. Vanligtvis anlitar säljaren då ett ombud som anger sig som deklarant och du som köpare står som mottagare.

Skattebefriad import

Skattebefriad import betyder i korthet att du importerar och betalar tull för varorna, medan ett företag i ett annat EU-land, dvs. köparen, ska stå för momsen.

Du anger till oss att det är en skattebefriad import genom att skriva en förfarandekod i fält 37:1 som börjar på 42 eller 63.

Om varan köpts ska du ange första köpare i ett annat EU-land som mottagare. Om varorna inte köpts ska deklaranten, eller vid indirekt ombudskap, uppdragsgivaren anges som mottagare.

Exempel 1
Företag A importerar varor från land utanför EU med förfarandekod 4200. Företaget är svenskt och registrerat för moms i Sverige. Det har sålt varorna till ett danskt företag B. Företag A är deklarant och företag B står som mottagare. Företag B:s Eori-nummer ska anges under "Nr". Företag B:s danska VAT-nummer ska anges i fält 44.

Exempel 2
Företag A är etablerat utanför EU eller Norge och anmäler varor till momsbefriad import i Sverige för leverans till ett annat EU-land med förfarandekod 4200. Företag A har sålt varorna till ett tyskt företag B. Företag A måste representeras av ett indirekt ombud. Som mottagare anges företag B. Företag B:s Eori-nummer ska anges under ”Nr”. Företag B:s tyska VAT-nummer ska anges i fält 44. Det indirekta ombudet anges som deklarant, se nedan.

Läs om momsbefriad import enligt förfarandet 4200.

Övrigt

Det kan även finns särskilda regler för särskilda förfaranden, till exempel aktiv förädling och tillfällig införsel. 

14   Deklarant/Ombud


Här anger du uppgifter för deklarant samt ombud när du agerar som ombud.

Deklarant

Deklarant är det företag/den person som lämnar in en tulldeklaration i eget namn eller det företag/den person i vars namn en tulldeklaration lämnas in (tullkodex artikel 5.15). Det är endast företag eller personer etablerade inom EU eller i Norge som kan vara deklarant. Det finns vissa undantag för detta, exempelvis vid tillfällig införsel.

Ett företag som är etablerat utanför EU och Norge kan inte vara deklarant. I sådana fall måste en avtalspart som är etablerad i EU ställa sig som deklarant. Ombud kan också ställa sig som deklarant. Ombud ska i detta fall ange kod 3 för indirekt ombudskap, se under Ombud nedan.

Deklarant:

 • ska ange Eori-nummer
 • behöver inte lämna uppgift om deklarantens fullständiga namn och adress
 • ska ange namn och telefonnummer till kontaktperson hos deklaranten.

För information om vad som gäller för ett utländskt företag som är momsregisterat i Sverige, se fält 44 Särskilda upplysningar/Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd.

Ombud

Uppgifter för ombud ska alltid anges ombud när du agerar som ombud.
För att agera som ombud krävs att företaget/personen är registrerad som ombud hos Tullverket och du måste vara etablerad inom EU eller i Norge.

Ombud:

 • ska ange Eori-nummer
 • behöver inte lämna uppgift om ombudets fullständiga namn och adress
 • ska lämna namn och telefonnummer till kontaktperson hos ombud.

Ombudskapet kan vara direkt eller indirekt. Ombudskapets status anger du med en kod. Typ av ombudskap anges i ett eget fält.

Du ska ange:

 • kod 2 för direkt ombudskap
 • kod 3 för indirekt ombudskap.

I tullkodex, artikel 18 kan du läsa om direkt och indirekt ombudskap och i artikel 77.3 förklaras vem som är gäldenär.

Vid direkt ombudskap handlar ombudet i annan persons namn (deklarantens) och för dennes räkning. Endast deklaranten är gäldenär det vill säga betalningsansvarig för tullskulden.

Vid indirekt ombudskap handlar ombudet i eget namn men för en annan persons räkning, dvs. ombudet står som deklarant. Uppdragsgivarens namn anges i fält 44, Särskilda upplysningar (fri text).

Vid indirekt ombudskap är både ombudet, och den för vars räkning ombudet agerat, betalningsansvariga för tullskulden. Båda är alltså gäldenärer.  

15a  Avsändnings-/Exportland kod

Här anger du landkoden för avsändningslandet. Avsändningslandet är det land varan avsänts från. En omlastning i ett mellanliggande land förändrar inte avsändningslandet.  

Landkoden består av två bokstäver, till exempel NO för Norge. Avsändningsland kan aldrig vara SE eller EU vid import till Sverige.  

19   Container

Ange "1" om godset är lastat i container vid passagen av den yttre gränsen. I annat fall anger du "0".

Om du deklarerat "1" i detta fält måste minst ett containernummer finnas i fält 31.

