Tullverket

Deklarationshandledning för importdeklaration på blankett, kompletterande deklaration

Du lämnar kompletterande deklaration om du tidigare lämnat en förenklad deklaration för varorna. I den kompletterande deklarationen ger du oss de uppgifter du inte behövde lämna i din tidigare deklaration. Du ska lämna in den kompletterande deklaration inom tio dagar från det att din förenklade deklaration klarerats.

Merparten av Sveriges importdeklarationer görs elektroniskt, men du kan i undantagsfall deklarera import på blankett. När du tulldeklarerar din vara lämnar du en importdeklaration tillsammans med styrkande handlingar till Tullverket.

Läs mer om styrkande handlingar.

En importdeklaration på papper lämnar du på blanketten Enhetsdokument. Du måste lämna in blanketten till en tullklareringsexpedition och begära att ditt ärende registreras och klareras.

Observera att vissa uppgifter måste lämnas även om de lämnats i den förenklade deklarationen.

Gå hit för att hitta enhetsdokument Pdf, 225.8 kB.

Gå hit för att hitta enhetsdokument, tilläggsblad Pdf, 280.4 kB.

Eori-nummer

Alla operatörer med tullverksamhet i EU ska ha ett unikt identitetsnummer, ett Eori-nummer, som ska användas vid alla tullaktiviteter inom EU. Företag, som tilldelas Eori-nummer, registreras i Eori-databasen. (Eori = Economic Operator Registration and Identification är EU:s gemensamma kundregister.)

Företag etablerade i Sverige ansöker om Eori-nummer hos Tullverket. Ytterligare information finns på Tullverkets webbplats.

Följande fält ska fyllas i:

1 Deklaration

I första delfältet:

Kod 

Beskrivning

EU 

Vid import från EFTA-land, det vill säga Norge, Schweiz, Island, Liechtenstein och andra fördragsslutande parter i konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande och konventionen om förenkling av formaliteterna vid handel.

CO 

Vid införsel från ett område inom unionens tullområde men som inte tillhör skatteområdet, exempelvis Åland eller Kanarieöarna.

IM 

Vid import från andra länder än ovan.


Fördragsslutande parter

I andra delfältet:
Här talar du om vilken typ av deklaration det handlar om. Du anger detta med koden Y För en kompletterande deklaration efter att ha använt förenklad deklaration (C).

2 Avsändare/Exportör

Här anger du din leverantörs fullständiga namn och adress, inklusive postnummer och landkod. Om din tulldeklaration omfattar varor från flera olika leverantörer anger du antingen den leverantör vars varor dominerar värdemässigt eller skriver "Flera - 00200".

3 Blanketter

Detta fält fyller du bara i om du ska deklarera mer än en varupost. Om du har flera varuposter måste du använda tilläggsblad. Du skriver löpnumret i första delfältet, grundblanketten får löpnummer 1 och första tilläggsbladet får löpnummer 2 och så vidare. I det andra delfältet skriver du det totala antalet blad för deklarationen.

Har du flera varuposter att deklarera ska du använda dig av tilläggsblad till Enhetsdokumentet. I tilläggsbladets huvud ska du fylla i fälten:

1 Deklaration – första delfältet fylls i med samma uppgift som grundblanketten

3 Blanketter – se information i fält 3 ovan

8 Mottagare – ange mottagarens namn och identitetsnummer inklusive landkod enligt grundblanketten. Du behöver inte ange adress, kontaktperson och telefonnummer.
Tilläggsbladet består i övrigt av tre varuposter med fälten 31-47 samt en totalsummering nere till höger.

Du fyller i de antal fält 31-47 som du behöver, övriga fält 31 ska strykas för att förhindra att tillägg görs i efterhand.

Totalsummeringen gör på det sista tilläggsbladet där deklarationens alla avgifter summeras och redovisas per avgiftskod. Först redovisas A00, därefter övriga avgifter. Moms redovisas sist.

5 Varuposter

Här anger du det totala antalet varuposter för deklarationen. Varor som klassificeras med egen varukod är en varupost. Även andra faktorer kan påverka antalet varuposter, till exempel ursprungsland och förfarande.

6 Antal kollin

Här anger du sändningens totala antal kolli. Är godset oemballerat räknas varje vara som ett kolli. Varje deklarerad bulkpost i fält 31 räknas som ett kolli i fält 6.

Uppgifterna om kollital i fält 6 och 31 jämförs med varandra. Det innebär att varje bulkpost på varupostnivå i fält 31 räknas som ett kolli vid summering av antal kolli i fält 6.

7 Referensnummer (frivillig uppgift)

Detta är en frivillig uppgift. Här anger du ditt eget referensnummer.

8 Mottagare

Mottagare är vanligtvis densamme som deklaranten, det vill säga den för vars räkning deklarationen lämnas in. Det är i allmänhet den som köpt varorna från tredjeland som är deklarant och även mottagare.

Exempel
1. Företag A köper en vara från tredjeland. Företaget ska använda den själv och anmäler den till fri omsättning. Det är då både mottagare och deklarant.

