Tullverket

Deklarationshandledning för TQN

Meddelandet TQN är en elektronisk kompletterande deklaration. Du lämnar kompletterande deklaration TQN om du tidigare lämnat en tulldeklaration genom registrering i bokföringen.

Eori-nummer

Alla operatörer med tullverksamhet i EU ska ha ett unikt identitetsnummer, ett Eori-nummer, som ska användas vid alla tullaktiviteter inom EU. Företag som tilldelas Eori-nummer registreras i Eori-databasen. (Eori = Economic Operator Registration and Identification är EU:s gemensamma kundregister.)

Företag etablerade i Sverige ansöker om Eori-nummer hos Tullverket. Ytterligare information finns på Tullverkets webbplats.

Om TQN

TQN är ett elektroniskt meddelande för den kompletterande deklarationen som ska skickas till Tullverket senast 11 dagar efter att varorna frigjorts. Det finns tre typer av deklaration, allmän, sammanfattande och periodisk deklaration.
 
Oavsett typ måste du lämna en kompletterande deklaration per mottagare, avsändningsland, valutaslag och transportsättskod. Vidare måste du lämna en separat deklaration när koden för transaktionens art är 6, reparation. 

Allmän deklaration

Varje registrering i bokföringen ska följas av en kompletterande deklaration. Den ska lämnas till Tullverket med meddelande TQN inom 11 dagar från den dag varorna frigörs. Taxebestämmande dag är den dag då registreringen i bokföringen gjordes. Ange i fält 44 fri textfältet: 1:1.

Sammanfattande deklaration

Istället för en allmän deklaration kan du lämna en sammanfattande deklaration. Alla registreringar i bokföringen under ett dygn ska då följas av en kompletterande deklaration som omfattar dygnets alla sändningar. Den kompletterande deklarationen ska lämnas till Tullverket med meddelande TQN inom 11 dagar från det dygn varorna frigörs. Samtliga sändningar får samma taxebestämmande dag, det vill säga det dygn registreringen i bokföringen gjordes. Ange i fält 44 fri textfältet: PDA.

Periodisk deklaration

Du kan även lämna en periodisk deklaration. Alla registreringar i bokföringen under en kalendervecka ska då följas av en kompletterande deklaration som omfattar veckans alla sändningar. Den kompletterande deklarationen ska lämnas in senast 11 dagar efter utgången av kalenderveckan. Taxebestämmande dag utgörs av den dag registreringen i bokföringen gjordes, men sätts till veckans sista dag som är söndag. Den växelkurs som gäller under kalenderveckans första dag kan användas för hela perioden som deklarationen avser. Sker ändring av tullsats eller annan skattesats för visst varuslag ska dessa tas upp som separata poster i deklarationen och tull och annan skatt beräknas utifrån den tull- och skattesats som gällde den dag varorna frigjordes. Ange i fält 44 fri textfältet: PDV.
 
För att kunna skicka meddelande TQN krävs att deklaranten, eller i det fall du som är ombud agerar i egenskap av tillståndshavare, har tillstånd till registrering i deklarantens bokföring (EUEIR).

Du kan enbart lämna meddelandet TQN via Electronic Data Interchange (EDI). Nedan anges fältnumren för importdeklarationen på blankett (Enhetsdokumentet) som jämförelse. De onumrerade uppgifter som beskrivs nedan är meddelandetekniska uppgifter. 

Följande fält ska fyllas i:

1 Deklaration

Första delfältet
Här anger du en av nedanstående koder:

Kod 

Beskrivning

EU 

Vid import från EFTA-land, det vill säga Norge, Schweiz, Island, Liechtenstein och andra fördragsslutande parter i konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande och konventionen om förenkling av formaliteterna vid handel.

CO 

Vid införsel från ett område inom unionens tullområde men som inte tillhör skatteområdet, exempelvis Åland eller Kanarieöarna.

IM 

Vid import från andra länder än ovan.


Fördragsslutande parter

Andra delfältet
Här talar du om vilken typ av deklaration det handlar om. Du anger detta med koden Z för kompletterande deklaration för varor som frigörs med registrering i bokföringen. 

2 Avsändare/Exportör

Här anger du din leverantörs fullständiga namn och adress inklusive landkod och postnummer. Om din tulldeklaration omfattar varor från flera olika leverantörer anger du antingen den leverantör vars varor dominerar värdemässigt eller skriver "Flera".

6 Antal kollin

Här anger du sändningens totala antal kolli. Är godset oemballerat räknas varje vara som ett kolli. Varje deklarerad bulkpost i fält 31 räknas som ett kolli i fält 6. Uppgifterna om kollital i fält 6 och 31 jämförs med varandra. Det innebär att varje bulkpost i fält 31 räknas som ett kolli vid summering av antal kolli i fält 6.

7 Referensnummer (frivillig uppgift)

Detta är en frivillig uppgift. Här anger du ditt eget referensnummer.

