Tullverket

Deklarationshandledning för TNU

Meddelandet TNU är en elektronisk kompletterande deklaration.

Du ska lämna en kompletterande deklaration om du tidigare har lämnat en förenklad deklaration (HNU eller HNK) för dina varor. I den kompletterande deklarationen lämnar du de uppgifter som du inte behövde lämna i den förenklade deklaration. Observera att du behöver lämna vissa uppgifter även om du redan har lämnat dem i den förenklade deklarationen.

TNU innehåller en begäran om klarering, vilket innebär att du inte behöver begära någon separat klarering av ditt ärende.

Du kan lämna meddelandet TNU antingen via Tullverkets internetdeklaration TID eller via EDI.

Eori-nummer

Alla operatörer med tullverksamhet i EU ska ha ett unikt identitetsnummer, ett Eori-nummer, som ska användas vid alla tullaktiviteter inom EU. Företag som tilldelas Eori-nummer registreras i Eori-databasen.

Företag etablerade i Sverige ansöker om Eori-nummer hos Tullverket.

När du fyller i importdeklarationen elektroniskt är fälten inte numrerade, men vi har ändå valt att nedan ange fältnummer för den som har importdeklarationen på blankett (Enhetsdokumentet) som jämförelse.

Fyll i följande fält:

1     Deklaration

Första delfältet:

Kod

Beskrivning

EU

Vid import från EFTA-land, det vill säga Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein och andra fördragsslutande parter i konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande och konventionen om förenkling av formaliteterna vid handel.

CO

Vid införsel från ett område inom unionens tullområde men som inte tillhör skatteområdet, exempelvis Åland eller Kanarieöarna.

IM

Vid import från andra länder än ovan.

 
Föredragsslutande parter

Andra delfältet:

Här talar du om vilken typ av deklaration det handlar om. Du anger detta med koden:

 • Y, för en kompletterande deklaration efter att ha använt förenklad deklaration (C).

2    Avsändare/Exportör

Här anger du din leverantörs fullständiga namn och adress, inklusive postnummer och landkod. Om din tulldeklaration omfattar varor från flera olika leverantörer anger du antingen den leverantör vars varor dominerar värdemässigt eller skriver ordet Flera. Observera att uppgifter måste lämnas i samtliga adressfält.

6    Antal kollin

Här anger du sändningens totala antal kolli. Är godset oemballerat räknas varje vara som ett kolli. Varje deklarerad bulkpost i fält 31 räknas som ett kolli i fält 6.

Uppgifterna om kollital i fält 6 och 31 jämförs med varandra. Det innebär att varje bulkpost på varupostnivå i fält 31 räknas som ett kolli vid summering av antal kolli i fält 6.

7    Referensnummer (frivillig uppgift)

Detta är en frivillig uppgift. Här anger du ditt eget referensnummer.

8    Mottagare

Mottagare är vanligtvis densamme som deklaranten, det vill säga den för vars räkning deklarationen lämnas in. Det är i allmänhet den som köpt varorna från land utanför EU som är deklarant och även mottagare.

Exempel

1. Företag A köper en vara från land utanför EU. Företaget ska använda den själv och anmäler den till fri omsättning. Det är då både mottagare och deklarant.

2. Företag A köper en vara från land utanför EU och säljer den till företag B, som är ett svenskt företag. Den utländska leverantören skickar varan direkt till företag B som förtullar den. Företag B är då både mottagare och deklarant.

Det finns emellertid fall där en annan person än deklaranten ska anges som mottagare. Se nedan.

För mottagare:

 • anger du Eori-nummer
 • uppgift om mottagarens fullständiga namn och adress behöver inte lämnas.

Exempel på när en annan person än deklaranten ska anges som mottagare:

Fritt förtullat

Leveransvillkoret fritt förtullat (DDP) innebär att du som köpare inte ska stå för importavgifterna eller importhanteringen av varorna. Det är istället säljaren som är ansvarig för detta. Om säljaren är etablerad i Norge kan denne stå som deklarant på importdeklarationen och du som köpare står då som mottagare.

Är säljaren etablerad i ett annat land utanför EU än Norge får denne inte stå som deklarant. Vanligtvis anlitar säljaren då ett ombud som anger sig som deklarant och du som köpare står som mottagare.

Skattebefriad import

Skattebefriad import betyder i korthet att du importerar och betalar tull för varorna, medan ett företag i ett annat EU-land, dvs. köparen, ska stå för momsen.

Du anger till oss att det är en skattebefriad import genom att skriva en förfarandekod i fält 37:1 som börjar på 42 eller 63.