2. Företag A köper en vara från tredjeland och säljer den till företag B, som är ett svenskt företag. Den utländska leverantören skickar varan direkt till företag B som förtullar den. Företag B är då både mottagare och deklarant.

Det finns emellertid fall där en annan person än deklaranten ska anges som mottagare. Se nedan.

För mottagare ska du :

 • under "Nr" ange Eori-nummer
 • lämna uppgift om mottagarens fullständiga namn och adress.

Exempel på när en annan person än deklaranten ska anges som mottagare:

Fritt förtullat

Leveransvillkoret fritt förtullat (DDP) innebär att du som köpare inte ska stå för importavgifterna eller importhanteringen av varorna. Det är istället säljaren som är ansvarig för detta. Om säljaren är etablerad i Norge kan denne stå som deklarant på importdeklarationen och du som köpare står då som mottagare.

Är säljaren etablerad i ett annat tredjeland än Norge får denne inte stå som deklarant. Vanligtvis anlitar säljaren då ett ombud som anger sig som deklarant och du som köpare står som mottagare.

Skattebefriad import

Skattebefriad import betyder i korthet att du importerar och betalar tull för varorna, medan ett företag i ett annat EU-land, dvs. köparen, ska stå för momsen.

Du anger till oss att det är en skattebefriad import genom att skriva en förfarandekod i fält 37:1 som börjar på 42 eller 63.

Om varan köpts ska du ange första köparen i ett annat EU-land som mottagare. Om varorna inte köpts ska du deklaranten, eller vid indirekt ombudskap, uppdragsgivaren anges som mottagare.

Exempel 1
Företag A importerar varor från tredjeland med förfarandekod 4200. Företaget är svenskt och registrerat för moms i Sverige. Det har sålt varorna till ett danskt företag B. Företag A är deklarant och företag B står som mottagare. Företag B:s Eori-nummer ska anges under "Nr". Företag B:s danska VAT-nummer ska anges i fält 44.

Exempel 2
Företag A är etablerat utanför EU eller Norge och anmäler varor till skattebefriad import i Sverige för leverans till ett annat EU-land med förfarandekod 4200. Företag A har sålt varorna till ett tyskt företag B. Företag A måste representeras av ett indirekt ombud. Som mottagare anges företag B. Företag B:s Eori-nummer ska anges under ”Nr”. Företag B:s tyska VAT-nummer ska anges i fält 44. Det indirekta ombudet anges som deklarant, se nedan.

Läs om momsbefriad import enligt förfarandet 4200.

Övrigt

Det kan även finns särskilda regler, till exempel för särskilda förfaranden (exempelvis aktiv förädling och tillfällig införsel).

12 Värdeuppgifter (frivillig uppgift)

Detta är en frivillig uppgift. Det är ändå bra om du fyller i det då det ger både dig och Tullverket en överblick över de kostnader och värden som utöver priset ska ingå i tullvärdet respektive det statistiska värdet.

Exempel på kostnader är frakt-, försäkrings- och emballagekostnader, provisioner, licensavgifter och royaltyer.

Exempel på värden är värdet av varor och tjänster som utgör material och delar, som ingår i importvaran och som tillhandahålls gratis eller till nedsatt pris av köparen.

Exempel på varor är verktyg, formar och liknande som har används vid produktionen.

Exempel på tjänster är konstruktionsarbete som utförts utanför unionen. I tullvärdet ska också ingå del av avkastningen om det finns en efterföljande försäljning eller annan användning av varan som tillfaller den utländske säljaren.

Du kan läsa mer om detta i artikel 71 i tullkodexen. Räcker utrymmet inte till kan du hänvisa till fält 44 och lämna uppgifterna där.

14 Deklarant/Ombud

Här anger du uppgifter för deklarant samt ombud när du agerar som ombud.

Deklarant är det företag/den person som lämnar in en tulldeklaration i eget namn eller det företag/den person i vars namn en tulldeklaration lämnas in (tullkodex artikel 5.15). Det är endast företag eller personer etablerade inom EU eller i Norge som kan vara deklarant. Det finns vissa undantag för detta, exempelvis vid tillfällig införsel.

Ett företag som är etablerat utanför EU och Norge kan inte vara deklarant. I sådana fall måste en avtalspart som är etablerad i EU ställa sig som deklarant. Ombud kan också ställa sig som deklarant. Ombud ska i detta fall ange kod 3 för indirekt ombudskap, se under "Ombud" nedan.

Deklarant ska:

 • ange Eori-nummer under "Nr"
 • ange koden [1] före namn och adress för at visa att uppgifterna avser deklarant
 • lämna uppgift om deklarantens fullständiga namn och adress
 • ange namn och telefonnummer till kontaktperson hos deklaranten.

Är deklaranten densamme som mottagaren räcker det att du anger [1] "Mottagare-00500" samt namn och telefonnummer till kontaktperson hos deklaranten.

