Tullverket

Framtida tullhantering

Summarisk in- och utförseldeklaration

Genom olika faser kommer det att ske förändringar kring summarisk införseldeklaration (SID) med början 2021.

Varor som förs in till EU-gemenskapen måste anmälas i förväg och inom angivna tidsfrister genom inlämning av en summarisk införseldeklaration. Syftet är att skydda EU:s medborgare och den inre marknaden mot terror- och säkerhetsrelaterade hot.

Den 15 mars 2021 införs ett nytt importkontrollsystem – Import Control System 2 (ICS2) – som innebär ett förändrat uppgiftslämnande. Förändringarna som rör summarisk införseldeklaration, kommer att införas i olika faser. Den första fasen berör post- och expressförsändelser.

För övrig flygfrakt beräknas förändring ske 2023, och för övriga trafikslag 2024. I Sverige berörs i dagsläget endast postoperatören av uppgiftslämningen i första fasen.

Det nya importkontrollsystemet innebär, jämfört med dagens importkontrollsystem ICS1, ett förändrat uppgiftslämnande där uppgifterna ska lämnas före avgång i tredje land för sändningar som kommer till EU med flyg. Det nya uppgiftslämnandet berör expressföretagen och postoperatörerna med verksamhet i EU. Det är den aktör som transporterar varorna in till EU som är huvudansvarig att lämna uppgifterna i den summariska införseldeklarationen.

Tidslinje för införandet av det nya importkontrollsystemet ICS2

En tidslinje som beskriver de olika stegen av införandet av det nya importkontrollsystemet, ICS2. Steg 1, 15 mars 2021 gäller minimidatauppsättning före lastning för expressförsändelser och postförsändelser. Steg 2, 1 mars 2021 gäller fullständig datauppsättning för flygfrakt, expressförsändelser och postförsändelser. Steg 3, 1 mars 2024 införs det även för sjötransport, vägtransport och järnvägstransport. Utfasning av ICS1 påbörjas 26 mars 2025.


Läs mer på EU-kommissionens webbplats.

Undantag från krav på summarisk införseldeklaration

Det finns ett större antal kategorier av varor där kravet på att inge en summarisk införseldeklaration ska frångås.

Vissa av dessa kategorier av varor kan förväntas vara mer vanligt förekommande än andra kategorier. Framförallt vill Tullverket uppmärksamma följande kategorier av varor där kravet att inge en summarisk införseldeklaration ska frångås:

  • Brevförsändelser - med brevförsändelse menas "brev, vykort och brev med blindskrift och trycksaker som inte är belagda med import- eller exporttull" (artikel 1.26 kompletteringsförordningen).
  • Så kallad "diplomatpost", det vill säga varor som omfattas av befrielse enligt Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser av den 18 april 1961, Wienkonventionen om konsulära förbindelser av den 24 april 1963, andra konsulära konventioner eller New Yorkkonventionen av den 16 december 1969 om särskilda uppdrag.

    Föreskrifter för sådana diplomatiska försändelser finns i Tullverkets föreskrifter (TFS 2010:6) om tullkontroll vid diplomatisk eller konsulär immunitet, senast ändrad genom TFS 2014:4. Kurirförsändelser definieras i 6 § som ”en diplomatisk eller konsulär kurirförsändelse är ett eller flera förseglade kollin som endast innehåller diplomatiska eller konsulära handlingar eller föremål avsedda för tjänstebruk. Vapen får inte förekomma i en sådan försändelse. [… ] En kurirförsändelse ska vara försedd med synliga yttre märken som anger dess egenskap”.
  • Varor som förts in i unionens tullområde från Ceuta och Melilla, Gibraltar, Helgoland, Republiken San Marino, Vatikanstaten eller kommunen Livigno.
    Den kompletta uppräkningen av de fall då kravet på att inge en summarisk införseldeklaration ska frångås finns i artikel 104 i kompletteringsförordningen.

Länk till vid detta tillfälle gällande version av kompletteringsförordningen finns här:

http://publications.europa.eu/resource/cellar/9c831cd5-d6be-11ea-adf7-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1

Summarisk utförseldeklaration (SUD)

Vad gäller summarisk utförseldeklaration (SUD) är inga ändringar aktuella i dagsläget.

Sidan uppdaterades: 2021-02-15

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000