Tullverket

Framtida tullhantering

Vägen fram till helt elektroniskt informationsutbyte

En ny tullagstiftning, den nya tullkodexen, började att tillämpas den 1 maj 2016. Målet med lagstiftningen är att samordna tullhanteringen inom EU som i förlängningen ska bli både enklare, billigare och snabbare.

Utgångspunkten i förändringsarbetet är att all tullhantering ska ske elektroniskt och att tulladministrationen ska bli enklare för både företag och tullyndigheter i EU. Förändringsarbetet består av tre delar: ny lagstiftning, nya it-system och standardiserade arbetsprocesser.

Förändringarna kommer att ske stegvis med ambitionen att allt ska vara klart senast vid utgången av år 2020. Här kan du följa arbetet på vägen dit.

EU-kommissionen la i juni 2017 fram ett förslag om en ändrad tidsplan för införandet av tullkodexen. Förslaget innebär att införandet av vissa delar av UCC skjuts fram till efter 2020, bland annat export, transitering och centraliserad klarering.  Avsikten är att man ska fatta beslut i december 2017.

En utsträckt tidsfrist för införandet av delar av tullkodexen efter 2020 kräver en ändring av tullkodexen. Det innebär att kommissionen måste lägga fram ett förslag som sedan måste behandlas och beslutas i rådet och EU parlamentet. Kommissionen har sagt att man avser lägga fram ett sådant förslag i höst. Dessutom krävs en ändring av arbetsprogrammet. Även i detta avseende har kommissionen sagt att man avser att återkomma med förslag till ändring.

Aktuellt


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärCaptcha *

Uppdaterad: 2017-10-10