Tullverket

Deklarationshandledning för ALE med tillstånd EUSDE

Meddelandet ALE är ett elektroniskt meddelande för dig som har tillstånd till förenklad deklaration export.

Du som har tillstånd EUSDE ska ange dokumentkod 6FDE i fältet ”Bilagda handlingar”.

Det går endast att använda meddelandet vid direkt export, det vill säga när utförseltullkontoret ligger i Sverige.

Om ALE

Du kan enbart lämna meddelandet ALE via Electronic Data Interchange, EDI. Vissa av uppgifterna som beskrivs nedan är meddelandetekniska uppgifter.

LRN (tullid)

Här anger du det lokala referensnummer (LRN) som genererats av uppgiftslämnaren ur en tilldelad tull-id-serie. LRN består av 10 tecken varav det tionde tecknet ska vara en giltig checksiffra.

Använda ombuds tillstånd

Här anges "J" för ja om du som ombud använder ditt eget tillstånd till förenklad deklaration export. I annat fall kan du bortse från uppgiften.

Undantag kompletterande deklaration begärd

Vid användandet av tillstånd till förenklad deklaration export finns ingen möjlighet till undantag från att lämna kompletterande deklaration. Fältet ska därför lämnas tomt.

Taxebestämmande dag

Ange det datum den förenklade deklarationen för export inlämnas till Tullverket.

Klareringsenhet

Uppgiften är obligatorisk när "Lastplatskod" angetts och i de fall du vill ha ett ZKL till tredje part, annars är den frivillig.

Här kan du ange bokningsnummer vid export med fartyg eller AWB-nummer vid export med flyg.

Särskild omständighet, kod

I de fall du deklarerar "A" eller "E" enligt kodtabellen nedan, har du möjlighet att lämna färre uppgifter i deklarationen.

Kod

Särskild omständighet

A

Post- och expressförbindelser

E

Godkända ekonomiska aktörer


Koden "E" (Godkända ekonomiska aktörer) kan bara anges om både deklarant, exportör/avsändare samt eventuellt ombud har giltiga AEO-tillstånd av typen AEOS (AEO-tillstånd Säkerhet och skydd) eller AEOF (AEO-tillstånd Tullförenklingar/Säkerhet och skydd).

Du behöver inte lämna uppgift om "Särskild omständighet, kod" i följande fall:

 • Vid export till Norge, Schweiz eller annat land inom säkerhetszonen.
 • Vid utförsel till ett område inom unionens tullområde som inte tillhör skatteområdet, exempelvis Åland.

Betalningssätt för transportkostnader, kod

Här anger du den kod som motsvarar hur du betalat transportkostnaderna. Uppgiften ska lämnas så långt den är känd.

Kod

Typ av transaktion

A

Kontantbetalning

B

Betalning med kreditkort

C

Betalning med check

D

Övrigt (om ingen av de andra koderna är tillämplig, kan t.ex. vara direktdebitering av konto dvs. kunden har ett konto hos fraktföraren där pengar är inbetalade i förväg och varifrån det dras pengar varje gång frakten utförs)

H

Elektronisk betalning (t.ex. betalning över internet till bankgiro/plusgiro eller betalning med kort över internet)

Y

Konto hos fraktföraren (dvs. kunden har ett kreditkonto hos fraktföraren där frakten debiteras och som sedan faktureras kunden t.ex. en gång i månaden)

Z

Inte förhandsbetalat (dvs. frakten skickas på mottagarens bekostnad och kunden/mottagaren löser frakten innan frakthandlingar för varorna kan disponeras. Detta förekommer t.ex. vid flygfrakt)


Fraktföraren är den som faktiskt transporterar varorna eller som ansvarar för transportmedlet.

Du behöver inte lämna uppgift om betalningssätt för transporten i följande fall:

 • Om du angett koden "E" (Godkända ekonomiska aktörer) i fält S32 "Särskild omständighet, kod".
 • Vid export till Norge, Schweiz eller annat land inom säkerhetszonen
 • Vid utförsel till ett område inom unionens tullområde som inte tillhör skatteområdet, exempelvis Åland.

Lastplatskod

Här anger du koden till den plats tex. hamnen eller flygplatsen dit du vill att klareringsbeviset (ZKL) ska skickas. Koden anges när du vill att ett klareringsbevis (ZKL) ska genereras och skickas till denne mottagare.

Kommersiellt referensnummer

Här anger du ditt eget referensnummer för sändningen (UCR) - ett unikt nummer som tilldelas varor i samband med export.

Ett unikt referensnummer är ett nummer som gör det möjligt att spåra en sändning eller en artikel i ditt affärssystem. Det kan till exempel vara ett ordernummer, sändningsnummer eller kollinummer. Referensnumret är knutet till ett antal uppgifter om sändningen/artikeln i ditt affärssystem.

Världstullorganisationens (WCO) standard (ISO 15459) eller motsvarande kan användas.

