Tullverket

CVA, Förenkling av fastställande av belopp för tullvärde

Application or authorisation for the simplification of the determination of amounts being part of the customs value of goods

Här får du hjälp när du ska fylla i en ansökan om förenkling av fastställande av belopp för tullvärde, CVA, i Systemet för tullbeslut.


Så här fyller du i en ansökan

Läs under följande tre rubriker vilka uppgifter du ska fylla i under respektive flik:

 • Applicant Information – Uppgifter om sökanden
 • Application General Information – Allmänna uppgifter för ansökan
 • Application Specific Information – Specifika uppgifter för ansökan

Applicant Information – Uppgifter om sökanden

Applicant - Actor Identification

 

Identifiering av den som ansöker om eller innehar tillståndet eller beslutet

Här ska den sökandes Eori-nummer stå. Den sökande är det företag som tillståndet ska utfärdas för.

Uppgiften är normalt förifylld eftersom du valde företag redan när du loggade in.

Applicant - Name and Address

 

Sökande eller innehavare av tillståndet eller beslutet

Här ska den sökandes namn och adress stå. Den sökande är det företag som tillståndet ska utfärdas för.

Uppgiften är redan ifylld och har hämtats från Eori-databasen.

Representative - Actor Identification

 

Ombuds identifiering

Om du agerar som ombud för den sökande: öppna fältet genom att trycka på Create och ange ditt Eori-nummer.

Om du söker för ditt företag och inte använder dig av något ombud ska du inte öppna fältet.

Representative - Name and Address

 

Ombud

Uppgiften är bara obligatorisk när du inte har angett ett Eori-nummer. Om du agerar som ombud för den sökande anger du i så fall ditt namn och adress.

Contact Person for the Application

 

Kontaktperson med ansvar för ansökan

Uppgiften behöver inte fyllas i om personen är samma som den som ansvarar för tullfrågor.

Ange en kontaktperson för frågor kring ansökan. Lämna uppgift om namn, telefonnummer och e-postadress.

Responsible for Customs Matters


Namn och kontaktuppgifter för den person som ansvarar för tullfrågor

Ange namn, e-postadress och telefonnummer till den person som ansvarar för tullfrågor. Uppgifterna ska kunna användas för ytterligare kontakt om tullfrågor.

Person in charge of the applicant company or exercising control over its management

 

Person som leder det företag som lämnar ansökan eller utövar kontroll över dess ledning

Ange namn, adress, personnummer och födelsedatum för de personer som leder företaget eller utövar kontroll över dess ledning, som företagets vd, styrelseordförande och styrelseledamöter. Ange även den person som ansvarar för tullfrågor, med uppgift om personnummer.

Födelsedatum anger du med formatet DD/MM/ÅÅÅÅ. Det går också att välja datum i kalenderfunktionen.

Application General Information – Allmänna uppgifter för ansökan

Type of Application - Application Type

 

Typ av anmälan

Om din ansökan gäller en ny ansökan, välj alternativet Nyansökan (1 - First application).

Type of Application - Customs Decision Reference Number

 

Beslutets referensnummer

Uppgiften behöver inte lämnas vid nyansökan.

Application Consent for Publication


Samtycke till offentliggörande i förteckningen över tillståndshavare

Ange med ja eller nej om du samtycker till att uppgifter om det tillstånd du ansöker om lämnas ut i EU:s offentliga förteckning över tillståndshavare.

De uppgifter som i så fall lämnas ut är följande: Tillståndshavarens namn och adress, Typ av tillstånd, Giltighetstid (i förekommande fall), Beslutande medlemsstat, Behörigt tullkontor/Övervakningstullkontor.

Se EU:s offentliga förteckning över tillståndshavare.

Application Annex

 

Bifogade handlingar

Lämna information om vilken typ av handlingar du bifogar till ansökan och datum då dessa handlingar utfärdades. Om handlingen innehåller en fortsättning på information som påbörjas i något fält på ansökan ska du hänvisa till det aktuella fältet.

Kontrollera att du verkligen har bifogat alla handlingar som behövs innan du skickar in din ansökan.

Exempel på handlingar du behöver bifoga:

 • Företagets tullrutiner för import. Rutinerna ska beskriva hur importen går till rent praktiskt – visa gärna med hjälp av skärmdumpar från era system. Rutinen ska även innehålla uppgifter om hur ni säkerställer en korrekt tullhantering.

 • Förtydligande av förenklingens typ och beskaffenhet inklusive den beräkningsmetod som använts för fastställande av respektive belopp.

Geographical validity Union - Geographical validity union identification and Country

 

Geografisk giltighet – unionen

Ange i vilket eller vilka länder tillståndet ska vara giltigt.

 • Om du vill att tillståndet ska vara giltigt i (endast) Sverige – ange att tillståndet ska vara giltigt i en medlemsstat (kod 3). Då kommer Sverige automatiskt upp i fältet Country.
 • Om du vill att tillståndet ska vara giltigt i flera länder i EU – ange att tillståndet ska vara giltigt i vissa medlemsstater (kod 2). I fältet Country behöver du uppge de länder där du vill att tillståndet ska vara giltigt (inklusive Sverige).
 • Om du vill att tillståndet ska vara giltigt i hela EU – ange att tillståndet ska vara giltigt i alla medlemsstater (kod 1).