 

21   Aktiva transportmedlets nationalitet vid gränspassagen

Första delfältet:

"Aktiva transportmedlets identitet vid gränspassagen" - delfältet används inte.

Andra delfältet:

"Aktiva transportmedlets nationalitet vid gränspassagen" - delfältet är obligatoriskt vid import om koden i fält 25 "Transportsätt vid gränsen" är:

Kod

Typ av transportmedel

1

Sjötransport

3

Vägtransport

4

Flygtransport

8

Transport på inre vattenvägar

9

Egen framdrivning

 
Transportmedlets nationalitet anger du med en landkod som består av två bokstäver.

25   Transportsätt vid gränsen

Här anger du koden för transportsättet för det aktiva transportmedlet som varorna transporteras med över unionens yttre gräns. Beträffande aktivt transportmedel se fält 21:2.

Kod

Typ av transportmedel

1

Sjötransport

2

Järnvägstransport

3

Vägtransport

4

Flygtransport

5

Postförsändelse

7

Fasta transportinstallationer

8

Transport på inre vattenvägar

9

Egen framdrivning

 

26   Transportsätt inrikes

Här anger du koden för transportsättet för det transportmedel som varorna transporteras med vid ankomsten. 

Kod

Typ av transportmedel

1

Sjötransport

2

Järnvägstransport

3

Vägtransport

4

Flygtransport

5

Postförsändelse

7

Fasta transportinstallationer

8

Transport på inre vattenvägar

9

Egen framdrivning


30   Godsets förvaringsplats

Här anger du godsets förvaringsplats. Koden består av tre bokstäver och som talar om på vilket lager varan finns. Du kan fråga innehavaren av lagret om du är osäker på koden.

Om förfarandekod xx71 deklareras tillsammans med en godslokalkod som tillhör ett tullagertillstånd som beviljats från och med 1 november 2016 ska referens till samtliga tidigare MRN-nummer deklareras i fält 40.

31   Kolli och varubeskrivning; Märken och nummer – Containernummer – Antal och slag

I fältet ska du ange informationen om samtliga varor som anmäls utom i de fall du har licensbelagda varor som är hänförliga till flera KN-nummer.

Här anger du:

Godsmärkning

Ange hur de kollin som varorna är förpackade i är märkta. Uppgiften är obligatorisk för emballerat gods men frivillig för bulkvaror och oemballerat gods.

Antal kolli/delar

Ange antal kolli för emballerat gods och antal delar för oemballerat gods. Om kollislag avser bulkvaror anges inget kollital. Varje deklarerad bulkpost räknas dock som ett vid summering av antalet kollin i fält 6.

Kollislag

Ange kod för hur godset är förpackat, exempelvis kartonger. Om en vara är förpackad i flera olika kollislag anger du samtliga kollislag.

Varubeskrivning

Ange varubeskrivning, det vill säga den normala handelsbenämningen för varan. Denna ska vara så noggrann att varorna kan klassificeras med ledning av beskrivningen.

Containernummer

Har du angivit 1 i fält 19 skriver du samtliga containernummer här. Om varan kommit in i en container, men inte ligger kvar i containern när deklarationen lämnas, ska du ange Urpackad istället för containernummer.

Förpackningskoder

Förpackningskoderna delas upp i emballerat och oemballerat gods samt bulkvaror.

Emballerat gods

Du hittar förpackningskoder för emballerat gods i Tulltaxan genom att klicka på Kodförteckning i menyn.

 Oemballerat gods

Oemballerat gods

Beskrivning

NE

Oemballerat (unpacked or unpackaged)

NF

Oemballerat, en enhet (unpacked or unpackaged, single unit)

NG

Oemballerat, flera enheter (unpacked or unpackaged, multiple units)

 
Oemballerat gods kan aldrig anges med 0 i Antal kolli/delar.

Bulkvaror

Bulkvaror

Beskrivning

VR

Bulk, fasta, granulära partiklar (korn) (bulk, solid, granular particles (grains))

VY

Bulk, fasta, små partiklar (pulver) (bulk, solid, fine particles (powders))

VO

Bulk, fasta, stora partiklar (noduler) (bulk, solid, large particles (nodules))

VL

Bulk, flytande (bulk, liquid)

VG

Bulk, gas (vid 1 031 millibar och 15°C) (bulk, gas (at 1 031 mbar and 15°C))

VQ

Bulk, till vätska förtätad gas (vid onormal temperatur/onormalt tryck) (bulk, liquefied gas (at abnormal temperature/pressure))

34a Ursprungslandets kod

Här anger du landkoden för ursprungslandet för de varor du har tagit upp i varuposten. Landkoden består av två bokstäver.

Observera att när du söker information i tulltaxan får du ingen information om du använder landkoden för ett enskilt medlemsland inom EU. För att få information måste du ange koden EU som ursprungsland. 