Om varan köpts ska du ange första köpare i ett annat EU-land som mottagare. Om varorna inte köpts ska deklaranten, eller vid indirekt ombudskap, uppdragsgivaren anges som mottagare.

Exempel 1
Företag A importerar varor från land utanför EU med förfarandekod 4200. Företaget är svenskt och registrerat för moms i Sverige. Det har sålt varorna till ett danskt företag B. Företag A är deklarant och företag B står som mottagare. Företag B:s Eori-nummer ska anges under "Nr". Företag B:s danska VAT-nummer ska anges i fält 44.

Exempel 2
Företag A är etablerat utanför EU eller Norge och anmäler varor till skattebefriad import i Sverige för leverans till ett annat EU-land med förfarandekod 4200. Företag A har sålt varorna till ett tyskt företag B. Företag A måste representeras av ett indirekt ombud. Som mottagare anges företag B. Företag B:s Eori-nummer ska anges under ”Nr”. Företag B:s tyska VAT-nummer ska anges i fält 44. Det indirekta ombudet anges som deklarant, se nedan.

Läs om momsbefriad import enligt förfarandet 4200.

Övrigt

Det kan även finns särskilda regler för särskilda förfaranden, till exempel aktiv förädling och tillfällig införsel.

12   Värdeuppgifter (frivillig uppgift)

Detta är en frivillig uppgift. Det är ändå bra om du fyller i det då det ger både dig och oss en överblick över de kostnader och värden som utöver priset ska ingå i tullvärdet respektive det statistiska värdet. Räcker inte utrymmet till kan du hänvisa till fält 44 och lämna uppgifterna i fritextfältet där.

Exempel på kostnader är fraktkostnader, försäkrings- och emballagekostnader, provisioner, licensavgifter och royalty.

Exempel på värden är värdet av varor och tjänster som utgör material och delar, som ingår i importvaran och som tillhandahålls gratis eller till nedsatt pris av köparen.

Exempel på varor är verktyg, formar och liknande som har används vid produktionen.

Exempel på tjänster är konstruktionsarbete som utförts utanför unionen. I tullvärdet ska också ingå del av avkastningen om det finns en efterföljande försäljning eller annan användning av varan som tillfaller den utländske säljaren.

Du kan läsa mer om detta i tullkodexen, artikel 71.

14    Deklarant/Ombud

Här anger du uppgifter för deklarant samt ombud när du agerar som ombud.

Deklarant

Deklarant är det företag/den person som lämnar in en tulldeklaration i eget namn eller det företag/den person i vars namn en tulldeklaration lämnas in (tullkodex artikel 5.15). Det är endast företag eller personer etablerade inom EU eller i Norge som kan vara deklarant. Det finns vissa undantag för detta, exempelvis vid tillfällig införsel.

Ett företag som är etablerat utanför EU och Norge kan inte vara deklarant. I sådana fall måste en avtalspart som är etablerad i EU ställa sig som deklarant. Ombud kan också ställa sig som deklarant. Ombud ska i detta fall ange kod 3 för indirekt ombudskap, se under "Ombud" nedan.

Deklarant:

 • ska ange Eori-nummer
 • behöver inte lämna uppgift om deklarantens fullständiga namn och adress
 • ska ange namn och telefonnummer till kontaktperson hos deklaranten.

För information om vad som gäller för ett utländskt företag som är momsregistrerat i Sverige, se fält 44 Särskilda upplysningar/Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd.

Ombud

Uppgifter för ombud ska anges  när du agerar som ombud.

För att agera som ombud krävs att företaget/personen är registrerad hos Tullverket och du måste vara etablerad inom unionen eller i Norge.

Ombud:

 • ska ange Eori-nummer
 • behöver inte lämna uppgift om ombudets fullständiga namn och adress
 • ska lämna namn och telefonnummer till kontaktperson hos ombud.

Ombudskapet kan vara direkt eller indirekt. Ombudskapets status anger du med en kod i ett eget fält.

Du ska ange:

 • 2 för direkt ombudskap
 • 3 för indirekt ombudskap.

Vid direkt ombudskap handlar ombudet i annan persons namn (deklarantens) och för dennes räkning. Endast deklaranten är gäldenär, det vill säga betalningsansvarig för tullskulden.

Vid indirekt ombudskap handlar ombudet i eget namn men för en annan persons räkning, dvs. ombudet står som deklarant. Uppdragsgivarens namn anges i fält 44, Särskilda upplysningar (fri text). Vid indirekt ombudskap är både ombudet och den för vars räkning ombudet agerat gäldenärer, det vill säga båda är betalningsansvariga för tullskulden.