8 Mottagare

Mottagare är vanligtvis densamme som deklaranten, det vill säga den för vars räkning deklarationen lämnas in. Det är i allmänhet den som köpt varorna från land utanför EU som är deklarant och även mottagare.

Exempel
1. Företag A köper en vara från land utanför EU. Företaget ska använda den själv och anmäler den till fri omsättning. Det är då både mottagare och deklarant.

2. Företag A köper en vara från land utanför EU och säljer den till företag B, som är ett svenskt företag. Den utländska leverantören skickar varan direkt till företag B som förtullar den. Företag B är då både mottagare och deklarant.

För mottagare:

 • anger du Eori-nummer
 • uppgift om mottagarens fullständiga namn och adress behöver inte lämnas.

Övrigt
Det kan även finns särskilda regler, till exempel för särskilda förfaranden (exempelvis aktiv förädling och tillfällig införsel).

12 Värdeuppgifter (frivillig uppgift)

Frivillig uppgift. Det är ändå bra om du fyller i värdeuppgifter då det ger både dig och oss en överblick över de kostnader och värden som utöver priset ska ingå i tullvärdet respektive det statistiska värdet.

Exempel på kostnader är frakt-, försäkrings- och emballagekostnader, provisioner, licensavgifter och royalty.

Exempel på värden är värdet av varor och tjänster som utgör material och delar, som ingår i importvaran och som tillhandahålls gratis eller till nedsatt pris av köparen.

Exempel på varor är verktyg, formar och liknande som har använts vid produktionen.

Exempel på tjänster är konstruktionsarbete som utförts utanför unionen.

I tullvärdet ska det också ingå del av avkastningen om det finns en efterföljande försäljning eller annan användning av varan som tillfaller den utländske säljaren. Du kan läsa mer om detta i artikel 71 i tullkodex.

Räcker inte utrymmet till kan du hänvisa till fält 44 och lämna uppgifterna i fritextfältet där.

14 Deklarant/Ombud

Här anger du uppgifter för deklarant samt ombud när du agerar som ombud.

Deklarant
Deklarant är det företag/den person som lämnar in en tulldeklaration i eget namn eller det företag/den person i vars namn en tulldeklaration lämnas in (tullkodex artikel 5.15). Det är endast företag eller personer etablerade inom EU eller i Norge som kan vara deklarant.

Ett företag som är etablerat utanför EU och Norge kan inte vara deklarant. I sådana fall måste en avtalspart som är etablerad i EU ställa sig som deklarant. Ombud kan också ställa sig som deklarant. Ombud ska i detta fall ange kod 3 för indirekt ombudskap, se under "Ombud" nedan.

Deklarant:

 • ska ange Eori-nummer
 • behöver inte lämna uppgift om deklarantens fullständiga namn och adress
 • ska ange namn och telefonnummer till kontaktperson hos deklaranten.

För information om vad som gäller för ett utländskt företag som är momsregistrerat i Sverige, se fält 44 Särskilda upplysningar/Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd.

Ombud

Uppgifter för ombud ska alltid anges när du agerar som ombud.
För att agera som ombud krävs att företaget/personen är registrerad som ombud hos Tullverket och du måste vara etablerad inom EU eller i Norge.

Ombud:

 • ska ange Eori-nummer
 • behöver inte lämna uppgift om ombudets fullständiga namn och adress
 • ska lämna namn och telefonnummer till kontaktperson hos ombud.

Ombudskapet kan vara direkt eller indirekt. Ombudskapets status anger du med en kod. Typ av ombudskap anges i ett eget fält.

Du ska ange:

 • 2 för direkt ombudskap
 • 3 för indirekt ombudskap.

Vid direkt ombudskap handlar ombudet i annan persons namn (deklarantens) och för dennes räkning. Endast deklaranten är gäldenär, det vill säga betalningsansvarig för tullskulden.

Vid indirekt ombudskap handlar ombudet i eget namn men för en annan persons räkning, dvs. ombudet står som deklarant. Uppdragsgivarens namn anges i fält 44, Särskilda upplysningar (fri text). Vid indirekt ombudskap är både ombudet och den för vars räkning ombudet agerat gäldenärer, det vill säga båda är betalningsansvariga för tullskulden.

Läs om direkt och indirekt ombudskap i tullkodexen, artikel 18 och om gäldenär i artikel 77.3. 

15a Avsändnings-/Exportland kod

Här anger du landkoden för avsändningslandet. Om det är flera avsändningsländer måste du lämna en deklaration per avsändningsland. Avsändningslandet är det land varan avsänts från. En omlastning i ett mellanliggande land förändrar inte avsändningslandet.  

Landkoden består av två bokstäver, till exempel NO för Norge. Avsändningsland kan aldrig vara SE eller EU vid import till Sverige.

19 Container

Ange "1" om godset är lastat i container vid passagen av den yttre gränsen. I annat fall anges "0".  

Om du deklarerat "1" i detta fält måste minst ett containernummer finnas i fält 31.

20 Leveransvillkor (frivillig uppgift)

Frivillig uppgift. Här anger du leveransvillkoren för sändningen med hjälp av Incoterm-koderna i övergångsförordningen 2016/341, bilaga 9 tillägg D1.