Du behöver inte lämna uppgift om kommersiellt referensnummer i följande fall:

 • Om du angett ett transportdokument i fält 44 "Bilagda handlingar" på minst en varupost.
 • Om du angett koden "A" (Post- och expressförsändelser) i "Särskild omständighet, kod".
 • Vid export till Norge, Schweiz eller annat land inom säkerhetszonen.
 • Vid utförsel till ett område inom unionens tullområde som inte tillhör skatteområdet, exempelvis Åland.

Bestämmelseland

Här anger du landkoden för bestämmelselandet, till exempel US för USA. Koden för bestämmelseland kan aldrig vara EU.

Container

Ange 1 om varorna är lastade i container vid gränspassagen. I annat fall anges 0. Om du deklarerat 1 i detta fält måste minst ett containernummer finnas i fältet för containernummer.

Containernummer

Har du angivit 1 i fältet för container skriver du samtliga containernummer här.

Aktiva transportmedlets identitet vid gräns

Första delfältet:

Aktiva transportmedlets identitet vid gränspassagen

Uppgiften är frivillig men krävs om ZKL ska skickas till tredje part.

Ange identitet, exempelvis registreringsnummer eller namn på det transportmedel som du tror kommer att användas då varorna lämnar unionens yttre gräns.

Vid kombinerad transport eller om flera transportmedel används är det aktiva transportmedlet det som framför hela kombinationen. Om det exempelvis rör sig om en lastbil på ett fartyg till havs är fartyget det aktiva transportmedlet. Om det är fråga om ett dragfordon och en släpvagn är dragfordonet det aktiva transportmedlet. 

Godsets förvaringsplats

Här anger du koden för varornas förvaringsplats. Koden består av tre bokstäver och visar den plats där exportvarorna befinner sig. Koden framgår av det beslut om godkänd plats du har fått.

Total bruttovikt

Här anger du den totala bruttovikten för hela underrättelsen. Du ska inte ange enheten kg. Bruttovikten är varornas totala vikt inklusive allt emballage, men exklusive containrar och annan transportutrustning.
  
För bruttovikt som överstiger 1 kg och inbegriper del av kg kan följande avrundning ske:
- mellan 0,001 och 0,499 kg: avrundning neråt (kg)
- mellan 0,5 och 0,999 kg: avrundning uppåt (kg).

Vi rekommenderar att bruttovikt över 1 kg avrundas till heltal. Bruttovikt under 1 kg ska anges med tre decimaler, exempelvis 0.123. Värdet 0 är inte tillåtet. Punkt anges som decimaltecken.

Du behöver inte lämna uppgift om total bruttovikt i följande fall:

 • Om du angett koden "E" (Godkända ekonomiska aktörer, AEOS/F) i fältet "Särskild omständighet, kod".
 • Vid export till Norge, Schweiz och annat land som ingår i säkerhetszonen.
 • Vid utförsel till ett område inom unionens tullområde som inte tillhör skatteområdet, exempelvis Åland.

Avsändare/Exportör

Begreppet exportör används vid export då unionsvaror förs ut från EU:s tullområde till land utanför EU.

Begreppet avsändare används vid utförsel av unionsvaror till länder och områden inom EU som valt att stå utanför skatteunionen, till exempel Åland.

Exportör/avsändare är det företag/den person som är ägare av varorna eller som har motsvarande rättigheter till varan då den anmäls till export samt till utförsel till länder och områden inom unionens tullområde men som inte tillhör skatteområdet. Det är bara företag  eller personer som är etablerade i unionen  som kan anges som exportör/avsändare. 

För exportör/avsändare

 • ange Eori-nummer
 • lämna namn och telefonnummer till kontaktperson hos exportören/avsändaren.

Uppgift om exportörens/avsändarens fullständiga namn och adress behöver inte lämnas.

Mottagare

Här anger du det fullständiga namnet och adressen på varumottagaren, oftast den som köpt varorna. Observera att även postnummer eller motsvarande ska anges.  

I de fall mottagaren har ett Eori-nummer kan du ange det. Om du angett Eori-nummer behöver mottagarens fullständiga namn och adress inte lämnas.

Det är frivilligt att lämna uppgift om mottagare vid export till Norge, Schweiz och annat land som ingår i säkerhetszonen.

Deklarant

Deklarant är det företag/den person som lämnar in en tulldeklaration i eget namn eller det företag/den person i vars namn en tulldeklaration lämnas in (tullkodex artikel 5.15). Det är bara företag eller personer som är etablerade i unionen eller i Norge som kan vara deklarant vid export samt vid utförsel till länder och områden inom unionens tullområde men som inte tillhör skatteområdet.

Här anger du deklarantens Eori-nummer.

Uppgift om deklarantens fullständiga namn och adress behöver inte lämnas.

Ombud

Uppgifter för ombud ska alltid anges när du agerar som ombud.
För att agera som ombud krävs att företaget/personen är registrerad som ombud hos Tullverket samt är etablerad i unionen eller i Norge.

Ombud:

 • ange 2 för direkt ombudskap
 • ange Eori-nummer
 • lämna namn och telefonnummer till kontaktperson hos ombud.