I tullkodex står det om direkt och indirekt ombudskap i artikel 18 och i artikel 77.3 står det om vem som är gäldenär.

15a  Avsändnings-/Exportland kod

Här anger du landkoden för avsändningslandet. Avsändningslandet är det land varan avsänts från. En omlastning i ett mellanliggande land förändrar inte avsändningslandet. Landkoden består av två bokstäver, till exempel NO för Norge. Avsändningsland kan aldrig vara SE eller EU vid import till Sverige.

20   Leveransvillkor (frivillig uppgift)

Detta är en frivillig uppgift. Här anger du leveransvillkoren för sändningen med hjälp av Incoterm-koderna i övergångsförordningen 2016/341, bilaga 9 tillägg D1.

22   Valuta och fakturerat belopp

Första delfältet, valutaslag

Här anger du koden för det valutaslag varufakturan är utfärdad i, till exempel USD. De vanligaste valutakoderna hittar du på vår webbplats. Har du varufakturor i olika valutaslag måste du lämna en deklaration per valutaslag.

Om ditt företags deklarationssystem hämtar uppgifter till deklarationen från ert affärssystem och där inte finns uppgift om varufakturans valutaslag kan du istället ange SEK eller den valuta som används i företagets affärssystem. Detta gäller under en övergångsperiod.

Andra delfältet, fakturerat totalbelopp

Detta är en frivillig uppgift. Här anger du fakturabeloppet för deklarerade varor. Har du flera varufakturor anger du det totala beloppet för samtliga. Väljer du att lämna uppgift om fakturerat totalbelopp, se även fält 42.

24   Transaktionens art

Här anger du vilken sorts transaktion det handlar om, exempelvis köp, retur, reparation, gåva eller lån.

Innehåller försändelsen transaktioner med flera transaktionskoder så får du använda den transaktionskod som dominerar, förutom om en av koderna är kod 6. Om försändelsen innehåller en transaktion med kod 6 måste varorna för den transaktionskoden deklareras i en egen deklaration.

Du anger transaktionen med hjälp av en kod bestående av en siffra i första delfältet. 

Kod

Typ av transaktion

1

Överlåtelse av äganderätten mot ersättning, normalt köp, finansiell leasing, förflyttning av eget lager.

2

Returer och kostnadsfria ersättningsleveranser, se även 4, 5, 6.

3

Överlåtelse av äganderätten utan ersättning, till exempel gåva.

4

Import för lönbearbetning*, ej reparation.

5

Import efter lönbearbetning*, ej reparation.

6

Import för eller efter reparation, hyra, lån, operationell leasing eller annan tillfällig användning.

7

Gemensamma försvarsprojekt eller andra gemensamma mellanstatliga produktionsprogram.

8

Leveranser av byggnadsmaterial och utrustning till offentlig bygg- och anläggningsverksamhet.

9

Övrigt, till exempel flyttsaker

* Lönbearbetning innebär förädling (ej reparation) av en vara som inte ägs av förädlaren. Förädlingen utförs i enlighet med anvisningar från en uppdragsgivare, ofta i enlighet med ett avtal och vanligtvis mot betalning endast för förädlingskostnaden.

31   Kolli och varubeskrivning; Märken och nummer – Containernummer – Antal och slag

Här anger du för varje varupost:

Godsmärkning

Här anger du hur de kollin som varorna är förpackade i är märkta. Uppgiften är obligatorisk för emballerat gods men är frivillig för bulkvaror och oemballerat gods.

Antal kolli/delar

Här anger du antal kolli för emballerat gods och antal delar för oemballerat gods. Antal delar för oemballerat gods kan aldrig vara noll. Om kollislag avser bulkvaror ska fältet lämnas tomt. Varje deklarerad bulkpost räknas dock som ett vid summering av antal kollin i fält 6.

Kollislag

Här anger du kod för hur godset är förpackat, exempelvis kartonger. Om en vara är förpackad i flera olika kollislag kan du ange flera kollislag i samma varupost. Till detta hör även antal kolli och godsmärkning.

Varubeskrivning

Här anger du varubeskrivning, det vill säga den normala handelsbenämningen för varan. Denna ska vara så noggrann att varorna kan klassificeras med ledning av beskrivningen.

Containernummer

Har du angivit 1 i fält 19 skriver du samtliga containernummer här. Samtliga containernummer för deklarationen kan anges på första varuposten. Om varan kommit in i en container, men inte ligger kvar i containern när deklarationen lämnas, ska du ange Urpackad istället för containernummer.