21 Aktiva transportmedlets nationalitet vid gränspassagen

Första delfältet
"Aktiva transportmedlets identitet vid gränspassagen"
Delfältet används inte.
 
Andra delfältet
"Aktiva transportmedlets nationalitet vid gränspassagen"
Delfältet är obligatoriskt vid import om koden i fält 25 "Transportsätt vid gränsen" är:

Kod 

Typ av transportmedel

1

Sjötransport

3

Vägtransport

4

Flygtransport

8

Transport på inre vattenvägar

9

Egen framdrivning


Transportmedlets nationalitet anger du med en landkod som består av två bokstäver.

22 Valuta och fakturerat belopp

Första delfältet: Valutaslag Här anger du koden för det valutaslag varufakturan är utfärdad i, till exempel USD. De vanligaste valutakoderna hittar du på vår webbplats. Har du varufakturor i olika valutaslag måste du lämna en deklaration per valutaslag.

Om ditt företags deklarationssystem hämtar uppgifter till deklarationen från ert affärssystem och där inte finns uppgift om varufakturans valutaslag kan du istället ange SEK eller den valuta som används i företagets affärssystem. Detta gäller under en övergångsperiod.

Andra delfältet: Fakturerat totalbelopp Detta är en frivillig uppgift. Här anger du fakturabeloppet för deklarerade varor. Har du flera varufakturor anger du det totala beloppet för samtliga. Decimaltecken anges med punkt. Väljer du att lämna uppgift om fakturerat totalbelopp, se även fält 42.

24 Transaktionens art

Här anger du vilken sorts transaktion det handlar om, exempelvis köp, retur, reparation, gåva eller lån. Innehåller försändelsen transaktioner med flera transaktionskoder så får du använda den transaktionskod som dominerar, förutom om en av koderna är kod 6. Varor med kod 6 måste deklareras i en egen deklaration.
 
Du anger transaktionen med hjälp av en kod bestående av en siffra i första delfältet.

Kod 

Typ av transaktion

1

Överlåtelse av äganderätten mot ersättning, normalt köp, finansiell leasing, förflyttning av eget lager

2

Returer och kostnadsfria ersättningsleveranser, se även 4, 5, 6

3

Överlåtelse av äganderätten utan ersättning, till exempel gåva

4

Import för lönbearbetning*, ej reparation

5

Import efter lönbearbetning*, ej reparation

6

Import för eller efter reparation, hyra, lån, operationell leasing eller annan tillfällig användning

7

Gemensamma försvarsprojekt eller andra gemensamma mellanstatliga produktionsprogram

8

Leveranser av byggnadsmaterial och utrustning till offentlig bygg- och anläggningsverksamhet

9

Övrigt, till exempel flyttsaker

* Lönbearbetning innebär förädling (ej reparation) av en vara som inte ägs av förädlaren. Förädlingen utförs i enlighet med anvisningar från en uppdragsgivare, ofta i enlighet med ett avtal och vanligtvis mot betalning endast för förädlingskostnaden.

25 Transportsätt vid gränsen

Här anger du koden för transportsättet för det aktiva transportmedlet som varorna transporteras med över unionens yttre gräns. Beträffande aktivt transportmedel se fält 21:2.

Kod 

Typ av transportmedel

1

Sjötransport

2

Järnvägstransport

3

Vägtransport

4

Flygtransport

5

Postförsändelse

7

Fasta transportinstallationer

8

Transport på inre vattenvägar

9

Egen framdrivning


26 Transportsätt inrikes

Här anger du koden för transportsättet för det transportmedel som varorna transporteras med vid ankomsten.

Kod 

Typ av transportmedel

1

Sjötransport

2

Järnvägstransport

3

Vägtransport

4

Flygtransport

5

Postförsändelse

7

Fasta transportinstallationer

8

Transport på inre vattenvägar

9

Egen framdrivning


30 Godsets förvaringsplats

Här anger du godsets förvaringsplats. Koden består av tre bokstäver och  talar om var varan finns.

31 Kolli och varubeskrivning; Märken och nummer — Containernummer — Antal och slag

Här anger du för varje varupost:

Godsmärkning

Ange hur de kollin som varorna är förpackade i är märkta. Uppgiften är obligatorisk för emballerat gods men frivillig för bulkvaror och oemballerat gods.

Antal kolli/delar

Ange antal kolli för emballerat gods och antal delar för oemballerat gods. Oemballerat gods kan aldrig anges med 0. Om kollislag avser bulkvaror anges inget kollital. Varje deklarerad bulkpost räknas dock som ett vid summering av antalet kollin i fält 6.

Kollislag

Ange kod för hur godset är förpackat, exempelvis kartonger. Om en vara är förpackad i flera olika kollislag anger du samtliga kollislag. Förpackningskoder, se nedan.

Varubeskrivning

Ange varubeskrivning, det vill säga den normala handelsbenämningen för varan. Denna ska vara så noggrann att varorna kan klassificeras med ledning av beskrivningen.