För information om vad som gäller för ett utländskt företag som är momsregistrerat i Sverige, se fält 44 Särskilda upplysningar/Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd.

Ombud

Uppgifter för ombud ska alltid anges ombud när du agerar som ombud.
För att agera som ombud krävs att företaget/personen är registrerad som ombud hos Tullverket och du måste vara etablerad inom EU eller i Norge.

Ombud ska:

 • ange Eori-nummer under "Nr"
 • ange koden [2] eller [3] före namn och adress för att visa ombudskapets status (se nedan)
 • ange ombudets fullständiga namn och adress
 • lämna namn och telefonnummer till kontaktperson hos ombud.

Ombudskapet kan vara direkt eller indirekt. Koden sätts inom en hakparentes, [2] eller [3].

Du ska ange:

 • 2 för direkt ombudskap
 • 3 för indirekt ombudskap.

I tullkodex står det om direkt och indirekt ombudskap i artikel 18 och i artikel 77.3 står det om vem som är gäldenär.

Vid direkt ombudskap handlar ombudet i annan persons namn (deklarantens) och för dennes räkning. Endast deklaranten är gäldenär det vill säga betalningsansvarig för tullskulden.

Vid indirekt ombudskap handlar ombudet i eget namn men för en annan persons räkning, dvs. ombudet står som deklarant. Uppdragsgivarens namn anges i fält 44, Särskilda upplysningar/ Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd. Vid indirekt ombudskap är både ombudet och den för vars räkning ombudet agerat gäldenärer, det vill säga båda är betalningsansvariga för tullskulden.

Om utrymmet i fält 14 inte räcker för både deklarant och ombud lämnar du uppgiften om ombud i fält 14 och anger deklaranten i fält 9. För att visa att uppgifter om deklaranten finns i fält 9, skriv [1] i fält 14 och en hänvisning till fält 9, exempelvis "[1] se fält 9".

15a Avsändnings-/Exportland kod

Här anger du landkoden för avsändningslandet. Avsändningslandet är det land varan avsänts från. En omlastning i ett mellanliggande land förändrar inte avsändningslandet.

Landkoden består av två bokstäver, till exempel NO för Norge. Avsändningsland kan aldrig vara SE eller EU vid import till Sverige.

20 Leveransvillkor (frivillig uppgift)

Detta är en frivillig uppgift. Här anger du leveransvillkoren för sändningen med hjälp av Incoterm-koderna i övergångsförordningen 2016/341, bilaga 9 tillägg D1.

22 Valuta och fakturerat belopp

Första delfältet:
Valutaslag
Här anger du koden för det valutaslag varufakturan är utfärdad i, till exempel USD. De vanligaste valutakoderna hittar du på vår webbplats. Har du varufakturor i olika valutaslag måste du lämna en deklaration per valutaslag.

Om ditt företags deklarationssystem hämtar uppgifter till deklarationen från ert affärssystem och där inte finns uppgift om varufakturans valutaslag kan du istället ange SEK eller den valuta som används i företagets affärssystem. Detta gäller under en övergångsperiod.

Andra delfältet:
Fakturerat totalbelopp
Detta är en frivillig uppgift. Här anger du fakturabeloppet för deklarerade varor. Har du flera varufakturor anger du det totala beloppet för samtliga. Väljer du att lämna uppgift om fakturerat totalbelopp, se även fält 42.

24 Transaktionens art

Här anger du vilken sorts transaktion det handlar om, exempelvis köp, retur, reparation, gåva eller lån.

Innehåller försändelsen transaktioner med flera transaktionskoder så får du använda den transaktionskod som dominerar, förutom om en av koderna är kod 6. Om försändelsen innehåller en transaktion med kod 6 måste varorna för den transaktionskoden deklareras i en egen deklaration.

Du anger transaktionen med hjälp av en kod bestående av en siffra i första delfältet.

Kod 

Typ av transaktion

1

Överlåtelse av äganderätten mot ersättning, normalt köp, finansiell leasing, förflyttning av eget lager

2

Returer och kostnadsfria ersättningsleveranser, se även 4, 5, 6

3

Överlåtelse av äganderätten utan ersättning, till exempel gåva

4

Import för lönbearbetning*, ej reparation

5

Import efter lönbearbetning*, ej reparation

6

Import för eller efter reparation, hyra, lån, operationell leasing eller annan tillfällig användning

7

Gemensamma försvarsprojekt eller andra gemensamma mellanstatliga produktionsprogram

8

Leveranser av byggnadsmaterial och utrustning till offentlig bygg- och anläggningsverksamhet

9

Övrigt, till exempel flyttsaker

* Lönbearbetning innebär förädling (ej reparation) av en vara som inte ägs av förädlaren. Förädlingen utförs i enlighet med anvisningar från en uppdragsgivare, ofta i enlighet med ett avtal och vanligtvis mot betalning endast för förädlingskostnaden.