Flera varuposter

Om ett eller flera kolli, med samma kollislag och godsmärkning, innehåller flera olika varor som ska deklareras på flera varuposter, kan du ange hela kolliantalet på en varupost (dvs. fältet "Antal kolli" måste vara större än "0").

På nästa varupost/varuposter anger du då "0" i fältet "Antal kolli". För oemballerat gods (förpackningskoder NE, NF och NG) kan du dock aldrig ange 0, i delfältet "Antal kolli/delar". 

Exempel

Varupost 1

 • "Del av kolli" + godsmärkning
 • Antal kolli = 1
 • Kollislagets förpackningskod
 • Varubeskrivning

Varupost 2

 • "Del av kolli" + godsmärkning (samma som varupost 1)
 • Antal kolli = 0
 • Kollislagets förpackningskod (samma som varupost 1)
 • Varubeskrivning

Förpackningskoder

Förpackningskoderna delas upp i emballerat och oemballerat gods samt bulkvaror:

Emballerat gods

Du hittar förpackningskoder för emballerat gods i Tulltaxan genom att klicka på Kodförteckning i menyn.

Oemballerat gods

Beskrivning

NE

Oemballerat (unpacked or unpackaged)

NF

Oemballerat, en enhet (unpacked or unpackaged, single unit)

NG

Oemballerat, flera enheter (unpacked or unpackaged, multiple units)

Oemballerat gods kan aldrig anges med 0 i Antal kolli/delar.

 

Bulkvaror

Beskrivning

VR

Bulk, fasta, granulära partiklar (korn) (bulk, solid, granular particles (grains))

VY

Bulk, fasta, små partiklar (pulver) (bulk, solid, fine particles (powders))

VO

Bulk, fasta, stora partiklar (noduler) (bulk, solid, large particles (nodules))

VL

Bulk, flytande (bulk, liquid)

VG

Bulk, gas (vid 1 031 millibar och 15 °C) (bulk, gas (at 1 031 mbar and 15 °C))

VQ

Bulk, till vätska förtätad gas (vid onormal temperatur/onormalt tryck) (bulk, liquefied gas (atabnormal temperature/pressure))

32   Varupost nr

Varuposterna numreras löpande.

33   Varukod

Här fyller du i varukoden för den aktuella varuposten. Koden består vid import av HS-numret (tio siffror) och eventuell tilläggskod (fyra siffror). I vissa fall ska du ange en eller flera tilläggskoder, exempelvis för varor som är föremål för antidumpning.

Du hittar information om varu- och tilläggskoder i Tulltaxan.

34a  Ursprungslandets kod

Här anger du landkoden för ursprungslandet för de varor som du har tagit upp i varuposten. Landkoden består av två bokstäver.

När du yrkar på preferenstull anger du den uppgift om ursprung som framgår av ursprungsintyget samt en förmånskod i fält 36 som börjar på 2 eller 3.

När du anger en förmånskod i fält 36 som börjar på 1 och inte yrkar på preferenstull för varor som har ursprung inom EU, kan du antingen ange EU eller det enskilda medlemslandets landkod.

Observera att när du söker information i tulltaxan får du ingen information om du använder landkoden för ett enskilt medlemsland inom EU, för att få information måste i så fall koden EU anges som ursprungsland.

35   Bruttovikt (kg)

Här anger du sändningens bruttovikt i kilogram. Du ska inte ange enheten kg. Bruttovikten är varornas totala vikt inklusive allt emballage, men exklusive containrar och annan transportutrustning. När en tulldeklaration innehåller flera varuposter är det tillräckligt att du anger deklarationens totala bruttovikt i fält 31 på första varuposten.

För bruttovikt som överstiger 1 kg och inbegriper del av kg kan följande avrundning ske:

- mellan 0,001 och 0,499 kg: avrundning neråt (kg)
- mellan 0,5 och 0,999 kg: avrundning uppåt (kg).

Vi rekommenderar att bruttovikt över 1 kg avrundas till heltal. Bruttovikt under 1 kg ska anges med tre decimaler. Decimaltecken anges med punkt, exempelvis 0.123 för 123 gram. Värdet 0 är inte tillåtet.

36   Förmåner

I det här fältet yrkar du på förmånsbehandling enligt artikel 56.3 i tullkodex. Du måste fylla i fältet även om du inte yrkar på förmånsbehandling. I så fall anger du koden 100.