35   Bruttovikt (kg)

Här anger du sändningens bruttovikt i kilogram. Du ska inte ange enheten kg. Bruttovikten är varornas totala vikt inklusive allt emballage, men exklusive containrar och annan transportutrustning.

För bruttovikt som överstiger 1 kg och inbegriper del av kg kan följande avrundning ske: 

 • mellan 0,001 och 0,499 kg: avrundning neråt (kg)
 • mellan 0,5 och 0,999 kg: avrundning uppåt (kg) 

Vi rekommenderar att bruttovikt över 1 kg avrundas till heltal.

Bruttovikt under 1 kg ska anges med tre decimaler, exempelvis 0,123 för 123 gram. Värdet 0 är inte tillåtet.

37   Förfarande

Första delfältet:

Här ska du ange en fyrställig kod som består av två tvåställiga koder. Koden visar vilket importförfarande som avses. De två första siffrorna anger det förfarande som begärs och de två sista siffrorna det föregående förfarandet.

Exempel kod 4000

De två första siffrorna i koden visar det tullförfarande som du anmäler varorna till. 40 står för övergång till fri konsumtion med samtidig övergång till fri omsättning av varor som inte är föremål för momsbefriad leverans. De två sista siffrorna i koden visar om varorna tidigare varit föremål för ett tullförfarande. 00 innebär att det inte finns något föregående tullförfarande.

Exempel kod 6123

De två första siffrorna i koden visar det tullförfarande som du anmäler varorna till. 61 står för återimport med övergång till fri konsumtion med samtidig övergång till fri omsättning av varor som inte är föremål för momsbefriad leverans. De två sista siffrorna i koden visar om varorna tidigare varit föremål för ett tullförfarande. I det här fallet visar koden 23 att varorna tidigare har exporterats temporärt för till exempel utställning och retur i oförändrat skick.

Du hittar en förteckning över två- och fyrställiga koder i Tulltaxan genom att klicka på Kodförteckning i menyn. 

40   Summarisk deklaration/Tidigare handlingar

Detta är en frivillig uppgift utom när förfarandekoden slutar med xx71.  Du lämnar här en referensuppgift för tidigare handling med hjälp av en kod. Se exemplet nedan.

Koden är tredelad. Varje del åtskiljs med bindestreck. Här beskrivs de koder som kan vara aktuella:

Första delen

Anges med en bokstav som anger kategori av tidigare handling: Z Tidigare handling, exempelvis transiteringshandling.

Andra delen
Här anger du vilken typ av handling som avses. Detta gör du med en förkortning på upp till tre bokstäver eller siffror, eller en kombination av dessa. Du kan hitta mer information om detta i Tulltaxan genom att klicka  Kodförteckning i menyn.

Tredje delen
Här anger du identiteten på handlingen. 

Exempel på kod
Den tidigare handlingen är ett transiteringsdokument T1 med nummer 238544. Koden blir då Z-821-238544.

 • Z för tidigare handling
 • 821 för transitering T1 
 • 238544 för handlingens registreringsnummer (eller MRN för NCTS-transaktioner.

Uttag från tullager
Om förfarandekod xx71 deklareras tillsammans med en godslokalkod som tillhör ett tullagertillstånd som beviljats från och med 1 november 2016 ska referens till samtliga tidigare MRN-nummer deklareras i någon varupost, enligt exempel nedan.

Kategori – kod Z
Typ – kod ZZZ
Identitet – MRN

44   Särskilda upplysningar/Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd

Du ska fylla i fältet Särskilda upplysningar när du behöver lämna ytterligare information till Tullverket. Det kan gälla uppgift om licenser, tillstånd eller andra upplysningar.

I vissa fall ska du ange en kod tillsammans med den särskilda upplysningen. Först anger du upplysningen i text och därefter den tillhörande koden bestående av fem siffror.

Exempel
"Import med stöd av luftvärdighetsbevis — 10100"

Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd

Här ska du lämna uppgifter om de handlingar eller tillstånd som ligger till grund för deklarationen. För många av dessa dokument finns koder, koden består av fyra tecken och kan bestå av både bokstäver och siffror. Koden ska följas av ett identitetsnummer för handlingen. Exempel på sådana handlingar är tillstånd och licenser.

Du hittar förteckningen över handlingar, certifikat och tillstånd samt deras respektive unionskoder i Tulltaxan genom att klicka på Kodförteckning i menyn.

För vissa handlingar och tillstånd finns ingen kod. Då skriver du i stället namnet på handlingen och handlingens identitetsnummer.

Är varorna du deklarerar införselreglerade ska du ange tillståndet. Vissa tillstånd har särskilda koder som ska anges tillsammans med identitetsnumret på handlingen. Andra tillstånd saknar kod och då skriver du i stället tillståndets namn och identitetsnummer.