31 Kolli och varubeskrivning; Märken och nummer — Containernummer — Antal och slag

Här anger du för varje varupost:

Godsmärkning

Ange hur de kollin som varorna är förpackade i är märkta. Uppgiften är obligatorisk för emballerat gods men är frivillig för bulkvaror och oemballerat gods.

Antal kolli/delar

Ange antal kolli för emballerat gods och antal delar för oemballerat gods. Antal delar för oemballerat gods kan aldrig vara noll. Om kollislag avser bulkvaror anges inget kollital. Varje deklarerad bulkpost räknas dock som ett vid summering av antal kollin i fält 6.

Kollislag

Ange kod för hur godset är förpackat, exempelvis kartonger. Om en vara är förpackad i flera olika kollislag anger du samtliga kollislag i samma varupost. Till detta hör även antal kolli och godsmärkning.

Varubeskrivning

Ange varubeskrivning, det vill säga den normala handelsbenämningen för varan. Denna ska vara så noggrann att varorna kan klassificeras med ledning av beskrivningen.

Containernummer

Har du angivit 1 i fält 19 skriver du samtliga containernummer här. Samtliga containernummer för deklarationen kan skrivas på första varuposten. Om varan kommit in i en container, men inte ligger kvar i containern när deklarationen lämnas, ska du ange Urpackad istället för containernummer.

 • Flera varuposter

Om ett eller flera kolli, med samma kollislag och godsmärkning, innehåller flera olika varor som ska deklareras på flera varuposter, kan du ange hela kolliantalet på en varupost (dvs. fältet "Antal kolli" måste vara större än "0"). På nästa varupost/varuposter anger du då "0" i fältet "Antal kolli". För oemballerat gods (förpackningskoder NE, NF och NG) kan du dock aldrig ange 0, i delfältet "Antal kolli/delar".

Exempel:
Varupost 1

 • "Del av kolli" + godsmärkning
 • Antal kolli = 1
 • Kollislagets förpackningskod
 • Varubeskrivning

Varupost 2

 • "Del av kolli" + godsmärkning (samma som varupost 1)
 • Antal kolli = 0
 • Kollislagets förpackningskod (samma som varupost 1)
 • Varubeskrivning

Förpackningskoder

Förpackningskoderna delas upp i emballerat och oemballerat gods samt bulkvaror:

Emballerat gods

Du hittar förpackningskoder för emballerat gods  i Tulltaxan genom att klicka på menyn Tulltaxan och sedan Kodförteckning.

Oemballerat gods 

Beskrivning

NE 

Oemballerat (unpacked or unpackaged)

NF 

Oemballerat, en enhet (unpacked or unpackaged, single unit)

NG 

Oemballerat, flera enheter (unpacked or unpackaged, multiple units)


Oemballerat gods kan aldrig anges med 0 i Antal kolli/delar.

Bulkvaror 

Beskrivning

VR  

Bulk, fasta, granulära partiklar (korn) (bulk, solid, granular particles (grains))

VY 

Bulk, fasta, små partiklar (pulver) (bulk, solid, fine particles (powders))

VO 

Bulk, fasta, stora partiklar (noduler) (bulk, solid, large particles (nodules))

VL 

Bulk, flytande (bulk, liquid)

VG 

Bulk, gas (vid 1 031 millibar och 15°C) (bulk, gas (at 1 031 mbar and 15°C))

VQ 

Bulk, till vätska förtätad gas (vid onormal temperatur/onormalt tryck) (bulk, liquefied gas (at abnormal temperature/pressure))

32 Varupost nr

Fältet används enbart om deklarationen omfattar mer än en varupost. Varuposterna numreras löpande och antalet ska motsvara det som deklarerats i fält 5 Varuposter.

33 Varukod

Här fyller du i varukoden för den aktuella varuposten. Koden för import består av varukoden (tio siffror) och eventuell tilläggskod (fyra siffror).

I första delfältet anger du de åtta första siffrorna (KN-numret) av varukoden. De återstående två siffrorna av varukoden anger du i andra delfältet.

Tredje och fjärde delfältet är till för tilläggskoder som du ska ange i vissa fall, exempelvis för varor som är föremål för antidumpning.

Femte delfältet används för närvarande inte i Sverige. Du hittar information om varu- och tilläggskoder i Tulltaxan.

34a Ursprungslandets kod

Här anger du landkoden för ursprungslandet för de varor som du har tagit upp i varuposten. Landkoden består av två bokstäver.

När du yrkar på preferenstull anger du den uppgift om ursprung som framgår av ursprungsintyget samt en förmånskod i fält 36 som börjar på 2 eller 3.

När du anger en förmånskod i fält 36 som börjar på 1 och inte yrkar på preferenstull för varor som har ursprung inom EU, kan du antingen ange EU eller det enskilda medlemslandets landkod.

Observera att när du söker information i tulltaxan får du ingen information om du använder landkoden för ett enskilt medlemsland inom EU, för att få information måste i så fall koden EU anges som ursprungsland.

