Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Företag kan begära omprövning av beslut om tulltillägg

Det finns inte någon skyldighet för den ansvariga för transiteringsförfarandet att lämna en skriftlig eller elektronisk tulldeklaration till ledning för beslut om tull.

Nyheten ändrad den 12 mars 2021:

Kammarrätten i Göteborg har beslutat att

  • inte återställa den försuttna tiden om tidsgränsen har passerat
  • inte bevilja resning om en domstol avslagit ett tidigare överklagande.

Se tillägg vid aktuella stycken i nyheten.


Tullverket utser ofta den ansvariga för ett transiteringsförfarande som gäldenär för den tullskuld som uppkommer om en transitering inte har slutförts på ett korrekt sätt. Tullverket har även tagit ut tulltillägg av den ansvariga om övriga förutsättningar för att ta ut tulltillägg har varit uppfyllda.

Tullverket följer kammarrättens bedömning

Kammarrätten i Göteborg har i ett antal domar¹ ansett att det saknas förutsättningar att ta ut tulltillägg med stöd av 5 kap. 9 i § tullagen (2016:253) eftersom det inte finns någon skyldighet för den ansvariga för transiteringsförfarandet att lämna en skriftlig eller elektronisk tulldeklaration till ledning för beslut om tull.

Tullverket har inte överklagat domarna och kommer att följa kammarrättens bedömning. Tullverket gör bedömningen att domarna inte påverkar andra särskilda förfaranden än transitering. Då kan ni begära omprövning av beslutet.

Den som har varit ansvarig för transiteringsförfarandet och som har debiterats tulltillägg med stöd av 5 kap. 9 § i tullagen kan begära omprövning av beslutet. Det är möjligt att begära omprövning inom tre år från dagen för underrättelse om den underliggande tullskulden.

Om tidsgränsen har passerat

Om tidsgränsen har passerat får ni ansöka om återställande av försutten tid för att överklaga Tullverkets beslut. Det gör ni genom att vända er till antingen kammarrätten eller Högsta förvaltningsdomstolen.

Uppdatering den 10 mars 2021:
Kammarrätten i Göteborg har beslutat att inte återställa den försuttna tiden i situationer som dessa.²

Det här ska begäran innehålla

Begäran om omprövning måste innehålla

  • information om vilket beslut företaget begär omprövning av, som diarienummer och vem det berör
  • en hänvisning till att ni anser att ni inte ska betala tulltillägg enligt 5 kap. 9 § i tullagen eftersom du som ansvarig för transiteringsförfarandet inte har någon skyldighet att lämna en skriftlig eller elektronisk tulldeklaration till ledning för beslut om tull.

Skicka begäran om omprövning hit

Mejla begäran om omprövning till uppbordsavd.tulltillagg@tullverket.se eller skicka den till Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm.

Uppdatering den 28 juni 2021:
E-postadressen har ändrats.

Om en domstol har avslagit ett tidigare överklagande

Om ni har överklagat ett beslut om tulltillägg tidigare och en domstol har avslagit det överklagandet måste ni ansöka om resning. Vänd er i så fall till kammarrätten eller Högsta förvaltningsdomstolen.

Uppdatering den 10 mars 2021:
Kammarrätten i Göteborg har beslutat att inte bevilja resning i situationer som dessa.²

Kontakta oss

Vid allmänna frågor går det bra att kontakta oss. Vid ärendespecifika frågor går det att mejla uppbordsavd.tulltillagg@tullverket.se.

Uppdatering den 28 juni 2021:
E-postadressen har ändrats.

¹ Se bland annat domar den 10 juni 2020 i mål nr. 7235-19, 853-20 och 1805-20.

² Beslut den 29 januari 2021 i mål 5619-20 m.fl. och den 25 februari 2021 i mål nr 5450-20.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: En e-postadress har uppdaterats.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)