Containernummer

Har du angivit 1 i fält 19 skriver du samtliga containernummer här. Om varan kommit in i en container, men inte ligger kvar i containern när deklarationen lämnas, ska du ange Urpackad istället för containernummer. 

Emballerat gods

Du hittar förpackningskoder för emballerat gods i Tulltaxan genom att klicka på menyn Tulltaxan och sedan Kodförteckning.

Flera varuposter

Om ett eller flera kolli, med samma kollislag och godsmärkning, innehåller flera olika varor som ska deklareras på flera varuposter, kan du ange hela kolliantalet på en varupost (dvs. fältet "Antal kolli" måste vara större än "0"). På nästa varupost/varuposter anger du då "0" i fältet "Antal kolli". För oemballerat gods (förpackningskoder NE, NF och NG) kan du dock aldrig ange 0, i delfältet "Antal kolli/delar".
 
Exempel:
Varupost 1

 • "Del av kolli" + godsmärkning
 • Antal kolli = 1
 • Kollislagets förpackningskod
 • Varubeskrivning.

Varupost 2

 • "Del av kolli" + godsmärkning (samma som varupost 1)
 • Antal kolli = 0
 • Kollislagets förpackningskod(samma som varupost 1)
 • Varubeskrivning.

Förpackningskoder

Förpackningskoderna delas upp i emballerat och oemballerat gods samt bulkvaror.

Oemballerat gods 

Beskrivning

NE 

Oemballerat (unpacked or unpackaged)

NF 

Oemballerat, en enhet (unpacked or unpackaged, single unit)

NG 

Oemballerat, flera enheter (unpacked or unpackaged, multiple units)


Bulkvaror 

Beskrivning

VR  

Bulk, fasta, granulära partiklar (korn) (bulk, solid, granular particles (grains))

VY 

Bulk, fasta, små partiklar (pulver) (bulk, solid, fine particles (powders))

VO 

Bulk, fasta, stora partiklar (noduler) (bulk, solid, large particles (nodules))

VL 

Bulk, flytande (bulk, liquid)

VG 

Bulk, gas (vid 1 031 millibar och 15°C) (bulk, gas (at 1 031 mbar and 15°C))

VS 

Bulk, metallskrot (bulk, scrap metal)

VQ

Bulk, till vätska förtätad gas (vid onormal temperatur/onormalt tryck) (bulk, liquefied gas (at abnormal temperature/pressure))

32 Varupost nr

Varuposterna numreras löpande.

33 Varukod

Här anger du varukoden för den aktuella varuposten. Koden för import består av varukod (tio siffror) och eventuella tilläggskoder (fyra siffror).   

Ibland ska du ange en tilläggskod och ibland flera tilläggskoder.   

Du hittar information om varu- och tilläggskoder i Tulltaxan.

34a Ursprungslandets kod

Här anger du landkoden för ursprungslandet för de varor som du har tagit upp i varuposten. Landkoden består av två bokstäver.

När du yrkar på preferenstull anger du den uppgift om ursprung som framgår av ursprungsintyget samt en förmånskod i fält 36 som börjar på 2 eller 3.

När du anger en förmånskod i fält 36 som börjar på 1 och inte yrkar på preferenstull för varor som har ursprung inom EU, kan du antingen ange EU eller det enskilda medlemslandets landkod.

Observera att när du söker information i tulltaxan får du ingen information om du använder landkoden för ett enskilt medlemsland inom EU, för att få information måste i så fall koden EU anges som ursprungsland.

35 Bruttovikt (kg)

Här anger du sändningens bruttovikt i kilogram. Du ska inte ange enheten kg. Bruttovikten är varornas totala vikt inklusive allt emballage, men exklusive containrar och annan transportutrustning.  

När en tulldeklaration innehåller flera varuposter är det tillräckligt att du anger deklarationens totala bruttovikt på första varuposten.

För bruttovikt som överstiger 1 kg och inbegriper del av kg kan följande avrundning ske:
- mellan 0,001 och 0,499 kg: avrundning neråt (kg)
- mellan 0,5 och 0,999 kg: avrundning uppåt (kg)  

Vi rekommenderar att bruttovikt över 1 kg avrundas till heltal.  

Bruttovikt under 1 kg ska anges med tre decimaler. Decimaltecken anges med punkt, exempelvis 0.123 för 123 gram. Värdet 0 är inte tillåtet.

36 Förmåner

I det här fältet yrkar du på förmånsbehandling enligt artikel 56.3 i tullkodex. Du måste fylla i fältet även om du inte yrkar på förmånsbehandling. I så fall anger du koden 100. De vanligaste anledningarna till förmånsbehandling är varans ursprung, tullsuspension eller tullkvot. Mot ett särskilt ursprungsintyg kan du då få tullnedsättning eller tullfrihet. Observera att i en TQN deklaration får du inte ansöka om tullkvot.
 
Du deklarerar genom att skriva en tresiffrig kod.