De vanligaste anledningarna till förmånsbehandling är varans ursprung, tullsuspension eller tullkvot. Mot ett särskilt ursprungsintyg kan du då få tullnedsättning eller tullfrihet. Tullkvot måste du ansöka om i fält 39.

Du deklarerar genom att skriva en tresiffrig kod.

Förmånskod, första siffran

Beskrivning

1

Normal tull. Gäller även om du yrkar på tullfrihet enligt förordning (EG) nr 1186/2009 och för retur enligt artikel 203 i tullkodexen.

2

Allmänna preferenssystemet (GSP).

3

Andra tullförmåner än sådana som avses i kod 2 (frihandelsavtal till exempel EFTA).

4

Tull, i enlighet med avtal om tullunion som ingåtts av unionen (tex. varor från Turkiet med ATR-certifikat).

 

Förmånskod, följande två siffror

Beskrivning

00

Inget av de följande fallen.

10

Tullsuspension.

15

Tullsuspension med angiven slutanvändning.

18

Tullsuspension med intyg om produktens särskilda karaktär.

19

Tillfällig tullbefrielse för produkter som importeras med luftvärdighetsbevis.

20

Tullkvot.

23

Tullkvot med angiven slutanvändning.

25

Tullkvot med intyg om produktens särskilda karaktär.

28

Tullkvot efter passiv förädling.

40

Särskild slutanvändning till följd av gemensamma tulltaxan.

50

Intyg om produktens särskilda karaktär.

 

Du hittar information om möjliga kodkombinationer i Tulltaxan.

37   Förfarande

Första delfältet

Här ska du ange en fyrställig kod som består av två tvåställiga koder. Koden visar vilket importförfarande som avses. De två första siffrorna anger det förfarande som begärs och de två sista siffrorna det föregående förfarandet.  

Exempel kod 4000 

De två första siffrorna i koden visar det tullförfarande som du anmäler varorna till. 40 står för övergång till fri konsumtion med samtidig övergång till fri omsättning av varor som inte är föremål för momsbefriad leverans. De två sista siffrorna i koden visar om varorna tidigare varit föremål för ett tullförfarande. 00 innebär att det inte finns något föregående tullförfarande.

Exempel kod 6123

De två första siffrorna i koden visar det tullförfarande som du anmäler varorna till. 61 står för återimport med övergång till fri konsumtion med samtidig övergång till fri omsättning av varor som inte är föremål för momsbefriad leverans. De två sista siffrorna i koden visar om varorna tidigare varit föremål för ett tullförfarande. I det här fallet visar koden 23 att varorna tidigare har exporterats temporärt för till exempel utställning och därefter returnerats i oförändrat skick. 

Du hittar en förteckning över de två- och fyrställiga koderna i Tulltaxan genom att klicka på Kodförteckning i menyn.

Andra delfältet

Vid vissa förfarande måste du ange en kod i 37:2 som komplement till fält 37:1. Vissa koder har fastställts av kommissionen men även nationella koder förekommer. Koden består av tre tecken. Om ingen lämplig kod finns lämnas fältet tomt.

Koder fastställda av kommissionen består av en bokstav och två siffror.

Förfarandekod

Beskrivning

Axx

Aktiv förädling

Bxx

Passiv förädling

Cxx

Befrielse enligt förordning 1186/2009

Dxx

Tillfällig införsel

Exx

Jordbruksprodukter (enhetspris och schablonvärde)

Fxx

Andra (Returvaror, reparation, m.m.)


Nationella koder får förekomma och dessa består av två siffror och en bokstav. Du hittar både unionens koder och de nationella koderna i Tulltaxan genom att klicka på Kodförteckning i menyn.

38   Nettovikt (kg)

Här anger du varornas nettovikt i kilogram. Enheten kg ska inte anges. Nettovikten är varans vikt utan varje slag av emballage.

För nettovikt som överstiger 1 kg och inbegriper del av kg kan följande avrundning ske:
- mellan 0,001 och 0,499 kg: avrundning neråt (kg)
- mellan 0,5 och 0,999 kg: avrundning uppåt (kg).

Vi rekommenderar att nettovikt över 1 kg avrundas till heltal. Nettovikt under 1 kg ska anges med tre decimaler, exempelvis 0.123. Observera att punkt används som decimaltecken. Värdet 0 är inte tillåtet annat än vid samtulltaxering där hela nettovikten deklareras i en annan deklaration.

39   Kvot

Detta fält fyller du i om det finns en tullkvot för varuposten och du vill yrka på den. Du skriver då in kvotnumret (sexställig kod) i fältet. I Tulltaxan kan du se om det finns en tullkvot.   

