Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Importdeklarationer kan stoppas om den garanti ni ställt inte räcker

Den 17 april införs transaktionsbaserad övervakning av referensbeloppet för er ställda garanti vid övergång till fri omsättning. Det innebär att importdeklarationer kommer att stoppas om det fastställda referensbeloppet för garantin inte räcker till. Se därför till att referensbeloppet för ditt företags garanti täcker tullavgifter och eventuella andra skatter och avgifter.

Den här nyheten har uppdaterats.
21 april 2021: Förtydligande under avsnittet "Hur mycket garanti har mitt företag ställt".
22 april 2021: Två nya punkter har lagts till på listan över sätt att frigöra varor som stoppats.

Tullverkets hantering av garantier ändras den 17 april. Om ditt företag har tillstånd till samlad garanti kommer avgifterna i importdeklarationen att intecknas mot det referensbelopp för övergång till fri omsättning som har fastställts för garantin.

Den här hanteringen innebär att importdeklarationer kommer att stoppas om det fastställda referensbeloppet vid övergång till fri omsättning inte räcker till. För att undvika stopp i importdeklarationerna är det viktigt att du ser till att referensbeloppet för garantin är tillräckligt.

Hur mycket garanti har mitt företag ställt?

Om du är osäker på hur mycket garanti ditt företag har ställt kan du själv kontrollera det i e-tjänsten Garantier som du når på tullverket.se. Under maj månad kommer e-tjänsten att uppdateras så att ditt företag i realtid kan se hur mycket av ert referensbelopp som är intecknat, med andra ord hur mycket som finns tillgängligt vid övergång till fri omsättning. Garantier kopplade till transiteringsförfarandet kan du även i fortsättningen se i e-tjänsten Transiteringar.

Det är viktigt att du ser till att ditt företag har tillräckligt högt referensbelopp för er ställda garanti. Om du bedömer att utrymmet inte är tillräckligt måste företaget snarast lämna in en ansökan om ändring. En ansökan om ändring gör du i e-tjänsten Ansökan om tillstånd och registrering här på webbplatsen.

Det kan även vara så att ditt företag har tillstånd till betalningsanstånd men inget tillstånd till samlad garanti, eftersom era importavgifter understiger 1 000 euro. Ditt företag behöver då försäkra sig om att era framtida importavgifter inte överstiger det värdet. Om du beräknar att de kommer att överstiga 1 000 euro under en sexveckorsperiod behöver ditt företag omgående ansöka om tillstånd till samlad garanti.

Hur frigörs varor som har stoppats?

Om en standardtulldeklaration har stoppats på grund av att det inte finns tillräckligt med referensbelopp på er ställda garanti så finns det olika sätt att frigöra varorna:

  • Kontakta ett tullombud som tar på sig betalningsansvaret för deklarationen.
  • Ställ en individuell garanti vid en klareringsexpedition vid gränsen.
  • Transitera varorna, om det finns tillgänglig garanti för det förfarandet.
  • Dela upp deklarationen och delförtulla de varuposter som garanti räcker till på en deklaration och förtulla sedan resterande varuposter på annan deklaration efter att referensbeloppet har korrigerats enligt ett av de ovannämnda alternativen.
  • Öka referensbeloppet genom en ändringsansökan för samlad garanti. Det här alternativet tar längre tid eftersom det finns handläggningstider både hos företaget, banken och Tullverket. Det ska därför ses som en långsiktig lösning för att inte fler ärenden ska stoppas framöver.
  • Betala tullskulden kontant. Antingen genom att sätta in beloppet på ett av Tullverkets konton eller att betala över disk på en klareringsexpedition.
  • Betala en tullräkning som inte är betald.
  • Lagra varorna på ett tullager.
  • Återexportera varorna.

Vad är skillnaden mellan garanti och referensbelopp?

Tycker du att det är svårt att förstå skillnaden mellan garanti och referensbelopp? Här kan du läsa om de två begreppen.

Garanti

En garanti är en ekonomisk säkerhet som du måste ställa för att garantera att skulder till Tullverket kommer att betalas. Det kan till exempel vara ett åtagande från en borgensman (ofta en bank) att betala skulderna om du själv inte betalar. Lagstiftningen ställer vid flertalet händelser krav på att en garanti ska ställas.

En garanti kan gälla en enstaka händelse, en så kallad individuell garanti. Men du kan också ställa en samlad garanti för två eller flera händelser, deklarationer eller förfaranden. För att få använda en samlad garanti måste du ha tillstånd.

Referensbelopp

Referensbeloppet handlar om hur hög garanti du behöver ställa om du har tillstånd till samlad garanti. Beloppet för garantin ska motsvara ett referensbelopp som Tullverket fastställer. I din ansökan om tillstånd till samlad garanti ska du ange ett preliminärt referensbelopp. Referensbeloppet ska fastställas till det högsta belopp som tullen, och eventuellt andra avgifter, kan komma att uppgå till. Om tullen och de andra avgifterna varierar över tiden ska garantibeloppet vara så högt att det alltid täcker tullen och, i förekommande fall, övriga avgifter.

Har du tillstånd till samlad garanti är du skyldig att övervaka att det aktuella referensbeloppet inte överskrids. Referensbeloppet beräknas lite olika beroende på om garantin ska täcka befintliga skulder, till exempel vid betalningsanstånd, eller skulder som kan uppkomma. Det senare kan vara aktuellt till exempel vid särskilda förfaranden och tillfällig lagring, där tull och andra avgifter kan uppkomma om förfarandet eller lagringen avslutas på fel sätt. Beroende på din verksamhet kan du behöva ställa garanti antingen för befintliga skulder, för skulder som kan uppkomma eller både och.

I vissa fall kan du få nedsättning av garantin, förutsatt att du uppfyller vissa villkor. Du behöver då inte ställa garanti för hela referensbeloppet. Vid transaktionsbaserad övervakning görs inteckningen mot referensbeloppet och inte mot den garanti du faktiskt har ställt.

Garanti

Ansökan om tillstånd och registrering

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Förtydligande om garantier för transiteringsförfarandet under avsnittet Hur mycket garanti har mitt företag ställt.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)