Tullverket

Framtida tullhantering

Deklarationshandledning för att aktivera en deklaration för tillfällig lagring

Här kan du se vilka uppgifter du ska ange när du ska aktivera en deklaration för tillfällig lagring.

Siffrorna inom parentes motsvarar namnen på dataelementen i tullagstiftningen.

Förenklad deklaration/Tidigare dokument (2/1)

Ange referenser (MRN) till samtliga deklarationer för tillfällig lagring som har ingetts i förväg och där du vill ankomstanmäla varorna.

Du refererar till en deklaration för tillfällig lagring med 'tidigare dokument'-kod 337 samt aktuella MRN.

LRN (2/5)

Här anger du ett lokalt referensnummer (LRN). LRN är motsvarigheten till det som tidigare benämndes tull-id.

När uppgiftslämningen sker via en system-till-system-lösning genereras ett unikt LRN av uppgiftslämnarens system baserat på den LRN-serie som ni fick i samband med att ni fick tillstånd till elektronisk uppgiftslämning.

När uppgiftslämningen sker via Tullverkets webbtjänster genereras LRN av Tullverkets system.

Ombudets identifieringsnummer (3/20)

Om du agerar som direkt ombud anger du ditt (ombudets) Eori-nummer här.

Ombudskapet kan vara direkt eller indirekt:

  • Vid direkt ombudskap handlar ombudet i deklarantens namn och för dennes räkning.
  • Vid indirekt ombudskap handlar ombudet i eget namn men för en annan persons räkning.

Kod för ombuds status (3/21)

När du agerar som ombud behöver du alltid fylla i en kod för ombuds status.

Ange någon av dessa koder:

2 - för direkt ombud
3 - för indirekt ombud

Direkt ombudskap
Vid direkt ombudskap handlar ombudet i deklarantens namn och för dennes räkning.

Indirekt ombudskap
Vid indirekt ombudskap handlar ombudet i eget namn men för en annan persons räkning.

Identifieringsnummer för den person som anmäler varornas ankomst till tullen (3/30)

Lämna uppgift om Eori-nummer för den person som anmäler varornas ankomst till Tullverket.

Varornas förvaringsplats (5/23)

Ange den plats där varorna anmäls och finns tillgängliga för kontroll.

Uppgifterna anges på följande sätt:

  • Landkod: SE
  • Typ av plats: B (Godkänd plats)
  • Kod för identifieringsmetod: Y (Tillståndets nummer)
  • Identifiering av platsen: den aktuella godslokalkoden

Kod för tullkontor för första införsel (5/24)

Ange koden för det tullkontor som angavs i den summariska införseldeklarationen. Använd koder från tullkontorslistan.

Sök efter tullkontor i Europeiska kommissionens tullkontorslista

Aktiva transportmedlets identitet vid gränspassagen (7/14)

Ange kod och identitetsnummer för det aktiva transportmedlet som passerar unionens yttre gräns. Har en summarisk införseldeklaration lämnats ska samma identitet anges även här.

Koder för typ av identifiering:
10  IMO-nummer för identifiering av fartyg
20  Järnvägsvagnens nummer
30  Vägfordonets registreringsnummer
40  Iata-flightnummer
41  Luftfartygets registreringsnummer
80  Europeiskt identifieringsnummer för fartyg (ENI-nummer)

Vägtransport:
Om dragfordon och släpvagn med olika registreringsnummer används ska endast dragfordonets registreringsnummer anges.

Sjötransport:
IMO-nummer för identifiering av fartyg ska användas för sjötransport.

Flygtransport:
Flygningens nummer och datum ska anges (om flightnummer saknas, ange luftfartygets registreringsnummer).

Järnvägstransport:
Järnvägsvagnens nummer ska anges.

Uppdaterad: 2018-08-23Captcha * (obligatorisk)