Tänk på att om tillståndet är giltigt i fler länder än Sverige behöver ni ställa en garanti som täcker importen i respektive land.

Requested Start Date Of Decision

 

Startdatum för beslutet

Fältet är frivilligt att fylla i.

Ange det datum då du vill att tillståndet ska börja gälla. Öppna fältet genom att trycka på Create.

Additional information

 

Ytterligare uppgifter

Fältet är frivilligt att fylla i.

Ange eventuella uppgifter som du tror kan vara användbara för handläggningen av ansökan.

Application Specific Information – Specifika uppgifter för ansökan

Place of Accounts

 

Plats där den huvudsakliga bokföringen för tulländamål förs eller är tillgänglig

Ange adressen till den plats där företagets huvudsakliga (samlade) bokföring för tullhändelser förvaras.

Bokföringen ska göra det möjligt för tullmyndigheten att övervaka och kontrollera all verksamhet som omfattas av tillståndet i fråga. Befintlig affärs- och skattebokföring eller annat befintligt bokföringsmaterial kan godtas som huvudsaklig (samlad) bokföring för tullhändelser.

Type of Accounts

 

Typ av huvudsaklig bokföring för tulländamål

Uppgiften ska inte fyllas i

Records - Place of Records


Plats där bokföring förs

Ange adressen till den plats där den tullrelaterade bokföringen för tillståndet du ansöker om förvaras.

Simplification for Customs Valuation Application Information - Goods For Which Customs Valuation Is Applicable

 

Varor för vilka förenkling av fastställande av tullvärde är tillämplig

 

Här behöver du lämna en varubeskrivning och en varukod för de varor du ska importera.

Välj Add new om du har ett mindre antal varor. Om du har många varor kan du välja Export och Import för att ladda upp uppgifterna i en Excel-mall (se beskrivning längre ned).

Bild ur systemet för tullbeslut som visar fältet Goods for which customs valuation is applicable


Add new – skriv in uppgifterna direkt i ansökan

Välj Add new. För varje vara ska du sedan ange en varukod och en varubeskrivning.

 • Commodity Code (Varukod) – TARIC Code (Taric-nummer)
  Ange de varukoder (med 8 siffror) som tillståndet ska användas för.
 • Description of goods – Goods Description (Varubeskrivning)
  Här behöver du lämna en varubeskrivning för de varor du ska importera. Ange varornas handelsbeteckning, tekniska beskrivning eller båda.

När du har fyllt i en varubeskrivning går du vidare med Ok.

Om du importerar flera varor lägger du till ytterligare en rad genom att välja Add new.

Ladda upp uppgifterna i en Excel-fil

Om du har många varukoder är det enklare att registrera uppgifterna i en särskild Excel-mall, som rymmer 1 500 rader. Tryck först på Export för att ladda ner dokumentet, fyll i uppgifter om varorna enligt ovan och spara dokumentet på din dator. Tryck därefter på Import och ladda upp dokumentet från den plats där du sparat det.

Exempel på den Excel-mall som kan användas för att ladda upp uppgifter till CDS

Subject And Nature Of The Simplification

 

Förenklingens typ och beskaffenhet


Ange vilken förenkling ni ansöker om.

Alternativ för förenkling:

 • för vilka tillägg till eller avdrag från priset, enligt artiklarna 71 och 72 i tullkodexen, eller
 • för vilka delar av det pris som faktiskt betalats eller ska betalas, enligt artikel 70.2 i tullkodexen, förenklingen är tillämplig (kostnader för varor och tjänster till tillverkaren, royalties, transportkostnader osv.).

Hänvisa till den beräkningsmetod som använts för fastställandet av respektive belopp.

Om du inte får plats med all information i fältet kan du bifoga en handling vid Bifogade handlingar.

Date of Expiry of Decision


Sista giltighetsdag

Ange det datum du vill att tillståndet ska vara giltigt till.

 

Spara utkast

Om du inte är färdig men vill spara det arbete du har gjort hittills klickar du på ”Save for later use”. Ansökan sparas då som ett utkast, och du kan fortsätta arbeta med den vid ett senare tillfälle. Ansökan kan ligga sparad upp till 30 dagar.

 

Skicka in din ansökan

När du känner dig färdig med din ansökan, har fyllt i alla fält och bifogat alla handlingar trycker du på "Submit". Din ansökan skickas då in och kommer att valideras. Uppe i högra hörnet får du en notis om att din ansökan har skickats in. Du får också upp bilden nedan där det står att du ska vänta en liten stund och sedan uppdatera sidan för att se ditt ansökningsreferensnummer. För att uppdatera sidan trycker du på Refresh.

Om det inte finns någon Submit-knapp när du är färdig med din ansökan har du inte behörighet att skicka in ansökningar. Behörighetsadministratören på företaget måste i så fall lägga till Skicka in-behörighet på din profil i Tullverkets e‑tjänster.

Läs om behörigheter för Systemet för tullbeslut.


Efter att du har uppdaterat sidan hittar du ansökningsreferensnumret och statusen på ansökan under Application Reference Number. När du ser ditt ansökningsreferensnummer och statusen är "Registered" betyder det att vi har tagit emot din ansökan. Du ser hur detta ser ut i bilden här nedanför.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering