Tullverket

Publicerad:

Pressmeddelande

Tullverkets narkotikabeslag ökade
med 33 procent under 2019

Tullverket presenterar idag sin beslagsstatistik för 2019, där man bland annat kan utläsa att närmare 7 500 beslag av narkotika gjordes under 2019. Det är fler narkotikabeslag än myndigheten någonsin har gjort . Det går även att utläsa av statistiken att smugglingen av narkotiska läkemedel har ökat markant samt att mer traditionella droger fortfarande ligger på en hög nivå.

– Det finns flera orsaker till ökningen av antalet beslag. Dels att Tullverket fått ökat budgetanslag så att vi kan anställa fler medarbetare och därmed också genomföra fler tullkontroller, dels att inflödet av narkotika är stor, säger Lars Kristoffersson, chef för brottsbekämpningen i Tullverket.

De flesta narkotikapreparaten har under 2019 ökat i beslag och Tullverket ser en stor efterfrågan av flertalet narkotikatyper parallellt med den mycket omfattande ökningen av narkotiska läkemedel. 2019 var beslagen av narkotiska läkemedel på historiskt höga nivåer med över 2,8 miljoner beslagtagna tabletter – en rekordnivå för Tullverket.

– Beslagen av narkotiska läkemedel står som kategori för den största ökningen i antal beslag, vilket innebär att vårt arbete ger resultat samtidigt som att det är en oroande utveckling avseende inflödet. Vi kan se att inköpen av preparaten ofta sker via olika forum på internet och Tullverkets stora antal beslag i post- och kurirflödet kan förklaras av det här fenomenet, konstaterar Lars Kristoffersson.

Den beräknade samhällsnyttan* för Tullverkets beslag av narkotika och dopningsmedel uppgick under 2019 till drygt 2,5 miljarder kronor.

– Det här är ett betydande belopp som visar vad det hade kostat samhället om vi inte gjort dessa beslag. För Tullverket är samhällsnyttan ett viktigt mått för att säkerställa att vårt arbete bidrar till nytta för samhället, säger Lars Kristoffersson.

Amfetamin

Amfetamin är den fortsatt mest förekommande centralstimulerande narkotikan och Tullverket
beslagtog 334 kg under 2019.

– Här gör Tullverket flest antal beslag i post- och kurirflödet, men under 2019 gjorde vi också ett antal riktigt stora beslag huvudsakligen i person- och lastbilsflödet, säger Lars Kristoffersson.

Heroin

Heroin ligger på en liknande nivå som för 2018. Totalt beslagtogs nära 60 kg heroin under 2019 och främst görs beslag av det bruna heroinet som är avsett att röka.

Kokain

Tullverkets kokainbeslag under 2019 uppgick till 43 kg, vilket är en minskning mot 2018 då myndigheten tog några mycket stora beslag.

– Vi vet att det finns ett stort utbud av kokain på den svenska marknaden och vi fortsätter att arbeta hårt för att identifiera smugglingsvägar och de kriminella som är involverade i kokainsmuggling, säger Lars Kristofferson.

Cannabisharts och marijuana

Cannabisharts och marijuana visar på en fortsatt trend mot ökad efterfrågan. Tullverket gör fler och större beslag av dessa preparat, framförallt i lastbilsflödet och i kurir- och fraktgodsflödet. Totalt gjorde Tullverket över 2 000 beslag och beslagtog 759 kg cannabisharts och 356 kg marijuana.

Vapen

Under 2019 beslagtog Tullverket 58 skjutvapen, vilket är en ökning mot föregående år då vi tog 41 skjutvapen. Förutom skjutvapen har Tullverket under 2019 beslagtagit 23 start- och gasvapen som relativt lätt kan konverteras om till ett skjutvapen.

– Tullverket ser det som en viktig uppgift att försöka bidra till att minska antalet vapen i landet och vi har därför under 2019 inlett en särskild satsning för att ytterligare fördjupa vår kunskap och arbete mot vapensmuggling. I arbetet kommer bland annat nationell och internationell samverkan vara en viktig del, säger Lars Kristoffersson.

Alkohol

I Tullverkets statistik för 2019 kan man utläsa att antal alkoholbeslag och den beslagtagna mängden också har ökat .

– Vi ser fortfarande ett stort inflöde av alkohol i södra delarna av Sverige. Tidigare fördes ofta större mängder alkohol över gränsen, men nu har vi observerat att kriminella allt oftare har mindre mängder med sig för att undgå upptäckt och i stället reser flera gånger tur och retur till Tyskland. Genom ett gediget underrättelse- spanings- och utredningsarbete samt bra internationell samverkan har vi kunnat identifiera och lagföra flera av dessa smugglare, säger Lars Kristoffersson.

Cigaretter

Tullverkets beslag av cigaretter uppgick under 2019 till 42 miljoner cigaretter, vilket är en ökning med 18,5 miljoner jämfört med föregående år. Under året har flera stora beslag av cigaretter gjorts.

– Vår tolkning av statistiken mellan 2019 och 2018 beror på några stora beslag som får effekt på utfallet. Det går inte att utifrån ett fåtal beslag dra några generella slutsatser rörande trender, säger Lars Kristoffersson.

Förundersökningar

Under 2019 inledde Tullverket 10 577 förundersökningar, vilket är en ökning med 30 procent jämfört med föregående år. Under 2019 har totalt 217 personer lagförts för grov brottslighet, vilket har resulterat i 668 utdömda fängelseår. Tullverket har under året drivit färre men mer omfattande och komplicerade ärenden. Myndigheten har under året identifierat 37 kriminella nätverk.

– Tullverket gjorde flera stora beslag förra året och i det sammanhanget känns det också viktigt att lyfta Tullverkets samarbete med andra brottsbekämpande myndigheter, både nationellt och internationellt. Flera av våra beslag och tillslag är goda exempel på myndighetssamverkan och det samarbetet är viktigt för fortsatta framgångar, säger Lars Kristoffersson.

Här hittar du beslagsstatistiken för 2019

Kontakt

För ytterligare information och intervjuförfrågningar – nationellt som lokalt - kontakta:
Tullverkets presstjänst, 0771-450 590.

*Tullverkets samhällsnytta beräknas utifrån en modell som presenterades i SOU 1998:18 ”En gräns – en myndighet”. Utifrån SOU-modellen har Tullverket år 2000 i samverkan med andra myndigheter vidareutvecklat en anpassad modell. Båda modellerna beräknar samhällsnytta på beslagtagen narkotika och dopningsmedel. Det samhällsekonomiska värdet av narkotika är baserat på en uppskattning av samhällets kostnader för missbruket med hänsyn taget till gatupriser, missbrukardoser och FN:s skadeindex.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)