Förmånskoden, första siffran

Beskrivning

1

Normal tull. Gäller även om du yrkar på tullfrihet enligt förordning (EG) nr 1186/2009 och för retur enligt artikel 203 i tullkodexen.

2

Allmänna preferenssystemet (GSP).

3

Andra tullförmåner än sådana som avses i kod 2 (frihandelsavtal till exempel EFTA).

4

Tull, i enlighet med avtal om tullunion som ingåtts av unionen (till exempel varor från Turkiet med ATR-certifikat).

 

Förmånskoden, de två följande siffrorna 

Beskrivning

00 

Inget av de följande fallen.

10

Tullsuspension

15

Tullsuspension med angiven slutanvändning.

18

Tullsuspension med intyg om produktens särskilda karaktär.

19

Tillfällig tullbefrielse för produkter som importeras med luftvärdighetsbevis.

40

Särskild slutanvändning till följd av Gemensamma tulltaxan.

50

Intyg om produktens särskilda karaktär.


Du hittar information om möjliga kodkombinationer i Tulltaxan. Observera att i en TQN deklaration får du inte ansöka om kvot.

37 Förfarande

Första delfältet
Här ska du ange en fyrställig kod som består av två tvåställiga koder. Koden visar vilket importförfarande som avses. De två första siffrorna anger det förfarande som du anmäler varorna till och de två sista siffrorna det föregående förfarandet.  

Exempel kod 4000
Du anger 40 när du anmäler varor för övergång till fri konsumtion med samtidig övergång till fri omsättning av varor som inte är föremål för momsbefriad leverans. De två sista siffrorna 00, innebär att det inte finns något föregående tullförfarande.   

Exempel kod 6123
Du anger 61 när du anmäler varor till återimport med övergång till fri konsumtion med samtidig övergång till fri omsättning av varor som inte är föremål för momsbefriad leverans. De två sista siffrorna 23, visar att varorna tidigare har exporterats temporärt för till exempel utställning och retur i oförändrat skick. Du hittar en förteckning över de två- och fyrställiga koderna i Tulltaxan genom att klicka på menyn Tulltaxan och sedan Kodförteckning.

Andra delfältet
Vid vissa förfaranden måste du ange en kod i 37:2 som komplement till fält 37:1. Vissa koder har fastställts av kommissionen men även nationella koder förekommer. Koden består av tre tecken. Om ingen lämplig kod finns lämnas fältet tomt.   

Koder fastställda av kommissionen består av en bokstav och två siffror.

Förfarandekod 

Beskrivning

Axx 

Aktiv förädling

Bxx 

Passiv förädling

Cxx

Befrielse enligt förordning 1186/2009

Dxx 

Tillfällig införsel

Exx 

Jordbruksprodukter (enhetspris och schablonvärde)

Fxx 

Andra (Returvaror, reparation, mm)


Nationella koder får förekomma och dessa består av två siffror och en bokstav. Du hittar både unionens koder och de nationella koderna i Tulltaxan genom att klicka på menyn Tulltaxan och sedan Kodförteckning.

38 Nettovikt (kg)

Här anger du varornas nettovikt i kilogram. Enheten kg ska inte anges. Nettovikten är varans vikt utan varje slag av emballage.   

För nettovikt som överstiger 1 kg och inbegriper del av kg kan följande avrundning ske:
- mellan 0,001 och 0,499 kg: avrundning neråt (kg)
- mellan 0,5 och 0,999 kg: avrundning uppåt (kg).  

Vi rekommenderar att nettovikt över1 kg avrundas till heltal. Nettovikt under 1 kg ska anges med tre decimaler, exempelvis 0.123 för 123 gram. Observera att punkt används som decimaltecken. Värdet 0 är inte tillåtet utom vid samtulltaxering där hela nettovikten deklareras i en annan deklaration.

39 Kvot

Du får inte ansöka om tullkvot i en TQN deklaration.

40 Summarisk deklaration/Tidigare handlingar

Du lämnar här en referensuppgift för tidigare handling med hjälp av en kod. Se exemplen nedan.  

Koden är tredelad och lämnas i tre delfält: 

Första delen
Anges med en bokstav som anger kategori av tidigare handling. Här anger du Y för ursprunglig deklaration.   

Andra delen
Här anger du vilken typ av handling som avses. Detta gör du med en förkortning på upp till tre tecken. Du kan hitta mer information om detta i Tulltaxan genom att klicka på menyn Tulltaxan och sedan Kodförteckning.

Tredje delen
Här anger du identiteten på handlingen. Här beskrivs de koder som kan vara aktuella:

Exempel 1
Kompletterande deklaration efter avisering (ALI). Koden blir då Y-CLE-MRN och kan upprepas 999 gånger:

 • Y står för att det finns en ursprunglig deklaration
 • CLE står för att handlingen är en registrering i bokföringen
 • identiteten utgörs av MRN för ALI. Alla MRN ska anges på första vp.