35 Bruttovikt (kg)

Här anger du sändningens bruttovikt i kilogram. Du ska inte ange enheten kg. Bruttovikten är varornas totala vikt inklusive allt emballage, men exklusive containrar och annan transportutrustning.

När en tulldeklaration innehåller flera varuposter är det tillräckligt att du anger deklarationens totala bruttovikt i fält 35 på första varuposten.

För bruttovikt som överstiger 1 kg och inbegriper del av kg kan följande avrundning ske:
- mellan 0,001 och 0,499 kg: avrundning neråt (kg)
- mellan 0,5 och 0,999 kg: avrundning uppåt (kg)

Vi rekommenderar att bruttovikt över 1 kg avrundas till heltal. Bruttovikt under 1 kg ska anges med tre decimaler, exempelvis 0,123 för 123 gram. Värdet 0 är inte tillåtet.

36 Förmåner

I det här fältet yrkar du på förmånsbehandling enligt artikel 56.3 i tullkodex. Du måste fylla i fältet även om du inte yrkar på förmånsbehandling. I så fall anger du koden 100.
 
De vanligaste anledningarna till förmånsbehandling är varans ursprung, tullsuspension eller tullkvot. Mot ett särskilt ursprungsintyg kan du då få tullnedsättning eller tullfrihet. Tullkvot måste du ansöka om i fält 39.
Du deklarerar genom att skriva en tresiffrig kod.

Förmånskoden, första siffran

Beskrivning

1

Normal tull. Gäller även om du yrkar på tullfrihet enligt förordning (EG) nr 1186/2009 och för retur enligt artikel 203 i tullkodexen

2

Allmänna preferenssystemet (GSP)

3

Andra tullförmåner än sådana som avses i kod 2 (frihandelsavtal till exempel EFTA)

4

Tull, i enlighet med avtal om tullunion som ingåtts av unionen (tex. varor från Turkiet med ATR-certifikat)

 

Förmånskoden, de två följande siffrorna

Beskrivning

00 

Inget av de följande fallen

10  

Tullsuspension

15 

Tullsuspension med angiven slutanvändning

18 

Tullsuspension med intyg om produktens särskilda karaktär

19 

Tillfällig tullbefrielse för produkter som importeras med luftvärdighetsbevis

20 

Tullkvot

23

Tullkvot med angiven slutanvändning

25

Tullkvot med intyg om produktens särskilda karaktär

28

Tullkvot efter passiv förädling

40

Särskild slutanvändning till följd av Gemensamma tulltaxan

50

Intyg om produktens särskilda karaktär.


Du hittar information om möjliga kodkombinationer i Tulltaxan.

37 Förfarande

Första delfältet:
Här ska du ange en fyrställig kod som består av två tvåställiga koder. Koden visar vilket importförfarande som avses. De två första siffrorna anger det förfarande som begärs och de två sista siffrorna det föregående förfarandet.

Exempel kod 4000
De två första siffrorna i koden visar det tullförfarande som du anmäler varorna till. 40 står för övergång till fri konsumtion med samtidig övergång till fri omsättning av varor som inte är föremål för momsbefriad leverans. De två sista siffrorna i koden visar om varorna tidigare varit föremål för ett tullförfarande. 00 innebär att det inte finns något föregående tullförfarande.

Exempel kod 6123
De två första siffrorna i koden visar det tullförfarande som du anmäler varorna till. 61 står för återimport med övergång till fri konsumtion med samtidig övergång till fri omsättning av varor som inte är föremål för momsbefriad leverans. De två sista siffrorna i koden visar om varorna tidigare varit föremål för ett tullförfarande. I det här fallet visar koden 23 att varorna tidigare har exporterats temporärt för till exempel utställning och retur i oförändrat skick.

Du hittar en förteckning över alla två- och fyrställiga koder i Tulltaxan genom att klicka på menyn Tulltaxan och sedan Kodförteckning.

Andra delfältet:
Vid vissa förfarande måste du ange en kod i 37:2 som komplement till fält 37:1. Vissa koder har fastställts av kommissionen men även nationella koder förekommer. Koden består av tre tecken. Om ingen lämplig kod finns lämnas fältet tomt.

Koder fastställda av kommissionen består av en bokstav och två siffror.

Förfarandekod 

Beskrivning

Axx 

Aktiv förädling

Bxx 

Passiv förädling

Cxx 

Befrielse enligt förordning 1186/2009

Dxx 

Tillfällig införsel

Exx 

Jordbruksprodukter (enhetspris och schablonvärde)

Fxx 

Andra (Returvaror, reparation, mm)


Nationella koder får förekomma och dessa består av två siffror och en bokstav. Du hittar både unionens koder och de nationella koderna i Tulltaxan genom att klicka på menyn Tulltaxan och sedan Kodförteckning.

38 Nettovikt (kg)

Här anger du varornas nettovikt i kilogram. Enheten kg ska inte anges. Nettovikten är varans vikt utan varje slag av emballage.

