Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Förtydligande angående tullfrihet för varor för skydd mot och bekämpning av covid-19

Företag kan under vissa förutsättningar importera personlig skyddsutrustning och annan medicinsk utrustning med befrielse från tull och moms. Bland annat ska varorna redan innan importen vara avsedda för och sålda till det organ eller den organisation som ska använda dem för bekämpning av covid-19. Här får du veta vilka villkor som gäller.

Bakgrund

EU-kommissionen beslutade den 3 april 2020 om befrielse från tull och moms vid import av skyddsutrustning och annan medicinsk utrustning som behövs för att bekämpa covid-19 och för att hjälpa dem som redan har drabbats.

Befrielsen gäller för

  1. statliga organ, offentliga organ och andra organ som är offentligrättsligt reglerade
  2. katastrofhjälporganisationer och andra välgörenhetsorganisationer och filantropiska organisationer som har godkänts av Tullverket.

Även varor som importeras för dessa organs eller organisationers räkning omfattas av befrielsen.

EU-kommissionen har nu förtydligat vad som gäller när företag importerar varor för ovannämnda organs och organisationers räkning.

Begreppet "organisation" i följande stycken avser sådana organ eller organisationer som anges under punkterna 1–2 ovan.

Varorna ska ha sålts till mottagaren innan importen

En förutsättning för tull- och momsbefrielse är att varorna redan innan importen har sålts till den organisation som ska använda dem för bekämpning av covid-19.

Om ett företag genomför den faktiska importen ska företaget därför styrka det genom att visa upp en försäljningsfaktura samt ett kontrakt eller avtal som bekräftar att varorna faktiskt är avsedda att omedelbart efter importen ställas till förfogande för den organisation som ska använda dem för att bekämpa covid-19.

Utöver dessa dokument ska en skriftlig försäkran om tullfrihet som organisationen har fyllt i bifogas till importdeklarationen.

Hämta blanketten Försäkran för tullfrihet covid-19. Pdf.

Försäkran i original och övriga handlingar ska lämnas till tullkontoret när varorna deklareras för övergång till fri omsättning. Den som har tillstånd att kommunicera med Tullverket digitalt får i enlighet med tullkontorets anvisningar översända handlingarna i digital form och skicka in dem per post i efterhand.

Befrielsen från tull och moms omfattar inte

  • kommersiell import där varorna är avsedda att säljas till kunder efter importen
  • varor som företag importerar för eget behov.

Mottagningsbekräftelse

Efter importen ska organisationen som har rätt till befrielsen inom 14 dagar skicka en bekräftelse till Tullverket att de har tagit emot de importerade varorna. Även om varorna har levererats till olika platser ska en mottagningsbekräftelse lämnas per lämnad importdeklaration (tull-id).

Mottagningsbekräftelsen ska skickas till e-postadressen rod.kanal.import@tullverket.se så att avräkning kan göras. Originalet ska i efterhand skickas in i pappersformat till denna adress:

Tullverket Magasin 2
Klareringsexpedition
Box 27245
102 53 Stockholm

Hämta blanketten Mottagningsbekräftelse för varor som importeras tullfritt för bekämpning av covid‑19. Pdf.

Den mottagande organisationen behöver ha ett Eori-nummer

För att få ta del av tull- och momsfriheten behöver den organisation som tar emot varorna ha ett Eori-nummer.

Eori står för "Economic Operator Registration and Identification" och är ett unikt registreringsnummer som ska användas när du ska göra en tulldeklaration eller någon annan tullrelaterad aktivitet, som till exempel att ansöka om ett tillstånd eller en certifiering. När du ansöker om ett Eori-nummer registreras du i Tullverkets nationella databas och i EU:s centrala Eori-databas.

Ansök om Eori-nummer.

Så deklarerar du varorna

En deklaration per mottagare

Om importvarorna ska till olika mottagare ska du lämna en importdeklaration per mottagare.

Uppgifter i importdeklarationen

  • Den organisation som har rätt till befrielsen ska stå som mottagare i fält 8 i importdeklarationen.
  • Organisationen, eller det företag som faktiskt importerar varorna, ska stå i fält 14.
  • Eventuellt ombud anges i fält 14.
  • Tillämpliga dokumentkoder deklareras i fält 44/Bifogade handlingar.
    Vilka koder du ska använda kan du läsa om här.

Mer information

Varor avsedda för skydd mot och bekämpning av covid-19


Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)