Exempel 2
Kompletterande deklaration efter registrering i bokföringen där avisering (ALI) saknas. Varorna registrerades i bokföringen den 20 januari 2013 med referensnummer XX.
Koden blir då Y-CLE-20130120-XX:

 • Y står för att det finns en ursprunglig deklaration,
 • CLE står för att handlingen är en registrering i bokföringen
 • 20130120-XX är bokföringsdatumet där XX utgör referensnumret i bokföringen.

Observera att datumet måste överensstämma med angivet utlämningsdatum.

MRN avseende tulldeklaration för hänförande till tullagerförfarandet får inte deklareras, en sådan deklaration kommer att avvisas.

41 Extra mängdenheter

Detta fält fyller du bara i för vissa varor. Det kan exempelvis vara uppgift om styck, liter eller kubikmeter.   

Det är varukoden i fält 33 som styr om fältet ska fyllas i eller inte. I Tulltaxan ser du om uppgiften ska deklareras samt vilken mängdenhet du ska ange. Ange uppgiften med siffror, upp till tre decimaler går att ange. Enheten anges inte.   

42 Varans pris

Här anger du fakturabeloppet för varuposten. Beloppet anges i den valuta du angivit i fält 22 första delfältet och i det leveransvillkor (fält 20) som varufakturan är utställd i. Decimaltecken anges med punkt. Du ska inte ange valutakoden här.   

Uppgiften om varans pris ska överensstämma med uppgiften om fakturerat totalbelopp som du kan lämna i fält 22 andra delfältet. Omfattar deklarationen flera varuposter ska summan av samtliga uppgifter i fält 42 överensstämma med det fakturerade totalbeloppet som du kan ha angett i fält 22 andra delfältet.   

När du beräknar varans pris utgår du från den faktura som omfattar de levererade varorna (varufakturan). Varans pris är det fakturerade beloppet inklusive eventuella tilläggskostnader (till exempel frakt och försäkring som tagits upp på varufakturan).   

Omfattar en faktura mer än en vara och fakturan omfattar tilläggskostnader som gäller hela fakturan ska dessa tilläggsbelopp fördelas per varupost (frakt per kg eller volym, försäkring per värde och så vidare).   

Uppgifter från separata fraktfakturor, försäkringsfakturor ska inte tas med i detta fält, dessa uppgifter lämnas på annan plats i dokumentet.

Exempel 1.
Deklaration med tre varuposter. Varufakturans leveransvillkor är EXW angiven ort och fakturan innehåller följande information:

 • Pris på varupost 1: USD 2500,50
 • Pris på varupost 2: USD 1000,00
 • Pris på varupost 3: USD 1500,00
 • Summa: USD 5000,50   

Fält 22 och 42 fylls i enligt nedanstående:

 • Fält 22 första delfältet: USD
 • Fält 22 andra delfältet (frivilligt): 5000.50
 • Fält 42 varupost 1: 2500.50
 • Fält 42 varupost 2: 1000.00
 • Fält 42 varupost 3: 1500.00

Decimaler som är nollor kan utelämnas.

Exempel 2.
Deklaration med tre varuposter.
Varufakturans leveransvillkor är FOB angiven avsändningshamn och fakturan innehåller följande information:

 • Pris på varupost 1 ( 10 kg ) USD 1250,00
 • Pris på varupost 2 ( 20 kg ) USD 860,00
 • Pris på varupost 3 ( 30 kg ) USD 3000,00
 • Fraktkostnader ( 60 kg )  USD 540,00
 • Summa USD 5650,00

Fördelningen av fraktkostnaderna görs i proportion till vikten av varuposterna: 10 + 20 +30 kg=60 kg10/60 x 540 = 90 20/60 x 540 = 180 30/60 x 540 = 270 Summa: 540 USD   

Fält 22 och 42 fylls i enligt nedanstående:

 • Fält 22 första delfältet: USD
 • Fält 22 andra delfältet (frivilligt): 5650.00
 • Fält 42 varupost 1: 1340.00 (1250 + 90 = 1340)
 • Fält 42 varupost 2: 1040.00 (860 + 180 = 1040)
 • Fält 42 varupost 3: 3270.00 (3000 + 270 = 3270)
 • Summa: USD 5650  (5110 + 540 = 5650)

Decimaler som är nollor kan utelämnas.  

44 Särskilda upplysningar/Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd


Du ska fylla i fältet när du behöver lämna ytterligare information till Tullverket. Det kan gälla uppgift om licenser, tillstånd eller särskilda upplysningar.

Särskilda upplysningar (Kod)

I vissa fall ska du ange särskilda upplysningar i form av en kod bestående av fem siffror.   

Exempel
För "Import med stöd av luftvärdighetsbevis" ska koden 10100 anges

Särskilda upplysningar (Fri text)

Du ska här lämna upplysning om vilken typ av kompletterande deklaration du lämnat. Skriv något av följande alternativ:

 • 1:1, om du lämnar en TQN-deklaration för varje registrering i bokföringen.
 • PDA, om du lämnar en sammanfattande TQN-deklaration för alla registreringar i bokföringen under dygnet.
 • PDV, om du lämnar en periodisk deklaration för alla registreringar i bokföringen under en vecka.