För nettovikt som överstiger 1 kg och inbegriper del av kg kan följande avrundning ske:
- mellan 0,001 och 0,499 kg: avrundning neråt (kg)
- mellan 0,5 och 0,999 kg: avrundning uppåt (kg).

Vi rekommenderar att nettovikt över 1 kg avrundas till heltal. Nettovikt under 1 kg ska anges med tre decimaler, exempelvis 0,123 för 123 gram. Värdet 0 är inte tillåtet annat än vid samtulltaxering där hela nettovikten deklareras i en annan deklaration.

39 Kvot

Detta fält fyller du i om det finns en tullkvot för varuposten och du vill yrka på den. Du skriver då in kvotnumret (sexställig kod) i fältet. Du kan få reda på om det finns en tullkvot i Tulltaxan.

Tänk på att du måste ange en förmånskod som slutar på 20, 23, 25 eller 28 i fält 36 när du yrkar på kvot.

40 Summarisk deklaration/Tidigare handlingar

Du lämnar här en uppgift om tidigare handling med hjälp av en kod. Se exemplet nedan. Koden är tredelad. Varje del åtskiljs med bindestreck.

Här beskrivs de koder som kan vara aktuella:

Första delen
Anges med en bokstav som anger kategori av tidigare handling: Y Ursprunglig deklaration, exempelvis registrering i bokföringen eller en förenklad deklaration.

Andra delen
Här anger du vilken typ av handling som avses. Detta gör du med en förkortning på upp till tre bokstäver eller siffror, eller en kombination av dessa. 

Informationen finns i Tulltaxan genom att klicka på menyn Tulltaxan och sedan Kodförteckning.

Tredje delen
Här anger du identiteten på handlingen.

Exempel
Kompletterande deklaration efter förenklad deklaration: - Ursprunglig handling är en förenklad deklaration med IM i fält 1:1 Koden blir då Y-IM-tull-id

 • Y för att uppge att det fanns en ursprunglig deklaration
 • IM från fält 1:1
 • Tull-id på den förenklade deklarationen.

Du ska även ange H + kalendervecka och datum då varorna frigjordes för övergång till fri omsättning. Exempel: Y-IM, tull-id H11 070316.

Uttag från tullager
Om förfarandekod xx71 deklareras tillsammans med en godslokalkod som tillhör ett tullagertillstånd som beviljats från och med 1 november 2016 ska referens till samtliga tidigare MRN-nummer deklareras i någon varupost, enligt exempel nedan.

Kategori – kod Z
Typ – kod ZZZ
Identitet – MRN

41 Extra mängdenheter

Detta fält fyller du bara i för vissa varor. Det kan exempelvis vara uppgift om styck, liter eller kubikmeter. Det är varukoden i fält 33 som styr om fältet ska fyllas i eller inte. I Tulltaxan ser du om uppgiften ska deklareras samt vilken mängdenhet du ska ange. Ange uppgiften med siffror, upp till tre decimaler går att ange. Enheten anges inte.

42 Varans pris

Här anger du fakturabeloppet för varuposten. Beloppet anges i den valuta du angivit i fält 22 första delfältet och i det leveransvillkor (fält 20) som varufakturan är utställd i. Du ska inte ange valutakoden här.

Uppgiften om varans pris ska överensstämma med uppgiften om fakturerat totalbelopp som du kan lämna i fält 22 andra delfältet. Omfattar deklarationen flera varuposter ska summan av samtliga uppgifter i fält 42 motsvara det fakturerade totalbeloppet som du kan lämna i fält 22 andra delfältet.

När du beräknar varans pris utgår du från den faktura som omfattar de levererade varorna (varufakturan). Varans pris är det fakturerade beloppet inklusive eventuella tilläggskostnader (till exempel frakt och försäkring som tagits upp på varufakturan).

Omfattar en faktura mer än en vara och fakturan omfattar tilläggskostnader som gäller hela fakturan ska dessa tilläggsbelopp fördelas per varupost (frakt per kg eller volym, försäkring per värde och så vidare).

Uppgifter från separata fraktfakturor, försäkringsfakturor ska inte tas med i detta fält, dessa uppgifter lämnas på annan plats i dokumentet.

Exempel
1. Deklaration med tre varuposter. Varufakturans leveransvillkor är EXW angiven ort och fakturan innehåller följande information:

 • Pris på varupost 1: USD 2500,50
 • Pris på varupost 2: USD 1000,00
 • Pris på varupost 3: USD 1500,00
 • Summa: USD 5000,50

Fält 22 och 42 fylls i enligt nedanstående:

 • Fält 22 första delfältet: USD
 • Fält 22 andra delfältet (frivilligt): 5000,50
 • Fält 42 varupost 1: 2500,50
 • Fält 42 varupost 2: 1000,00
 • Fält 42 varupost 3: 1500,00

Decimaler som är nollor kan utelämnas

2. Deklaration med tre varuposter.
Varufakturans leveransvillkor är FOB angiven avsändningshamn och fakturan innehåller följande information:

