Tullverket

Frågor och svar om föranmälan av varor

Vi svarar på de vanligaste frågorna kring vad som gäller för föranmälan av varor.

Vem har ansvar för att föranmälan lämnas?

När det gäller varor som förs in till EU är det transportören som är ansvarig för att lämna föranmälan en viss tid före importen. Ansvaret för att föranmälan kommer in till en tullmyndighet kan överlåtas till annan part. En fullmakt ska finnas.

Vad händer om föranmälan inte lämnas?

Införselprocessen stoppas i väntan på att föranmälan lämnas in och att riskanalys genomförs.

Kan en leverantör i ett land utanför EU lämna föranmälan?

Det finns inget krav på att vara etablerad i gemenskapen för att få lämna föranmälan, men för att få en registrering för kommunikation via EDI (TVEDI) krävs det att du är etablerad i gemenskapen. Om en leverantör i ett land utanför EU vill lämna föranmälan, kan denne anlita ett ombud som är etablerad i gemenskapen.

Kan man slå ihop olika föranmälningar till en föranmälan till exempel om varorna kommer med båt?

Du kan göra en summarisk införseldeklaration för hela sändningen även om sändningen har flera avsändare och flera mottagare.

Vilka länder ingår i säkerhetszonen?

Samtliga EU-länder samt Norge och Schweiz ingår i EU:s säkerhetszon.
Det innebär att du kan utelämna uppgifter om föranmälan i exportdeklarationen i de fall du exporterar till Norge eller Schweiz. Det innebär också att du inte behöver lämna summarisk utförseldeklaration vid handel med dessa länder.

Var ska omdestineringar skickas?

Omdestineringar ska skickas dit man har skickat föranmälan, det vill säga införseltullkontoret. De uppgifter som ska finnas med i detta meddelande finns i bilaga 9 - tillägg A i Kommissionens förordning 2016-341.

Till vilket tullkontor ska ändringar skickas vid införsel?

Ändringar ska vid införsel lämnas till första införselkontor.

En fråga angående det reducerade uppgiftslämnandet för AEO-tillståndet säkerhet och skydd. En importör är godkänd ekonomisk aktör (AEO) och anlitar ett ombud som också är AEO, men en transportör som inte är AEO. Ombudet kommer att lämna föranmälan. Får ombudet lämna färre uppgifter i föranmälan i detta fall?

Den som lämnar föranmälan samt den som denna aktör företräder ska vara godkänd ekonomisk aktör (AEO) med AEO-tillståndet säkerhet och skydd, eller kombinationen tullförenklingar och säkerhet och skydd.

För att transportören ska kunna fråntas ansvar för inlämnandet av föranmälan ska denne överlåta det ansvaret och skyldigheten till en annan part genom en fullmakt.

Om transportören i detta exempel har överlåtit ansvaret till ombudet eller importören (som i sin tur överlåter detta till ombudet) så behöver inte transportören ha AEO-tillstånd. Men om denne ska göra föranmälan så behöver han ha AEO-tillstånd för att kunna lämna föranmälan enligt det reducerade uppgiftslämnandet.

Hur fungerar det med containrar där aktörer med AEO-tillstånd har varor tillsammans med aktörer som inte är AEO?

Tyvärr kan man inte fullt ut kunna utnyttja sin status som AEO om varorna blandas. Det mest gynnsamma är att inte blanda varorna eller att alla aktörerna blir AEO.

Vilka AEO-tillstånd behöver ett företag söka för att få lättnader så som uppgiftslämnandet, val av kontrollplats och meddelande att kontroll ska göras och så vidare?

För att få lämna reducerat antal uppgifter behövs AEO-tillståndet "Säkerhet och skydd".

För att kunna få möjlighet till att bli underrättad om att en kontroll ska göras behövs AEO-tillståndet "Säkerhet och Skydd".

För att få möjlighet att välja en alternativ kontrollplats, eller utsättas för färre antal kontroller, eller om man utsätts för en kontroll bli prioriterad, behövs något av AEO-tillstånden "Tullförenklingar" eller "Säkerhet och Skydd".

Förenklad tillståndshantering kräver AEO-tillståndet "Tullförenklingar".

Har du kombinationen "Tullförenklingar/Säkerhet och skydd" har du givetvis tillgång till alla de fördelar som ett företag med AEO-tillstånd kan få.

Får man något bevis från Tullverket att föranmälan har kommit fram?

Ett svarsmeddelande skickas till den som skickar in föranmälan. Om föranmälan mottagits kommer ett positivt meddelande som bekräftar detta och också anger vilket Master Reference Number (MRN) föranmälan fått. Om föranmälan inte mottagits kommer ett negativt svarsmeddelande med felkoder som pekar ut vilka fel som finns så att dessa kan rättas och föranmälan skickas igen.

Vilka uppgifter ska lämnas i föranmälan/summarisk införseldeklaration?

Hur definieras expressändningar?

En expressförsändelse är en enskild försändelse som fraktas med hjälp av en integrerad tjänst med påskyndad/tidsbestämd hämtning, transport, tullklarering och leverans av paket samtidigt som man följer sådana försändelser och håller kontroll över dem under hela leveransen (enligt Kommissionens förordning 2016/341 bilaga 9 – tillägg A, anmärkning 4.2). Definitionen är inte styrd till något speciellt transportsätt.

Vad gäller för flyttsaker?

Flyttsaker ska föranmälas precis som allt annat gods.

Vid vilka tillfällen behöver jag som privatperson lämna föranmälan?

Som privatperson behöver du inte lämna föranmälan på de varor som du medför i ditt personliga bagage. Resten ska föranmälas.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)