Du kan även lämna ytterligare upplysningar här, till exempel ett tillstånd som saknar kod anges i klartext här istället för under bilagda handlingar.

Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd

Här ska du lämna uppgifter om de handlingar eller tillstånd som ligger till grund för deklarationen. Det gör du genom att ange en eller flera koder som består av fyra tecken. Koderna ska i de flesta fall följas av ett identitetsnummer för handlingen. Kod och identitetsnummer anges i separata fält.
 
Exempel på sådana handlingar är fakturor, tillstånd, certifikat, bindande klassificeringsbesked och licenser.
   
Du hittar förteckningen över handlingar, certifikat och tillstånd samt deras respektive koder i Tulltaxan genom att klicka på menyn Tulltaxan och sedan Kodförteckning.

För vissa handlingar och tillstånd finns ingen kod och då skriver du namnet på handlingen och dess identitetsnummer i fältet särskilda upplysningar (Fri text).

Fakturor

Det är obligatoriskt att ange kod och identitetsnummer för faktura. Om du har flera fakturor ska du ange samtliga fakturor på den första varuposten.

Exempel 1
Kod för fakturan som utgör grunden för varornas deklarerade tullvärde med fakturanummer 92900 skrivs: N935 92900

Exempel 2
Har du flera fakturor behöver du inte upprepa koden för varje fakturanummer. Du kan ange flera fakturanummer i identitetsnummerfältet. Det kan se ut så här: N935 92900, 92902, 92904, 92906 och 92908. Räcker inte utrymmet till upprepar du koden i ett nytt kodfält och fortsätter med fakturanumren i det nya identitetsfältet.

Följande koder finns för faktura:

Kod för faktura

Beskrivning

N935

Faktura som utgör grunden för varornas deklarerade tullvärde, det vill säga faktura som ingår eller kommer att ingå i företagets bokföring eller faktura från ett tidigare handelsled som utgör en försäljning enligt artikel 128.1 i genomförandeförordningen. 

N380

Handelsfaktura, om handelsfakturan (commercial invoice) ingår eller kommer att ingå i företagets bokföring ska kod N935 användas.

N325

Proformafaktura

D005

Handelsfaktura inom ramen för ett åtagande (gäller vid antidumpning)

D008

Faktura innehållande en försäkran som är undertecknad (gäller vid antidumpning)

D017

Handelsfaktura inom ramarna för ett åtagande, och exportåtagandeintyg utfärdat av CCCME (Bilagorna II och III till förordning (EU) nr 1239/2013; identiska med de uppgifter som anges i bilagorna III och IV till förordning (EU) nr 1238/2013)

D018

Faktura för transaktioner som inte är undantagna från utjämnings-/antidumpningstullar (Bilaga IV till förordning (EU) nr 1239/2013; identisk med bilaga V till förordning (EU) nr 1238/2013)

D020

Faktura och fabriksintyg enligt förordning 2015/1953

D022

Handelsfaktura från tillverkaren till en handlare inklusive tillverkarens deklaration som nämns i bilaga 3 till förordning 2019/2131 och handelsfaktura från handlaren till importören.


Andra handlingar

Här anger du koder och identitetsnummer för handlingar som kan krävas i vissa fall. Exempel på sådana handlingar är tillstånd, certifikat, licenser, bindande klassificeringsbesked och bindande ursprungsbesked. Uppgifterna om dessa handlingar ska du ange på den varupost de hör till.

Importmoms

Ett utländskt företag som inte är etablerat i EU eller Norge måste anlita ett indirekt ombud. För varor som ska stanna i Sverige ska det indirekta ombudet ange uppdragsgivarens momsregistreringsnummer i Sverige tillsammans med kod 3MSE. Koden och momsregistreringsnumret anges i första varuposten.

I de fall leveransvillkoret DDP, Delivered Duty Paid, används, kan det förekomma i två olika varianter:

 • DDP, dvs. inklusive mervärdesskatt – säljarens momsregistreringsnummer anges
 • DDP, exklusive mervärdesskatt – här har det indirekta ombudet två uppdragsgivare, både säljaren och köparen, och det är köparens momsregistreringsnummer som ska anges.

46 Statistiskt värde

Här anger du i heltal varupostens statistiska värde i svenska kronor.

Med statistiskt värde menas varornas värde på den plats och vid den tidpunkt då de förs in på den importerande medlemsstatens statistiska territorium, det vill säga den totala kostnaden för att få varan till svensk gränsort. Tidigare har vi använt tullvärde i detta fält. När övergången till statistiskt värde ska vara fullt genomförd är ännu inte klart.

47 Avgiftsberäkningar

Företag som är momsregistrerade i Sverige ska inte deklarera och betala importmoms till Tullverket. Importmomsen ska istället deklareras till Skatteverket i företagets mervärdesskattedeklaration.

I stället för att deklarera importmoms i tulldeklarationen ska ett monetärt tullvärde (tullvärde uttryckt i svenska kronor, SEK) alltid anges i beskattningsgrundfältet tillsammans med kod 1MT i avgiftsslag.

