Tullverket

Framtida tullhantering

Summarisk in- och utförseldeklaration

Här kan du läsa om hur summariska in- och utförseldeklarationer påverkas av den nya tullkodexen.

Summarisk införseldeklaration (Sid)

Varor som förs in till EU-gemenskapen måste anmälas i förväg och inom angivna tidsfrister genom inlämning av en summarisk införseldeklaration. Syftet är att skydda EU:s medborgare och den inre marknaden mot terror- och säkerhetsrelaterade hot.

Den 15 mars 2021 infördes den första fasen i ett nytt importkontrollsystem – Import Control System 2 (ICS2). Den första fasen omfattade summariska införseldeklarationer för post- och expressförsändelser fraktade med flyg. I Sverige berörs i dagsläget endast postoperatören av uppgiftslämningen i första fasen.

Läs mer om summariska införseldeklarationer för post- och expressförsändelser fraktade med flyg.

För övrig flygfrakt beräknas förändring ske 2023, och för övriga transportslag 2024.

Tidslinje för införandet av det nya importkontrollsystemet ICS2

En tidslinje som beskriver de olika stegen av införandet av det nya importkontrollsystemet, ICS2. Steg 1, 15 mars 2021 gäller minimidatauppsättning före lastning för expressförsändelser och postförsändelser. Steg 2, 1 mars 2021 gäller fullständig datauppsättning för flygfrakt, expressförsändelser och postförsändelser. Steg 3, 1 mars 2024 införs det även för sjötransport, vägtransport och järnvägstransport. Utfasning av ICS1 påbörjas 26 mars 2025.


Läs mer på EU-kommissionens webbplats.

Summarisk utförseldeklaration (Sud)

Vad gäller summarisk utförseldeklaration (Sud) är inga ändringar aktuella i dagsläget.

Sidan uppdaterades: 2021-03-12

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000