Importmoms

Ett utländskt företag som inte är etablerat i EU eller Norge måste anlita ett indirekt ombud. För varor som ska stanna i Sverige ska det indirekta ombudet ange uppdragsgivarens momsregisteringsnummer i Sverige tillsammans med kod 3MSE. Koden och momsregistreringsnumret anges i första varuposten.

I de fall leveransvillkoret DDP, Delivered Duty Paid, används så kan det förekomma i två olika varianter:

 • DDP, inklusive mervärdesskatt – säljarens momsregistreringsnummer anges
 • DDP, exklusive mervärdesskatt – här har det indirekta ombudet två uppdragsgivare, både säljaren och köparen, och det är köparens momsregisteringsnummer som ska anges.

Följande gäller för företag som är momsregistrerade i Sverige när varorna efter övergången till fri omsättning ska levereras till ett annat EU-land (förfarandekod i fält 37:1 börjar på 42 eller 63):

Momsregistreringsnumret i Sverige ska anges tillsammans med kod Y040. Detta gäller även när ett indirekt ombud anlitas. När ett indirekt ombud anlitas är detta både ombud och deklarant och det är uppdragsgivarens momsregistreringsnummer som ska anges och inte det egna. 

49   Identifiering av lager

Fältet är obligatoriskt vid ett tullförfarande som avslutar ett tullagerförfarande, det vill säga om koden för förfarande i fält 37:1 slutar med 71 eller 78 (tullförfarande som avslutar lagring i tullager).

I detta fält ska du identifiera tullagret varorna finns på. Koden för att identifiera tullagret består av tre delar. De tre delarna avskiljs med hjälp av bindestreck:

 1. ange en bokstav som talar om typ av tullager (framgår av tillståndet) 
 2. ange godsets förvaringsplats
 3. ange landkoden för den medlemsstat som utfärdat tillståndet.

Exempel

R-XXX-SE

 • R är typen av tullager
 • XXX är koden för godsets förvaringsplats 
 • SE är för ett tillstånd utfärdat i Sverige. 

Fyll i följande fält om de är relevanta för din deklaration: 

Klareringsbehörig (endast HNU)

Vill du som uppgiftslämnare att någon annan ska ha rätt att elektroniskt begära tullklarering så ska dennes identitetsnummer (landkod + Eori-nummer) anges här.

Om du vill att vem som helst (som du ger fullmakt) ska kunna begära klarering åt dig anger du SE som landkod och 8989898989 som Eori-nummer. Det är bara den ursprunglige uppgiftslämnaren som kan ändra eller komplettera denna uppgift.

Klareringsenhet

Här kan du ange en beteckning som är unik och gemensam för flera deklarationer som ska klareras samtidigt.

Åtgärdsindikator (call me-kod)

En åtgärdsindikator, eller call me-kod, är en funktion som används för att upplysa om en sändning omfattas av export/importrestriktioner eller inte. Uppgift om en vara omfattas av export- eller importrestriktioner finns i EU-lagstiftning eller i nationell lagstiftning.

I många fall hittar du information om restriktioner i Tulltaxan för aktuell varukod. Call me-koden kan du också använda för att påkalla en tulltjänstemans uppmärksamhet i samband med klareringen.

Läs mer om call me-koder.

Ytterligare upplysningar

Licensbelagda varor

Om varorna är licensbelagda ska du fylla i fält 33 (första delfältet) och fält 38. Information om licensens kod och identitetsnummer lämnar du i fält 44.

I vissa fall krävs även uppgifter i fält 41 och 46. Dessa fält används endast när licensen ska bokas av med uppgifter om extra mängdenheter eller värde.

Fält 33 fylls i med samma antal tecken som varukoden som finns angiven i den aktuella licensen.

Omfattar den förenklade deklarationen licenspliktiga varor som ska deklareras enligt skilda varukoder i fält 33 ska du använda tilläggsblad. På tilläggsbladet behöver du bara lämna uppgifter i fält:

1 - Första delfältet fylls i med samma uppgift som grundblanketten

3 - Löpnumrera blanketterna, grundblanketten ges nummer 1. I första delfältet skriver du löpnumret och i andra fältet det totala antalet blad för deklarationen, exempelvis 1/3, 2/3, 3/3.

8 - Ange mottagarens namn och identitetsnummer inklusive landkod enligt grundblanketten. Du behöver inte ange adress, kontaktperson och telefonnummer.

31

32 - Varuposterna numreras löpande

33 - Första delfältet fylls i (8 siffror)

34a

38

41

44 - Ange licensens kod och identitetsnummer

46 - I tillämpliga fall. När du använder tilläggsblad ska grundblanketten kompletteras med uppgifter i fält 3, 5 och 32. 

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)