Tullverket

Processen för ingivande av summarisk införseldeklaration

Varor som förs in till EU-gemenskapen måste anmälas i förväg och inom angivna tidsfrister genom inlämning av en summarisk införseldeklaration.

Bilden nedan visar hur det går till när du lämnar en summarisk införseldeklaration. Under bilden kan du läsa beskrivningar av vad som sker i varje steg.

En schematisk bild på texten nedan som beskriver processens olika steg.Förstora bilden

Klicka på bilden för att se den i större format.

1. Lämnar summarisk införseldeklaration

Innan varor skickas till EU ska de omfattas av en summarisk införseldeklaration. Tidsgränsen för när den summariska införseldeklarationen ska lämnas varierar beroende på hur varorna transporteras till EU.

En deklarant kan anlita ett ombud för sina kontakter och kommunikation med Tullverket. Då agerar ombudet för deklarantens räkning.

2. Tar emot summarisk införseldeklaration

Den EU-gemensamma mottagningsfunktionen tar emot deklarationen och kontrollerar att uppgifterna är tekniskt korrekt inlämnande.

Om det finns felaktigheter stoppas deklarationen och ett meddelande om att deklarationen inte kan tas emot skickas tillbaks till uppgiftslämnaren.

Om uppgifterna är rätt skickas ett meddelande om att deklarationen är tekniskt mottagen tillbaks till uppgiftslämnaren.

I nästa steg kontrollerar systemet att uppgifterna stämmer med exempelvis Tulltaxan och giltiga tillstånd.

Om det finns fel i de lämnade uppgifterna, till exempel om det används en varukod som inte finns i Tulltaxan, skickas ett meddelande till uppgiftslämnaren om vilka fel som påträffats. Uppgiftslämnaren har då möjlighet att åtgärda felen och skicka in deklarationen på nytt.

3. Skapar ärende

Nu skapas ett ärende i det EU-gemensamma systemet och ett MRN-nummer genereras.

4. Tar emot kvittens med MRN

Om kontrollen går bra genereras ett MRN-nummer för deklarationen. Numret skickas till deklaranten.

5. Tar emot summarisk införseldeklaration

Det EU-gemensamma systemet identifierar vilka av EU:s medlemsstater som ska vara involverade i den gemensamma riskvalideringen och skickar den summariska införseldeklarationen till respektive tullmyndighet som genomför riskanalyser och meddelar sina resultat till det EU-gemensamma systemet.

6. Begär eventuell komplettering

Tullverket har möjlighet att begära komplettering av uppgifter i den summariska införseldeklarationen.

En begäran om komplettering kan omfatta exempelvis ytterligare information i form av styrkande handlingar eller uppdateringar och korrigeringar av uppgifterna i den aktuella summariska införseldeklarationen.

7. Hanterar begäran om komplettering

En begäran om komplettering skickas från Tullverket till det EU-gemensamma systemet som genererar ett meddelande till uppgiftslämnaren.

8. Tar emot begäran om komplettering

Uppgiftslämnaren tar emot en begäran om komplettering från det EU-gemensamma systemet.

9. Skickar komplettering

Uppgiftslämnaren kompletterar med den begärda informationen i den summariska införseldeklarationen och skickar den till det EU-gemensamma systemet.

10. Hanterar komplettering

Det EU-gemensamma systemet tar emot och validerar kompletteringen på samma sätt som i steg två.

11. Tar emot komplettering

Tullverket tar emot och riskvaliderar uppgifterna på samma sätt som i steg fem.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)