tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1994:36

beslutad den 27 september 1994
Utkom från trycket den 12 oktober 1994

Bemyndigande: 2 § förordningen (1993:1162) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Estland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Ansvarig enhet: avdelningen Brottsbekämpning, staben


Tullverkets föreskrifter
om tillämpning av förordningen (1993:1162) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Estland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

[Generaltullstyrelsen föreskriver] följande.

För tillämpning av överenskommelsen den 18 februari 1993 mellan Sverige och Estland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor gäller de föreskrifter som anges i bilaga.

Bilaga

Regler för tillämpningen av överenskommelsen mellan Sverige och Estland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

För tillämpningen av överenskommelsen om ömsesidigt bistånd i tullfrågor mellan Sverige och Estland har tullmyndigheterna i Sverige och Estland i enlighet med artikel 13 punkt 2 enats om följande.

Bistånd med indrivning

Bestämmelserna i artikel 13 punkt 1 om indrivning av tullfordringar skall endast tillämpas på tullfordringar, vilka överstiger 3.000 svenska kronor.


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Tullverkets författningssamling