Tullverket

Framtida tullhantering

Varor som ankommer på järnväg – tulldeklaration i förväg

För varor som förs in i EU med järnvägstransport är standardförfarandet att godset ankommer på en transitering. Om du inte har ett behov av att lagra varorna och varorna ankommer till Sverige från Norge, kan du istället lämna en tulldeklaration i förväg.

För järnvägsgods som inte omfattas av en transitering är det i nuläget även möjligt att klarera godset efter gränspassage genom en begäran om klarering till en myndighetspostlåda. Den 1 oktober 2024 kommer möjligheten att i efterhand klarera godset via mejl att upphöra.

För att lämna en tulldeklaration i förväg krävs tillstånd. Du behöver tillstånd till betalningsanstånd och samlad garanti.

Ansök om betalningsanstånd

Ansök om samlad garanti

Processen vid tulldeklaration i förväg för järnvägstransport

Bilden nedan visar hur det går till när du lämnar en tulldeklaration i förväg för järnvägstransport. Under bilden kan du läsa beskrivningar av vad som sker i varje steg.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att se den i större format

1. Deklaranten lämnar in en tulldeklaration i förväg

Deklaranten i tulldeklarationen upprättar en tulldeklaration och skickar den digitalt till Tullverket. Tulldeklarationen innehåller då ett LRN-nummer (Local Reference Number). En deklarant kan även anlita ett ombud för sina kontakter och kommunikation med Tullverket. Då agerar ombudet för deklarantens räkning.

Du kan lämna in en tulldeklaration i förväg tidigast 30 dagar innan dina varor förväntas komma till gränsen. När du skickar in en tulldeklaration i förväg kan du utelämna vissa uppgifter och skicka in dem senare.

Läs mer om tulldeklaration i förväg.

2. Tullverket tar emot tulldeklaration i förväg

Tullverket tar emot tulldeklarationen och kontrollerar att uppgifterna är tekniskt korrekt inlämnande.

  • Om det finns felaktigheter stoppas tulldeklarationen och ett meddelande om att deklarationen inte kan tas emot skickas tillbaks till deklaranten i tulldeklarationen.
  • Om uppgifterna är rätt skickas ett meddelande om att deklarationen är mottagen tillbaks till deklaranten i tulldeklarationen.

I nästa steg kontrollerar systemet att uppgifterna stämmer med exempelvis tulltaxan och giltiga tillstånd.

  • Om det finns fel i dessa uppgifter, till exempel om det används en varukod som inte finns i tulltaxan, skickas ett meddelande om vilka fel som påträffats till deklaranten i tulldeklarationen. Deklaranten i tulldeklarationen har då möjlighet att åtgärda felen och skicka in tulldeklarationen på nytt.

3. Tullverket skapar ett ärende

Om kontrollerna i punkt 2 har passerats utan fel tar Tullverket emot tulldeklarationen. Ett ärende skapas hos Tullverket och en tidsfrist på 30 dagar startar i väntan på anmälan om varors ankomst. Ärendet tilldelas nu en tullidentitet och tulldeklarationen får statusen ingiven.

4. Deklarationen får status ingiven

Ett meddelande om att deklarationen är ingiven skickas tillsammans med tullidentiteten till deklaranten i tulldeklarationen. Så länge deklarationen har denna status finns det möjlighet att komplettera med uppgifter genom att skicka in rättning av ärendet. Om uppgiftslämnaren under detta steg rättar uppgifter i tulldeklarationen skapas en ny version av tulldeklarationen som ersätter den tidigare versionen.

Ett meddelande om att deklarationen är ingiven skickas tillsammans med tullidentiteten till deklaranten i tulldeklarationen. Så länge deklarationen har denna status finns det möjlighet att komplettera med uppgifter genom att skicka in rättning av ärendet. Om uppgiftslämnaren under detta steg rättar uppgifter i tulldeklarationen skapas en ny version av tulldeklarationen som ersätter den tidigare versionen.

5. Transportören skickar en avisering

Aviseringen skickas en timme före gränspassage (alternativt redan vid avgång i de fall transporten tar kortare tid än en timme).

Du aviserar transporten genom att mejla en blankett till
nograns.jarnvag@tullverket.se

Blankett för avisering av järnvägstransport Pdf, 169.3 kB.

6. Tullverket tar emot avisering

Tullverket får information om att transporten är på väg.

7. En anmälan av varors ankomst (Ava) skickas

När varor ankommer till Sverige från ett land utanför EU ska deras ankomst anmälas till Tullverket.

