Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Certifikat för förmånsbehandling från vissa länder med anledning av coronaviruset

Med anledning av den extraordinära situationen med coronaviruset, så har flera länder meddelat EU att de just nu inte har möjlighet att utfärda certifikat för förmånsbehandling i original, utan i stället använder sig av kopior av sådana. När pandemin är över behöver företag i EU se till att få originalcertifikat i stället för dessa kopior. Tullverket kommer att genomföra kontroller för att kontrollera certifikaten i efterhand.

Tullverket kommer vid importtillfället med anledning av coronaviruset i undantagsfall och tills vidare godta kopior av certifikat från vissa länder. Detta gäller certifikat som har utfärdats tidigast den 1 mars 2020.

Undantaget innebär att du som importör från berörda länder vid importtillfället kan begära förmånsbehandling med stöd av en kopia av ett originalcertifikat. Detta gäller från de förmånsländer och frihandelspartners som har anmält till EU-kommissionen att de vill använda denna möjlighet och finns på två listor hos EU-kommissionen. Det är bara från de länder där det framgår av tabellen att de utfärdar kopior av certifikat som du kan använda kopior. Tabellen uppdateras löpande av EU-kommissionen.

Se den ena listan av länder här (Pem-länder).

Se den andra listan här (övriga länder).

Deklarationer om ursprung bör användas

De företag i EU som kan få en deklaration om ursprung som exportören själv upprättat på en faktura eller ett annat kommersiellt dokument, bör använda sig av det istället för en kopia av ett certifikat.

Läs mer om deklarationer om ursprung.

Certifikat utfärdade i efterhand

Om du har svårt att få ett certifikat i nuläget och inte kan eller vill använda dig av en kopia kan certifikat även upprättas i efterhand om det råder särskilda omständigheter. Det anser både EU-kommissionen och Tullverket att det gör. Det innebär att det borde vara möjligt att få ursprungscertifikat i efterhand från exportlandet om det inte var möjligt vid exporttillfället nu under pågående kris.

Vilka kopior kan användas för förmånsbehandling?

I de fall ett företag i EU inte kan få en deklaration om ursprung finns just nu en möjlighet att i vissa fall begära förmånsbehandling med stöd av en kopia av ett certifikat från berörda länder.

Det finns olika alternativ för kopior som företag i EU kan använda när de vid importtillfället begär förmånsbehandling:

  • En kopia av ett originalcertifikat som undertecknats och stämplats av de behöriga myndigheterna i exportlandet. Denna kopia kan vara antingen i pappers- eller elektronisk form (inskannad eller tillgänglig online).
  • Ett certifikat som inte har undertecknats och stämplats av de behöriga myndigheterna i exportlandet, men med en digital signatur från de behöriga myndigheterna, eller en kopia av det. Detta kan vara antingen i pappers- eller elektronisk form (inskannad eller tillgänglig online).

Hur tolkar jag tabellen i landlistan?

I exportdelen av tabellerna framgår vilka länder som utfärdar:

  • signerade och stämplade certifikat i form av kopior
  • digitalt signerade och stämplade certifikat, i original eller kopia.

Från vissa länder utfärdas just nu endast kopior och från vissa länder utfärdas både kopior och originalcertifikat. För många länder utfärdas inga kopior utan endast originalcertifikat, precis som vanligt.


Exempel:

  • Ecuador kan endast utfärda kopior av signerade och stämplade certifikat.
  • Från Norge kan både certifikat i original och kopior av signerade och stämplade certifikat förekomma.
  • Schweiz har angett att de utfärdar certifikat i original. Från Schweiz kan du alltså inte använda kopior.

Hur yrkar jag på förmånsbehandling med en kopia?

Du som yrkar på förmånsbehandling med stöd av en kopia av ett certifikat ska ange det när du deklarerar. Detta gör du genom att skriva ”Kopia certifikat” i fältet Särskilda upplysningar (fritext) i din importdeklaration.

Du måste skaffa originalcertifikat i efterhand

När den exceptionella situationen har upphört kommer Tullverket ha rätt att be importören uppvisa originalcertifikat för sina sändningar. Det innebär att företag måste se till att skaffa dessa i efterhand i de fall de inte per automatik förses med dessa.

Alternativet i de fall ett företag inte kan få certifikat i original blir att istället begära ändring av tulldeklarationen (omprövning) och betala tull för de sändningarna. Tullverket kommer att genomföra efterkontroller för att kontrollera att originalcertifikat finns.

Läs om hur du ändrar i en tulldeklaration.

Mer information hos EU-kommissionen

Submission of proof of preferential origin during the COVID-19 crisis

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)