Första kolumnen (Slag)
Här anger du avgiftskoden, till exempel:

 • A00 för tull
 • B00 för moms som ska betalas till Tullverket
 • 1MT för monetärt tullvärde. Koden används för företag som är momsregistrerade i Sverige och som deklarerar importmoms till Skatteverket.

  Observera att det bara går att ange en av koderna B00 och 1MT. Om båda koderna deklareras kommer ärendet att avvisas.

  Koden A00 använder du för tull för alla typer av varor. Om det finns både värdetull och jordbrukskomponent, eller både värdetull och tilläggstull på socker eller mjöl, anger du avgiftskoden A00 på två rader.

Om det är flera skatter eller avgifter skrivs dessa under varandra. Ordningsföljden ska vara:

 1. Tull
 2. Övrigt – moms eller monetärt tullvärde ska alltid stå sist.

Du hittar en förteckning över avgiftskoderna i Tulltaxan genom att klicka på menyn Tulltaxan och sedan Kodförteckning.

Läs mer om monetärt tullvärde.

Andra kolumnen (Beskattningsgrund)
Här anger du det värde som du ska använda för att beräkna avgiften.

Beskattningsgrunden för värdetullar utgörs av varans tullvärde, det vill säga kostnaden för att få varan till EU:s gränsort, men kan även vara en vikt eller ett antal. Du ska inte ange någon enhet, till exempel kr eller kg. Decimaler får användas.

Här ska det monetära tullvärdet anges.

För beräkning av beskattningsunderlaget för moms hänvisar vi till broschyren Mervärdesskatt vid import (avsnitt 1.0.3). Pdf, 895.8 kB.

Tredje kolumnen (Tullsats)
Här anger du avgiftssatsen i kronor, per kg, liter etcetera. För varor som är underkastade tull eller skatt efter värdet anges skattesatsen i procent. Du ska även ange vilken enhet det rör sig om, till exempel 8 %. Enheten anges i ett eget fält. Observera att du måste ange skattesatsen för momsen om du ska betala moms till Tullverket. Om du har deklarerat monetärt tullvärde lämnas tullsatsfältet tomt.

Har du deklarerat en förfarandekod som börjar med 51 aktiv förädling, ska du lämna detta fält tomt.

48 Uppskjuten betalning

Beroende på vilken kod du anger skickas tullräkningen till deklaranten eller ombudet.
 
Koden T betyder att tullräkningen skickas till deklaranten.

Koden O betyder att tullräkningen skickas till ombudet. Även om ombudet tar på sig betalningsskyldigheten är det deklaranten som fortfarande är ansvarig för att tull och annan skatt blir betald till Tullverket.  

49 Identifiering av lager

Fältet är obligatoriskt vid ett tullförfarande som avslutar ett tullagerförfarande, det vill säga om koden för förfarande i fält 37:1 slutar med 71 (tullförfarande som avslutar lagring i tullager).
  
I detta fält ska du identifiera tullagret varorna finns på. Koden för att identifiera tullagret består av tre delar och lämnas i tre delfält.

 1. Ange en bokstav som talar om typ av tullager (framgår av tillståndet)  
 2. Här anger du koden för godsets förvaringsplats.  
 3. Här anger du landkoden för den medlemsstat som utfärdat tillståndet.

Exempel
R-XXX-SE, där R är typen av tullager, XXX är godsets förvaringsplats och SE är för ett tillstånd utfärdat i Sverige.

Följande fält kan du behöva fylla i om de gäller för din deklaration.

Meddelandenamn

Här anger du TQN.

Tull-id

Du ska använda ett tull-id ur tilldelad tull-idserie.

Klareringsenhet

Här kan du ange en beteckning som är unik och gemensam för flera deklarationer som ska klareras samtidigt.

Taxebestämmande dag

Taxebestämande dag är den dag då registreringen i bokföringen gjordes. Se även avsnittet "Om TQN".

Utlämningsdatum

Alla varor måste anmälas till Tullverket innan de frigörs. Detta sker genom ett elektroniskt meddelande (ALI) som utgör anmälan. Det efterföljande svarsmeddelandet (ZUL) är Tullverkets medgivande om att varorna frigjorts för övergång till fri omsättning. I de fall reservrutiner tillämpas frigörs varorna genom svar på begäran om att tillämpa reservrutin. Datum för frigörandet av varor motsvarar utlämningsdatum.

Åtgärdsindikator  (call me-kod)

Call me är en funktion som används för att upplysa om en sändning omfattas av export/importrestriktioner eller inte. Uppgift om en vara omfattas av export- eller importrestriktioner finns i EU-lagstiftning eller i nationell lagstiftning. I många fall hittar du information om restriktioner i Tulltaxan för aktuell varukod. Call me-koden kan också användas för att påkalla en tulltjänstemans uppmärksamhet i samband med klareringen.

Här kan du läsa mer om Call me-koder (åtgärdsindikatorer).

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)