Tänk på att du måste ange en förmånskod som slutar på 20, 23, 25 eller 28 i fält 36 när du yrkar på kvot.

40   Summarisk deklaration/Tidigare handlingar

Här lämnar du en uppgift om tidigare handling med hjälp av en kod. Se exemplet nedan. Koden är tredelad och lämnas i tre delfält. Här beskrivs de koder som kan vara aktuella:  

Första delen

Anges med en bokstav som anger kategori av tidigare handling: Y Ursprunglig deklaration, exempelvis registrering i bokföringen eller en förenklad deklaration. 

Andra delen

Här anger du vilken typ av handling som avses. Detta gör du med en förkortning på upp till tre bokstäver eller siffror, eller en kombination av dessa.

Tredje delen

Här anger du identiteten på handlingen. 

Exempel för Kompletterande deklaration efter förenklad deklaration.

Ursprunglig handling är en förenklad deklaration med IM i fält 1:1. Koden blir då Y-IM-tull-id.

 • Y för att uppge att det fanns en ursprunglig deklaration
 • IM från fält 1:1
 • Tull-id på den förenklade deklarationen.

41   Extra mängdenheter

Detta fält fyller du bara i för vissa varor. Det kan exempelvis vara uppgift om styck, liter eller kubikmeter. Det är varukoden i fält 33 som styr om fältet ska fyllas i eller inte. I Tulltaxan ser du om uppgiften ska deklareras samt vilken mängdenhet du ska ange. Ange uppgiften med siffror, upp till tre decimaler går att ange. Enheten anges inte.

42   Varans pris

Här anger du fakturabeloppet för varuposten. Beloppet anges i den valuta du angivit i fält 22 första delfältet och i det leveransvillkor (fält 20) som varufakturan är utställd i. Du ska inte ange valutakoden här.  

Uppgiften om varans pris ska överensstämma med uppgiften om fakturerat totalbelopp som du kan lämna i fält 22 andra delfältet.

Omfattar deklarationen flera varuposter ska summan av samtliga uppgifter i fält 42 motsvara det fakturerade totalbeloppet som du kan lämna i fält 22 andra delfältet.

När du beräknar varans pris utgår du från den faktura som omfattar de levererade varorna (varufakturan). Varans pris är det fakturerade beloppet inklusive eventuella tilläggskostnader (till exempel frakt och försäkring som tagits upp på varufakturan). 

Omfattar en faktura mer än en vara och fakturan omfattar tilläggskostnader som gäller hela fakturan ska dessa tilläggsbelopp fördelas per varupost (frakt per kg eller volym, försäkring per värde och så vidare). Uppgifter från separata fraktfakturor, försäkringsfakturor ska inte tas med i detta fält, dessa uppgifter lämnas på annan plats i dokumentet.  

Exempel

1. Deklaration med tre varuposter. Varufakturans leveransvillkor är EXW angiven ort och fakturan innehåller följande information:

 • Pris på varupost 1: USD 2500,50
 • Pris på varupost 2: USD 1000,00
 • Pris på varupost 3: USD 1500,00
 • Summa: USD 5000,50  

Fält 22 och 42 fylls i enligt nedanstående:

 • Fält 22 första delfältet: USD
 • Fält 22 andra delfältet (frivilligt): 5000,50
 • Fält 42 varupost 1: 2500,50
 • Fält 42 varupost 2: 1000,00
 • Fält 42 varupost 3: 1500,00

Decimaler som är nollor kan utelämnas.

2. Deklaration med tre varuposter. Varufakturans leveransvillkor är FOB angiven avsändningshamn och fakturan innehåller följande information:

 • Pris på varupost 1 (10 kg): USD 1250,00
 • Pris på varupost 2 (20 kg): USD 860,00
 • Pris på varupost 3 (30 kg): USD 3000,00
 • Fraktkostnader (60 kg): USD 540,00
 • Summa: USD 5650,00

Fördelningen av fraktkostnaderna görs i proportion till vikten av varuposterna:

 • 10 + 20 + 30 kg = 60 kg
 • 10/60 x 540 = 90
 • 20/60 x 540 = 180
 • 30/60 x 540 = 270
 • Summa: USD 540

Fält 22 och 42 fylls i enligt nedanstående:

 • Fält 22 första delfältet: USD
 • Fält 22 andra delfältet (frivilligt): 5650,00
 • Fält 42 varupost 1: 1340,00 (1250 + 90 = 1340)
 • Fält 42 varupost 2: 1040,00 (860 + 180 = 1040)
 • Fält 42 varupost 3: 3270,00 (3000 + 270 = 3270) 5650,00
 • Summa: USD 5650 (5110 + 540)

Decimaler som är nollor kan utelämnas.

