Tullverket

Publicerad: 2020-08-18

Nyhet

Företag kan begära omprövning av beslut om tulltillägg

Det finns inte någon skyldighet för den ansvarige för transiteringsförfarandet att lämna en skriftlig eller elektronisk tulldeklaration till ledning för beslut om tull.

Tullverket utser ofta den ansvarige för ett transiteringsförfarande som gäldenär för den tullskuld som uppkommer om en transitering inte har slutförts på ett korrekt sätt. Tullverket har även tagit ut tulltillägg av den ansvarige om övriga förutsättningar för att ta ut tulltillägg har varit uppfyllda.

Tullverket följer kammarrättens bedömning

Kammarrätten i Göteborg har i ett antal domar¹ ansett att det saknas förutsättningar att ta ut tulltillägg med stöd av 5 kap. 9 i § tullagen (2016:253) eftersom det inte finns någon skyldighet för den ansvarige för transiteringsförfarandet att lämna en skriftlig eller elektronisk tulldeklaration till ledning för beslut om tull.

Tullverket har inte överklagat domarna och kommer att följa kammarrättens bedömning. Tullverket gör bedömningen att domarna inte påverkar andra särskilda förfaranden än transitering. Då kan ni begära omprövning av beslutet.

Den som har varit ansvarig för transiteringsförfarandet och som har debiterats tulltillägg med stöd av 5 kap. 9 § i tullagen kan begära omprövning av beslutet. Det är möjligt att begära omprövning inom tre år från dagen för underrättelse om den underliggande tullskulden.

Om tidsgränsen har passerat

Om tidsgränsen har passerat får ni ansöka om återställande av försutten tid för att överklaga Tullverkets beslut. Det gör ni genom att vända er till antingen kammarrätten eller Högsta förvaltningsdomstolen.

Det här ska begäran innehålla

Begäran om omprövning måste innehålla

  • information om vilket beslut företaget begär omprövning av, som diarienummer och vem det berör
  • en hänvisning till att ni anser att ni inte ska betala tulltillägg enligt 5 kap. 9 § i tullagen eftersom du som ansvarig för transiteringsförfarandet inte har någon skyldighet att lämna en skriftlig eller elektronisk tulldeklaration till ledning för beslut om tull.

Skicka begäran om omprövning hit

Mejla begäran om omprövning till eh.tulltillagg.kck@tullverket.se eller skicka den till Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm.

Om en domstol har avslagit ett tidigare överklagande

Om ni har överklagat ett beslut om tulltillägg tidigare och en domstol har avslagit det överklagandet måste ni ansöka om resning. Vänd er i så fall till kammarrätten eller Högsta förvaltningsdomstolen.

Kontakta oss

Vid allmänna frågor går det bra att kontakta oss. Vid ärendespecifika frågor går det att mejla eh.tulltillagg.kck@tullverket.se.

¹ Se bland annat domar den 10 juni 2020 i mål nr. 7235-19, 853-20 och 1805-20.

Sidan uppdaterades: 2020-10-09

Vad är ändrat: Språklig justering