Tullverket

Övergångslösning för anläggning för tillfällig lagring

Tills det är möjligt att lämna digitala deklarationer för tillfällig lagring ska följande övergångslösningar tillämpas för anläggningar för tillfällig lagring.

Framöver är det ett krav att alla uppgifter lämnas digitalt. Pappershanteringen kommer att upphöra och ersättas av en digital deklaration för tillfällig lagring. Fram tills den digitala lösningen är framtagen hanterar du din uppgiftslämning enligt rutinerna nedan.

Det finns olika övergångslösningar beroende på om varorna ankommer med fartyg eller flyg eller om de transiteras till platsen. Det finns också en lösning för hur avvikelser ska rapporteras under övergångsperioden.

Det är hela tiden viktigt att tullövervakningen kan säkerställas.

Läs mer om anläggning för tillfällig lagring.

Fartyg och flyg

En deklaration för tillfällig lagring måste lämnas till Tullverket i samband med att varornas ankomst anmäls till Tullverket. Deklarationen för tillfällig lagring kommer under övergångsperioden även att utgöra anmälan om varors ankomst.

Under övergångsperioden är det bland andra tillståndshavaren för anläggningen som får lämna en deklaration för tillfällig lagring till Tullverket. När det gäller fartyg kan det vara en skeppsmäklare som lämnar uppgifterna åt en annan aktör.

Den tillfälliga lagringen påbörjas i samband med att deklarationen för tillfällig lagring kommer in till Tullverket. Hur ni skickar in deklarationen under den här perioden skiljer sig åt mellan fartygs- och flygtrafik.

Flyg

En deklaration för tillfällig lagring i flygtrafik skickas in till Tullverket via e-post. Deklarationen ska innehålla de uppgifter som nämns i sammanställningen längre ner på den här sidan.

Deklarationen kan till exempel utgöras av en flygfraktsedel som innehåller de begärda uppgifterna.

Deklarationer om tillfällig lagring ska du skicka till adressen dtl@tullverket.se.

I e-postmeddelandets ämnesrad skriver du:
godslokalkod_uppläggningsdatum_DTL, dvs. XXX_ÅÅÅÅMMDD_DTL.


Fartyg

I fartygstrafiken ska deklarationen för tillfällig lagring utgöras av den lastdeklaration (FAL 2) som lämnas i MSW Reportal (Maritime Single Window). Det är viktigt att den aktör som rapporterar in uppgifter om fartygs anlöp i MSW har tillgång till informationen som kopplar till den tillfälliga lagringen och som ska anges i lastdeklarationen (t.ex. godslokalkod).

Läs vilka uppgifter som ska skickas in via MSW.

Transitering

Övergångslösningen för transitering förutsätter att du som är innehavare av en anläggning för tillfällig lagring också har tillstånd att vara godkänd mottagare.

Varorna befinner sig i tillfällig lagring när transiteringsförfarandet har slutförts. Ankomstanmälan och begäran om lossningsmedgivande för en transiteringsdeklaration kommer under övergångsperioden även att utgöra en deklaration för tillfällig lagring. Den samlade informationen i NCTS (transiteringsdeklarationen samt information från den godkände mottagaren) ska innehålla de uppgifter som nämns i sammanställningen längre ner på den här sidan.

När ni har fått beslut om lossningsmedgivande kan ni lossa och kontrollera varorna. I samband med att lossningsresultat skickas till Tullverket ska varorna också bokföras i den mängd som ankommit. Varorna kan därmed bokföras för slutförande av transiteringsförfarandet.

Läs om godkänd mottagare för unionstransitering.

Kombinerat flöde (flyg eller fartyg och transitering)

Vid ett kombinerat flöde till en anläggning för tillfällig lagring ska ni tillämpa båda övergångslösningarna enligt ovan. Det är viktigt att sändningarna bokförs under övergångsperioden.

Avvikelser

I samband med att en avvikelse uppstår ska ni skicka ett meddelande om avvikelse till Tullverket, oavsett när avvikelsen uppstår eller upptäcks.

Om avvikelsen upptäcks i samband med att den tillfälliga lagringen påbörjas ska meddelandet om avvikelsen skickas in i samband med deklarationen för tillfällig lagring.

Om avvikelsen uppstår eller upptäcks under lagringen eller i samband med anmälan till ett nytt tullförfarande ska avvikelsen omgående meddelas till Tullverket via e-post. I meddelandet ska ni ange vad avvikelsen gäller, till exempel om det har ankommit för mycket eller för lite varor, och inte det antal som har ankommit.

Meddelandet om avvikelse ska innehålla följande uppgifter:

 • Datum
 • Lager-id/GLK
 • Avvikelse; till exempel kolli- eller viktavvikelse, skada
 • Saknad plomb, om tillämpligt
 • Information om sändningens MRN/godsnummer
 • Kontaktuppgifter

Du ska skicka e-post om avvikelser till adressen tillfallig.lagring@tullverket.se.

I e-postmeddelandets ämnesrad skriver du:
godslokalkod_uppläggningsdatum _Avvikelse, dvs. XXX_ÅÅÅÅMMDD _Avvikelse.

Uppgifter som en deklaration för tillfällig lagring ska innehålla (varor som ankommer via flyg eller transitering)

 • Uppläggningsdatum (dagen när varorna togs emot = dag 1)
 • Varupostnummer (om det finns fler än en varupost: ange det totala antalet varuposter och numrera sedan varje enskild varupost från 1 och uppåt, alternativt kan du för varje varupost ange varupostens nummer i förhållande till det totala antalet varuposter, exempelvis "varupost 2(7)" eller "varupost 2 av 7")
 • Underskrift/Bestyrkande (kontaktuppgift till innehavare av anläggning för tillfällig lagring)
 • Tidigare dokument (bland annat SID och MRN-nummer för transitering)
 • Ytterligare uppgifter
 • Framlagda dokument, certifikat och tillstånd, ytterligare referensuppgifter
 • LRN (tills den digitala lösningen införs ersätts LRN av godsnummer: GLK (godslokalkod)-ÅR-LÖPNR eller GLK-DATUM)
 • Identifiering av lager (ange koden V för typ av lagringsanläggning följt av tillståndsnummer för anläggningen för tillfällig lagring i fråga) 
 • Deklarantens Eori-nummer
 • Ombudets Eori-nummer
 • Kod för ombudsstatus (direkt eller indirekt ombud)
 • Varornas förvaringsplats (godslokalkod)
 • Bruttovikt (kg)
 • Varubeskrivning
 • Kollislag (till exempel "ct")
 • Antal kollin
 • Godsmärkning
 • Varukod (KN-nummer – inte obligatorisk om det finns en varubeskrivning)
 • Transportmedlets identitet vid ankomsten
  • fartyg: IMO eller ENI-nummer
  • flyg: flightnummer
  • transitering med bil: vägtransportens registreringsnummer
  • transitering med järnväg: vagnsnummer.
 • Containernummer
 • Förseglingsnummer (i förekommande fall)


E-postadresser för deklarationer och avvikelser

De adresser du ska använda är

 • dtl@tullverket.se
  Denna adress använder du för att skicka in deklarationer för tillfällig lagring för gods som ankommer med flyg.
 • tillfallig.lagring@tullverket.se
  Denna adress använder du för ärenderelaterade frågor och information kopplad till ditt tillstånd för tillfällig lagring samt för meddelanden om avvikelser för gods i tillfällig lagring.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)