Tullverket

Internationellt tullsamarbete

Lag (1934:53) om rätt för Konungen att meddela föreskrift om utländsk bevakningspersonals likställdhet i vissa fall med svenska tulltjänstemän

Lag (2000:1219) om internationellt tullsamarbete

Förordning (2000:1222) om internationellt tullsamarbete

Lag (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

Förordning (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål

Lag (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar

Förordning (2003:1176) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar

Lag (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

Rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1189/2011 av den 18 november 2011 om närmare föreskrifter för genomförandet av vissa bestämmelser i rådets direktiv 2010/24/EU om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder

Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Rådets förordning (EG) 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen

Kommissionens förordning (EG) nr 696/98 av den 27 mars 1998 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tulloch jordbrukslagstiftningen

Förordning (2016:904) om tullinformationssystemet

Rådets beslut (EEG) nr 85/187 av den 7 mars 1985 om antagande på gemenskapens vägnar av Tullsamarbetsrådets rekommendation av den 15 juni 1983 om åtgärder mot tullbedrägerier i fråga om containrar. Tullsamarbetsrådets rekommendation av den 15 juni 1983 om åtgärder mot tullbedrägerier i fråga om containrar

Förordning (1983:682) om tillämpning av en internationell konvention om ömsesidigt administrativt bistånd för att förhindra, utreda och beivra tullbrott, m.m.

Förordning (1993:1166) om tillämpning av ett i EES-avtalet intaget protokoll om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Förordning (1982:801) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Förordning (1976:929) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Förordning (1985:79) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Frankrike om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

Förordning (1986:17) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Nederländerna om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

Förordning (1986:710) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Storbritannien och Nordirland rörande ömsesidigt administrativt bistånd mellan deras tullmyndigheter

Förordning (1988:146) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Förordning (1989:698) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Spanien om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

Förordning (1991:1319) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Polen om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Förordning (1993:986) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Ungern om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Förordning (1993:1162) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Estland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Förordning (1994:8) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Ryska federationen om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Förordning (1998:318) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige och Ryssland om ömsesidigt bistånd vid bekämpning av vissa fiskala brott

Förordning (1996:473) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Lettland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Förordning (1996:877) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Tjeckien om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Förordning (1998:277) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Slovakien om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Överenskommelse med Finland (SÖ 1934:1) ang. gemensam bevakning för bekämpande av olovlig införsel av alkoholvaror Pdf, 76 kB.

Överenskommelse med Danmark (SÖ 1936:2) ang. gemensam bevakning för bekämpande av olovlig införsel av alkoholvaror Pdf, 75.2 kB.

Konvention (SÖ 1925:36) ang. motarbetande av smuggling av alkoholvaror Pdf, 27.5 kB.

GTS rskr 1954-06-04 Pdf, 21.7 kB. ang. visst internationellt samarbete för bekämpande av brott mot tullförfattningarna. Rekommendation rörande ömsesidigt administrativt bistånd antagen i Bryssel den 5 december 1953 av rådet för samarbete på tullområdet

Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1994:36) om tillämpning av förordningen (1993:1162) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Estland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)