 • Pris på varupost 1 (10 kg): USD 1250,00
 • Pris på varupost 2 (20 kg): USD 860,00
 • Pris på varupost 3 (30 kg): USD 3000,00
 • Fraktkostnader (60 kg) USD 540,00
 • Summa USD 5650,00

Fördelningen av fraktkostnaderna görs i proportion till vikten av varuposterna: 10 + 20 + 30 kg =60 kg 10/60 x 540 = 90 20/60 x 540 = 180 30/60 x 540 = 270 Summa: USD 540
 
Fält 22 och 42 fylls i enligt nedanstående:

Fält 22 första delfältet: USD

Fält 22 andra delfältet (frivilligt): 5650,00

Fält 42 varupost 1: 1340,00 (1250 + 90 = 1340)

Fält 42 varupost 2: 1040,00 (860 + 180 = 1040)

Fält 42 varupost 3: 3270,00 (3000 + 270 = 3270)

Summa: 5650,00 (5110 + 540 = 5650)

Decimaler som är nollor kan utelämnas.

44 Särskilda upplysningar/Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd


Du ska fylla i fältet när du behöver lämna ytterligare information till Tullverket. Det kan gälla uppgift om licenser, tillstånd eller särskilda upplysningar.

Särskilda upplysningar

I vissa fall ska du ange särskilda upplysningar i form av en kod. Du gör det genom att först ange upplysningen i text och därefter den tillhörande koden.

Exempel
För "Import med stöd av luftvärdighetsbevis" ska koden "10100" anges. Du skriver då "Import med stöd av luftvärdighetsbevis — 10100".

Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd

Här ska du ange en eller flera koder följda av ett identitetsnummer för de handlingar, certifikat eller tillstånd som ligger till grund för deklarationen. Koden består av fyra tecken och kan bestå av både bokstäver och siffror. Kod för faktura och identitetsnummer är obligatoriska uppgifter.

Fakturor

Det är obligatoriskt att ange kod och identitetsnummer för faktura. Har du flera fakturor ska du ange samtliga fakturor på den första varuposten.

Exempel 1
Kod för faktura som utgör grunden för varornas deklarerade tullvärde med fakturanummer 92900 (identitetsnummer) skrivs: N935 92900

Exempel 2
Har du flera fakturor behöver du inte upprepa koden för varje fakturanummer. Det kan se ut så här: N935 92900, 92902, 92904, 92906 och 92908.

Följande koder finns för faktura:

Kod för faktura

Beskrivning

N935  

Faktura som utgör grunden för varornas deklarerade tullvärde, det vill säga faktura som ingår eller kommer att ingå i företagets bokföring eller faktura från ett tidigare handelsled som utgör en försäljning enligt artikel 128.1 i genomförandeförordningen. 

N380  

Handelsfaktura, om handelsfakturan (commercial invoice) ingår eller kommer att ingå i företagets bokföring ska kod N935 användas.
N325  Proformafaktura

D005  

Handelsfaktura inom ramen för ett åtagande (gäller vid antidumpning)

D008  

Faktura innehållande en försäkran som är undertecknad (gäller vid antidumpning)

D017

Handelsfaktura inom ramarna för ett åtagande, och exportåtagandeintyg utfärdat av CCCME (Bilagorna II och III till förordning (EU) nr 1239/2013; identiska med de uppgifter som anges i bilagorna III och IV till förordning (EU) nr 1238/2013)

D018

Faktura för transaktioner som inte är undantagna från utjämnings-/antidumpningsstullar (Bilaga IV till förordning (EU) nr 1239/2013; identisk med bilaga V till förordning (EU) nr 1238/2013)

D020

Faktura och fabriksintyg enligt förordning 2015/1953

D022

Handelsfaktura från tillverkaren till en handlare inklusive tillverkarens deklaration som nämns i bilaga 3 till förordning 2019/2131 och handelsfaktura från handlaren till importören.


Andra handlingar

Ange koder och identitetsnummer för handlingar som kan krävas i vissa fall.

Exempel på sådana handlingar är: tillstånd, certifikat, licenser, bindande klassificeringsbesked, bindande ursprungsbesked

Uppgifterna om dessa handlingar ska du ange på den varupost de hör till. En förteckning över handlingar, certifikat och tillstånd samt deras respektive koder finns i Tulltaxan genom att klicka på menyn Tulltaxan och sedan Kodförteckning.

För vissa handlingar och tillstånd finns ingen kod och då skriver du namnet på handlingen och dess identitetsnummer. Har du annan information av intresse för deklarationen är fält 44 rätt fält att använda.

Importmoms

Ett utländskt företag som inte är etablerat i EU eller Norge måste anlita ett indirekt ombud. För varor som ska stanna i Sverige ska det indirekta ombudet ange uppdragsgivarens momsregisteringsnummer i Sverige tillsammans med kod 3MSE. Koden och momsregistreringsnumret anges i första varuposten.

