Tullverket

Framtida tullhantering

Nytt importsystem för standardtulldeklaration

Ett nytt importsystem för standardtulldeklarationer har utvecklats som ett led i arbetet att anpassa importhanteringen till EU lagstiftningen. Här hittar du all information om det nya importsystemet som du behöver när du ska fundera över vad förändringen innebär för ditt företag.

Dagens tullhantering vid import behöver anpassas till EU-lagstiftningens krav på att tullhantering ska ske digitalt. Tullverket har därför tagit fram en ny importprocess. Standardtulldeklaration för övergång till fri omsättning produktionssätts den 15 mars 2022 och alla aktörer ska lämna uppgifter i det nya systemet senast den 31 december 2022. Företagstestmiljön är öppen från och med den 1 december 2021.

 • Möjligheten att lämna deklarationer med licenser för avräkning produktionssätts senast i juni 2022.
 • Möjligheten att i e-tjänsten Garantier se aktuella inteckningar på garantibeloppet för standardtulldeklarationer som lämnas i det nya importsystemet införs senast i juni 2022.
 • Möjligheten att lämna tulldeklarationer för särskilda förfaranden produktionssätts senast den 31 december 2022. Från och med den 1 juli 2023 ska deklarationer för särskilda förfaranden lämnas i det nya systemet för standardtulldeklaration import.

Det är viktigt att du förbereder dig och tar ställning till hur ditt företag framöver vill lämna standardtulldeklarationer till Tullverket. Behöver ni till exempel uppdatera eller köpa en ny system-till-systemlösning, kommer ni i stället att använda Tullverkets e-tjänst eller kommer ni att ta hjälp av ett ombud?

Förändringar jämfört med dagens hantering

Den nya processen för och hanteringen av standardtulldeklarationer påminner mycket om dagens hantering. Precis som idag finns ett krav på sammanslagning av varor till en varupost i en tulldeklaration i vissa fall, eftersom det finns åtgärder i tulltaxan som inte får kringgås genom uppdelning i flera varuposter.

I följande fall ska aggregering ske, men notera att samtliga villkor måste vara uppfyllda:

 • samma varukod (undernummer)
 • samma ursprungsland
 • samma förfarandekod
 • samma förmånskod
 • samma förhållande vad gäller importvillkor – samma åtgärder i Taric.

Det finns några områden som skiljer sig från dagens hantering. Här är några av de främsta skillnaderna:

 • Redan i dag lämnas merparten av alla importdeklarationer digitalt, men målbilden är att även annan kommunikation knuten till import ska ske digitalt.
 • Styrkande handlingar ska skickas in i Tullverkets e‑tjänst Uppladdning handling, och inte via e‑post. Du kommer även att kunna ta del av beslutsmotiveringar från Tullverket när du har loggat in i Tullverkets e‑tjänster. Ditt företag behöver därför ha tillgång till Tullverkets e‑tjänster.
 • Om du väljer att använda dig av en system-till-system-lösning för att skicka in din tulldeklaration kommer det att krävas nya eller uppdaterade system.
 • Dagens e-tjänst TID import kommer att ersättas av en ny e-tjänst för standardtulldeklarationer.
 • Uppgiftslämnandet kommer att se annorlunda ut. Strukturen är uppbyggd i flera nivåer, fler uppgifter ska deklareras och vissa uppgifter är uppdelade på flera dataelement.

Nödvändiga investeringar i it-stöd

Det ändrade arbetssättet vid import och det nya systemstödet kommer att innebära att de företag som vill använda sig av en system-till-system-lösning behöver investera i ett nytt eller uppdaterat systemstöd. Det kommer självklart även att finnas möjlighet att lämna importdeklarationer via en e‑tjänst, vilken kommer att ersätta dagens TID-deklaration import (Tullverkets internetdeklaration).

Begrepp och ansvar

Här kan du läsa om olika begrepp som används inom standardtulldeklaration import och hur ansvaret är fördelat mellan de olika aktörerna.

Läs mer om begrepp och ansvar vid standardtulldeklaration import.

Processen vid standardtulldeklaration import

När varor importeras från länder utanför EU ska en tulldeklaration alltid skickas in till Tullverket. Du kan antingen lämna en tulldeklaration i förväg som sedan aktiveras när varorna ankommer, eller så kan du skicka in en komplett standardtulldeklaration när varorna ska övergå till fri omsättning. I en standardtulldeklaration måste samtliga uppgifter fyllas i och skickas in på en och samma gång. Om du lämnar en tulldeklaration i förväg kan du utelämna vissa uppgifter och skicka in dem senare – men inte senare än när varorna ankommer och tulldeklarationen aktiveras.

Läs mer om processen när du lämnar standardtulldeklaration i förväg.

Läs mer om processen vid standardtulldeklaration.

Ändring av en standardtulldeklaration

Det händer att du kan behöva ändra i en standardtulldeklaration efter att du har skickat in den. Ändringen hanteras på olika sätt beroende på hur långt i processen du har kommit och vilken status din tulldeklaration har.

Läs mer om processen vid ändring av en standardtulldeklaration

Deklarationshandledning

I deklarationshandledningen kan du se hur du ska fylla i en standardtulldeklaration i det nya importsystemet.

Deklarationshandledning för standardtulldeklaration i det nya importsystemet

Kodlistor

Många dataelement har kodlistor knutna till sig. I de allra flesta fall återfinns dessa koder precis som tidigare i Tulltaxan.

I deklarationshandledningen hänvisar vi oftast till Tulltaxan, men där Tulltaxan ännu inte är uppdaterad har vi i stället tagit fram separata kodlistor.

Koder för import enligt den nya tullagstiftningen

Momsbefriad import

Här kan du läsa om hur du ska deklarera momsbefriad import i det nya importsystemet för standardtulldeklaration.

Momsbefriad import i det nya importsystemet för standardtulldeklaration

Mervärdesskatt vid IOSS-registrering

E-handelsplattformar har möjlighet att debitera moms av sin kund vid köpet. Här kan du läsa om hur du ska deklarera en sådan import i det nya importsystemet för standardtulldeklaration.

Mervärdesskatt vid IOSS-registrering i det nya importsystemet för standardtulldeklaration

Tekniska specifikationer

Terkniska specifikationer för importsystemet finns publicerade. I den första versionen ingår endast deklarationstypen standardtulldeklaration och förfaranden för övergång till fri omsättning.

Ta del av de tekniska specifikationerna på sidan SCTS-IMPORT.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Information har lagts till om tidsplaner och om när varuposter ska slås ihop.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000