Uppgift om ombudets fullständiga namn och adress ska inte lämnas.

Antal förseglingar

Här anger du antal förseglingar när det i tillståndet enligt förenklat förfarande föreskrivs användning av förseglingar. I dagsläget finns inga tillstånd utfärdade i Sverige där det är föreskrivet att en sändning ska förseglas, och därmed ska uppgiften utelämnas.

Förseglingsidentitet

Här anger du identifieringsnumren på de förseglingar som du använder. I de fall du angett ett antal i fältet "Antal förseglingar" är denna uppgift obligatorisk. I övriga fall lämnar du detta fält tomt.

Utförselkontor

Utförseltullkontor är det tullkontor där varorna lämnar unionens tullområde. Förenklad deklaration vid export kan endast användas vid direkt export, det vill säga när utförseltullkontoret ligger i Sverige.
 
Du anger utförseltullkontoret med en kod. Koden består av åtta tecken. De två första anger landet med hjälp av landkod (SE). De följande sex tecknen anger det berörda kontoret i detta land.
   
Exempel
Tullkontoret i Malmö har koden SE000050.

I tullkontorslistan finner du koderna för de svenska tullkontoren som har rollen EXT – Office of Exit.

Tullkontorslistan COL-listan

Export med sjötrafik
Om utförseltullkontoret är en svensk hamn, använder du tabellen nedan för att hitta rätt utförseltullkontor.

Observera att tabellen endast visar utförseltullkontor när godset lämnar unionen från svensk hamn. Övriga utförseltullkontor hittar du i Tullkontorslistan COL-listan.

 

Utförseltullkontor

Kod

Uppsala, Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län

Stockholm-Arlanda

SE003033

Kalmar, Gotlands, Östergötlands (exklusive Norrköpings hamn), Södermanlands och Stockholms län  

Stockholm

SE303400

Norrköpings hamn

Norrköping

SE004134

Skåne och Blekinge län

Malmö

SE000050

Hallands och Västra Götalands län

Göteborg

SE603303

 

Varubeskrivning

Här anger du varubeskrivning, det vill säga den normala handelsbenämningen för varan. Denna beskrivning ska vara så noggrann att varan kan identifieras.

FN-kod för farligt gods

I de fall sändningen innehåller farligt gods är uppgiften obligatorisk. Du ska använda koder från FN:s förteckning över farligt gods, som du till exempel hittar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats.
 
Du behöver inte ange FN-kod i följande fall:

 • Om du angett koden "E" (Godkända ekonomiska aktörer, AEOS/F) eller "A" (Post- och expressändningar) i Särskild omständighet, kod
 • Vid export till Norge, Schweiz eller annat land inom säkerhetszonen.
 • Vid utförsel till ett område inom unionens tullområde som inte tillhör skatteområdet, exempelvis Åland.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

MSB:s föreskrift för transport av farligt gods på väg och i terräng

Godsmärkning

Här anger du hur de kollin som varorna är förpackade i är märkta, obligatoriskt för emballerade varor. Fältet är frivilligt för bulkvaror och oemballerade varor.

Kollislag, kod

Här anger du kod för hur varorna är förpackade, exempelvis kartonger. Om en vara är förpackad i flera olika kollislag kan du ange flera kollislag i samma varupost.

Antal kolli/delar

Ange antal kolli för emballerade varor och antal delar för oemballerade varor. För oemballerat gods (NE, NF och NG) kan antal delar aldrig vara noll. Om kollislag avser bulkvaror (VR, VY, VO, VL, VG OCH VQ) anges inget kollital.

Tidigare handlingar

Du lämnar uppgift om tidigare handlingar med hjälp av en kod som är tredelad. Varje del åtskiljs med bindestreck. Se exempel nedan.
 
Exempel
Varorna anmäls för export den 14 februari 2019. Det unika referensnumret i ditt system är ”5”. Koden blir då: Y-CLE-20190214-5

Y+CLE anger att detta är ett ALE-meddelande för förenklad deklaration export. Du kompletterar med datum ÅÅÅÅMMDD (20190214) och det unika referensnumret (5).

MRN avseende tulldeklaration för hänförande till tullagerförfarandet får inte deklareras, en sådan deklaration kommer att avvisas.

Bilagda handlingar

Här ska du ange dokumentkod 6FDE följt av texten ”Förenklad deklaration export”.

I de fall du inte angett något i fältet "Kommersiellt referensnummer", är även transportdokumentnumret en obligatorisk uppgift.

Du anger en kod för vilken typ av transportdokument som omfattar varutransporten ut ur EU, samt identifieringsnummer för detta dokument. Koden består av fyra tecken och kan bestå av både bokstäver och siffror.

Exempel
Varorna förs ut på en flygfraktsedel (N740) med nummer 999-12345678 (identitetsnummer): Du anger då: N740 999-12345678.

Du hittar aktuella koder i Tulltaxan genom att klicka på menyn Tulltaxan och sedan Kodförteckning.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)