I de fall leveransvillkoret DDP, Delivered Duty Paid, används, kan det förekomma i två olika varianter:

 • DDP, dvs. inklusive mervärdesskatt – säljarens momsregistreringsnummer anges
 • DDP, exklusive mervärdesskatt – här har det indirekta ombudet två uppdragsgivare, både säljaren och köparen, och det är köparens momsregisteringsnummer som ska anges.

Följande gäller för företag som är momsregistrerade i Sverige när varorna efter övergången till fri omsättning ska levereras till ett annat EU-land (förfarandekod i fält 37:1 börjar på 42 eller 63):

Momsregistreringsnumret i Sverige ska anges tillsammans med kod Y040. Detta gäller även när ett indirekt ombud anlitas. När ett indirekt ombud anlitas är detta både ombud och deklarant och det är uppdragsgivarens momsregistreringsnummer som ska anges och inte det egna.

46 Statistiskt värde

Här anger du i heltal varupostens statistiska värde i svenska kronor.

Med statistiskt värde menas varornas värde på den plats och vid den tidpunkt då de förs in på den importerande medlemsstatens statistiska territorium, det vill säga den totala kostnaden för att få varan till svensk gränsort.

Tidigare har vi använt tullvärde i detta fält. När övergången till statistiskt värde ska vara fullt genomförd är ännu inte klart.

47 Avgiftsberäkningar

Företag som är momsregistrerat i Sverige ska inte deklarera och betala importmoms till Tullverket. Importmomsen ska istället deklareras till Skatteverket i företagets mervärdesskattedeklaration.

Istället för att deklarera importmoms i tulldeklarationen ska ett monetärt tullvärde (tullvärde uttryckt i svenska kronor, SEK) alltid anges i beskattningsgrundfältet tillsammans med kod 1MT i avgiftsslag.

Första kolumnen (Slag)

Här anger du avgiftskoden, till exempel:

 • A00 för tull
 • B00 för moms som ska betalas till Tullverket
 • 1MT för monetärt tullvärde. Används för företag som är momsregistrerade i Sverige och som deklarerar importmomsen till Skatteverket.

Observera att det bara går att ange en av koderna B00 och 1MT. Om båda koderna deklareras kommer ärendet att avvisas.

Koden A00 använder du för tull för alla typer av varor. Om det finns både värdetull och jordbrukskomponent, eller både värdetull och tilläggstull på socker eller mjöl, anger du avgiftskoden A00 på två rader.

Om det är flera skatter eller avgifter skrivs dessa under varandra. Ordningsföljden ska vara:

 1. Tull
 2. Övrigt, moms eller monetärt tullvärde ska alltid stå sist.

Du hittar en förteckning över avgiftskoderna i Tulltaxan genom att klicka på menyn Tulltaxan och sedan Kodförteckning.

Här kan du läsa mer om monetärt tullvärde (länkas)

Andra kolumnen (Beskattningsgrund)

Här anger du det värde som du ska använda för att beräkna avgiften.

Beskattningsgrunden för värdetullar utgörs av varans tullvärde, det vill säga kostnaden för att få varan till EU:s gränsort, men kan även vara en vikt eller ett antal. Du ska inte ange någon enhet, till exempel kr eller kg. Decimaler får användas.

Här ska det monetära tullvärdet anges.

För beräkning av beskattningsunderlaget för moms hänvisar vi Mervärdesskatt vid import (avsnitt 1.0.3) Pdf, 895.8 kB..

Tredje kolumnen (Tullsats)

Här anger du avgiftssatsen i kronor, per kg, liter etcetera. För varor som är underkastade tull eller skatt efter värdet anges skattesatsen i procent. Du ska även ange vilken enhet det rör sig om, till exempel 8 %. Observera att du måste ange skattesatsen för momsen om du ska betala moms till Tullverket. Om du har deklarerat monetärt tullvärde lämnas tullsatsfältet tomt.

Fjärde kolumnen (Belopp)

Här ska du ange avgiften i hela kronor. Du ska inte avrunda beloppet utan bara stryka örena. Du räknar samman alla beloppen och anger summan längst ned i fältet "Totalsumma".

Om tilläggsblad används ska du dessutom summera avgifterna på sista tilläggsbladet. Summeringen gör du för varje avgiftsslag för sig samt totalbelopp.

48 Anstånd om betalning

Om du som deklarant har betalningsanstånd och vill att tull och annan skatt ska debiteras på en tullräkning till dig, anger du koden T i detta fält. Detta gäller även för ombud som vill att tullräkningen ska skickas till deklaranten.

Om ett ombud åtar sig betalningsskyldighet för tull och annan skatt anger du koden O. Tänk på att koden O innebär att du som ombud tagit på dig betalningsskyldigheten i och med att du utfärdar och undertecknar deklarationen.

Du som deklarant är fortfarande ansvarig för att tull och annan skatt blir betald till Tullverket även om du låter ombudet ta på sig betalningsskyldigheten.

54 Ort och datum; Deklarantens/ombudets underskrift och namn

Här anger du ort, datum och företagets namn. Deklarationen ska ha en originalunderskrift och ett namnförtydligande.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)