Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Ändrad översättning av KN-nummer 2403 99 10 (avseende snus; ett preparat av pulvriserad tobak som kan anbringas mot tandköttet)

Det har kommit en ny språkversion av KN-nummer 2403 99 10, vilket innebär att snus (ett preparat av pulvriserad tobak som kan anbringas mot tandköttet) nu ska klassificeras enligt KN-nummer 2403 99 90.

Ändringen innebär ändrad klassificering och lägre tullsats

Kommissionen har genom en genomförandeförordning ändrat ordalydelsen av KN-nummer 2403 99 10. Varorna ska nu i den svenska språkversionen avse tuggtobak och luktsnus. I den engelska språkversionen har ordalydelsen ändrats till "chewing tobacco and snuff (nasal tobacco)".

Detta innebär att preparat av pulvriserad tobak som kan anbringas mot tandköttet i stället ska klassificeras enligt KN-nummer 2403 99 90, som avser andra varor än tuggtobak och luktsnus.

Detta betyder att tullsatsen, i många fall, med den nya klassificeringen av snus enligt KN-nummer 2403 99 90 kommer att vara lägre. Det innebär att för hög tull i många fall hittills har betalats för snus när varan har deklarerats till ett tullförfarande som har inneburit att tull och avgifter har tagits ut. Om du har betalat ett för högt tullbelopp kan du, inom vissa tidsramar och förutsättningar, ansöka om återbetalning eller eftergift samt överklaga även för tiden innan förordningen trädde i kraft.

Tidpunkt för tillämpning av den nya översättningen

Förordningen har trätt i kraft den 18 juni 2020 och ska tillämpas från den 1 januari 2021. Eftersom ändringen inte gäller en ändring i KN-numret, utan endast i översättningen, kan innebörden av den nya språkversionen av KN-nummer 2403 99 10 tillämpas även före den 1 januari 2021. Den nya innebörden kan tillämpas även för tiden innan genomförandeförordningen trädde i kraft den 18 juni 2020.

Tidsram för återbetalning eller eftergift och överklagande

Deklaranten kan ansöka om återbetalning eller eftergift samt överklaga beslutet att klassificera snus enligt KN-nummer 2403 99 10. Ansökan om återbetalning eller eftergift ska ha kommit in till Tullverket inom tre år från dagen för underrättelse om tullskulden. Ett överklagande ska ha kommit in till Tullverket inom tre år från den dag då tullskulden uppkom eller skattskyldigheten inträdde. Om beslutet har meddelats senare än två och ett halvt år efter den dag då tullskulden uppkom eller skattskyldigheten inträdde får överklagandet dock komma in inom två månader från den dag då gäldenären eller den skattskyldige fick del av beslutet – om tiden för överklagande därigenom blir längre. Motsvarande bestämmelser finns avseende möjligheten till överklagande efter omprövning.

Om tidsgränsen för överklagande har passerat

Om tidsgränsen har passerat får du ansöka om återställande av försutten tid för att överklaga Tullverkets beslut. Det gör du genom att vända dig till kammarrätten.

Vilka styrkande handlingar kan deklaranten visa upp?

Deklaranten ska visa att den faktiska varan utgörs av snus (ett preparat av pulvriserad tobak som kan anbringas mot tandköttet) genom att exempelvis presentera fakturor eller fraktdokument. Bilder på den tidigare deklarerade varan kan presenteras som bevisning. Denna bevisning kan presenteras samtidigt som deklaranten åberopar vilken tilläggskod som har angivits i deklarationen. Tilläggskoden Q001 ska då ha använts för snus (ett preparat av pulvriserad tobak som kan anbringas mot tandköttet) och tilläggskoden Q002 ska ha använts för tuggtobak.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nyhet

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)