I samband med gränspassagen skickas en anmälan av varors ankomst (Ava) till Tullverket via en systemlösning. Den person som anmäler varors ankomst ska upprätta en anmälan och skicka den digitalt till Tullverket. En deklarant kan även anlita ett ombud för sina kontakter och kommunikation med Tullverket. Då agerar ombudet för deklarantens räkning.

Läs mer om anmälan av varors ankomst.

8. Tullverket tar emot anmälan av varors ankomst

Tullverket tar emot anmälan och kontrollerar att uppgifterna är tekniskt korrekt inlämnande.

  • Om det finns felaktigheter stoppas anmälan och ett meddelande om att anmälan inte kan tas emot skickas tillbaks till uppgiftslämnaren.
  • Om uppgifterna är rätt skickas ett meddelande om att anmälan är tekniskt mottagen tillbaks till uppgiftslämnaren.

I nästa steg kontrollerar systemet att uppgifterna stämmer med exempelvis giltiga tillstånd.

  • Om det finns fel i dessa uppgifter skickas ett meddelande till uppgiftslämnaren om vilka fel som har påträffats (mottagen med fel). Uppgiftslämnaren har då möjlighet att åtgärda felen och skicka in anmälan på nytt.

9. Anmälan av varor (I2) skickas

Deklaranten lämnar anmälan av varor (I2) till Tullverket via en e-tjänst eller via en systemlösning (meddelande IMDA – Anmälan av varors ankomst efter standardtulldeklaration i förväg eller IFDA – Anmälan av varors ankomst efter Förenklad deklaration i förväg) .

Anmäl varor, e-tjänsten

10. Tullverket hanterar anmälan och bedömer om tulldeklarationen kan godtas

Tullverket hanterar anmälan. Om anmälan inkommer inom tidsfristen kontrolleras uppgifterna och kopplas till tulldeklarationen. Ett meddelande om att anmälan har tagits emot skickas till deklaranten i anmälan om varors ankomst.

I de fall anmälan inte uppfyller de tekniska kraven tas den inte emot och deklaranten i anmälan om varors ankomst meddelas om detta och får information om vad som behöver åtgärdas. När felen har rättats kan anmälan skickas in på nytt.

Om det finns brister i uppgifterna meddelar Tullverket både deklaranten i tulldeklarationen och deklaranten i anmälan om varors ankomst att det finns behov av rättning. Därefter gör systemet vissa kontroller för att kvalitetssäkra uppgiftslämningen i anmälan.

I de fall en anmälan inte uppfyller kraven meddelas deklaranten i anmälan om varors ankomst om vilka fel som har påträffats. Uppgiftslämnaren har då möjlighet att åtgärda felen och skicka in anmälan på nytt.

Därefter görs en kontroll i syfte att säkerställa att uppgifterna i tulldeklarationen är korrekta och att alla obligatoriska uppgifter är ifyllda. Om resultatet av kontrollen är att tulldeklarationen är godkänd så hanteras ärendet vidare.

11. Tullverket godtar tulldeklarationen

Tullverket säkerställer att uppgifterna i tulldeklarationen är korrekta och beslutar om varorna kan frigöras eller inte.

Om varorna kan frigöras fastställer Tullverket tull, skatt och andra avgifter och ett beslut om frigörandet skickas till deklaranten i tulldeklarationen.

Skulle Tullverket överväga att inte frigöra varorna skickas ett meddelande om detta till deklaranten i tulldeklarationen som då har 30 dagar på sig att yttra sig i frågan. Om inget inkommer som påverkar Tullverkets ställningstagande tas beslut om att varorna inte får frigöras, och beslut om detta skickas till deklaranten i tulldeklarationen.

12. Meddelande om godtagen tulldeklaration skickas

Ett meddelande om att tulldeklaration i förväg godtas skickas ut. Därefter går processen över till standardtulldeklaration under steg 5, Hanterar standardtulldeklaration.

Om en tulldeklaration faller ut för kontroll har Tullverket möjlighet att genomföra fysiska kontroller vid följande platser:

  • första stopp i Sverige
  • slutdestination i Sverige
  • plats dit Tullverket omdirigerar godset

Om det framkommer att varorna inte kan kontrolleras på den anvisade platsen kan Tullverket fatta beslut om att varorna ska undersökas och ange en plats för var undersökningen ska ske. Deklaranten ska sedan föra varorna till den plats som har angivits.

Se processen vid standardtulldeklaration.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Punkt 9 är förtydligad.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)