44   Särskilda upplysningar/Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd

Du ska fylla i fälten när du behöver lämna ytterligare information till Tullverket. Det kan gälla uppgift om licenser, tillstånd  eller särskilda upplysningar.

Särskilda upplysningar (kod)

I vissa fall ska du ange särskilda upplysningar i form av en kod.

Exempel
För "Import med stöd av luftvärdighetsbevis" ska koden 10100 anges. 

Särskilda upplysningar (fritext) 

Du kan lämna ytterligare upplysningar här, till exempel ett tillstånd som saknar kod anges i klartext här istället för under bilagda handlingar. 

Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd 

Här ska du ange en eller flera koder följda av ett identitetsnummer för de handlingar, certifikat eller tillstånd som ligger till grund för deklarationen. Koden består av fyra tecken och kan bestå av både bokstäver och siffror. Kod för faktura och identitetsnummer är obligatoriska uppgifter.

Fakturor

Det är obligatoriskt att ange kod och identitetsnummer för faktura. Kod och identitetsnummer anges i separata fält. Om du har flera fakturor ska du ange samtliga fakturor på den första varuposten. 

Exempel 1
Kod för fakturan som utgör grunden för varornas deklarerade tullvärde med fakturanummer 92900 (identitetsnummer) skrivs: N935 92900.

Exempel 2
Har du flera fakturor behöver du inte upprepa koden för varje fakturanummer. Du kan ange flera fakturanummer i identitetsnummerfältet. Det kan se ut så här: N935 92900, 92902, 92904, 92906 och 92908. Räcker inte utrymmet till upprepar du koden i ett nytt kodfält och fortsätter med fakturanumren i det nya identitetsfältet.

Följande koder finns för faktura:

Kod för faktura

Beskrivning

N935

Faktura som utgör grunden för varornas deklarerade tullvärde, det vill säga faktura som ingår eller kommer att ingå i företagets bokföring eller faktura från ett tidigare handelsled som utgör en försäljning enligt artikel 128.1 i genomförandeförordningen.

N380

Handelsfaktura, om handelsfakturan (commercial invoice) ingår eller kommer att ingå i företagets bokföring ska kod N935 användas.

N325

Proformafaktura.

D005

Handelsfaktura inom ramen för ett åtagande (gäller vid antidumpning).

D008

Faktura innehållande en försäkran som är undertecknad (gäller vid antidumpning).

D017

Handelsfaktura inom ramarna för ett åtagande, och exportåtagandeintyg utfärdat av CCCME (Bilagorna II och III till förordning (EU) nr 1239/2013; identiska med de uppgifter som anges i bilagorna III och IV till förordning (EU) nr 1238/2013)

D018

Faktura för transaktioner som inte är undantagna från utjämnings-/antidumpningstullar (Bilaga IV till förordning (EU) nr 1239/2013; identisk med bilaga V till förordning (EU) nr 1238/2013)

D020

Faktura och fabriksintyg enligt förordning 2015/1953

D022

Handelsfaktura från tillverkaren till en handlare inklusive tillverkarens deklaration som nämns i bilaga 3 till förordning 2019/2131 och handelsfaktura från handlaren till importören.


Andra handlingar

Här anger du koder och identitetsnummer för handlingar som kan krävas i vissa fall. Exempel på sådana handlingar är tillstånd, certifikat, licenser, bindande klassificeringsbesked och bindande ursprungsbesked.  

Uppgifterna om dessa handlingar ska du ange på den varupost de hör till.  

Du hittar förteckningen över handlingar, certifikat och tillstånd samt deras respektive koder i Tulltaxan genom att klicka på Kodförteckning i menyn. 

Importmoms

Ett utländskt företag som inte är etablerat i EU eller Norge måste anlita ett indirekt ombud. För varor som ska stanna i Sverige ska det indirekta ombudet ange uppdragsgivarens momsregistreringsnummer i Sverige tillsammans med kod 3MSE. Koden och momsregistreringsnumret anges i första varuposten.

I de fall leveransvillkoret DDP, Delivered Duty Paid, används, kan det förekomma i två olika varianter:

 • DDP, inklusive mervärdesskatt – säljarens momsregistreringsnummer anges
 • DDP, exklusive mervärdesskatt – här har det indirekta ombudet två uppdragsgivare, både säljaren och köparen, och det är köparens momsregistreringsnummer som ska anges.

Följande gäller för företag som är momsregistrerade i Sverige när varorna efter övergången till fri omsättning ska levereras till ett annat EU-land (förfarandekod i fält 37:1 börjar på 42 eller 63):

 • Momsregistreringsnumret i Sverige ska anges tillsammans med kod Y040.

Detta gäller även när ett indirekt ombud anlitas. När ett indirekt ombud anlitas är detta både ombud och deklarant och det är uppdragsgivarens momsregistreringsnummer som ska anges och inte det egna.

46   Statistiskt värde

Här anger du i heltal varupostens statistiska värde i svenska kronor.  

Med statistiskt värde menas varornas värde på den plats och vid den tidpunkt då de förs in på den importerande medlemsstatens statistiska territorium, det vill säga den totala kostnaden för att få varan till svensk gränsort. 

Tidigare har vi använt tullvärde i detta fält. När övergången till statistiskt värde ska vara fullt genomförd är ännu inte klart. 

47   Avgiftsberäkningar

Företag som är momsregistrerade i Sverige ska inte deklarera och betala importmoms till Tullverket. Importmomsen ska istället deklareras till Skatteverket i företagets mervärdesskattedeklaration.

I stället för att deklarera importmoms i tulldeklarationen ska ett monetärt tullvärde (tullvärde uttryckt i svenska kronor, SEK) alltid anges i beskattningsgrundfältet tillsammans med kod 1MT i avgiftsslag.

Första kolumnen (Slag)

Här anger du avgiftskoden, till exempel:

 • A00 för tull
 • B00 för moms som ska betalas till Tullverket
 • 1MT för monetärt tullvärde. Används för företag som är momsregistrerade i Sverige och som deklarerar importmomsen till Skatteverket.

Observera att det bara går att ange en av koderna B00 och 1MT. Om båda koderna deklareras kommer ärendet att avvisas.

Koden A00 använder du för tull för alla typer av varor. Om det finns både värdetull och jordbrukskomponent, eller både värdetull och tilläggstull på socker eller mjöl, anger du avgiftskoden A00 på två rader. 

Om det är flera skatter eller avgifter skrivs dessa under varandra. Ordningsföljden ska vara:

1. Tull

2. Övrigt – moms eller monetärt tullvärde ska alltid stå sist.

Du hittar en förteckning över avgiftskoderna i Tulltaxan genom att klicka på Kodförteckning i menyn.

Här kan du läsa mer om monetärt tullvärde (länka)

Andra kolumnen (Beskattningsgrund)

Här anger du det värde som du ska använda för att beräkna avgiften.

Beskattningsgrunden för värdetullar utgörs av varans tullvärde, det vill säga kostnaden för att få varan till EU:s gränsort, men kan även vara en vikt eller ett antal. Du ska inte ange någon enhet, till exempel kr eller kg. Decimaler får användas.

Här ska det monetära tullvärdet anges.

Tredje kolumnen (Tullsats)

Här anger du avgiftssatsen i kronor, per kg, liter etcetera. För varor som är underkastade tull/skatt efter värdet anges skattesatsen i procent. Du ska även ange vilken enhet det rör sig om, till exempel 8 %. Enheten anges i ett eget fält.

Observera att du måste ange skattesatsen för momsen om du ska betala moms till Tullverket. Om du har deklarerat montetärt tullvärde lämnas tullsatsfältet tomt. 

48   Anstånd med betalning

Om du som deklarant har betalningsanstånd och vill att tull och annan skatt ska debiteras på en tullräkning till dig, anger du koden T i detta fält. Detta gäller även för ombud som vill att tullräkningen ska skickas till deklaranten. 

Om ett ombud åtar sig betalningsskyldighet för tull och annan skatt anger du koden O. Tänk på att koden O innebär att du som ombud tagit på dig betalningsskyldigheten i och med att du utfärdar och undertecknar deklarationen. 

Du som deklarant är fortfarande ansvarig för att tull och annan skatt blir betald till Tullverket även om du låter ombudet ta på sig betalningsskyldigheten.

Fyll i följande fält om de är relevanta för din deklaration: 

Åtgärdsindikator (call me-kod)

Call me är en funktion som används för att upplysa om en sändning omfattas av export/importrestriktioner eller inte. Uppgift om en vara omfattas av export- eller importrestriktioner finns i EU-lagstiftning eller i nationell lagstiftning. I många fall hittar du information om restriktioner i Tulltaxan för aktuell varukod. Call me-koden kan också användas för att påkalla en tulltjänstemans uppmärksamhet i samband med klareringen.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)