Tullverket

Deklarationshandledning för ALI

Meddelandet ALI är ett elektroniskt meddelande för dig som har tillstånd till lokalt klareringsförfarande.

Du ska skicka meddelandet ALI till Tullverket när du upprättar en tulldeklaration i form av en registrering i bokföringen för varor som kommer på en transitering eller från ett tullager.

Du kan enbart lämna meddelandet ALI via Electronic Data Interchange, EDI.

När Tullverket har handlagt ditt ärende får du via EDI besked om utlämning. När dina varor har frigjorts ska du lämna en kompletterande deklaration inom elva dagar.

Observera att vissa av uppgifterna som beskrivs nedan är meddelandetekniska uppgifter.

Eori-nummer

Alla operatörer med tullverksamhet i EU ska ha ett unikt identitetsnummer, ett Eori-nummer, som ska användas vid alla tullaktiviteter inom EU. Företag som tilldelas Eori-nummer registreras i Eori-databasen. (Eori = Economic Operator Registration and Identification är EU:s gemensamma kundregister.)

Företag etablerade i Sverige ansöker om Eori-nummer hos Tullverket. Ytterligare information finns på Tullverkets webbplats.

Fyll i följande fält:

LRN (lokalt referensnummer)

Här anger du det lokala referensnummer (LRN) som genererats av uppgiftslämnaren ur en tilldelad tull-id-serie. LRN består av tio tecken varav det tionde tecknet ska vara en giltig checksiffra.

Använd ombuds tillstånd

Här anges om du som ombud använder ditt eget tillstånd till lokaltklareringsförfarande.

Taxebestämmande dag

Här anger du datum för registreringen i bokföringen.

Godsets förvaringsplats

Här anger du en kod för godsets förvaringsplats enligt ditt tillstånd till lokalt klareringsförfarande. Koden består av tre bokstäver och talar om på vilket lager varan finns.

Avsändnings-/Exportland kod

Varor från något avsändningsland som omfattas av någon sanktion eller varor som omfattas av någon restriktion måste aviseras separat. Landkod för avsändningslandet ska anges.

Avsändningslandet är det land varan avsänts från. En omlastning i ett mellanliggande land förändrar inte avsändningslandet. Du anger avsändningslandet med en landkod som består av två bokstäver, till exempel NO för Norge. Avsändningslandet kan normalt inte vara SE eller EU vid import till Sverige.

När varorna inte omfattas av någon sanktion eller restriktion och det är flera olika avsändningsländer i en registrering eller när varor inte omfattas av någon sanktion eller restriktion och du inte har tillgång till uppgiften i systemet får du ange SE.

Avsändare/Exportör

Här anger du din leverantörs fullständiga namn och adress, inklusive postnummer och landkod. Om det är flera olika leverantörer i en registrering eller du inte har tillgång till uppgiften i systemet anger du "Flera" i respektive fält för namn, adress och postnummer samt SE som landkod.

Mottagare

Mottagare är vanligtvis densamme som deklaranten, det vill säga den för vars räkning deklarationen lämnas in. Det är i allmänhet den som köpt varorna från ett land utanför EU som är deklarant och även mottagare.

För mottagare anger du Eori-nummer.

Uppgift om mottagarens fullständiga namn och adress behöver inte lämnas.

Exempel på när en annan person än deklaranten ska anges som mottagare.

Skattebefriad import

Skattebefriad import betyder i korthet att du importerar och betalar tull för varorna, medan ett företag i ett annat EU-land, dvs. köparen, ska stå för momsen. Observera att ombud inte får anges som deklarant vid skattebefriad import.

I dessa fall ska du ange första köpare i ett annat EU-land som mottagare. Om varorna inte köpts från dig ska du som mottagare ange den första person som förfogar över varorna i ett annat EU-land med äganderätt.

Exempel:

Företag A importerar varor från land utanför EU med förfarandekod 4200. Företaget är svenskt och registrerat för momsen i Sverige. Det har sålt varorna till ett danskt företag B. Företag A är deklarant och företag B står som mottagare. Företag B:s Eori-nummer ska anges under "Nr".

Läs om momsbefriad import enligt förfarandet 4200.

Övrigt

Det kan även finns särskilda regler, till exempel särskilda förfaranden (exempelvis aktiv förädling och tillfällig införsel).

Deklarant

Här anger du uppgifter för deklarant. Deklarant är det företag/den person som lämnar in en tulldeklaration i eget namn eller det företag/den person i vars namn en tulldeklaration lämnas in (tullkodex artikel 5.15). Det är endast företag eller personer etablerade inom unionen eller i Norge som kan vara deklarant.

För deklarant:

 • ange Eori-nummer
 • lämna namn och telefonnummer till kontaktperson hos deklaranten.

Uppgift om deklarantens fullständiga namn och adress behöver inte lämnas.

Ombud

Uppgifter för ombud ska anges när du agerar som ombud.

För att agera som ombud krävs att företaget/personen är registrerad hos Tullverket och du måste vara etablerad inom unionen eller i Norge.   

Ombud: 

 • ange 2 för direkt ombudskap
 • ange Eori-nummer
 • lämna namn och telefonnummer till kontaktperson hos ombudet.

Uppgift om ombudets fullständiga namn och adress behöver inte lämnas.

Tidigare handlingar

Du lämnar här en uppgift om tidigare handling med hjälp av en kod. Koden är tredelad och lämnas i tre delfält. Se exempel nedan.   

Exempel 1

Varorna registrerades i bokföringen den 14 februari 2012. Koden blir då: Y-CLE-20120214-5

 • Y för att uppge att det finns en ursprunglig deklaration
 • CLE för registrering i bokföringen (nib)
 • 20120214-5 för registreringen i bokföringen, det vill säga bokföringsdatumet där 2012 står för året, 02 för månaden, 14 för dagen och -5 utgör löpnumret för dagen eller annat referensnummer i bokföringen.

Exempel 2

Varorna registrerades i bokföringen under referensnummer 1234. Koden blir då Y-CLE-1234

 • Y för att uppge att det finns en ursprunglig deklaration                
 • CLE för registreringen i bokföringen (nib)                
 • 1234 för att ange referensnumret i bokföringen.

MRN avseende tulldeklaration för hänförande till tullagerförfarandet får inte deklareras, en sådan deklaration kommer att avvisas.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)